Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐTP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
174
lượt xem
14
download

Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự do Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐTP

  1. H I NG TH M PHÁN TOÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ÁN NHÂN DÂN T I CAO NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2003/NQ-H TP Hà N i, ngày 17 tháng 4 năm 2003 NGHN QUY T C AH I NG TH M PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN T I CAO S 02/2003/NQ- H TP NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2003 HƯ NG D N ÁP D NG M T S QUY NNH C A B LU T HÌNH S H I NG TH M PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN T I CAO Căn c vào Lu t t ch c Toà án nhân dân; áp d ng úng và th ng nh t các quy nh c a B lu t Hình s ; QUY T NGHN: I. V M T S TÌNH TI T LÀ Y U T NNH T I HO C NNH KHUNG HÌNH PH T 1. V tình ti t "gây c t t nh cho n n nhân" quy nh t i i m b kho n 1 i u 104 B lu t Hình s . "Gây c t t nh cho n n nhân" là h u qu c a hành vi c ý gây thương tích ho c gây t n h i cho s c kho c a n n nhân l i tr ng thái b t thư ng, không th ch a ư c cho m t b ph n cơ th c a n n nhân v i t l thương t t dư i 11% khi thu c m t trong các trư ng h p: làm m t m t b ph n cơ th c a n n nhân; làm m t ch c năng m t b ph n cơ th c a n n nhân; làm gi m ch c năng ho t ng c a m t b ph n cơ th c a n n nhân ho c làm nh hư ng n thNm m c a n n nhân. Có th l y m t s trư ng h p sau ây trong B n quy nh tiêu chuNn thương t t (ban hành kèm theo Thông tư s 12/TTLB ngày 26/7/1995 c a Liên B Y t , Lao ng - Thương binh và Xã h i "quy nh v tiêu chuNn thương t t và tiêu chuNn b nh t t m i") làm ví d : a. V trư ng h p làm m t m t b ph n cơ th c a n n nhân Ví d : gây thương tích làm m t t ngoài ( t 2) c a ngón tay cái ho c làm m t hai t ngoài (2+3) c a ngón tay tr có t l thương t t t 8% n 10% (các i m a và b m c 5, ph n IV, Chương I); b. V trư ng h p làm m t ch c năng m t b ph n cơ th c a n n nhân Ví d : gây thương tích làm c ng kh p các kh p liên t ngón tay gi a (III) tư th b t l i có t l thương t t t 7% n 9% ( i m c m c 5, ph n IV, Chương I);
  2. c. V trư ng h p làm gi m ch c năng m t b ph n cơ th c a n n nhân Ví d : gây thương tích làm m t m t gi m thì l c t 4/10 n 5/10, m t kia bình thư ng có t l thương t t t 8% n 10% (m c 7, ph n II, Chương VIII); d. V trư ng h p làm nh hư ng n thNm m c a n n nhân Ví d : gây thương tích l i s o to, x u vùng trán, thái dương có t l thương t t t 6% n 10% ( i m b, m c 1, ph n I, Chương IV). 2. V khái ni m "vũ khí, phương ti n ho c th o n nguy hi m khác" quy nh t i i m d kho n 2 i u 133 B lu t Hình s 2.1. "Vũ khí" là m t trong các lo i vũ khí ư c quy nh t i kho n 1 i u 1 Quy ch qu n lý vũ khí, v t li u n và công c h tr (ban hành kèm theo Ngh nh s 47/CP ngày 12/8/1996 c a Chính ph ). 2.2. "Phương ti n nguy hi m" là công c , d ng c ư c ch t o ra nh m ph c v cho cu c s ng c a con ngư i (trong s n xu t, trong sinh ho t) ho c v t mà ngư i ph m t i ch t o ra nh m làm phương ti n th c hi n t i ph m ho c v t có s n trong t nhiên mà ngư i ph m t i có ư c và n u s d ng công c , d ng c ho c v t ó t n công ngư i khác thì s gây nguy hi m n tính m ng ho c s c kho c a ngư i b t n công. a. V công c , d ng c Ví d : búa inh, dao phay, các lo i dao s c, nh n... b. V v t mà ngư i ph m t i ch t o ra Ví d : thanh s t mài nh n, côn g ... c. V v t có s n trong t nhiên Ví d : g ch, á, o n g y c ng, ch c, thanh s t... 2.3. "Th o n nguy hi m" 1à th o n ã ư c hư ng d n t i i m 5.1 m c 5 ph n I Thông tư liên t ch s 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25/ 12/2001 c a Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, B Công an, B tư pháp hư ng d n áp d ng m t s quy nh t i Chương XIV "Các t i xâm ph m s h u" c a B lu t Hình s năm 1999. 