Nghị quyết 01/NQ-ĐCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
88
lượt xem
11
download

Nghị quyết 01/NQ-ĐCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 01/NQ-ĐCT về đổi mới, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 01/NQ-ĐCT

  1. T NG LIÊN OÀN LAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NG NAM VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 01/NQ- CT Hà N i, ngày 18 tháng 6 năm 2009 NGHN QUY T V “ I M I, NÂNG CAO CH T LƯ NG THƯƠNG LƯ NG, KÝ K T VÀ TH C HI N THO Ư C LAO NG T P TH ” Trong cơ ch th trư ng theo nh hư ng XHCN nư c ta hi n nay, cùng v i xu th h i nh p và toàn c u hoá, quan h lao ng ngày càng òi h i s hài hoà v l i ích trên cơ s tho thu n gi a ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng v quy n l i và nghĩa v nhưng không trái v i quy nh c a pháp lu t. Nhà nư c khuy n khích nh ng tho thu n có l i hơn cho ngư i lao ng so v i pháp lu t lao ng. Vi c thương lư ng, ký k t và th c hi n tho ư c lao ng t p th (TƯL TT) có ý nghĩa quan tr ng trong quan h lao ng và ho t ng c a t ch c Công oàn, nh t là Công oàn cơ s (C CS) i di n cho t p th lao ng thương lư ng và ký k t TƯL TT v i ngư i s d ng lao ng trong các doanh nghi p (DN), ơn v (g i chung là DN) thu c i tư ng áp d ng TƯL TT nh m th c hi n t t ch c năng b o v quy n và l i ích h p pháp, chính áng c a ngư i lao ng. Qua hơn 17 năm th c hi n các quy nh c a pháp lu t v thương lư ng và ký k t TƯL TT, nh t là t khi B lu t Lao ng có hi u l c, vi c thương lư ng và ký k t TƯL TT ã t ư c m t s k t qu nh t nh. Tuy nhiên ã b c l nhi u t n t i, h n ch c n ph i nghiên c u s a i, b sung và ra gi i pháp kh c ph c. Vi c i m i, nâng cao ch t lư ng thương lư ng, ký k t và th c hi n TƯL TT là v n c p bách và c n thi t nh m t o bư c chuy n bi n tích c c trong ho t ng c a các c p công oàn, ph n u t ch tiêu v thương lư ng và ký k t TƯL TT trong các DN do i h i X Công oàn Vi t Nam ra, ng th i góp ph n th c hi n t t Ch th s 22/CT-TW ngày 05/6/2008 c a Ban Bí thư Trung ương ng v tăng cư ng công tác lãnh o, ch o vi c xây d ng quan h lao ng hài hoà, n nh và ti n b trong doanh nghi p. Trư c yêu c u trên, oàn Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam (khoá X) ban hành Ngh quy t v “ i m i, nâng cao ch t lư ng thương lư ng, ký k t và th c hi n tho ư c lao ng t p th ”. I- TÌNH HÌNH THƯƠNG LƯ NG, KÝ K T TƯL TT TRONG NH NG NĂM QUA: 1- Nh ng k t qu t ư c: 1.1- Tình hình ký k t TƯL TT DN:
  2. a- V t l các DN ã ký k t TƯL TT (so v i t ng s DN có C CS): Theo báo cáo c a 43 Liên oàn Lao ng (L L ) t nh, thành ph , 14 Công oàn ngành TW, Công oàn T ng công ty tr c thu c T ng Liên oàn (TL ), các DN thu c ph m vi qu n lý ã ký k t TƯL TT ( ăng ký t i các S Lao ng-TBXH) so v i s DN có C CS t t l chung là 65,22%. Trong ó, DN nhà nư c (DNNN) 96,33%; DN có v n u tư nư c ngoài ( TNN) 64,57% và các DN khác (DN tư nhân, CTy TNHH, CTy c ph n) 59,21%. b- Ch t lư ng: Qua báo cáo c a các ơn v và qua kh o sát cho th y s b n TƯL TT có ch t lư ng ch chi m kho ng g n 40% so v i s TƯL TT ăng ký t i cơ quan lao ng. Trong ó, có nh ng tho thu n v i n i dung có l i hơn cho ngư i lao ng và cao hơn quy nh c a pháp lu t lao ng như: Ch phúc l i t p th , th i gi làm vi c và th i gi ngh ngơi, ti n lương, ti n thư ng, c i