Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
46
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và điều hành tài chính ngân sách của thành phố Hà Nội 6 tháng cuối năm 2009 do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIII – kỳ họp thứ 18 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p – T do - H nh phúc -------------- S : 01/2009/NQ-H ND Hà N i, ngày 17 tháng 07 năm 2009 NGHN QUY T V NHI M V PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I, AN NINH QU C PHÒNG VÀ I U HÀNH TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH C A THÀNH PH HÀ N I 6 THÁNG CU I NĂM 2009 H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KHÓA XIII – KỲ H P TH 18 (T ngày 14/7/2009 n ngày 17/7/2009) Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân năm 2003; Sau khi xem xét các báo cáo c a y ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Vi n ki m sát nhân dân Thành ph trình t i kỳ h p ; báo cáo th m tra c a các Ban H i ng nhân dân Thành ph , ý ki n c a y ban M t tr n T qu c thành ph , ý ki n th o lu n c a các i bi u H i ng nhân dân Thành ph . QUY T NGHN i u 1. Cơ b n tán thành Báo cáo c a y ban nhân dân Thành ph v tình hình th c hi n nhi m v kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng 6 tháng u năm và nhi m v tr ng tâm 6 tháng cu i năm 2009; Báo cáo c a Tòa án nhân dân, Vi n ki m sát nhân dân Thành ph . H i ng nhân dân Thành ph nh n m nh: nhi m v 6 tháng cu i năm 2009 c a Thành ph là ph n u hoàn thành cao nh t m c tiêu, nhi m v c a k ho ch c năm, tr ng tâm là ti p t c ngăn ch n suy gi m, duy trì tăng trư ng kinh t và b o m an sinh xã h i, tích c c chuNn b và tri n khai các ho t ng k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i. Cùng v i th c hi n các nhi m v , gi i pháp ã ra t u năm, 6 tháng cu i năm 2009 c n t p trung th c hi n m t s nhi m v , bi n pháp sau: 1. Th c hi n hi u qu các gi i pháp ngăn ch n suy gi m, duy trì tăng trư ng kinh t và b o m an sinh xã h i Th c hi n t t các chính sách c a Trung ương và Thành ph v ch ng suy gi m kinh t , kích c u u tư và b o m an sinh xã h i, m b o ng b , hi u qu ; ti p t c Ny m nh chuy n d ch cơ c u kinh t và duy trì tăng trư ng kinh t theo hư ng tích c c, b n v ng. T p trung tháo g k p th i nh ng khó khăn, vư ng m c; th c hi n ng b , hi u qu các bi n pháp khuy n khích, h tr t o i u ki n thu n l i nh t cho ho t ng s n
  2. xu t kinh doanh c a doanh nghi p và ngư i dân, phát tri n th trư ng n i a, Ny m nh xu t khNu; tăng cư ng thu hút v n và nâng cao t l th c hi n v n u tư tr c ti p nư c ngoài. Chú tr ng phát tri n du l ch. Ch o ch t ch , tích c c vi c s p x p, c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c. Ny nhanh ti n th c hi n và gi i ngân v n các d án u tư xây d ng cơ b n, nh t là công trình h t ng k thu t, h t ng xã h i t ngu n v n kích c u c a Trung ương và Thành ph . S m hoàn t t và công b k t qu rà soát c a Thành ph i v i các d án liên quan n quy ho ch Hà N i m r ng. Ny m nh và m r ng các ho t ng xã h i hóa trong các lĩnh v c y t , giáo d c, th d c th thao, văn hóa và môi trư ng theo nguyên t c t i nh ng nơi mà doanh nghi p, cơ s ngoài công l p có i u ki n và nguy n v ng th c hi n cung ng các d ch v này thì Nhà nư c ph i h t s c t o i u ki n và có gi i pháp h tr . Tri n khai t t Ngh quy t Trung ương 7 khóa X c a ng v nông nghi p, nông dân