Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
174
lượt xem
17
download

Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất "Những quy định chung của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004" do Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP

 1. H I NG TH M PHÁN TOÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA ÁN NHÂN DÂN T I CAO VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2005/NQ-H TP Hà N i, ngày 31 tháng 3 năm 2005 NGHN QUY T C AH I NG TH M PHÁN TOÀ ÁN NHÂN ÂN T I CAO HƯ NG D N THI HÀNH M T S QUY NNH TRONG PH N TH NH T "NH NG QUY NNH CHUNG" C A B LU T T T NG DÂN S NĂM 2004 H I NG TH M PHÁN TOÀ ÁN NHÂN ÂN T T CAO Căn c vào Lu t t ch c Toà án nhân dân; thi hành úng và th ng nh t Ph n th nh t "Nh ng quy nh chung" c a B lu t t t ng dân s năm 2004 (sau ây vi t t t là BLTTDS); Sau khi có ý ki n th ng nh t c a Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao và B trư ng B Tư pháp; QUY T NGHN: I. TH M QUY N C A TOÀ ÁN 1. V nhi m v , quy n h n gi i quy t các v vi c dân s 1.1. Căn c vào Lu t T ch c Toà án nhân dân và Chương III Ph n th nh t c a BLTTDS, nhi m v , quy n h n c a Toà dân s , Toà kinh t , Toà lao ng Toà án nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương trong t t ng dân s ư c th c hi n như sau: a. Toà dân s có nhi m v , quy n h n gi i quy t các tranh ch p và các yêu c u v dân s , hôn nhân và gia ình quy nh t i các i u 25, 26, 27 và 28 c a BLTTDS; b. Toà kinh t có nhi m v , quy n h n gi i quy t các tranh ch p và các yêu c u v kinh doanh, thương m i quy nh t i i u 29 và i u 30 c a BLTT S; các tranh ch p v kinh doanh, thương m i mà m t ho c các bên không có ăng ký kinh doanh, nhưng u có m c ích l i nhu n; c. Toà lao ng có nhi m v , quy n h n gi i quy t các tranh ch p và các yêu c u v lao ng quy nh t i i u 31 và i u 32 c a BLTTDS; . Trong trư ng h p căn c vào hư ng d n t i các i m a, b và c ti u m c 1.1 này mà khó xác nh ư c tranh ch p ho c yêu c u ó thu c nhi m v , quy n h n c a Toà chuyên trách nào, thì Chánh án Toà án nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy t nh phân công cho m t Toà chuyên trách gi i quy t theo th t c chung. Trư ng h p sau khi th lý v vi c dân s m i phát hi n ư c v vi c dân s thu c
 2. nhi m v , quy n h n c a Toà chuyên trách khác, thì Toà chuyên trách ã th lý ti p t c gi i quy t v vi c dân s theo th t c chung, nhưng c n ghi s , ký hi u và trích y u trong b n án, quy t nh theo úng hư ng d n t i m c 2 Ph n I c a Ngh quy t này. 1.2. Toà dân s , Toà kinh t , Toà lao ng Toà án nhân dân t i cao giám c thNm, tái thNm nh ng v vi c tương ng ư c hư ng dân t i ti u m c 1.1 m c 1 Ph n I Ngh quy t này mà b n án, quy t nh ã có hi u l c pháp lu t c a Toà án nhân dân c p t nh b kháng ngh . 2. V cách ghi s , ký hi u và trích y u trong b n án, quy t nh dân s ngoài vi c ghi s và năm ban hành b n án, quy t nh thì ký hi u và trích y u trong b n án, quy t nh gi i quy t các tranh ch p và các yêu c u dân s , hôn nhân và gia ình, kinh doanh, thương m i, lao ng ư c ghi như sau: 2. 1 - i v i b n án, quy t nh gi i quy t tranh ch p v dân s a. V vi c ghi ký hi u: - i v i b n án sơ thNm, thì ghi ký hi u: DS-ST Ví d : S : 20/2005/ S-ST - i v i b n án phúc thNm, thì ghi ký hi u: S-PT Ví d : S : l0/2005/DS-PT i v i quy t nh giám c thNm, thì ghi ký hi u: DS-G T Ví d : S : 05/2005/DS-G T - i v i quy t nh tái thNm, thì ghi ký hi u: S-TT Ví d : S : 01/2005/ S-TT b. V vi c ghi trích y u: - C n xác nh tranh ch p mà Toà án th lý gi i quy t ư c quy nh t i kho n nào tương ng c a i u 25 c a BLTT S, ghi vào ph n trích y u c a b n án, quy t nh. Ví d : Tranh ch p mà Toà án th lý gi i quy t là tranh ch p gi a cá nhân v i cá nhân v qu c t ch Vi t Nam ư c quy nh tương ng t i kho n 1 i u 25 c a BLTMS thì ghi: "V/v tranh ch p gi a cá nhân v i cá nhân v qu c t ch Vi t Nam". Trong trư ng h p t i kho n tương ng c a i u 25 c a BLTTDS quy nh nhóm tranh ch p thì c n ghi c th tranh ch p ư c gi i quy t. Ví d : Tranh ch p mà Toà án th lý gi i quy t là tranh ch p v h p ng dân s ư c quy nh tương ng t i kho n 3 i u 25 c a BLTTDS, thì c n ghi c th tranh ch p
 3. v h p ng dân s gì; n u là h p ng thuê nhà thì ghi: "V/v tranh ch p v h p ng dân s thuê nhà '; n u là h p ng v n chuy n hành khách thì ú: "V/v tranh ch p v h p ng dân s v n chuy n hành khách". 2.2. i v i quy t nh gi i quy t vi c dân s a. V vi c ghi ký hi u: i v i quy t nh sơ thNm, thì ghi ký hi u: Q DS-ST Ví d : S : 01/2005/Q DS-ST - i v i quy t nh phúc thNm, thì ghi ký hi u: Q S-PT Ví d : S : l0/2005/ Q DS-PT i v i quy t nh giám c thNm, thì ghi ký hi u: Q D- G T Ví d : S : 15/2005/ Q D- G T i v i quy t nh tái thNm, thì ghi ký hi u: Q DS-TT Ví d : S : 10/2005/ Q DS-TT b. V vi c ghi trích y u: C n xác nh yêu c u c th mà Toà án th lý gi i quy t ư c quy nh t i kho n nào tương ng c a i u 26 c a BLTTDS, ghi vào ph n trích y u c a quy t nh. Ví d : Yêu c u mà Toà án th lý gi i quy t là yêu c u tuyên b m t ngư i m t tích ư c quy nh tương ng t i kho n 3 i u 26 c a BLTTDS, thì ghi: "V/v yêu c u tuyên b m t ngư i m t tích". 2.3. i v i b n án, quy t nh gi i quy t các tranh ch p và các yêu c u v hôn nhân và gia ình, kinh doanh, thương m i, lao ng, thì vi c ghi ký hi u và trích y u ư c th c hi n tương t như vi c ghi ký hi u và trích y u i v i b n án, quy t nh gi i quy t các tranh ch p và các yêu c u v dân s , nhưng thay ký hi u "DS" b ng ký hi u tranh ch p ho c yêu c u tương ng: "HNG "; "KDTM"; "L " Ví d : i v i b n án sơ thNm gi i quy t tranh ch p v kinh doanh thương m i thì ghi: S : 09/2005/KDTM-ST - i v i quy t nh sơ thNm gi i quy t yêu c u v lao ng thì ghi: Q L -ST. 3. V quy nh t i i u 29 c a BLTTDS
