Nghị quyết 05/1997/QH10 của Quốc hội

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
37
lượt xem
2
download

Nghị quyết 05/1997/QH10 của Quốc hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 05/1997/QH10 của Quốc hội về tiêu chuẩn các Công trình quan trọng Quốc gia trình Quốc hội xem xét, Quyết định chủ trương đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 05/1997/QH10 của Quốc hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ  quy Õt c ñ a Q u è c  h é i n íc C é n g  h o µ  x∙ h é i c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m s è  05/1997/Q H 10 n g µ y 29 th¸ng  11 n¨ m  1997 vÒ  tiªu c h u È n  c¸c c«n g  tr× nh q u a n   ä ng q u è c gia   tr tr× nh Q u è c  h é i xe m  x Ð t, u y Õ t ® Þ n h  c h ñ  tr n g   Ç u  t  q ¬ ® Q u è c h éi n íc C é ng  ho µ   h éi x∙   ch ñ ngh Ü a   Öt N a m Vi §Ó   b¶o  ¶m   Öu  ® hi qu¶  u  ,n©ng  ®Ç t  cao  Öu  ùcqu¶n  ýnhµ  íc®èi víi hi l   l  n     c¸c c«ng  ×nh    tr quan  äng  èc    ãp  Çn  y   ¹nh  ù  tr qu gia;g ph ®È m s nghiÖp  c«ng  nghiÖp    Ön  iho¸ ®Êt  íc; ho¸,hi ®¹     n C¨n  vµo  Õn  cø  Hi ph¸p  íc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam   n  ho x∙ h   ngh Vi   n¨m   1992;   C¨n  vµo  Òu  cña  Ët Tæ   cø  §i 2  Lu   chøc  èc  éi;§iÒu  cña  Ët Tæ   Qu h  19  Lu   chøc  Ýnh  ñ; §iÒu  cña  Ët  ©n  Ch ph   15  Lu ng s¸ch  µ  íc;§iÒu  cña  Ët  nh n   18  Lu b¶o  Ö   v m«i  êng  µ  tr v NghÞ   Õt sè  quy   02/1997/QH9  ña  èc  éikho¸IX  ¹ kú  c Qu h     t  i häp  11; thø  Trªn c¬  ë    s xem  Ðt Tê  ×nh sè  x   tr   398  KTNm   µy  ng 17/11/1997 cña  Ýnh     Ch phñ  Ò     Èn    v Tiªuchu c¸cc«ng  ×nh quan  äng tr×nh Quèc  éixem   Ðt,quyÕt  tr   tr     h  x  ®Þnh  ñ  ¬ng  u   ; B¸o  ch tr ®Ç t   c¸o  Èm     è  th tra s 43/KHCNMT   µy  ng 20/11/1997  cña  û   U ban  Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  ña  èc  éivµ    Õn  ña  tr c Qu h   ý ki c c¸c®¹ibiÓu  èc  éi;    Qu h Q uy Õ t ngh Þ: §i Ò u 1: 1­ Ban  µnh    h Tiªu chuÈn      c¸c c«ng  ×nh quan  äng quèc    µm      tr   tr   gia l c¨n cø ®Ó   Ýnh  ñ  ×nh  èc  éi xem   Ðt,quyÕt  nh   ñ  ¬ng  u   . 2­ Ch ph tr Qu h  x  ®Þ ch tr ®Ç t     C«ng  ×nh quan  äng quèc    µ"c¸cc«ng  ×nh quan  äng"nªu  ¹ §iÒu    tr   tr   gial     tr   tr   t  i 19 cña  Ët  chøc  Ýnh  ñ, "c¸c ch¬ng  ×nh,dù  quèc    Lu tæ  Ch ph     tr   ¸n  gia,c¸c c«ng  tr×nh x©y  ùng  ¬    d c b¶n  quan  äng"nªu  ¹  tr   ti kho¶n    Òu  cña  Ët ng©n  5, §i 15  Lu   s¸ch nhµ  íc,"dù    ã    n   ¸n c ¶nh  ëng  ín®Õ n   h l  m«i  êng" nªu  ¹ §iÒu  cña  Ët tr   ti  18  Lu   b¶o  Ö   v m«i  êng  µ  ù  ®Ç u    tr v "d ¸n  t quan  äng,dù  línvµ  tr   ¸n    quan  äng,c«ng  tr   tr×nh quan  äng,dù  x©y  ùng  ¬    tr   ¸n  d c b¶n quan  äng"nªu  tr   trong NghÞ   Õt    quy sè 02/1997/QH9  ña  èc  éi kho¸ IX  ¹  ú  äp  c Qu h    t ik h thø    11. C«ng  ×nh  tr quan  träng  èc    qu gia trong  NghÞ   Õt  µy  îc hiÓu  µ m ét  quy n ®   l  c«ng  ×nh  c  Ëp  tr ®é l hoÆc   ét  ô m   mc c«ng  ×nh  ã  èi  ªnkÕt  íinhau, theo  tr c m li   v    quy  nh   ®Þ nªu  ¹  ti §iÒu 2. §i Ò u 2: C«ng  ×nh  ã  ét  tr cm trong      Èn  c¸c tiªuchu sau  y   µ c«ng  ×nh  ®© l   tr quan  trängquèc    gia:
  2. 2 1­ C«ng  ×nh cã    tr   quy    èn  u    õ 10.000  û ®ång  Öt Nam   ëlªn m« v ®Ç tt   t  Vi   tr     (theothêigi¸n¨m       1997). 2­ C«ng  ×nh cã    tr   ¶nh  ëng  ín®Õ n   h l  m«i  êng  tr hay  ã  Òm  n  c ti È ¶nh  ëng  h nghiªm  äng®Õ n   tr   m«i  êng. tr 3­ C«ng  ×nh ph¶idid©n  i nh    õ 50.000  êitrëlªnë  ïng ®«ng    tr      t¸ ®Þ ct  ng       v   d©n  ,tõ20.000  êitrëlªnë  Òn  ói, ïng d©n  écthiÓu sè. c    ng       mi n  v  t    4­ C«ng  ×nh  è  Ý trªnc¸c ®Þa   µn  Æc   Öt quan  äng  Ò   èc  tr b tr       b® bi   tr v qu phßng,an    ninh hoÆc   ã    Ých  Þch sö,v¨n ho¸ quan  äng,tµinguyªn ® Æc     c dit l      tr      biÖt. 5­ C«ng  ×nh ® ßi  áiph¶i¸p  ông  ¬  Õ,  Ýnh  tr   h   d c ch ch s¸ch ® Æc   Öt cÇn    bi   ® îcQuèc  éixem   Ðt,quyÕt ®Þnh.   h  x    §i Ò u 3: Néi dung  Ò   v c«ng  ×nh  tr quan  äng quèc    ×nh  èc  éi xem   Ðt, tr   gia tr Qu h  x  quyÕt ®Þnh  ñ  ¬ng  u      ch tr ®Ç tbao  å m: g 1­  ù   Çn  Õtph¶i ®Ç u    x©y  ùng  Sc thi     t d c«ng  ×nh;tãm  ¾t quy  ¹ch tr   t  ho   tæng  Ó  ña  µnh  µ    th c ng v l∙nhthæ  ã  ªnquan  n   c li   ®Õ c«ng  ×nh. tr 2­ Nh÷ng    th«ng  è  ¬  s c b¶n  ña  c c«ng  ×nh: tr a.Quy      m« (c«ng  Êt,khèil ng s¶n  È m...) su    î   ph ; b.C«ng  Ö   ñ  Õu  ña    ngh ch y c c«ng  ×nh; tr c.§Þa  iÓ m,  Ön  Ých  Õm  t  ña    ® di t chi ®Ê c c«ng  ×nh; tr d. Thêi gian  ©y  ùng: dù  Õn  êigian  ëic«ng, tiÕn    ©y  ùng      xd   ki th   kh     ®é x d vµ  êigian hoµn  µnh; th     th ®. Quy    èn  µ  ån  èn  ù  Õn  m« v v ngu v d ki huy  ng,  ®é bao  å m   ån  èn  g ngu v trong nícvµ  µiníc;nguån  èn  ng©n      ngo     v do  s¸ch vµ  ån  èn  Ýn  ông      ngu v t d hay vèn  ù cã,vèn  t    huy  ng  ®é b»ng søc    ng  ña  ©n;  í h¹n  lao ®é cd gi   cho  Ðp    i ph ph¸t sinht¨ngvèn  i víi    ®è     c«ng  ×nh. tr 3­ Nh÷ng  Ên    ¬    v ®Ò c b¶n  Çn    Õt    ùc hiÖn  c gi¶iquy khith   c«ng  ×nh:b¶o  tr   vÖ  m«i  êng, di d©n  i nh  , c¸c chÝnh  tr    t¸ ®Þ c    s¸ch  Çn  iÒu  c ® chØnh, vÒ   Öc    vi kÕt  îp víi èc  h   qu phßng,an    ninh,gi÷g×n    Ých  Þch sö,v¨n ho¸.    