và nông thôn. C ng c h th ng ê i u, tăng cư ng u tư phát tri n h t ng ph c v s n xu t nông nghi p, h t ng giao thông và h t ng xã h i nông thôn. Ti p t c chuy n d ch cơ c u s n xu t nông nghi p theo hư ng tích c c, b n v ng; Ny m nh phát tri n chăn nuôi; h tr nông dân áp d ng ti n b khoa h c k thu t, phòng ch ng d ch b nh trên cây tr ng, v t nuôi. Quan tâm ào t o, nâng cao tay ngh cho nông dân; h tr ào t o ngh và t o vi c làm cho nông dân thi u vi c làm, nh t là nông dân b thu h i t s n xu t. Ph n u k t thúc năm 2009 có 20.130 h thoát nghèo. H tr ngư i lao ng b m t vi c làm trong doanh nghi p g p khó khăn do suy gi m kinh t . m b o ch chính sách và tăng cư ng h tr cho các i tư ng chính sách, ngư i có thu nh p th p, nh t là i v i vùng dân t c, mi n núi, vùng sâu, vùng xa. Th c hi n chính sách nh m m b o d tr và cung ng các m t hàng thi t y u, t o bình n giá. Ny m nh u tư nhà xã h i, nhà cho công nhân khu công nghi p, nhà cho sinh viên thuê. H tr xây d ng nhà cho ngư i nghèo. 2. y m nh phát tri n s nghi p văn hóa – xã h i; Chu n b t t cho il k ni m 1000 năm Thăng Long –Hà N i Ny m nh tuyên truy n sâu r ng trong các t ng l p nhân dân và v n ng ngư i dân tham gia và t ch c các ho t ng thi t th c k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i. T ch c nh ng ho t ng văn hóa, truy n thông, qu ng bá, gi i thi u v Hà N i UNESCO công nh n Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long là di s n văn hóa th gi i. Ny nhanh ti n bàn giao khu di tích Thành c Hà N i. T ch c t t i h i th thao Châu Á trong nhà l n th 3. Tích c c u tư tu b , tôn t o các di tích l ch s , văn hóa có giá tr . Ch o Ny nhanh và thư ng xuyên ki m tra ti n các công vi c chuNn b cho k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i, k p th i tháo g khó khăn, nh t là v gi i phóng m t b ng và th t c u tư nh m m b o ti n , ch t lư ng các công trình k ni m. T p trung chuNn b , m b o cơ s v t ch t cho năm h c m i 2009-2010; hoàn thành xây m i thay th 1.485 phòng h c t m, phòng h c c p 4 xu ng c p. Tri n khai
  3. th c hi n án nâng cao ch t lư ng giáo d c m m non, án v dân s , án Ny m nh xã h i hóa giáo d c ào t o, y t . C ng c h th ng chăm sóc s c kh e ban u cơ s , nh t là khu v c nông thôn, ngo i thành. Tăng cư ng công tác phòng, ch ng d ch b nh; qu n lý v sinh, an toàn th c phNm. 3. Tăng cư ng công tác quy ho ch, qu n lý xây d ng và phát tri n ô th , nông thôn; công tác qu n lý tài nguyên, t ai, môi trư ng. Ch ng ph i h p các b , ban, ngành Trung ương, huy ng s tham gia óng góp c a nhân dân trong xây d ng Quy ho ch chung phát tri n Th ô; xây d ng Chi n lư c kinh t - xã h i Th ô n năm 2030; Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i Th ô n năm 2020 và các quy ho ch ngành. K p th i x lý tháo g nh ng vư ng m c do chưa có quy ho ch m b o ti n các d án, nh t là các d án h t ng xã h i, d án b o v môi trư ng. Tăng cư ng ki m tra, ôn c th c hi n xây d ng theo quy ho ch, nh t là các khu ô th m i, các d án cao t ng, m b o ng b h t ng k thu t, h t ng xã h i. Tăng cư ng ki m tra, x lý nghiêm các vi ph m trong xây d ng các công trình xây d ng m b o úng quy nh có phép, úng phép. Ny nhanh ti n tri n khai “ án ch nh trang ô th ”, ti n các d án h t ng quan tr ng, nh t là các d án h t ng giao thông, trư ng h c và các công trình ph c v nhu c u dân sinh b c xúc. Ti p t c th c hi n