 4. 3.1. Cá nhân, t ch c có ăng ký kinh doanh là cá nhân, t ch c ã ư c các cơ quan có thNm quy n ăng ký kinh doanh c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t; c th như sau: a. Cá nhân, h gia ình, t h p tác (theo Ngh nh và các văn b n quy ph m pháp lu t khác c a Chính ph v ăng ký kinh doanh); b. Doanh nghi p (theo Lu t Doanh nghi p và các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành Lu t Doanh nghi p); c. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài t i Vi t Nam nheo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam); d. Doanh nghi p nhà nư c (theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c và các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành Lu t Doanh nghi p nhà nư c); . H p tác xã, liên hi p h p tác xã (theo Lu t H p tác xã và các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng dân thi hành Lu t H p tác xã); e. Cá nhân, t ch c khác theo quy nh c a pháp lu t v ăng ký tính doanh. 3.2. M c ích l i nhu n c a cá nhân, t ch c trong ho t ng kinh doanh, thương m i là mong mu n c a cá nhân, t ch c ó thu ư c l i nhu n mà không phân bi t có thu ư c hay không thu ư c l i nhu n t ho t ng kinh doanh, thương m i ó. 3.3. Ho t ng kinh doanh, thương m i là vi c th c hi n m t ho c nhi u hành vi thương m i. Ho t ng kinh doanh, thương m i không ch là ho t ng tr c h p theo ăng ký kinh doanh, thương m i mà còn bao g m c các ho t ng khác ph c v thúc Ny, nâng cao hi u qu ho t ng, kinh doanh thương m i. Ví d : Công ly trách nhi m h u h n A ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh trong lĩnh v c may m c. Ho t ng c a Công ty A không ch gi i h n vi c may s n phNm là hàng d t may ph c v th trư ng mà còn bao g m c hành vi mua nguyên v t li u v s n xu t, xây d ng nhà xư ng, mua s m trang thi t b , thuê xe ô tô ưa công nhân i làm, i ngh hàng năm theo ch ho c mua m t s ti vi cho công nhân gi i trí sau gi làm vi c . . . 3.4. i v i các tranh ch p quy nh t i kho n 2 i u 29 c a BLTTDS thì không nh t thi t òi h i cá nhân, t ch c ph i có ăng ký kinh doanh mà ch òi h i cá nhân, t ch c u có m c ích l i nhu n t ho t ng kinh doanh, thương m i; n u ch có m t bên có m c ích l i nhu n, còn bên kia không có m c ích l i nhu n, thì tranh ch p ó là tranh ch p v dân s quy nh t i kho n 4 i u 25 c a BLTTDS. 3.5. V các tranh ch p gi a công ty v i các thành viên c a công ty, gi a các thành viên c a công ty v i nhau liên quan n vi c thành l p, ho t ng, gi i th , sáp nh p, h p nh t, chia, tách. chuy n i hình th c t ch c c a công ty quy nh t i kho n 3 i u 29 c a BLTTDS c n phân bi t như sau:
 5. a. Các tranh ch p gi a công ty v i các thành viên c a công ty là các tranh ch p v ph n v n góp c a m i thành viên i v i công ty (thông thư ng ph n v n góp ó ư c tính b ng ti n, nhưng cũng có th b ng hi n v t ho c b ng giá tr quy n s h u công nghi p); v m nh giá c phi u và s c phi u phát hành i v i m i công ty c ph n; v quy n s h u m t ph n tài s n c a công ty tương ng v i ph n v n góp vào công ty; v quy n ư c chia l i nhu n ho c v nghĩa v ch u l tương ng v i ph n v n góp vào công ty; v yêu c u công ty i các kho n n ho c thanh toán các kho n n c a công ty, thanh lý tài s n và thanh lý các h p ng mà công ty ã ký k t khi gi i th công ty; v các v n khác liên quan n vi c thành l p, ho t ng, gi i th , sáp nh p, h p nh t, chia, tách, chuy n i hình th c t ch c c a công ty. b. Các tranh ch p gi a các thành viên c a công ty v i nhau là các tranh ch p gi a các thành viên c a công ty v vi c tr giá ph n v n góp vào công ty gi a các thành viên c a công ty; v vi c chuy n như ng ph n v n góp vào công ty gi a các thành viên c a công ty ho c v vi c chuy n như ng ph n v n góp vào công ty c a thành viên công ty ó cho ngư i khác không ph i là thành viên c a công ty; v vi c chuy n như ng c phi u không ghi tên và c phi u có ghi tên; v m nh giá c phi u, s c phi u phát hành và trái phi u c a công ty c ph n ho c v quy n s h u tài s n tương ng v i s c phi u c a thành viên công ty; v quy n ư c chia l i nhu n ho c v nghĩa v ch u l , thanh toán n c a công ty; v vi c thanh lý tài s n, phân chia n gi a các thành viên c a công ty trong trư ng h p công ty b gi i th , v các v n khác gi a các thành viên c a công ty liên quan n vi c thành l p, ho t ng, gi i th , sáp nh p h p nh t, chia, tách, chuy n i hình th c t ch c c a công ty. c. Khi th c hi n hư ng d n t i i m a và i m b ti u m c 3.5 này, n u gi a công ty v i các thành viên c a công ty ho c gi a các thành viên c a công ty có tranh ch p v i nhan, nhưng u'uul ch p ó không liên quan n vi c thành l p, ho t ng, gi i th , sáp nh p, h p nh t, chia, tách, chuy n i hình th c t ch c c a công ty mà ch liên quan n các quan h khác như quan h lao ng, quan h dân s (ví d : Tranh ch p v b o hi m xã h i, v tr c p cho ngư i lao ng, v h p ng lao ng, v h p ng vay, mư n tài s n...) thì tranh ch p ó không ph i là tranh ch p v kinh doanh, thương m i quy nh t i kho n 3 i u 29 c a BLTTDS. Tùy t ng trư ng h p c th xác nh ó là tranh ch p v dân s hay tranh ch p v lao ng. 4. V kho n 3 i u 33 c a BLTTDS 4. 1. ương s nư c ngoài bao g m: a. ương s là cá nhân không phân bi t là ngư i nư c ngoài hay ngư i Vi t Nam mà không có m t t i Vi t Nam vào th i i m Toà án th lý v vi c dân s ương s là ngư i Vi t Nam nh cư, làm ăn, h c t p, công tác nư c ngoài ho c ngư i nư c ngoài không Vi t Nam có m t t i Vi t Nam n p ơn kh i ki n v án dân s ho c ơn yêu c u gi i quy t vi c dân s t i Toà án. i v i yêu c u hu vi c k t hôn trái pháp lu t, gi i quy t vi c ly hôn, các tranh ch p v quy n và nghĩa v c a v ch ng, cha, m và con, v nh n cha,m , con, nuôi con nuôi và giám h gi a công dân Vi t Nam cư trú khu v c biên gi i v i công dân c a nư c láng gi ng cùng cư trú khu v c biên gi i v i Vi t Nam, thì theo quy nh t i kho n 3 i u 102 c a Lu t hôn nhân và gia ình là thu c thNm quy n gi i quy t c a