thi n i u ki n làm vi c, m t s ch i v i lao ng n , ăn ca, t ch c tham quan ngh mát, thăm h i khi m au, tr c p khó khăn t xu t, hi u h , m ng sinh nh t, tr c p ti n tàu xe khi ngh phép, h tr phương ti n i l i, mua b o hi m thân th … 1.2- Tình hình thí i m TƯL TT ngành: Th c hi n i u 54 c a B lu t Lao ng, i u 8 Ngh nh s 196/CP ngày 31/12/1994 c a Chính ph và k t lu n c a Th tư ng Chính ph t i bu i làm vi c v i oàn Ch t ch T ng Liên oàn theo Thông báo s 60/TB-VPCP ngày 30/3/2007 c a Văn phòng Chính ph , B Lao ng - TBXH ph i h p v i T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam ch o Hi p h i D t may Vi t Nam và Công oàn D t may ti n hành thí i m thương lư ng, ký k t TƯL TT ngành i v i ngành D t may. Hi n nay, Hi p h i D t may Vi t Nam và Công oàn D t may ang trong quá trình thương lư ng, xây d ng d th o TƯL TT ngành l y ý ki n các doanh nghi p và C CS trong các ơn v tr c thu c. 2- Nh ng t n t i, h n ch : 2.1- T l các DN có ký k t TƯL TT còn th p so v i s DN có C CS: Theo báo cáo c a các L L t nh, TP; Công oàn ngành TW; Công oàn T ng công ty tr c thu c TL thì t l ký k t TƯL TT còn th p, bình quân m i t 65,22%, nh t là khu v c ngoài nhà nư c (DN tư nhân, CTy TNHH, CTy c ph n) m i t 59,21%. 2.2- T l các DN t ch c thương lư ng có b n TƯL TT t ch t lư ng chưa cao và vi c t ch c th c hi n TƯL TT chưa t yêu c u: - Ch t lư ng và hi u qu c a các b n TƯL TT ph thu c r t nhi u vào vi c thương lư ng và th c hi n, nhưng theo báo cáo c a các Liên oàn Lao ng a phương, Công oàn ngành thì các DN có t ch c thương lư ng th c s trư c khi ký k t, ng th i t ch c th c hi n TƯL TT sau khi ã ký k t ch chi m kho ng 50% s DN ã ký k t (ch y u các doanh nghi p nhà nư c ho c c ph n hóa).
  3. Các b n TƯL TT các doanh nghi p thu c khu v c có v n u tư nư c ngoài, công ty TNHH, công ty c ph n, doanh nghi p tư nhân h u h t mang tính hình th c, ch y u sao chép l i nh ng quy nh ã có c a lu t, ít có nh ng tho thu n v quy n l i c a ngư i lao ng cao hơn so v i quy nh c a pháp lu t lao ng. - Không ít doanh nghi p chưa k p th i s a i, b sung TƯL TT cho phù h p v i s thay i trong DN; m t s DN th i h n TƯL TT ã h t nhưng không thương lư ng, ký k t l i. Vi c t ch c th c hi n chưa th c s nghiêm ch nh. 3- Nguyên nhân: 3.1- T các quy nh c a pháp lu t v TƯL TT: - Các quy nh c a pháp lu t v TƯL TT chưa quy nh rõ trình t thương lư ng như: i tư ng thương lư ng, n i dung thương lư ng, th i gian thương lư ng nên vi c àm phán thương lư ng khá nhi u DN chưa th c ch t. - B lu t Lao ng và Lu t Công oàn quy nh giao cho Ban ch p hành C CS i di n t p th lao ng trong DN thương lư ng và ký k t TƯL TT v i i di n ngư i SDL chưa phù h p v i kh năng và năng l c c a Ban ch p hành C CS trong i u ki n m i. M t khác, chưa quy nh vai trò c a Công oàn c p trên cơ s và cơ quan lao ng h tr hai bên thương lư ng. - Các quy nh v ch tài x ph t chưa m nh b t bu c các DN ph i th c hi n các quy nh ã có v thương lư ng, ký k t và ăng ký TƯL TT, nên có nhi u DN l i d ng né tránh, th m chí không thương lư ng ho c ký k t và ăng ký TƯL TT. 3.2- T phía ngư i s d ng lao ng: - Còn khá nhi u ngư i SDL chưa nh n th c ư c t m quan tr ng, s c n thi t, tác d ng c a TƯL TT và trách nhi m c a mình i v i vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t v TƯL