các gi i pháp gi m ùn t c giao thông. Ch n ch nh các ho t ng qu ng cáo, rao v t, bán hàng rong trên ư ng ph , l n chi m, s d ng trái phép hè, l ư ng. Tăng cư ng công tác qu n lý t ai. Kiên quy t thu h i các di n tích t s d ng sai m c ích, hoang hóa, các d án ch m tri n khai theo quy nh. X lý nghiêm các sai ph m trong qu n lý t ai, g n v i x lý trách nhi m cán b . Tri n khai tích c c và hi u qu án v “Nhi m v và các gi i pháp x lý ô nhi m môi trư ng b c xúc trên a bàn thành ph Hà N i n năm 2010”. 4. Gi v ng an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i và c ng c qu c phòng, quân s a phương. Tăng cư ng h p tác, nâng cao v th c a Th ô. Gi v ng n nh v an ninh chính tr , b o m tr t t an toàn xã h i. Tăng cư ng tuyên truy n, giáo d c k t h p x lý nghiêm các vi ph m hành chính và tr t t tr an tăng cư ng k cương trong qu n lý xã h i. Ti p t c xây d ng và c ng c các công trình phòng th ; làm t t công tác xây d ng l c lư ng dân quân t v , d b ng viên; nâng cao ch t lư ng các l c lư ng vũ trang c a Thành ph nh t là ch t lư ng chính tr ; thư ng xuyên làm t t công tác h u phương quân i, công tác giáo d c qu c phòng. Ch ng ph i h p v i các b ngành Trung ương và các t nh, thành ph tri n khai th c hi n Quy ho ch Vùng Th ô. Tích c c xu t, ph i h p và tranh th s lãnh o, ch o c a Trung ương, t o i u ki n, có cơ ch chính sách cho phát tri n Th ô. M r ng ho t ng giao lưu, h p tác qu c t . 5. Ti p t c i m i công tác lãnh o, ch o, i u hành; y m nh và nâng cao hi u qu công tác c i cách hành chính; Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí,
  4. phòng, ch ng tham nhũng; Th c hi n t t công tác ti p công dân, gi i quy t ơn thư khi u n i, t cáo. T p trung xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng và thu, chi ngân sách năm 2010, chuNn b xây d ng k ho ch 5 năm 2010 - 2015 c a Thành ph . Ny m nh c i cách hành chính theo hư ng rõ vi c, rõ ngư i, rõ trách nhi m, nh t là trách nhi m c a ngư i ng u cơ quan, ơn v ; m r ng công khai, dân ch . Tăng cư ng thanh tra công v t t c các c p, các ngành, t p trung vào các th t c v quy ho ch, t ai, u tư xây d ng cơ b n, tài chính công; tăng cư ng k cương, k lu t hành chính t Thành ph n cơ s nh m t o chuy n bi n m nh trong c i cách hành chính, m b o môi trư ng thu n l i nh t cho ho t ng c a t ch c, doanh nghi p và ngư i dân. Tăng cư ng và nâng cao hi u qu công tác hư ng d n, t p hu n v các quy nh và cơ ch chính sách m i; ki n toàn, nâng cao năng l c b máy cho các qu n, huy n, th xã, nh t là nh ng ơn v m i. Ti p t c th c hi m s p x p t ch c, b máy, th c hi n hi u qu công tác luân chuy n cán b . T p trung tháo g nh ng vư ng m c, khó khăn do cơ ch , cách làm cũ l i. Ch o, ki m tra nh m nâng cao hi u qu mô hình “m t c a”,”m t c a liên thông” trong ti p nh n và gi i quy t th t c hành chính các c p, các s , ngành Thành ph , nh t là khâu ti p nh n h sơ l n u và hư ng d n hoàn thi n, h sơ. Tăng cư ng th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong chi tiêu công. Tăng cư ng các ho t ng ki m tra, giám sát c a các t ch c và c ng ng dân cư d i v i các ho t ng kinh t xã h i. Th c hi n nghiêm túc ch kê khai tài s n c a cán b , công ch c, ch công khai tài chính và s d ng tài s n công c a các c p, các ngành. T p trung làm t t công tác ti p công dân, gi i quy t ơn thư khi u n i, t cáo, gi i quy t k p th i, tri t