 6. Toà án nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh nơi cư trú c a công dân Vi t Nam. b. Cơ quan, t ch c không phân bi t là cơ quan, t ch c nư c ngoài hay cơ quan, t ch c Vi t Nam mà không có tr s , chi nhánh, văn phòng i i n t i Vi t Nam vào th i i m Toà án th lý v vi c dân s . 4.2. Tài s n nư c ngoài Tài s n nư c ngoài là tài s n ư c xác nh theo quy nh c a B lu t dân s ngoài biên gi i lãnh th c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam t i th i i m Toà án th lý v vi c dân s . 4.3. C n ph i u thác tư pháp cho cơ quan Lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài, cho Toà án nư c ngoài. C n ph i u thác tư pháp cho cơ quan lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài, cho Toà án nư c ngoài là trư ng h p trong quá trình gi i quy t v vi c dân s c n ph i ti n hành m t ho c m t s ho t ng t t ng dân s nư c ngoài mà Toà án Vi t Nam không th th c hi n ư c, c n ph i yêu c u cơ quan Lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài th c hi n ho c ngh Toà án nư c ngoài th c hi n theo quy nh c a i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p ho c theo nguyên t c có i có l i. 4.4. Không thay i thNm quy n gi i quy t c a Toà án a. i v i v vi c dân s không thu c m t trong các trư ng h p ư c quy nh t i kho n 3 i u 33 c a BLTTDS và ư c hư ng d n t i các ti u m c 4.1 , 4.2 và 4.3 m c 4 này và ư c Toà án nhân dân c p huy n th lý gi i quy t úng thNm quy n, n u trong quá trình gi i quy t m i có s thay i, như có ương s ho c tài s n nư c ngoài ho c c n ph i u thác tư pháp cho cơ quan Lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài, cho Toà án nư c ngoài thì theo quy nh t i i u 412 c a BLTTDS, Toà án nhân dân c p huy n ã th lý ti p t c gi i quy t v vi c dân s ó. b. i v i v vi c dân s thu c m t trong các trư ng h p ư c quy nh t i kho n 3 i u 33 c a BLTT S và ư c hư ng d n t i các ti u m c 4.1 , 4.2 và 4.3 m c 4 này và ư c Toà án nhân dân c p t nh th lý gi i quy t úng thNm quy n, n u trong quá trình gi i quy t có s thay i không còn ương s , tài s n nư c ngoài và không c n ph i u thác tư pháp cho cơ quan Lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài, cho Toà án nư c ngoài thì theo quy nh t i i u 412 c a BLTTDS, Toà án nhân dân c p t nh ã th lý ti p t c gi i quy t v vi c dân s ó. 5. V quy nh t i i u 36 c a BLTTDS 5.1. Khi xem xét yêu c u c a nguyên ơn l a ch n Toà án gi i quy t v vi c dân s thì ngoài vi c ph i th c hi n úng quy nh t i i u 33 và i u 34 c a BLTTDS v thNm quy n c a các c p Toà án, c n phân bi t như sau: a. i v i trư ng h p mà i u 36 c a BLTTDS quy nh yêu c u l a ch n Toà án gi i quy t v vi c dân s ph i có i u ki n, thì Toà án ch ch p nh n yêu c u khi i u ki n ó x y ra.
 7. Ví d : i m a kho n 1 i u 36 c a BLTTDS quy nh: "N u không bi t nơi cư trú, làm vi c, tr s c a b ơn thì nguyên ơn có th yêu c u Toà án nơi b ơn cư trú, làm vi c, có tr s cu i cùng ho c nơi b ơn có tài s n gi i quy t Như v y ch trong trư ng h p không bi t nơi cư trú, làm vi c, tr s c a b ơn, thì nguyên ơn m i có th yêu c u Toà án nơi b ơn cư trú, làm vi c, có tr s cu i cùng ho c nơi b ơn có tài s n gi i quy t. b. i v i trư ng h p mà i u 36 c a BLTMS quy nh yêu C U l a Ch n Toà án gi i quy t v vi c dân s không c n b t c i u ki n nào, thì Toà án ch p nh n yêu c u ó. Ví d : i m d kho n 1 i u 36 c a BLTTDS quy nh: "N u tranh ch p v b i thư ng thi t h i ngoài h p ng thì nguyên ơn có th yêu c u Toà án nơi mình cư trú, làm vi c, có tr s ho c nơi x y ra vi c gây thi t h i gi i quy t. Như v y, trong trư ng h p này vi c yêu c u l a ch n Toà án gi i quy t tranh ch p dân s không òi h i ph i có b t kỳ i u ki n nào, nên nguyên ơn có th yêu c u Toà án nơi mình cư trú, làm vi c, có tr s ho c nơi x y ra vi c gây thi t h i gi i quy t và Toà án ch p nh n yêu c u ó. 5.2. Trong trư ng h p nguyên ơn, ngư i yêu c u ư c quy n l a ch n nhi u Toà án có thNm quy n gi i quy t v vi c dân s (ví d : Toà án nơi b ơn cư trú làm vi c, có tr s cu i cùng ho c nơi b ơn có tài s n - i m a kho n 1 i u 36 c a BLTTDS), thì khi nh n ơn kh i ki n, ơn yêu c u, Toà án ph i gi i thích cho h bi t là ch có m t Toà án trong các Toà án ư c i u lu t quy nh m i có thNm quy n gi i quy t v vi c dân s h l a ch n. Toà án do h l a ch n yêu c u ngư i kh i ki n, ngư i yêu c u ph i cam k t trong ơn kh i ki n không kh i ki n ho c trong ơn yêu c u không yêu c u t i các Toà án khác. Trong trư ng h p ngư i kh i ki n, ngư i yêu c u n p ơn kh i ki n, n p ơn yêu c u t i nhi u Toà án khác nhau ư c i u lu t quy nh, thì Toà án ã th lý u tiên theo th i gian có thNm quy n gi i quy t v vi c dân s . Các Toà án khác, n u chưa th lý thì căn c vào i m e kho n 1 i u 168 c a BLTTDS tr l i ơn kh i ki n, ơn yêu c u; n u ã th lý thì căn c vào i m e kho n 1 i u 168 và kho n 2 i u 192 c a BLTTDS ra quy t nh ình ch gi i quy t v vi c dân s , xoá tên v vi c dân s ó trong s th lý và tr l i ơn kh i ki n, ơn yêu c u cùng tài li u, ch ng c kèm theo cho ương s . N u ương s ã n p ti n t m ng án phí, thì Toà án căn c vào kho n 3 i u 193 c a BLTTDS tr l i ti n t m ng án phí cho ngư i ã n p. 6. V quy nh t i kho n 1 i u 37 c a BLTTDS Khi xét th y v vi c dân s ã ư c th lý không thu c thNm quy n gi i quy t c a mình mà thu c thNm quy n gi i quy t c a Toà án nhân dân a phương khác cùng c p ho c khác c p, thì Toà án ã th lý v vi c dân s ra quy t nh chuy n h sơ v vi c dân s cho Toà án có thNm quy n và xoá s th lý. Trong trư ng h p ương s ã n p ti n t m ng án phí, thì Toà án chuy n h sơ v vi c dân s không ph i tr l i ti n t m ng án phí cho ương s mà ti n t m ng án phí ã n p ư c x lý khi Toà án có thNm quy n gi i quy t v vi c dân s . Quy t nh chuy n h sơ v vi c dân s