3. Vi c xác nh tr giá ti n gi , ngân phi u gi , công trái gi bu c ngư i làm, tàng tr , v n chuy n, lưu hành ti n gi , ngân phi u gi , công trái gi ph i ch u trách nhi m hình s theo i u 180 B lu t Hình s Ti n gi bao g m ti n Vi t Nam ng gi và ngo i t gi ; ngân phi u gi , công trái gi bao g m ngân phi u, công trái gi ngân phi u, công trái c a Vi t Nam ho c c a nư c ngoài phát hành, nhưng có giá tr thanh toán t i Vi t Nam.
  3. 3.1. i v i t i làm ti n gi , ngân phi u gi , công trái gi (sau ây g i chung là ti n gi ): a. N u ti n gi có tr giá tương ng dư i ba tri u ng ti n Vi t Nam thì ngư i ph m t i ph i ch u trách nhi m hình s theo kho n 1 i u 180 B lu t Hình s ; b. N u ti n gi có tr giá tương ng t ba tri u ng n dư i năm mươi tri u ng ti n Vi t Nam thì ngư i ph m t i ph i ch u trách nhi m hình s theo kho n 2 i u 180 B lu t Hình s ; c. N u ti n gi có tr giá tương ng t năm mươi tri u ng ti n Vi t Nam tr lên thì ngư i ph m t i ph i ch u trách nhi m hình s theo kho n 3 i u 180 B lu t Hình s . Tuy nhiên c n phân bi t: - N u ti n gi có tr giá tương ng t năm mươi tri u ng n dư i m t trăm tri u ng ti n Vi t Nam là thu c trư ng h p r t nghiêm tr ng; - N u ti n gi có tr giá tương ng t m t trăm tri u ng ti n Vi t Nam tr lên là thu c trư ng h p c bi t nghiêm tr ng. 3.2. i v i t i tàng tr , v n chuy n, lưu hành ti n gi , ngân phi u gi , công trái gi (sau ây g i chung là ti n gi ): a. N u ti n gi có tr giá tương ng dư i mư i tri u ng ti n Vi t Nam thì ngư i ph m t i ph i ch u trách nhi m hình s theo kho n 1 i u 180 B lu t Hình s ; b. N u ti n gi có tr giá tương ng t mư i tri u ng n dư i m t trăm tri u ng ti n Vi t Nam thì ngư i ph m t i ph i ch u trách nhi m hình s theo kho n 2 i u 180 B lu t Hình s ; c. N u ti n gi có tr giá tương ng t m t trăm tri u ng ti n Vi t Nam tr lên thì ngư i ph m t i ph i ch u trách nhi m hình s theo kho n 3 i u 180 B lu t Hình s . Tuy nhiên c n phân bi t: - N u ti n gi có tr giá tương ng t m t trăm tri u ng n dư i m t trăm năm mươi tri u ng ti n Vi t Nam là thu c trư ng h p r t nghiêm tr ng; - N u ti n gi có tr giá tương ng t m t trăm năm mươi tri u ng ti n Vi t Nam tr lên là thu c trư ng h p c bi t nghiêm tr ng. 3.3. i v i ngư i nhi u l n làm ho c tàng tr ho c v n chuy n ho c lưu hành ti n gi , ngân phi u gi , công trái gi thì c n ph i l y t ng s lư ng ti n gi c a t t c các l n ph m t i c ng l i xem xét trách nhi m hình s i v i h ; n u trong các l n ph m t i ó có trư ng h p ã h t th i hi u truy c u trách nhi m hình s thì không xem xét trách nhi m hình s i v i trư ng h p ó (không c ng s lư ng ti n gi c a l n ph m t i ó); n u có hai l n ph m t i làm ho c tàng tr ho c v n chuy n ho c lưu hành ti n gi , ngân phi u gi , công trái gi tr lên thì ngoài vi c c ng s lư ng ti n gi c a các l n ph m t i xem xét trách nhi m hình s i v i h , còn ph i áp d ng tình ti t tăng n ng "ph m t i nhi u l n" quy nh t i i m g kho n 1 i u 48 B lu t Hình s .