ngay t c p cơ s , t p trung gi i quy t các v vi c t n ng kéo dài. Phát huy quy ch dân ch cơ s , tăng cư ng i tho i gi a các c p chính quy n v i c ng ng doanh nghi p, nhân dân. i u 2. Cơ b n tán thành nh ng nhi m v gi i pháp i u hành ngân sách Thành ph 6 tháng cu i năm 2009 do UBND Thành ph báo cáo và nh n m nh m t s nhi m v , gi i pháp: ph n u hoàn thành cao nh t d toán ngân sách c năm. Th c hi n ng b , k p th i các chính sách giãn, hoãn, mi n thu thu , phí, l phí c a Chính ph ; ng th i tăng cư ng các bi n pháp qu n lý, ch ng th t thu ngân sách; ôn c thu các kho n n ng, nh t là n ti n s d ng t. Ny nhanh ti n công tác u giá quy n s d ng t; ti n bán nhà thu c s h u nhà nư c; ti n s p x p, x lý tài s n công là nhà và t; ti n th c hi n và gi i ngân v n u tư xây d ng cơ b n. Th c hi n ti t ki m trong mua s m tài s n công. Tăng cư ng giám sát, ki m tra hi u qu s d ng ngân sách nhà nư c. Giao UBND Thành ph ti p t c rà soát, huy ng các ngu n l c tài chính ngân sách th c hi n các gi i pháp ch ng suy gi m kinh t , kích c u u tư, b o m an sinh xã h i; th ng nh t v i Thư ng tr c H ND Thành ph trư c khi quy t nh và báo cáo H ND Thành ph vào kỳ h p cu i năm. Thông qua m t s n i dung theo ngh c a UBND Thành ph :
  5. 1. Th ng nh t c n thi t ban hành m c tr n phí trông gi ô tô trong nhà, t ng tr t, t ng h m chung cư trên a bàn thành ph Hà N i và giao UBND Thành ph quy t nh theo thNm quy n. 2. Thông qua m c thu phí thoát nư c áp d ng i v i Khu công nghi p B c Thăng Long là 2.400 ng/m3. Giao UBND Thành ph rà soát m t s lo i phí; phí các chùa không ph i là danh lam th ng c nh ph c v du l ch, trình Thư ng tr c H ND xem xét, cho ý ki n trư c khi UBND Thành ph ra quy t nh i u ch nh cho phù h p; phí s d ng hè, l ư ng trình H ND xem xét, i u ch nh. 3. Giao UBND Thành ph xây d ng phương án v phân c p qu n lý tài s n nhà nư c thu c ph m vi qu n lý c a Thành ph , trình H ND Thành ph vào kỳ h p cu i năm. 4. S a i i m 3.4 Ph l c s 02 Ngh quy t s 15/2008/NQ-H ND ngày 10/12/2008 c a H ND Thành ph như sau: Ti n s d ng t các d án c a Trung ương và Thành ph qu n lý, do Thành ph th c hi n giao t i u ti t 100% v ngân sách Thành ph ; các trư ng h p còn l i i u ti t 100% v ngân sách qu n, huy n, th xã. i u 3. Ngh quy t này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. Giao UBND Thành ph t ch c th c hi n Ngh quy t. Giao Thư ng tr c H ND, các ban H ND, i bi u H ND và ngh y ban MTTQ Thành ph giám sát vi c th c hi n Ngh quy t này. H ND kêu g i các t ng l p nhân dân, các l c lư ng vũ trang, các c p, ngành, MTTQ và các oàn th Thành ph n l c ph n u thi ua hoàn thành th ng l i k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2009 c a Thành ph Hà N i, hư ng t i k ni m 1000 năm thành l p Thăng Long- Hà N i. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân Thành ph Hà N i khóa XIII thông qua t i kỳ h p th 18./. CH TNCH Nơi nh n: - y ban Thư ng v Qu c h i; - Chính ph ; - Ban công tác i bi u c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i, Văn phòng Chính ph ; - Các b , ngành Trung ương; Ngô Th Doãn Thanh - oàn i bi u Qu c h i Hà N i; - TT TU, TT H ND, UBND, UB MTTQ TP; - VP TU, các Ban c a Thành y; - Các s , ban, ngành, oàn th Thành ph ; - TT H ND, UBND các qu n, huy n, th xã; - Các v i bi u H ND TP; - Các báo c a Hà N i; - VP BQH&H ND, VP UBND TP; - Lưu.
Đồng bộ tài khoản