TT, nh t là các DN nh và v a. - Không ít DN không thương lư ng th c s nh ng n i dung s ký k t; không th c hi n úng quy nh v l y ý ki n ngư i lao ng; không thông báo y , r ng kh p n i dung TƯL TT ã ký k t n ngư i lao ng; không ăng ký t i cơ quan có thNm quy n (S Lao ng - TBXH ho c Ban Qu n lý Khu công nghi p); không th c hi n nghiêm ch nh nh ng tho thu n trong TƯL TT ã ký k t. - Ngư i SDL m t s DN tư nhân, công ty TNHH thư ng né tránh vi c h p bàn v i C CS v nh ng n i dung thương lư ng mà C CS ưa ra; chưa th t s tôn tr ng s h p tác v i Ban ch p hành C CS trong quá trình thương lư ng, ký k t TƯL TT, xem nh quy n l i c a ngư i lao ng. 3.3- T phía Công oàn các c p: 3.3.1- Công oàn cơ s : Nhìn chung, các Ban ch p hành C CS ã kh c ph c khó khăn v k năng thương lư ng, àm phán, ch ng ưa ra n i dung thương lư ng và yêu c u ngư i SDL ký
  4. k t và th c hi n TƯL TT. Tuy nhiên, không ít Ban ch p hành C CS chưa tích c c, chưa ch ng trong vi c ưa ra yêu c u thương lư ng ký k t TƯL TT, ho c còn thi u b n lĩnh và k năng trong àm phán, thương lư ng. Vi c báo cáo và xin ý ki n ch o c a Công oàn c p trên cơ s v tình hình thương lư ng, ký k t TƯL TT chưa chính xác, k p th i và y . 3.3.2- Công oàn c p trên cơ s : Các Công oàn c p trên cơ s ngày càng tích c c, ch ng hơn trong vi c ôn c, ch o C CS thương lư ng, ký k t TƯL TT. H u h t Công oàn c p trên cơ s ã t ch c nhi u l p t p hu n, b i dư ng k năng cho Ban ch p hành C CS trong vi c ký k t TƯL TT. Tuy nhiên, m i ch d ng l i vi c ch o, ôn c t p hu n ho c tư v n cho C CS mà chưa có s h tr , giúp c n thi t i v i C CS trong vi c ưa ra yêu c u và n i dung thương lư ng, nh t là h tr trong quá trình àm phán, thương lư ng; chưa th c hi n t t ch báo cáo i v i Công oàn c p trên. 3.4- T phía cơ quan qu n lý nhà nư c v lao ng: - Công tác thanh tra, ki m tra chưa thư ng xuyên, kém hi u qu d n n khá nhi u DN vi ph m các quy nh v TƯL TT, nhưng không ư c phát hi n, x lý k p th i, th a áng. - Vi c hư ng d n, tri n khai, s a i, b sung các quy nh pháp lu t liên quan n TƯL TT chưa k p th i, c th , d n n tình tr ng các DN v a lúng túng, v a l i d ng trong vi c th c hi n. - Công tác theo dõi, ôn c, qu n lý nhà nư c v TƯL TT chưa thư ng xuyên và chưa ch t ch . M t s cơ quan qu n lý nhà nư c v lao ng a phương không n m ư c s lư ng các DN ã có TƯL TT, chưa có TƯL TT, các TƯL TT ã h t h n, nh ng DN không ăng ký TƯL TT. II- QUAN I M, M C TIÊU, GI I PHÁP I M I VÀ NÂNG CAO CH T LƯ NG THƯƠNG LƯ NG, KÝ K T VÀ TH C HI N TƯL TT: 1. Quan i m: - Quán tri t sâu s c quan i m c a Ch th s 22/CT-TW ngày 05/6/2008 c a Ban Bí thư Trung ương ng v tăng cư ng công tác lãnh o, ch o vi c xây d ng quan h lao ng hài hoà, n nh và ti n b trong doanh nghi p; Ngh quy t i h i X Công oàn Vi t Nam v tăng cư ng vai trò c a Công oàn c p trên cơ s trong vi c h tr C CS thương lư ng và ký k t TƯL TT. - Các c p Công oàn c n xác nh rõ vai trò và t m quan tr ng c a TƯL TT trong vi c xây d ng quan h lao ng hài hoà, n nh và ti n b trong DN và là cơ s pháp lý quan tr ng t ch c Công oàn b o v quy n và l i ích h p pháp, chính áng c a oàn viên và ngư i lao ng. - i m i và nâng cao ch t lư ng thương lư ng và ký k t TƯL TT ph i i vào th c ch t, kh c ph c tính hình th c trong thương lư ng, ký k t và th c hi n TƯL TT.
