Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách quận năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận 12 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N 12 NAM ------ c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 01/2008/NQ-H ND Qu n 12, ngày 09 tháng 07 năm 2008 NGHN QUY T V VI C PHÊ CHU N I U CH NH B SUNG D TOÁN NGÂN SÁCH QU N NĂM 2007 H I NG NHÂN DÂN QU N 12 KHÓA III, KỲ H P L N TH 15 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c năm 2002; Sau khi xem xét T trình s 12/TTr-UBND-TC ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a y ban nhân dân qu n v vi c phê chu n i u ch nh, b sung d toán ngân sách năm 2007 (t ngày 16 tháng 6 năm 2007 n ngày 31 tháng 12 năm 2007); Báo cáo th m tra s 06/BC-KTXH ngày 24 tháng 6 năm 2008 c a Ban Kinh t - Xã h i H i ng nhân dân qu n v vi c th m tra i u ch nh, b sung d toán ngân sách qu n năm 2007 (t ngày 16 tháng 6 năm 2007 n ngày 31 tháng 12 năm 2007) và các ý ki n c a i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: i u 1. Phê chuNn i u ch nh, b sung d toán ngân sách qu n năm 2007 như sau: I. Thu ngân sách a phương: t ng thu ngân sách a phương theo d toán ã duy t là 216,967 t ng ư c i u ch nh thành 226,204 t ng, tăng 9,237 t ng. Trong ó: a) Ngân sách qu n: t 190,704 t ng theo d toán ã duy t ư c i u ch nh thành 199,040 t ng, tăng 8,336 t ng t các ngu n: - Thu b sung t ngu n ngân sách thành ph b sung cho y t : 2,855 t ng. - Thu t ngu n d phòng ngân sách qu n: 1,947 t ng. - Thu t ngu n tăng thu năm 2007: 1,225 t ng. - Thu ngu n k t dư t ngân sách năm 2006 chuy n sang: 2,309 t ng. b) Ngân sách phư ng: t 26,263 t ng theo d toán ã duy t ư c i u ch nh thành 27,164 t ng, tăng 0,901 t ng, c th :
  2. + Gi m thu d phòng ngân sách qu n là (-1,947) t ng. + Tăng thu t k t dư ngân sách qu n năm 2006 là 0,565 t ng. + Tăng thu t ngu n k t dư ngân sách phư ng năm 2006 là 0,420 t ng. + Tăng thu t ngu n ngân sách thành ph b sung là 1,9 t ng. + Tăng thu t ngu n tăng thu năm 2006 ngân sách phư ng là 0,435 t ng. + i u ch nh d toán 6 tháng là (-0,472) t ng. II. Chi ngân sách a phương: t ng chi ngân sách a phương theo d toán ư c duy t 216,967 t ng ư c i u ch nh 226,204 t ng, tăng 9,237 t ng. Trong ó: a) Chi ngân sách qu n: t 190,704 t ng theo d toán ư c duy t ư c i u ch nh 199,040 t ng, tăng 8,336 t ng chi thư ng xuyên cho các ơn v . c th : + Gi m chi ngu n d phòng ngân sách qu n là 1,947 t ng. + Tăng chi t ngu n k t dư ngân sách qu n năm 2006 là 2,309 t ng. + Tăng chi t ngu n ngân sách thành ph b sung cho y t là 2,855 t ng. + Tăng chi t ngu n tăng thu ngân sách qu n là 1,225 t ng. b) Chi ngân sách phư ng: t 26,263 t ng theo d toán ư c duy t ư c i u ch nh 27,164 t ng, tăng 0,901 t ng chi thư ng xuyên, c th : + Gi m chi d phòng ngân sách qu n là (-1,947) t ng. + Tăng chi t k t dư ngân sách qu n năm 2006 là 0,565 t ng. + Tăng chi t ngu n k t dư ngân sách phư ng năm 2006 là 0,420 t ng. + Tăng chi t ngu n ngân sách thành ph b sung là 1,9 t ng. + Tăng chi t ngu n tăng thu năm 2006 ngân sách phư ng là 0,435 t ng. + i u ch nh d toán 6 tháng là (-0,472) t ng. i u 2. Giao y ban nhân dân qu n căn c Ngh quy t H i ng nhân dân qu n t ch c tri n khai và ch u trách nhi m qu n lý theo lu t nh. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 12, khóa III nhi m kỳ 2004 - 2009, kỳ h p l n th 15, thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2008./.
  3. CH TNCH Huỳnh Văn Chúm
Đồng bộ tài khoản