  4. 4. V các tình ti t "gây thi t h i nghiêm tr ng", "gây h u qu r t nghiêm tr ng", "gây h u qu c bi t nghiêm tr ng" quy nh t i i u 202 B lu t Hình s 4.1. Ngư i i u khi n phương ti n giao thông ư ng b mà vi ph m quy nh v an toàn giao thông ư ng b n u ch căn c vào thi t h i x y ra, thì gây thi t h i cho tính m ng ho c gây thi t h i nghiêm tr ng cho s c kho , tài s n c a ngư i khác thu c m t trong các trư ng h p sau ây ph i ch u trách nhi m hình s theo kho n 1 i u 202 B lu t Hình s : a. Làm ch t m t ngư i; b. Gây t n h i cho s c kho c a m t n hai ngư i v i t l thương t t c a m i ngư i t 31% tr lên; c. Gây t n h i cho s c kho c a nhi u ngư i v i t l thương t t c a m i ngư i dư i 31%, nhưng t ng t l thương t t c a t t c nh ng ngư i này t 41% n 100%; d. Gây t n h i cho s c kho c a m t ngư i v i t l thương t t t 21% n 30% và còn gây thi t h i v tài s n có giá tr t ba mươi tri u ng n dư i năm mươi tri u ng; . Gây t n h i cho s c kho c a nhi u ngư i, v i t l thương t t c a m i ngư i dư i 21%, nhưng t ng t l thương t t c a t t c nh ng ngư i này t 30% n 40% và còn gây thi t h i v tài s n có giá tr t ba mươi tri u ng n dư i năm mươi tri u ng; e. Gây thi t h i v tài s n có giá tr t năm mươi tri u ng n dư i năm trăm tri u ng. 4.2. Ph m t i thu c m t trong nh ng trư ng h p sau ây là "gây h u qu r t nghiêm tr ng" và ph i ch u trách nhi m hình s theo i m kho n 2 i u 202 B lu t Hình s : a. Làm ch t hai ngư i; b. Làm ch t m t ngư i và còn gây h u qu thu c m t trong các trư ng h p ư c hư ng d n t i các i m b, c, d, và e ti u m c 4.1 m c 4 này; c. Gây t n h i cho s c kho c a ba n b n ngư i v i t l thương t t c a m i ngư i t 31% tr lên; d. Gây t n h i cho s c kho c a nhi u ngư i v i t ng t l thương t t c a t t c nh ng ngư i này t 101% n 200%; . Gây t n h i cho s c kho c a m t n hai ngư i v i t l thương t t c a m i ngư i t 31% tr lên và còn gây h u qu thu c m t trong các trư ng h p ư c hư ng d n t i các i m c, d, và e ti u m c 4.1 m c 4 này; e. Gây thi t h i v tài s n có giá tr t năm trăm tri u ng n dư i m t t năm trăm tri u ng.