 8. do ThNm phán ư c phân công gi i quy t v vi c dân s ký tên và óng d u c a Toà án. Quy t nh này ph i ư c g i ngay cho ương s , cá nhân, cơ quan, t ch c có liên quan.Toà án có thNm quy n sau khi nh n ư c quy t nh chuy n v vi c dân s và h sơ v vi c dân s ph i vào s th lý và ti p t c gi i quy t v vi c ó theo quy nh chung. 7. Quy t nh c a Toà án trong m t s trư ng h p c th 7.1. Trư ng h p có tranh ch p và có ơn kh i ki n yêu c u Toà án gi i quy t, n u sau khi Toà án th lý v án và trong th i h n chuNn b xét x sơ thNm các ương s t tho thu n ư c v i nhau v vi c gi i quy t toàn b v án thì Toà án ph i l p biên b n v s tho thu n ó và ra quy t nh công nh n s tho thu n c a các ương s theo quy nh t i i u 187 c a BLTTDS. 7.2. Trư ng h p các bên yêu c u công nh n thu n tình ly hôn, nuôi con, chia tài s n khi ly hôn; yêu c u công nh n s tho thu n v thay i ngư i tr c h p nuôi con sau khi ly hôn theo quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u 28 c a BLTTDS, nhưng sau khi Toà án th lý và trong quá trình gi i quy t vi c dân s các bên có s thay i v tho thu n, thì c n phân bi t như sau: a. N u các bên thay i s tho thu n (m t ph n ho c toàn b ) b ng m t tho thu n m i thì Toà án ti p t c gi i quy t vi c dân s theo th t c chung; b. N u m t ho c các bên thay i s tho thu n (m t ph n ho c toàn b ), nhưng không tho thu n ư c v v n ã ư c tho thu n trư c ó và có tranh ch p, thì ư c coi như ương s rút ơn yêu c u. Toà án căn c vào i u 311 và i m c kho n 1 i u 192 c a BLTTDS ra quy t nh ình ch gi i quy t vi c dân s . Trong trư ng h p này Toà án c n gi i thích cho ương s bi t n u h v n có yêu c u Toà án gi i quy t, thì ph i kh i ki n v án theo th t c chung. II. NGƯ I TI N HÀNH T T NG VÀ VI C THAY I NGƯ I TI N HÀNH T T NG 1. V quy nh t i i u 43 c a BLTTDS "Thư ký Toà án" quy nh t i i u 43 c a BLTTDS là ngư i ti n hành t t ng dân s bao g m nh ng ngư i ư c x p ng ch công ch c "Thư ký Toà án" và nh ng ngư i ư c x p ng ch công ch c "Chuyên viên pháp lý", "ThNm tra viên" ư c Chánh án Toà án phân công ti n hành t t ng i v i v vi c dân s và th c hi n các nhi m v , quy n h n quy nh t i i u 43 c a BLTTDS. 2. V quy nh t i i u 46 c a BLTTDS 2.1. Theo quy nh t i kho n 1 i u 46 c a BLTTDS thì ngư i ti n hành t t ng ph i t ch i ti n hành t t ng ho c b thay i, n u h là ngư i thân thích c a ương s (bao g m nguyên ơn, b ơn, ngư i có quy n l i, nghĩa v liên quan) trong v án dân s . 2.2. Ngư i thân thích c a ương s là ngư i có quan h sau ây v i ương s :
 9. a. Là v , ch ng, cha ,m , cha nuôi, m nuôi, con , con nuôi c a ương s b. Là ông n i, bà n i, ông ngo i, bà ngo i, anh ru t, ch ru t, em ru t c a ương s ; c. Là bác ru t, chú ru t, c u ru t, cô ru t, dì ru t c a ương s ; d. Là cháu ru t c a ương s , mà ương s là ông n i, bà n i, ông ngo i, bà ngo i, bác ru t, chú ru t, c u ru t, cô ru t, dì ru t. 2.3. Có căn c rõ ràng cho r ng h có th không vô tư trong khi làm nhi m v là ngoài các trư ng h p ư c quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u 46 c a BLTTDS thì trong các trư ng h p khác (như trong quan h tình c m, quan h thông gia, quan h công tác, quan h kinh t ...) có căn c rõ ràng có th kh ng nh là ThNm phán, H i thNm nhân dân, Ki m sát viên, Thư ký Toà án không vô tư trong khi làm nhi m v . Ví d : H i thNm nhân dân là anh em k t nghĩa c a nguyên ơn; ThNm phán là con r c a b ơn; ngư i có quy n l i, nghĩa v liên quan là Th trư ng cơ quan nơi v c a ThNm phán làm vi c... mà có căn c rõ ràng ch ng minh là trong cu c s ng gi a h có m i quan h tình c m thân thi t v i nhau, có m i quan h v kinh t ... Cũng ư c coi là có căn c rõ ràng cho r ng h có th không vô tư trong khi làm nhi m v n u trong cùng m t phiên toà xét x v án dân s Ki m sát viên, ThNm phán, H i thNm nhân dân và Thư ký Toà án là ngư i thân thích v i nhau ho c n u ThNm phán, H i thNm nhân dân, Ki m sát viên ư c phân công xét x phúc thNm v án dân s có ngư i thân thích là ThNm phán, H i thNm nhân dân, Ki m sát viên ã tham gia xét x sơ thNm, phúc thNm v án ó. 3. V quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u 47 c a BLTTDS 3.1. Theo quy nh t i kho n 2 i u 47 c a BLTTDS thì ThNm phán, H i thNm nhân dân ph i t ch i ti n hành t t ng ho c b thay i n u h cùng trong m t H i ng xét x và là ngư i thân thích v i nhau. Tuy nhiên, khi có hai ngư i trong H i ng xét x thân thích v i nhau, thì ch có m t ngư i ph i t ch i ho c b thay i. Vi c thay i ai trư c khi m phiên toà do Chánh án Toà án quy t nh, t i phiên toà do H i ng xét x quy t nh Vi c xác nh ThNm phán, H i thNm nhân dân trong cùng m t H i ng xét x là ngư i thân thích v i nhau ư c th c hi n tương t theo hư ng d n t i s ti u m c 2.2 m c 2 Ph n II c a Ngh quy t này. 3.2. Theo quy nh t i kho n 3 i u 47 c a BLTTDS, ThNm phán, H i thNm nhân dân ph i t ch i ti n hành t t ng ho c b thay i n u h " ã tham gia xét x sơ thNm, phúc thNm ...trong v án ó". ã tham gia xét x sơ thNm, phúc thNm... trong v án ó là ã tham gia gi i quy t v án và ã ra b n án sơ thNm, b n án phúc thNm ho c quy t nh công nh n s tho thu n c a các ương s , quy t nh ình ch v án. 4. V quy nh t i kho n 2 i u 51 c a BLTTDS 4.1. T i phiên toà ngư i yêu c u thay i ngư i ti n hành t t ng ph i trình bày rõ lý do và căn c c a vi c xin thay i ngư i ti n hành t t ng. H i ng xét x nghe ngư i b yêu c u thay i trình bày ý ki n c a h v yêu c u xin thay i ngư i ti n hành t t ng.