  5. 2- M c tiêu: - Có 70% tr lên s C CS trong các DN t ch c thương lư ng và ký k t TƯL TT. - Có 2 Công oàn ngành TW và 4 Công oàn ngành a phương thương lư ng, ký k t TƯL TT ngành. - Thí i m thương lư ng, ký k t TƯL TT khu công nghi p, khu ch xu t. 3- Gi i pháp: 3.1- Nghiên c u s a i các quy nh c a pháp lu t lao ng và Công oàn liên quan n thương lư ng và ký k t TƯL TT: - Tham gia v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i s a i Ngh nh s 196/CP và Ngh nh s 93/2002/N -CP c a Chính ph , theo hư ng quy nh rõ quy trình thương lư ng, n i dung thương lư ng, i tác thương lư ng, th i gian thương lư ng, vai trò c a cơ quan qu n lý lao ng và vai trò c a Công oàn c p trên cơ s trong vi c h tr các bên thương lư ng. - Tham gia v i Ban so n th o B lu t Lao ng (s a i) và Lu t Công oàn (s a i) nghiên c u s a i toàn di n chương v TƯL TT trong B lu t Lao ng và vai trò Công oàn c p trên cơ s trong vi c cùng v i C CS trong quá trình thương lư ng TƯL TT ư c quy nh trong Lu t Công oàn (s a i). 3.2- Tăng cư ng vai trò c a Công oàn c p trên cơ s trong vi c h tr C CS thương lư ng và ký k t TƯL TT: - ào t o i ngũ gi ng viên và chuyên gia àm phán thương lư ng TƯL TT cho cán b c p trên cơ s . T ng Liên oàn, các L L t nh, TP, Công oàn ngành TW và Công oàn T ng Công ty tr c thu c TL m các l p ào t o i ngũ gi ng viên và chuyên gia v àm phán thương lư ng TƯL TT, trong ó: + T ng Liên oàn t ch c ào t o i ngũ gi ng viên và chuyên gia àm phán TƯL TT cho i ngũ gi ng viên và chuyên gia c a L L t nh, TP; Công oàn ngành TW và Công oàn T ng công ty tr c thu c T ng Liên oàn. + L L t nh, TP, Công oàn ngành TW, Công oàn T ng Công ty tr c thu c TL m các l p ào t o i ngũ gi ng viên và chuyên gia v àm phán thương lư ng TƯL TT cho cán b Công oàn c p trên cơ s (gi ng viên các l p này l y t s cán b do TL ào t o). + i ngũ gi ng viên và chuyên gia àm phán thương lư ng TƯL TT c a Công oàn c p trên cơ s ti p t c ào t o cho cán b C CS v k năng àm phán thương lư ng TƯL TT. - Thí i m thành l p các i, nhóm chuyên gia m t s L L t nh, TP, Công oàn ngành TW có ông DN, khu công nghi p và quan h lao ng có bi u hi n ph c t p
  6. h tr C CS trong vi c thương lư ng và ký k t TƯL TT. Trư c m t ch n các L L t nh, TP: Hà N i, TP H Chí Minh, à N ng, H i Phòng, C n Thơ, ng Nai, Bình Dương, H i Dương, B c Ninh, Vĩnh Phúc, Công oàn Công - Thương, Công oàn D t may… thành l p các i, nhóm chuyên gia c p t nh, ngành ho c các khu công nghi p. - Xây d ng b tài li u k năng thương lư ng và ký k t TƯL TT ph c v cho công tác ào t o. 3.3- Ny m nh quá trình thương lư ng và ký k t TƯL TT c p ngành. - Ti p t c ph i h p v i B L -TBXH ch o Công oàn D t may VN và Hi p h i D t may VN ti n hành thương lư ng và ký k t TƯL TT ngành D t may theo quy t nh c a B L -TBXH. - Nghiên c u ch o 4 L L a phương: TP Hà N i, TP H Chí Minh, t nh ng Nai, t nh Bình Dương thí i m ký k t TƯL TT ngành D t may a phương. - Ph i h p v i B L -TBXH xu t thí i m vi c thương lư ng và ký k t TƯL TT m t s ngành ngh khác. III- T CH C TH C HI N: 1- i v i T ng Liên oàn: 1.1- Giao Ban Chính sách - Pháp lu