  5. 4.3. Ph m t i thu c m t trong nh ng trư ng h p sau ây là "gây h u qu c bi t nghiêm tr ng" và ph i ch u trách nhi m hình s theo kho n 3 i u 202 B lu t Hình s : a. Làm ch t ba ngư i tr lên; b. Làm ch t hai ngư i và còn gây h u qu thu c m t trong các trư ng h p ư c hư ng d n t i các i m b, c, d, và e ti u m c 4.1 m c 4 này; c. Làm ch t m t ngư i và còn gây h u qu thu c m t trong các trư ng h p ư c hư ng d n t i các i m c, d, và e ti u m c 4.2 m c 4 này; d. Gây t n h i cho s c kho c a năm ngư i tr lên v i t l thương t t c a m i ngư i t 31% tr lên; . Gây t n h i cho s c kho c a nhi u ngư i v i t ng t l thương t t c a nh ng ngư i này trên 200%; e. Gây t n h i cho s c kho c a ba ho c b n ngư i v i t l thương t t c a m i ngư i t 31% tr lên và còn gây thi t h i v tài s n ư c hư ng d n t i i m e ti u m c 4.2 m c 4 này; g. Gây thi t h i v tài s n có giá tr t m t t năm trăm tri u ng tr lên. 5. V các tình ti t "gây h u qu nghiêm tr ng" và "gây c n tr giao thông nghiêm tr ng" quy nh t i i u 245 B lu t Hình s 5.1. Hành vi gây r i tr t t công c ng mà h u qu x y ra thu c m t trong các trư ng h p sau ây b coi là "gây h u qu nghiêm tr ng" và ph i ch u trách nhi m hình s theo kho n 1 i u 245 B lu t Hình s : a. C n tr , ách t c giao thông n dư i 2 gi ; b. C n tr s ho t ng bình thư ng c a cơ quan nhà nư c, t ch c kinh t , t ch c xã h i, ơn v vũ trang nhân dân; c. Thi t h i v tài s n có giá tr t mư i tri u ng tr lên; d. Ch t ngư i; . Ngư i khác b thương tích ho c b t n h i s c kho v i t l thương t t t 31 % tr lên; e. Nhi u ngư i b thương tích ho c b t n h i s c kho v i t l thương t t c a m i ngư i dư i 31%, nhưng t ng t l thương t t c a t t c nh ng ngư i này t 41% tr lên; g. Ngư i khác b thương tích ho c b t n h i s c kho v i t l thương t t t 21% n 30% và còn thi t h i v tài s n có giá tr t năm tri u ng tr lên;
  6. h. Nhi u ngư i b thương tích ho c b t n h i s c kho v i t l thương t t c a m i ngư i dư i 21%, nhưng t ng t l thương t t c a t t c nh ng ngư i này t 30% n 40% và còn thi t h i v tài s n có giá tr t năm tri u ng tr lên. Ngoài các h u qu x y ra v tính m ng, s c kho và tài s n ư c hư ng d n trên ây, th c ti n cho th y có th còn có h u qu phi v t ch t như có nh hư ng x u n vi c th c hi n ư ng l i c a ng, chính sách c a Nhà nư c, gây nh hư ng x u n an ninh, ngo i giao, n tr t t , an toàn xã h i... Trong các trư ng h p này ph i tuỳ vào t ng trư ng h p c th ánh giá m c c a h u qu do t i ph m gây ra có ph i là nghiêm tr ng hay không. 5.2. "Gây c n tr giao thông nghiêm tr ng" quy nh t i i m c kho n 2 i u 245 B lu t Hình s là gây c n tr giao thông t 2 gi tr lên ho c gây c n tr giao thông nh ng tuy n giao thông quan tr ng, làm ách t c giao thông trên di n r ng (không phân bi t th i gian bao lâu). 