Nghị Quyết Số: 8e/2010/NQCĐ-HĐND

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
46
lượt xem
5
download

Nghị Quyết Số: 8e/2010/NQCĐ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG Ở THỊ TRẤN THUẬN AN, HUYỆN PHÚ VANG ĐỢT I HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KHOÁ V, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 8

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị Quyết Số: 8e/2010/NQCĐ-HĐND

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8e/2010/NQCĐ-HĐND Huế, ngày 02 tháng 06 năm 2010 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG Ở THỊ TRẤN THUẬN AN, HUYỆN PHÚ VANG ĐỢT I HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KHOÁ V, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 8 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; Sau khi xem xét Tờ trình số 2194/TTr-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang đợt I; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Tán thành và thông qua Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang đợt I, gồm 18 tên đường (có danh sách đính kèm). Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết; Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, khoá V, kỳ họp chuyên đề lần thứ 8 thông qua./. CHỦ TỊCH Nguyễn Ngọc Thiện
  2. PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐẶT TÊN ĐƯỜNG THỊ TRẤN THUẬN AN - HUYỆN PHÚ VANG ĐỢT I Dài (m) Rộng (m) Tên đường Đường Loại TT Điểm đầu Điểm cuối Vị trí Hiện Quy Hiện Tên đường (cũ) theo quy đường trạng hoạch trạng hoạch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liên thôn Nhà Hà Đến nhà Đường liên An Hải Bê tông cấp 1 Trọng ông Trần 1.960m 2.900m 7m 13m Hoàng Sa thôn đến Hải phối Nhơn Sắc Tiến Nhà Nhà ông Đương liên Khu vực 2 Nguyễn Ngô Đức 1.095m 1.095m 7m 13m Thảm nhựa Thai Dương thôn Hải Bình Vĩnh Sang Bé Đường rẽ sân Nhà Khu vực 3 bóng Thuận Nguyễn Trạm Y Tế 380m 380m 7m 13m Bê tông Hồ Văn Đỗ An Hải An Sinh Đường Khu vực Đường thôn Nhà ông 4 thôn Tân Tân 850m 850m 5m 8m Bê tông Triệu Việt Vương Tân Dương Nguyễn Sự Dương Dương Nhà Đường liên Miếu Thần Khu vực 5 Nguyễn 540m 540m 7m 13m Thảm nhựa Trương Thiều thôn Hoàng An Hải Dư
  3. Khu vực Nhà ông Đường liên Giáp An Hải 6 Phạm Văn 725m 725m 7m 13m Thảm nhựa Hoàng Quang thôn QL49A đến Hải Thuận Thành Đường thôn Thôn Hải 7 QL 49B Hải Thành 240m 440m 8m 8m Bê tông Lê Sĩ Hải Thành Thành Nhà Võ Minh Hải Đập Hoà 8 QL 49B Đình đến Hải 1.380m 1.380m 32m 44m Thảm nhựa Trấn Hải Thành Duân Trung Thành Khu du Đường QL Khu du lịch Cầu Thuận Nguyễn Văn 9 lịch Tam 1.500m 1.500m 12m 26m Thảm nhựa 49A (cũ) Thuận An An (cũ) Tuyết Giang QL 49A Khu du Đường QL (Cầu 10 lịch Tam QL 49B 1.260m 1.260m 32m 44m Thảm nhựa Nguyễn Lữ 49A Thuận An Giang mới) Đường nội thị Giáp QL Khu vực Thảm nhựa 11 (trường THCS Bãi đỗ xe 800m 800m 12m 26m Đoàn Trực 49A Tân Mỹ + cấp phối Thuận An) Đường nội Giáp thôn 12 Đường nội thị B5, C6 460m 460m 10.5m 19.5m Cấp phối Đồng Sĩ Bình thị Tân An Ngã ba Tân Giáp Đập Thảo Khu vực 13 470m 2.260m 15m 24m Bê tông Thuỷ Tú Lập QL49A Long Tân Bình 14 Đường thôn Đường Nhà ông Khu vực 775m 775m 5m 8m Bê tông Lê Quang Định
  4. Tân An thôn Tân Nguyễn Tân An An Con Đường liên Nhà Trần Nhà ông Khu vực 15 thôn (Bầu Sen 1.400m 3.000m 7m 13m Bê tông Tư Vinh Thể Trần Lập Hải Bình - Hải Tiến) Giáp QL Cầu Thảo Khu vực 16 Đường nội thị 2.000m 2.000m 12m 26m Thảm nhựa Nguyễn Cầu 49A Long Tân Mỹ Ranh giới Khu du lịch TT. Thuận Kinh Dương 17 QL 49A xã Phú 3.500m 3.500m 24m 36m Thảm nhựa Tam Giang An Vương Dương Giáp ranh Khu vực 18 Đường TL 2 QL 49A giới xã Phú Diên 440m 440m 24m 36m Bê tông Đặng Do Thanh Trường
Đồng bộ tài khoản