t TL th c hi n các nhi m v sau: 1.1.1- Ch trì, ph i h p v i các Ban T ch c, Ban Tuyên giáo, U ban ki m tra và Văn phòng TL t ch c tri n khai, ph bi n, theo dõi, ki m tra vi c th c hi n Ngh quy t này trong h th ng Công oàn. 1.1.2- Ch trì, ph i h p v i Ban T ch c và các Ban liên quan trình oàn Ch t ch TL ban hành văn b n s a i, b sung Thông tri s 08/TT-TL ngày 18/02/1995 c a oàn Ch t ch TL v TƯL TT. 1.1.3- Ch trì, ph i h p v i Ban i ngo i TL tranh th s giúp c a các t ch c qu c t và Công oàn các nư c trong vi c ào t o i ngũ gi ng viên và chuyên gia àm phán v TƯL TT; xây d ng b tài li u v k năng thương lư ng TƯL TT. 1.1.4- Tham gia v i B Lao ng - TBXH nghiên c u s a i, b sung Ngh nh s 196/CP ngày 31/12/1994 và Ngh nh s 93/2002/N -CP ngày 11/11/2002 c a Chính ph v TƯL TT. 1.1.5- Tham gia Ban so n th o B lu t Lao ng (s a i) và Lu t Công oàn (s a i) nghiên c u s a i toàn di n chương v TƯL TT trong B lu t Lao ng (s a i) và quy nh vai trò c a t ch c Công oàn các c p trong quá trình thương lư ng và ký k t TƯL TT trong Lu t Công oàn (s a i). 1.1.6- Ph i h p v i B L -TBXH ti p t c ch o Công oàn D t may Vi t Nam và Hi p h i D t may Vi t Nam thương lư ng và ký k t TƯL TT ngành D t may; ng
  7. th i ti p t c nghiên c u, xu t thí i m thương lư ng và ký k t TƯL TT m ts ngành ngh khác. 1.2- Giao Ban T ch c TL th c hi n: 1.2.1- Ph i h p v i 4 a phương: L L TP Hà N i, TP H Chí Minh, t nh ng Nai, t nh Bình Dương thành l p Công oàn D t may a phương thí i m ký k t TƯL TT ngành D t may a phương. 1.2.2- Có k ho ch ào t o nâng cao năng l c ho t ng Công oàn cho i ngũ cán b C CS, nh t là cán b C CS trong DN khu v c ngoài nhà nư c. 1.3- Giao Ban i ngo i TL ph i h p v i Ban Chính sách - Pháp lu t làm vi c v i m t s t ch c Qu c t và công oàn các nư c h tr v k thu t, c chuyên gia giúp ào t o cán b công oàn và h tr kinh phí cho vi c th c hi n các gi i pháp nói trên. 1.4- Giao Ban Tuyên giáo TL ph i h p v i Ban Chính sách - Pháp lu t TL và các ban ngành liên quan t ch c tuyên truy n, ph bi n v TƯL TT b ng nh ng hình th c thích h p trong h th ng Công oàn v TƯL TT 1.5- Giao U ban Ki m tra c a TL ph i h p v i Ban Chính sách - Pháp lu t TL hư ng d n các c p Công oàn ki m tra và nh kỳ ki m tra vi c th c hi n Ngh quy t này các c p Công oàn. 2- i v i các L L t nh, TP, Công oàn ngành TW, Công oàn T ng công ty tr c thu c TL : 2.1- Ch o các Công oàn c p trên cơ s rà soát tình hình thương lư ng, ký k t TƯL TT các C CS trong các DN thu c i tư ng áp d ng TƯL TT; ánh giá, phân lo i theo m c th c hi n các quy nh v TƯL TT có căn c theo dõi, ch o, giúp các C CS trong vi c thương lư ng, ký k t TƯL TT. Th c hi n báo cáo TL nh kỳ 6 tháng, hàng năm v tình hình hình thương lư ng, ký k t TƯL TT. 2.2- L L c p t nh ph i h p v i các ban c a TL , các ban ngành a phương ng c p, Công oàn ngành TW, Công oàn T ng công ty tr c thu c TL th c hi n vi c tuyên truy n, ph bi n, t p hu n, theo dõi, ch o, h tr Công oàn c p dư i, t p trung ch o, h tr C CS trong vi c thương lư ng, ký k t TƯL TT có ch t lư ng, úng quy nh c a pháp lu t. 2.3- C cán b ph trách v TƯL TT và cán b C c p trên cơ s tham gia l p ào t o gi ng viên và chuyên gia àm phán thương lư ng TƯL TT do TL tri u t p. 2.4- T ch c các l p ào t o i ngũ gi ng viên và chuyên gia àm phán thương lư ng TƯL TT (gi ng viên các l p ào t o này l y t s cán b do TL ào t o). 2.5- i v i các L L t nh, TP, Công oàn ngành TW ư c l a ch n thí i m thành l p i, nhóm chuyên gia h tr C CS thương lư ng và ký k t TƯL TT thì khNn trương l a ch n cán b có ki n th c pháp lu t, ki n th c qu n lý kinh t và k năng
  8. thương lư ng TƯL TT ào t o thành chuyên gia và thành l p nhóm chuyên gia tr c thu c L L t nh, TP, Công oàn ngành TW ho c Công oàn Khu công nghi p. 2.6- i v i Công oàn D t may VN ti p t c ph i h p v i Hi p h i D t may VN th c hi n thí i m thương lư ng và ký k t TƯL TT ngành D t may VN theo Quy t nh c a B Lao ng – TBXH. 2.7- i v i 4 L L a phương: TP Hà N i, TP H Chí Minh, t nh ng Nai, t nh Bình Dương ph i h p v i Ban T ch c TL ti n hành thành l p Công oàn D t may a phương làm cơ s ti n hành thí i m ký k t TƯL TT ngành D t may a phương. 3- i v i Công oàn c p trên cơ s : 3.1- Rà soát tình hình thương lư ng, ký k t TƯL TT các C CS trong các DN thu c i tư ng áp d ng TƯL TT, ánh giá, phân lo i theo m c th c hi n các quy nh v TƯL TT có căn c theo dõi, ch o, giúp các C CS trong vi c thương lư ng, ký k t TƯL TT. 3.2- K p th i n m tình hình thương lư ng, ký k t TƯL TT các C CS có bi n pháp h tr , giúp C CS khi c n thi t trong qua trình thương lư ng, ký k t TƯL TT. 3.3- Hình thành t ho c nhóm chuyên gia giúp C CS thương lư ng, ký k t TƯL TT. 3.4- Th c hi n báo cáo Công oàn c p trên nh kỳ 6 tháng, hàng năm v tình hình hình thương lư ng, ký k t TƯL TT. 4- i v i C CS và Ban Ch p hành Công oàn lâm th i trong các doanh nghi p, ơn v thu c i tư ng áp d ng TƯL TT (g i chung là C CS): 4.1- Tri n khai th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a Nhà nư c, ch o c a Công oàn c p trên v thương lư ng, ký k t TƯL TT và n i dung Ngh quy t này, kh c ph c nh ng t n t i trong quan h lao ng và vi c th c hi n các quy nh v TƯL TT. 4.2- K p th i báo cáo, xin ý ki n ch o và h tr c a Công oàn c p trên cơ s v tình hình khó khăn, thu n l i trong vi c th c hi n thương lư ng, ký k t TƯL TT; ch ng ưa ra yêu c u thương lư ng ký k t khi chưa có TƯL TT ho c TƯL TT h t h n, ho c khi c n thi t ph i s a i, b sung theo quy nh; thư ng xuyên nâng cao k năng thương lư ng cho cán b công oàn t ư c nh ng tho thu n và ký k t TƯL TT có l i hơn cho ngư i L so v i các quy nh c a pháp lu t lao ng, góp ph n xây d ng quan h lao ng hài hoà, n nh và ti n b trong DN. Ngh quy t này có hi u l c t ngày ký và tri n khai n t n C CS trong các DN thu c i tư ng áp d ng TƯL TT. Căn c n i dung Ngh quy t, các c p Công oàn xây d ng k ho ch c th tri n khai th c hi n và báo cáo k t qu v T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam (qua Ban Chính sách - Pháp lu t).
  9. TM. OÀN CH TNCH CH TNCH Nơi nh n: - Các /C UV CT TL ; - Các L L t nh, TP; - Các C ngành TW; - Các C TCTy tr c thu c TL ; - Các Ban c a TL ; - Lưu VT, Ban CS – PL (5). ng Ng c Tùng
Đồng bộ tài khoản