6. V các tình ti t "có giá tr l n", "có giá tr r t l n ho c c bi t l n" quy nh t i i u 248 B lu t Hình s 6.1. "Ti n ho c hi n v t dùng ánh b c" bao g m: a. Ti n ho c hi n v t dùng ánh b c thu gi ư c tr c ti p t i chi u b c; b. Ti n ho c hi n v t thu gi ư c trong ngư i các con b c mà có căn c xác nh ã ư c ho c s ư c dùng ánh b c; c. Ti n ho c hi n v t thu gi nh ng nơi khác mà có căn c xác nh ã ư c ho c s ư c dùng ánh b c. 6.2. Khi xác nh ti n, giá tr hi n v t dùng ánh b c c n phân bi t: a. Trư ng h p nhi u ngư i cùng tham gia ánh b c v i nhau thì vi c xác nh ti n, giá tr hi n v t dùng ánh b c i v i t ng ngư i ánh b c là t ng s ti n, giá tr hi n v t c a nh ng ngư i cùng ánh b c ư c hư ng d n t i ti u m c 6.1 m c 6 này; b. Trư ng h p m t ngư i ánh b c v i nhi u ngư i khác nhau (như trư ng h p chơi s ), thì vi c xác nh ti n, giá tr hi n v t dùng ánh b c i v i ngư i ánh b c v i nhi u ngư i là t ng s ti n, giá tr hi n v t mà h và nh ng ngư i ánh b c khác dùng ánh b c; còn i v i ngư i tham gia ánh b c v i ngư i này là ti n, giá tr hi n v t mà b n thân h và ngư i ó cùng dùng ánh b c. 6.3. Ti n ho c hi n v t "có giá tr l n", "có giá tr r t l n ho c c bi t l n" ư c xác nh như sau: a. Ti n ho c hi n v t có giá tr t m t tri u ng n dư i mư i tri u ng là có giá tr l n; b. Ti n ho c hi n v t có giá tr t mư i tri u ng n dư i m t trăm tri u ng là có giá tr r t l n;
  7. c. Ti n ho c hi n v t có giá tr t m t trăm tri u ng tr lên là có giá tr c bi t l n. 7. V các tình ti t "v i quy mô l n", "thu l i b t chính l n, r t l n ho c c bi t l n" quy nh t i i u 249 B lu t Hình s . 7.1. T ch c ánh b c ho c gá b c thu c m t trong các trư ng h p sau ây là "v i quy mô l n": a. T ch c ánh b c ho c gá b c trong cùng m t lúc cho t mư i ngư i ánh b c tr lên ho c cho t hai chi u b c tr lên; b. Có t ch c nơi c m c tài s n cho ngư i tham gia ánh b c; có l p t trang thi t b ph c v cho vi c ánh b c; khi ánh b c có phân công ngư i canh gác, ngư i ph c v , có s p t l i thoát khi b vây b t, s d ng phương ti n như ôtô, xe máy, xe p, i n tho i... tr giúp cho vi c ánh b c; c. T ng s ti n ho c hi n v t dùng ánh b c trong cùng m t lúc có giá tr t mư i tri u ng tr lên. 7.2. Ngư i t ch c ánh b c ho c gá b c thu c trư ng h p chưa n m c ư c hư ng d n t i các i m a, b và c ti u m c 7.1 m c 7 này, n u t ng s ti n ho c hi n v t dùng ánh b c có giá tr t m t tri u ng n dư i mư i tri u ng thì tuy h không ph i ch u trách nhi m hình s v "t i t ch c ánh b c ho c gá b c" nhưng h ph i ch u trách nhi m hình s v ng ph m t i ánh b c. 7.3. "Thu l i b t chính l n, r t l n ho c c bi t l n" ư c xác nh như sau: a. Thu l i b t chính t năm tri u ng n dư i mư i lăm tri u ng là l n; b. Thu l i b t chính t mư i lăm tri u ng n dư i b n mươi lăm tri u ng là r t l n; c. Thu l i b t chính t b n mươi lăm tri u ng tr lên là c bi t l n. II. TRÁCH NHI M HÌNH S TRONG M T S TRƯ NG H P C TH 1. Trách nhi m hình s i v i ngư i ph m t i là ch ho c ngư i qu n lý khách s n, nhà tr .... g i gái m i dâm n cho khách h mua bán dâm a. Trong trư ng h p ch ho c ngư i qu n lý khách s n, nhà tr ... g i gái m i dâm n cho khách h mua bán dâm ngay t i khách s n, nhà tr ... thu c quy n s h u, chi m h u ho c qu n lý c a ngư i g i gái m i dâm thì ngư i ó ch ph i ch u trách nhi m hình s v "t i ch a m i dâm". b. Trong trư ng h p ch ho c ngư i qu n lý khách s n, nhà tr ... v a g i gái m i dâm n cho khách h mua bán dâm ngay t i khách s n, nhà tr ... thu c quy n s h u, chi m h u ho c qu n lý c a ngư i g i gái m i dâm v a còn g i gái m i dâm khác cho khách mua dâm khác h th c hi n vi c mua bán dâm t i nơi khác thì ngư i ó ph i ch u trách nhi m hình s v "t i ch a m i dâm" và "t i môi gi i m i dâm".