 10. Yêu c u thay i ngư i ti n hành t t ng và l i trình bày c a ngư i có yêu c u c a ngư i b yêu c u thay i ph i ư c ghi y vào biên b n phiên toà. H i ng xét x th o lu n t i phòng ngh án và căn c vào quy nh t i các i u 46, 47, 48 và 49 c a BLTTDS và hư ng d n t i các m c 1, 2 và 3 Ph n II c a Ngh quy t này quy t nh theo a s thay i ho c không thay i ngư i ti n hành t t ng. Trư ng h p quy t nh thay i ngư i ti n hành t t ng thì trong quy t nh ph i ghi rõ vi c hoãn phiên toà và ngh ngư i có thNm quy n c ngư i khác thay th ngư i ti n hành t t ng ã b thay i trong th i h n 03 ngày, k t ngày nh n ư c quy t nh và th i h n hoãn phiên toà. 4.2. Quy t nh thay i ho c không thay i ngư i ti n hành t t ng ph i ư c H i ng xét x công b công khai t i phiên toà. Quy t nh thay i ngư i tíc n hành t t ng ph i ư c g i ngay cho nh ng ngư i có thNm quy n quy nh t i kho n 2 i u 51 c a BLTTDS. III. NGƯ I THAM GIA T T NG 1. V quy nh t i kho n 3 i u 57 c a BLTTDS Theo quy nh t i kho n 3 i u 57 c a BLTTDS thì " ương s là ngư i t mư i tám tu i tr lên có y năng l c hành vi t t ng dân s , tr ngư i m t năng l c hành vi dân s , ngư i b h n ch năng l c hành vi dân s ho c pháp lu t có quy nh khác". Như v y, ngoài vi c tr ngư i m t năng l c hành vi dân s , ngư i b h n ch năng l c hành vi dân s , n u trong trư ng h p pháp lu t có quy nh khác, thì ngư i chưa mư i tám tu i v n có th có y năng l c hành vi t t ng dân s ho c ngư c l i ngư i t mư i tám tu i tr lên v n có th không có y năng l c hành vi t t ng dân s . á ó, xác nh úng năng l c hành vi t t ng dân s c a m t ngư i c th , ngoài quy nh c a BLTTDS Toà án ph i xem xét có văn b n quy ph m pháp lu t nàn quy nh khác v năng l c hành vi t t ng dân s hay không- Ví d 1 : V trư ng h p ngư i chưa mư i tám tu i nhưng có y năng I c hành vi t t ng dân s . i u 9 c a Lu t hôn nhân và gia ình quy nh n t mư i tám tu i h lên ư c k t hôn và theo hư ng d n t i Ngh quy t s 02r2000/nq-hon' ngày 23- 12-2000 c a H i ng ThNm phán Toà án nhân dân t i cao hư ng d n áp d ng m t s quy nh c a Lu t Hơn nhân và gia ình năm 2000 ( i m a m c I ) thì n ã bư c sang tu i mư i tám mà k t hôn là không vi ph m i u ki n v tu i k t hôn; do ó, khi có yêu c u Toà án gi i quy t các v vi c v hôn nhân và gia ình thì h có quy n t mình tham gia t t ng dân s . Ví d 2: V trư ng h p ngư i t mư i tám tu i h lên nhưng không có y năng I c hành vi t t ng dân s - Theo quy nh t i i u 41 c a Lu t hôn à và gia ình, thì cha, m có th b Toà án ra quy t nh không cho trông nom, chăm sóc, giáo d c con, qu n lý tài s n riêng c a con ho c i di n theo pháp lu t c a con; do ó, trong th i h n b Toà án c m làm ngư i i di n theo pháp lu t c a con, thì cha m không ư c tham gia t t ng dân s v i tư cách là ngư i i di n theo pháp lu t cho con trong v vi c dân s - 2. V quy nh t i i m d kho n 2 i u 58 c a BLTT S
 11. 2.1. ương s ch ư c yêu c u ghi chép, sao ch p tài li u, ch ng c có trong h sơ v án trư c khi Toà án m phiên toà xét x v án- Khi có yêu c u ghi chép, sao ch p tài li u, ch ng c , thì h ph i làm ơn g i Toà án có thNm quy n. N u h tr c ti p n Toà án trình bày yêu c u ư c ghi chép, sao ch p tài li u ch ng c , thì h cũng ph i th hi n b ng văn b n n p cho Toà án. N u ương s là ngư i không bi t ch , thì Toà án l p biên b n ghi rõ yêu c u c a h . Biên b n ph i ư c c l i cho ngư i có yêu c u nghe, ký tên ho c i m ch xác nh n. ơn ho c văn b n yêu c u ph i ghi c th các tên tài li u, ch ng c mà mình c n ghi chép, sao ch p. 2.2. Trên cơ s ngh c a ương s , Toà án t o i u ki n cho h ư c ghi chép, sao ch p tài li u, ch ng c mà h có yêu c u- Tuy nhiên, theo quy nh v ch b o qu n h sơ v án, v trách nhi m c a cán b , công ch c c a các cơ quan ti n hành t t ng trong vi c b o qu n h sơ v án, thì Toà án yêu c u ương s th c hi n quy n ghi chép, sao ch p các tài li u, ch ng c trong h sơ v án như sau: a. Toà án cung c p cho ương s nh ng tài li u, ch ng c c n ghi chép, sao ch p theo yêu c u c a h , h th c hi n vi c ghi chép, sao ch p b ng máy nh ho c phương ti n k thu t khác c a h . Các tài li u ch ng c ó ph i liên quan n v án, không liên quan n bí m t nhà nư c, bí m t ngh nghi p, bí m t kinh doanh, bí m t i tư. N u không cung c p tài li u nào theo ngh c a ương s thì c n nêu rõ lý do. b. Trong trư ng h p ương s không có máy nh ho c phương ti n k thu t khác t mình th c hi n vi c sao ch p và nh Toà án sao ch p giúp, thì tuỳ theo các i u ki n c th , l c lư ng cán b c a Toà án mà có th sao ch p giúp ư c thì ương s ph i tr chi phí sao ch p theo quy nh chung. Vi c sao ch p có th ư c th c hi n ngay ho c có th trong m t th i h n h p lý do Toà án n nh. c. Vi c ghi chép, sao ch p ph i ư c th c hi n t i tr s c a Toà án dư i s giám sát c a cán b Toà án và ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t v b o v bí m t nhà nư c, bí m t ngh nghi p, bí m t kinh doanh, bí m t i tư. 3. V quy nh t i i u 63 c a BLTTDS 3.1. Tuỳ t ng trư ng h p c th mà ngư i ư c ương s nh làm ngư i b o v quy n và l i ích h p pháp c a ương s ph i xu t trình cho Toà án các gi y t , tài li u sau ây: a. i v i Lu t sư thì ph i xu t trình cho Toà án gi y gi i thi u c a Văn phòng Lu t sư nơi h là thành viên ho c có h p ng làm vi c c h tham gia t t ng t i Toà án và th Lu t sư; b. i v i ngư i khác thì ph i xu t trình cho Toà án văn b n có n i dung th hi n ý chí c a ương s nh b o v quy n và l i ích h p pháp cho ương s ; văn b n c a U ban nhn dân xã, phư ng, th tr n nơi h cư trú ho c c a cơ quan, t ch c nơi h