dit l     4­ HiÖu    qu¶ kinh tÕ      éicña    ­ x∙h   c«ng  ×nh,lîÝch  ña  tr   i c c«ng  ×nh,®èi tr    t ng  îc hëng  ô,nh÷ng  Öth¹iph¶i chÊp  Ën,  ÷ng  Ën  î   ÷ng  î®  th   thi       nh nh thu l inh, khã kh¨n vµ  Ön    bi ph¸p  ¾c  ôc,nh÷ng  kh ph   ¶nh  ëng  n   Öu  h ®Õ hi qu¶  ña c c«ng  tr×nh do    ¹ rñiro;kh¶    c¸clo i       n¨ng  µn  èn;kh¶  ho v   n¨ng    îvèn  tr¶n   vay. 5­ ý  Õn  ña  éi ®ång  Èm  nh  µ  ícvÒ     ki c H   th ®Þ nh n   c«ng  ×nh. tr 6­  ÷ng  Õn  Þ   Æc   Öt víiQuèc  éi khixem   Ðt,quyÕt  nh   Nh ki ngh ® bi     h    x  ®Þ vÒ   c«ng  ×nh. tr §i Ò u 4: 1­ C¨n  vµo      Èn  ∙  îcQuèc  éith«ng    cø  c¸c tiªuchu ® ®   h  qua  ¹ NghÞ   Õt  ti   quy nµy,ChÝnh  ñ  ×nh c«ng  ×nh quan  äng quèc      èc  éixem   Ðt,   ph tr   tr   tr   gia ®Ó Qu h   x 
  3. 3 quyÕt  nh  ñ  ¬ng  u    ®Þ ch tr ®Ç tsau    ∙  c¸o víi û   khi® b¸o      ban  êng  ô  èc  éi U th v Qu h   vµ  ã    Õn  Èm    ña    ¬  c ý ki th trac c¸cc quan  ã  ªnquan  ña  èc  éi. c li   c Qu h 2­  èc  éi xem   Ðt  µ  NghÞ   Õt  Ò   ñ  ¬ng  u    Qu h  x v ra  quy v ch tr ®Ç t cho  õng t  c«ng  ×nh quan  äng quèc  tr   tr   gia. 3­ C¨n  vµo    cø  NghÞ   Õt cña  èc  éivÒ   quy   Qu h   c«ng  ×nh quan  ängquèc  tr   tr   gia,ChÝnh  ñ  iÓnkhaithùc hiÖn    ph tr       c«ng  ×nh. tr §i Ò u 5: 1­  èc  éi giao  Qu h  cho  û   U ban  êng  ô  èc  éi vµ    ¬  th v Qu h   c¸c c quan  ña  c Quèc  éi trong  ¹m    h  ph vi chøc n¨ng, nhiÖ m   ô  ña  ×nh     vc m gi¸m    Öc  ùc s¸tvi th   hiÖn  NghÞ   Õt cña  èc  éivÒ   quy   Qu h   c«ng  ×nh quan  äng quèc  tr   tr   gia. 2­ Hµng    n¨m  Ýnh  ñ  c¸o Quèc  éit×nh  ×nh  ùc hiÖn    Ch ph b¸o    h  h th   c¸cc«ng  tr×nh quan  äng quèc    tr   gia. 3­ ChÝnh  ñ  c¸o Quèc  éitæng  Õt      ph b¸o    h  quy to¸nc«ng  ×nh quan  äng tr   tr   quèc    gia sau    khic«ng  ×nh hoµn  µnh  µ  a  µo  ¹t®éng  tr   th v ® v ho   trong thêih¹n     do  û   U ban  êng  ô  èc  éiquy  nh. th v Qu h   ®Þ §i Ò u 6: NghÞ   Õt nµy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  èc  éith«ng  quy   c hi l   t   Qu h   qua. Quèc  éigiao  h  cho  û   U ban  êng  ô  èc  éivµ  Ýnh  ñ  th v Qu h   Ch ph quy  nh   ®Þ chitiÕtthi µnh       h NghÞ   Õt nµy. quy   NghÞ   Õt  µy  ∙  îc Quèc  éiníc Céng  µ    éichñ  Üa  Öt  quy n ® ®   h    ho x∙ h   ngh Vi Nam   kho¸X  ú  äp  2    k h thø  th«ng  qua  µy  th¸ng11  ng 29    n¨m  1997.
Đồng bộ tài khoản