  8. 2. Trách nhi m hình s i v i ngư i th c hi n t i ph m v ma tuý trong m t s trư ng h p c th a. Ngư i nào bi t ngư i khác i mua ch t ma tuý s d ng trái phép mà g i ti n nh mua h ch t ma tuý s d ng và sau khi mua ư c ch t ma tuý ngư i i mua b b t gi , thì vi c xác nh tr ng lư ng ch t ma tuý xem xét trách nhi m i v i t ng ngư i như sau: - Ngư i nh mua h ch ph i ch u trách nhi m v tr ng lư ng ch t ma tuý mà h nh mua h . - Ngư i i mua ph i ch u trách nhi m v t ng tr ng lư ng ch t ma tuý ã mua ư c (cho b n thân và mua h ). b. Ngư i nào bi t ngư i khác mua ch t ma tuý s d ng trái phép mà dùng phương ti n ch h cùng ch t ma tuý và b b t gi n u xét th y tr ng lư ng ch t ma tuý n m c ph i ch u trách nhi m hình s v t i tàng tr ho c v n chuy n trái phép ch t ma tuý, thì ngư i ó là ng ph m v i ngư i mua v t i tàng tr ho c v n chuy n trái phép ch t ma tuý. c. Trong trư ng h p nhi u ngư i nghi n ma tuý cùng góp ti n mua ch t ma tuý s d ng trái phép và b b t gi n u t ng tr ng lư ng ch t ma tuý mua ư c n m c ph i ch u trách nhi m hình s v t i tàng tr ho c v n chuy n trái phép ch t ma tuý, thì h cùng ph i ch u trách nhi m hình s v t i tàng tr ho c v n chuy n trái phép ch t ma tuý; n u tr ng lư ng ch t ma tuý chưa n m c ph i ch u trách nhi m hình s v t i này, thì i v i ngư i nào có y các y u t c u thành t i s d ng trái phép ch t ma tuý, thì ngư i ó ph i ch u trách nhi m hình s v t i s d ng trái phép ch t ma tuý. d. Ngư i nào nghi n ma tuý có ch t ma tuý ho c b ti n mua ch t ma tuý cho nh ng ngư i nghi n ma tuý khác cùng s d ng và b b t gi n u tr ng lư ng ch t ma tuý n m c ph i ch u trách nhi m hình s v t i tàng tr ho c v n chuy n trái phép ch t ma tuý, thì ngư i ó ph i ch u trách nhi m hình s v t i tàng tr ho c v n chuy n trái phép ch t ma tuý; n u tr ng lư ng ch t ma tuý chưa n m c ph i ch u trách nhi m hình s v t i này, thì i v i ngư i nào có y các y u t c u thành t i s d ng trái phép ch t ma tuý, thì ngư i ó ph i ch u trách nhi m hình s v t i s d ng trái phép ch t ma tuý. . Ngư i nào nghi n ma tuý cho ngư i nghi n ma tuý khác cùng s d ng trái phép ch t ma tuý t i a i m thu c quy n s h u, chi m h u ho c qu n lý c a mình thì không ph i ch u trách nhi m hình s v t i ch a ch p s d ng trái phép ch t ma tuý; i v i ngư i nào có y các y u t c u thành t i s d ng trái phép ch t ma tuý, thì ngư i ó ph i ch u trách nhi m hình s v t i s d ng trái phép ch t ma tuý. e. Ngư i nào bán trái phép ch t ma tuý cho ngư i khác và còn cho h s d ng a i m thu c quy n s h u, chi m h u ho c qu n lý c a mình h s d ng trái phép ch t ma tuý, thì ngoài t i mua bán trái phép ch t ma tuý, ngư i ó còn ph i ch u trách nhi m hình s v t i ch a ch p s d ng trái phép ch t ma tuý.