 12. làm vi c xác nh n h không có ti n án, không ang b kh i t v hình s , không thu c trư ng h p ang b áp d ng bi n pháp x lý hành chính, ưa vào cơ s ch a b nh, cơ s giáo d c và qu n ch hành chính, không ph i là cán b , công ch c trong các ngành Toà án, Ki m sát, Công an; m t trong các lo i gi y t tuỳ thân (như ch ng minh thư nhân dân, h chi u, s h khNu. -.). 3.2. Trong th i h n ba ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c y gi y t , tài li u, ThNm phán ư c phân công gi i quy t v án ph i xem xét gi i quy t. N u h có y các i u ki n thì c p gi y ch ng nh n ngư i b o v quy n và l i ích h p pháp c a ương s h tham gia t t ng. N u h không có y các i u ki n thì không ch p nh n và thông báo b ng văn b n cho ương s và ngư i b t ch i bi t trong ó c n nói rõ lý do c a vi c không ch p nh n. 3.3. Trong quá trình gi i quy t v án, n u ngư i b o v quy n và l i ích h p pháp c a ương s có m t trong các hành vi quy nh t i i u 385 c a BLTT S, thì ThNm phán ư c phân công gi i quy t v án l p biên b n v vi c vi ph m c a ngư i b o v quy n và l i ích h p pháp c a ương s - Biên b n ph i có ch ký c a ngư i h n hành l p biên b n, ngư i vi ph m, ngư i làm ch ng. N u ngư i vi ph m t ch i ký vào biên b n, thì ThNm phán ph i ghi rõ vào biên b n vi c t ch i ó. Trong trư ng h p xét th y vi c ngư i vi ph m ó ti p t c tham gia t t ng v i tư cách là ngư i b o v quy n và l i ích h p pháp c a ương s là không khách quan cho vi c gi i quy t v án, thì Toà án không ch p nh n ngư i vi ph m ó ti p t c tham gia t t ng v i tư cách là ngư i b o v quy n và l i ích h p pháp c a ương s , ng th i thông báo b ng văn b n cho ương s và ngư i ó bi t. 3.4. T i phiên toà ương s m i nh ngư i b o v quy n và l i ích h p pháp c a ương s , thì H i ng xét x ch p nh n, n u ngư i ư c ương s nh làm ngư i b o v quy n và l i ích h p pháp c a ương s áp ng các i u b n ư c hư ng d n t i ti u m c 3.1 m c 3 này và vi c ch p nh n ó không gây c n b cho H i ng xét x ti p t c xét x v án. H i ng xét x không ch p nh n ngh c a ương s hoãn phiên toà ương s nh ngư i b o v quy n và l i ích h p pháp c a ương s . 4. V quy nh t i kho n 2 i u 64 c a BLTTDS V quy nh ngư i b o v quy n và l i ích h p pháp c a ương s ư c ghi chép, sao ch p nh ng tài li u c n thi t có trong h sơ v án th c hi n vi c b o v quy n và l i ích h p pháp c a ương s , ư c th c hi n tương t như hư ng d n t i m c 2 Ph n III c a Ngh quy t này. 5. V quy nh t i các kho n 3, 8 và 9 i u 66 c a BLTTDS 5.1. V kho n 3 i u 66 c a BLTTDS a. Liên quan n bí m t nhà nư c là liên quan n nh ng v n (thông tin, tin t c, n i dung) trong các văn b n quy ph m pháp lu t c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n ư c pháp lu t quy nh là có các m c : "Tuy t m t", "T i m t" ho c "M t".
 13. b. Liên quan n bí m t ngh nghi p, bí m t kinh doanh, bí m t i tư là liên quan n bí m t ngh nghi p, bí m t kinh doanh, bí m t i tư ư c pháp lu t b o v c a chính ngư i làm ch ng. c. Có nh hư ng x u, b t l i cho ương s trong v án là ngư i có quan h thân thích v i ngư i làm ch ng. c.1. Vi c xác nh ngư i thân thích c a ngư i làm ch ng ư c th c hi n tương t như hư ng d n t i ti u m c 2-2 m c 2 Ph n II c a Ngh quy t này; c.2. nh hư ng x u cho ương s là trng n u ngư i làm ch ng khai ra nh ng i u mình bi t thì nh hư ng x u n h nh phúc, danh d , nhân phNm, uy tín ho c nh hư ng x u khác trong cu c s ng, công tác, s n xu t, kinh doanh c a ương s là ngư i có quan h thân thích v i ngư i làm ch ng; d. N u ngư i làm ch ng t ch i khai báo vì các lý do ư c hư ng d n t i các i m a, b và c ti u m c 5.1 m c 5 này, thì ThNm phán ph i gi i thích cho h bi t n u vi c t ch i khai báo không có căn c , thì h ph i ch u\ trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t. 5.2. V kho n 8 i u 66 c a BLTT S a. H i ng xét x ch có th ra quy t nh d n gi i ngư i làm ch ng n phiên toà khi có y các i u ki n sau ây: a. 1 . Ngư i làm ch ng ã ư c tri u t p h p l ; a.2. Ngư i làm ch ng không n phiên toà mà không có lý do chính áng; a.3. Vi c v ng m t c a ngư i làm ch ng t i phiên toà gây tr ng i cho vi c xét x v án; a.4. Vi c d n gi i ngư i làm ch ng n phiên toà có th th c hi n ư c trư c khi H i ng xét x vào Phòng ngh án ngh án- b. Quy t nh d n gi i ngư i làm ch ng ph i ư c giao ngay cho l c lư ng C nh sát b o v và h tr tư pháp thu c Công an nhân dân có thNm quy n th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 15/2003/TT-BCA (V19) ngày 10-9-2003 c a B Công an "hư ng d n ho t ng h tr tư pháp c a l c lư ng C nh sát b o v và h tr tư pháp thu c Công an nhân dân". 5.3. V kho n 9 i u 66 c a BLTTDS Trong giai o n chuNn b xét x và t i phiên toà xét x v án, ThNm phán ho c H i ng xét x yêu c u ngư i làm ch ng ph i cam oan trư c Toà án v vi c th c hi n quy n, nghĩa v c a h , tr ngư i làm ch ng là ngư i chưa thành niên- L i cam oan c a ngư i làm ch ng ph i có các n i ung sau: a. Cam oan ã ư c Toà án gi i thích rõ v quy n, nghĩa v c a ngư i làm ch ng; b. Cam oan khai báo trung th c trư c Toà án ; c. Cam oan xin ch u hoàn toàn trách nhi m trư c pháp lu t v l i khai c a mình.
 14. Trong giai o n chuNn b xét x l i cam oan c a ngư i làm ch ng ư c ghi vào biên b n l y l i khai c a ngư i làm ch ng. T i phiên toà l i cam oan c a ngư i làm ch ng ư c ghi vào biên b n phiên toà. 6. V quy nh t i i u 73 c a BLTTDS Theo quy nh t i kho n 2 i u 73 c a BLTTDS, thì cơ quan, t ch c kh i ki n b o v quy n và l i ích h p pháp c a ngư i khác cũng là i di n theo pháp lu t trong t t ng dân s c a ngư i ư c b o v . Trong trư ng h p này cơ quan, t ch c kh i b n tham gia t t ng ư c th c hi n thông qua ngư i i di n theo pháp lu t ho c ngư i i di n theo u quy n c a cơ quan t ch c ó. 7. V quy nh t i i u 75 c a BLTTDS 7.1. Theo quy nh t i i m b kho n 1 i u 75 c a BLTTDS ngư i ang là ngư i i di n theo pháp lu t trong t t ng dân s cho m t ương s , thì không ư c làm ngư i i di n theo pháp lu t cho m t ương s khác trong cùng m t v án mà quy n và l i ích h p pháp c a các ương s ó i l p v i nhau. Trong trư ng h p này h ch ư c làm ngư i i di n theo pháp lu t cho ương s mà chính h ang là ngư i i di n theo pháp lu t c a ương s ó trong v án. Ví d : Anh B ang là ngư i i di n theo pháp lu t cho ngư i v b m t năng l c hành vi dân s , thì không ư c làm ngư i i di n theo pháp lu t cho ngư i em ru t c a mình là ngư i chưa thành niên trong cùng m t v án, n u quy n và l i ích h p pháp c a ngư i v và ngư i em i l p nhau. Trong trư ng h p nay anh B ch có th là ngư i i di n theo pháp lu t c a ngư i v trong t t ng dân s . 7.2. Theo quy nh t i kho n 3 i u 75 c a BLTT S, thì cán b , công ch c trong ngành Toà án, Ki m sát, Công an ch ư c làm ngư i i di n trong t t ng dân s khi thu c m t trong các trư ng h p sau ây: a. Khi h là ngư i i di n theo pháp lu t cho cơ quan c a h ho c là ngư i i i n ư c cơ quan c a h u quy n; b. Khi h là ngư i i di n theo pháp lu t c a ương s (không ph i là cơ quan c a h ) trong v án. IV. ÁN PHÍ, L PHÍ VÀ TH I HI U KH I KI N, TH I HI U YÊU C U 1. V án phí, l phí án phí, l phí ư c th c hi n theo quy nh t i Chương IX Ph n th nh t c a BLTTDS. Tuy nhiên, i v i các v n chưa ư c quy nh t i Chương IX c a BLTT S, thì trong th i gian chưa có quy nh c th c a cơ quan có thNm quy n, các v n ó v án phí, l phí v n ư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 70/cp ngày 12-6-1997 c a Chính ph v án phí, l phí Toà án- Khi quy t nh án phí, l phí c n phân bi t m t s trư ng h p c th sau ây:
 15. 1.1 i v i các vi c dân s mà theo quy nh c a pháp lu t t t ng trư c ây ư c coi như v án dân s , thì áp d ng theo m c án phí tương ng ư c quy nh t i Ngh nh s 70/cp ngày 12-6-1997 c a Chính ph . 1.2. i v i các lo i vi c dân s khác mà các văn b n quy ph m pháp lu t có quy nh m c l phí, thì th c hi n theo các quy nh ó. Ví d : i u 14 Ngh nh s 25/2004/N -CP ngày 15/01/2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Tr ng tài thương m i quy nh m c l phí toà án liên quan n tr ng tài- Khi gi i quy các yêu c u c th như: yêu c u Toà án ch nh Tr ng tài viên, thay i Tr ng tài viên, yêu c u Toà án hu quy t nh tr ng tài... thì Toà án áp d ng m c l phí ư c quy nh t i Ngh nh này. 2. V th i hi u kh i ki n, th i hi u yêu c u quy nh t i kho n 3 i u 159 c a BLTT S 2.1. Vi c xác nh th i hi u kh i ki n, th i hi u yêu c u Toà án gi i quy t v vi c dân s ư c th c hi n như sau: a. i v i v vi c dân s mà trong văn b n quy ph m pháp lu t có quy nh v th i hi u kh i ki n, th i hi u yêu c u, thì áp d ng quy nh c a văn b n quy ph m pháp lu t ó. Ví d 1 : i v i tranh ch p v h p ng kinh doanh b o hi m thì theo quy nh t i i u 30 c a Lu t kinh doanh b o hi m, th i hi u kh i ki n v h p ng b o hi m là ba năm, k t th i i m phát sinh tranh ch p. Ví d 2: i v i các tranh ch p v lao ng thì th i hi u kh i ki n các tranh ch p ư c quy nh tương ng t i i u 167 c a B lu t lan ng. Ví d 3: i v i yêu c u không công nh n b n án, quy t nh dân s c a Toà án nư c ngoài không có yêu c u thi hành t i Vi t Nam, thì th i hi u yêu c u ư c quy nh t i i u 360 c a BLTTDS. Ví d 4: i v i các tranh ch p và yêu c u tuyên b h p ng dân s vô hi u, thì th i hi u yêu c u ư c quy nh t i i u 1 45 c a BLDS b. i v i v vi c dân s mà trong văn b n quy ph m pháp lu t không quy nh th i hi u kh i b n, th i hi u yêu c u, thì áp d ng quy nh t i kho n 3 i u 159 c a BLTTDS v th i hi u kh i ki n, th i hi u yêu c u. Tuy nhiên, c n phân bi t như sau: b.l. N u tranh ch p phát sinh trư c ngày 01/01/2005, thì th i h n hai năm, k t ngày 01/01/2005 ; b.2. N u tranh ch p phát sinh t ngày 01/01/2005, thì th i h n hai năm, k t ngày quy n và l i ích h p pháp c a cá nhân, cơ quan, t ch c, l i ích công c ng, l i ích c a Nhà nư c b xâm ph m;
 16. b.3. N u quy n yêu c u phát sinh trư c ngày 01/01/2005, thì th i h n m t năm, k t ngày 01/ 01/2005; b.4. N u quy n yêu c u phát sinh t ngày 01/01/2005, thì th i h n m t năm, k l ngày phát sinh quy n yêu c u. 2.2. Th i i m b t u th i hi u kh i ki n: a. Th i i m b t u th i hi u kh i ki n ư c tính k t ngày quy n và l i ích h p pháp c a cá nhân, cơ quan, t ch c, l i ích công c ng, l i ích c a Nhà nư c b xâm ph m và ư c xác nh như sau: a.1. i v i nghĩa v dân s mà các bên có tho thu n ho c pháp lu t có quy nh th i h n th c hi n, n u h t th i h n ó mà bên có nghĩa v không th c hi n, thì ngày h t h n th c hi n nghĩa v là ngày x y ra vi ph m; a.2. i v i nghĩa v dân s mà các bên không tho thu n ho c pháp lu t không quy nh th i h n th c hi n, nhưng theo quy nh c a pháp lu t các bên có th th c hi n nghĩa v ho c yêu c u th c hi n nghĩa v b t c lúc nào nhưng ph i thông báo cho nhau bi t trư c trong m t th i gian h p lý, n u h t th i h n ã ư c thông báo ó bên có nghĩa v không th c hi n, thì ngày h t th i h n ã ư c thông báo là ngày x y ra vi ph m; a.3. Trư ng h p khi h t h n th c hi n nghĩa v dân s , các bên có tho thu n kéo dài th i h n th c hi n nghĩa v ó, thì vi c xác nh ngày vi ph m căn c vào ngày ch m d t tho thu n c a các bên và ư c th c hi n như hư ng d n t i i m ai và i m a2 ti u m c 2.2 này; a.4. Trong quá trình th c hi n h p ng mà có vi ph m nghĩa v trong h p ng, thì ngày vi ph m nghĩa v là ngày x y ra vi ph m, tr trư ng h p các bên có tho thu n khác. N u m t bên ơn phương ình ch h p ng thì ngày ơn phương ình ch h p ng là ngày vi ph m. a.5. i v i trư ng h p òi b i thư ng thi t h i do hành vi xâm ph m tài s n s c kho tính m ng .., thì ngày x y ra hành vi xâm ph m tài s n, s c kho , tính m ng.. là ngày vi ph m. a.6. Trong m t quan h pháp lu t ho c trong m t giao d ch dân s , n u hành vi xâm ph m x y ra nhi u th i i m khác nhau, thì th i i m b t u th i hi u kh i ki n ư c tính k t th i i m x y ra hành vi xâm ph m cu i cùng. a.7. Trong các trư ng h p ư c hư ng d n t i các i m ai, a2, a3, a4, a5 và a6 ti u m c 2-2 này n u các bên có tho thu n khác v th i hi u, thì th i i m b t u th i hi u kh i ki n ư c tính theo tho thu n c a các bên. b. Theo quy nh t i i u 1 60 c a BLTTDS thì các quy nh c a B lu t dân s v th i hi u ư c áp d ng trong t t ng dân s , do ó, vi c không áp d ng th i hi u kh i ki n, th i gian không tính vào th i hi u kh i ki n, b t u l i th i hi u kh i ki n... ư c th c hi n theo quy nh c a B lu t dân s .
 17. V- V M T S M U VĂN B N T T NG Ban hành kèm theo Ngh quy t này các m u văn b n t t ng sau ây: 1. B n án dân s sơ thNm; 2. Gi y ch ng nh n ngư i b o v quy n và l i ích h p pháp c a ương s . VI HI U L C THI HÀNH C A NGHN QUY T 1. Ngh quy t này ã ư c H i ng ThNm phán Toà án nhân dân tôi cao thông qua ngày 3 1 tháng 3 năm 2005 và có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Nh ng hư ng d n c a Toà án nhân dân t i cao ư c ban hành trư c ngày Ngh quy t này có hi u l c v các v n ư c hư ng d n trong Ngh quy t này u bãi b . 2. i v i nh ng v án dân s , hôn nhân và gia ình, kinh t , lao ng mà Toà án ã th lý nhưng chưa xét x sơ thNm, xét x phúc thNm ho c xét x giám c thNm, tái thNm thì áp d ng hư ng d n t i Ngh quy t này gi i quy t. 3. i v i các b n án, quy t nh c a Toà án ã có hi u l c pháp lu t trư c ngày Ngh quy t này có hi u l c thi hành thì không áp d ng hư ng d n t i Ngh quy t này kháng ngh theo th t c giám c thNm ho c tái thNm, tr trư ng h p có nh ng căn c kháng ngh khác. Nguy n Văn Hi n ( ã ký) M U B N ÁN SƠ TH M (Ban hành kèm theo Ngh quy t s 01/2005/NQ-H TP ngày 31 tháng 3 năm 2005 c a H i ng th m phán Tòa án nhân dân t i cao) TÒA ÁN NHÂN DÂN...............(1) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B n s : (2)........../.........../.......... c l p - T do - H nh phúc Ngày: (3).............................. V/v tranh ch p (4)........................ NHÂN DANH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN (5).....................................
 18. V i thành ph n H i ng xét x sơ th m g m có: (6) ThNm phán - Ch t a phiên tòa: Ông (Bà).............................................................. ThNm phán: Ông (Bà).............................................................................................. Các H i thNm nhân dân: 1. Ông (Bà).............................................................................................................. 2. Ông (Bà)............................................................................................................. 3. Ông (Bà)............................................................................................................. Thư ký Tòa án ghi biên b n phiên tòa: Ông (Bà)................................................... cán b Tòa án (7)...................................................................................................... i di n Vi n ki m sát nhân dân (8) .................................................... tham gia phiên tòa: Ông (Bà)..........................................................................................Ki m sát viên. Trong các ngày... tháng........... năm............(9) t i................................................. xét x sơ thNm công khai (10) v án th lý s :............./.............../TLST...............(11) ngày.............. tháng............... năm ............. v tranh ch p...............................(12) theo Quy t nh ưa v án ra xét x s :........................./...................../Q XX-ST ngày.............. tháng ...................năm................gi a các ương s : 1. Nguyên ơn: (13) ................................................................................................................................. Ngư i i di n h p pháp c a nguyên ơn: (14) ................................................................................................................................. Ngư i b o v quy n và l i ích h p pháp c a nguyên ơn: (15) .......................................................................................................................................... 2. B ơn: (16) ................................................................................................................................. Ngư i i di n h p pháp c a b ơn: (17) .................................................................................................................................
 19. Ngư i b o v quy n và l i ích h p pháp c a b ơn: (18) ................................................................................................................................. 3. Ngư i có quy n l i, nghĩa v liên quan:(19) ................................................................................................................................. Ngư i i di n h p pháp c a ngư i có quy n l i, nghĩa v liên quan:(20) ................................................................................................................................. Ngư i b o v quy n và l i ích h p pháp c a ngư i có quy n l i, nghĩa v liên quan:(21) ................................................................................................................................. Ngư i phiên d ch:(22) ................................................................................................................................. Ngư i giám nh: (22) ................................................................................................................................ Nh n th y:24) ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. xét th y: Sau khi nghiên c u các tài li u có trong h sơn v án ư c thNm tra t i phiên tòa và căn c vào k t qu tranh lu n t i phiên tào, H i ng xét x nh n inh: (25) ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Vì các l trên, quy t nh:(26) ................................................................................................................................. .................................................................................................................................
 20. ................................................................................................................................. .................................................. .......................................(27) Hư ng d n s d ng m u b n án sơ th m:. M u b n án sơ thNm kèm theo b n hư ng d n này ư c so n th o theo tinh th n quy nh t i i u 238 c a Bó lu t t t ng dân s . M u b n án sơ thNm kèm theo hư ng dân này ư c s d ng cho t t c các Toà án khi xét x sơ thNm các tranh ch p v dân s . hôn nhân và gia ình, kinh doanh. thương m i, lao ng. Tuy nhiên. c n lưu ý là vi c ghi s , ký hi u và trích y u trong b n án sơ thNm ph i th c hi n theo úng hư ng d n t i m c 2 Ph n 1 Ngh quy t s 01/2005/NQ-H TP ngày 31/3/2005 c a H i ng ThNm phán Toà án nhân dân t i cao. Sau ây là nh ng hư ng d n c th vi c s d ng m u b n án sơ thNm kèm theo: (l) N u là Toà án nhân dân huy n. qu n, th xã. thành ph thu c t nh thì ghi rõ tên Toì án nhân dãn huy n. qu n. th xã. thành ph thu c tính. thành ph tr c thu c trung ương nào (ví d : Toà án nhân dân huy n T Liêm thành ph Hà N i); n u là Toà án nhân dân t nh thành ph tr c thu c Trung ương thì ghi Toà án nhân dân t nh (thành ph ) nào (ví d : Toà án à dân t nh Hà Tây). (2) Ô th nh t ghi s b n án. ô th hai ghi năm ra b n án theo úng tinh th n hư ng d n c a Chính ph v cách ghi s văn b n, ô th ba ghi ký hi u lo i b n án theo hư ng d n t i m c 2 Ph n I Ngh quy t s 01/2005/NQ- H TP ngày 31/3/2005 c a H i ng ThNm phán Toà án nhân dân t i cao (ví d : N u là b n án gi i quy t tranh ch p v hôn nhân và gia ình năm 2005 có s 108 thì ghi: S . l08/2005/HNG -ST). (3) Ghi ngày. tháng, năm tuyên án không phân bi t v án ư c xét x sơ thNm và k t thúc trong m t ngày hay ư c xét x sơ thNm trong nhi u ngày. (4) Ghi úng theo vi c ghi trích y u ư c hư ng d n t i m c 2 Ph n I Ngh quy t s 01/2005/NQ-H TP ngày 31/3/2005 c a H i ng ThNm phán Toà án nhân dân t i cao. (5) Ghi như hư ng d n t i i m (l). (6) N u H i ng xét x sơ thNm g m ba ngư i. thì ch h và tên c a ThNm phán Ch to phiên toà, b dòng 'ThNm phán...", i v i H i thNm nhân dân ch ghì h và tên c a hai H i thNm nhân dân; n u H i ng xét x sơ thNm g m có năm ngư i, thì ghi h và tên c a ThNm phán - Ch to phiên loà, h và tên c a ThNm phán, h và tên c a c ba H i thNm nhân dân. C n chú ý là không ghi ch c v c a ThNm phán; ch c v , ngh nghi p c a H i thNm nhân dân. (7) Ghi h tên c a Thư ký Tòa án ghi biên b n phiên toà và tên c a Toà án, nơi Thư ký Toà án công tác như hư ng d n t i i m (1) . (8) N u có Vi n ki m sát nhân d n tham gia phiên toà thì ghi như hư ng d n l i i m (l) song i các ch "Toà án nhân dân" thành "Vi n ki m sát nhân dân".
Đồng bộ tài khoản