  9. g. Ngư i nào nghi n ma tuý r ngư i nghi n ma tuý khác cùng s d ng trái phép ch t ma tuý ho c cùng i mua ch t ma tuý cùng s d ng thì không ph i ch u trách nhi m hình s v t i lôi kéo ngư i khác s d ng trái phép ch t ma tuý. Tuỳ t ng trư ng h p mà h có th ph i ch u trách nhi m hình s v t i tàng tr ho c v n chuy n trái phép ch t ma tuý ho c t i s d ng trái phép ch t ma tuý. 3. Trách nhi m hình s i v i ngư i ph m t i ua xe trái phép gây thi t h i cho tính m ng ho c gây thi t h i nghiêm tr ng cho s c kho , tài s n c a ngư i khác Ngư i ph m t i ua xe trái phép gây thi t h i cho tính m ng ho c gây thi t h i nghiêm tr ng cho s c kho , tài s n c a ngư i khác ch ph i ch u trách nhi m hình s theo i m a kho n 2 i u 207 B lu t Hình s mà không ph i ch u trách nhi m hình s thêm v "t i vi ph m các quy nh v i u khi n phương ti n giao thông ư ng b " quy nh t i i u 202 B lu t Hình s . III. HI U L C THI HÀNH C A NGHN QUY T 1. Ngh quy t này ã ư c H i ng ThNm phán Toà án nhân dân t i cao thông qua ngày 17 tháng 4 năm 2003 và có hi u l c thi hành sau mư i lăm ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Ngh quy t này ư c áp d ng khi xét x sơ thNm, xét x phúc thNm, xét x giám c thNm ho c tái thNm i v i ngư i th c hi n hành vi ph m t i trư c ngày Ngh quy t này có hi u l c. Trong trư ng h p theo các văn b n hư ng d n trư c ây là ph i ch u trách nhi m hình s , nhưng theo Ngh quy t này không ph i ch u trách nhi m hình s , thì Toà án áp d ng kho n 1 i u 25 B lu t Hình s mi n trách nhi m hình s cho ngư i ph m t i. Trong trư ng h p này Toà án c n gi i thích cho h bi t là do chuy n bi n c a tình hình mà hành vi c a h không còn nguy hi m cho xã h i n a cho nên h ư c mi n trách nhi m hình s , ch không ph i h b oan do cơ quan ti n hành t t ng hình s gây ra; do ó, h không có quy n òi yêu c u b i thư ng thi t h i theo quy nh t i i u 624 B lu t Dân s và theo Ngh quy t s 388/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 c a U ban thư ng v Qu c h i "V b i thư ng thi t h i cho ngư i b oan do ngư i có thNm quy n trong ho t ng t t ng hình s gây ra". 3. i v i các trư ng h p mà ngư i ph m t i ã b k t án úng theo các văn b n hư ng d n trư c ây và b n án ã có hi u l c pháp lu t thì không căn c vào Ngh quy t này kháng ngh theo th t c giám c thNm, tái thNm, tr trư ng h p có nh ng căn c kháng ngh khác. N u theo Ngh quy t này là h không ph i ch u trách nhi m hình s thì gi i quy t theo th t c mi n ch p hành hình ph t. Nguy n Văn Hi n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản