Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
83
lượt xem
10
download

Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất "Những quy định chung" của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 do Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP

 1. H I NG TH M PHÁN TOÀ ÁN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA NHÂN DÂN T I CAO VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2004/NQ-H TP Hà N i, ngày 02 tháng 10 năm 2004 NGHN QUY T HƯ NG D N THI HÀNH M T S QUY NNH TRONG PH N TH NH T "NH NG QUY NNH CHUNG" C A B LU T T T NG HÌNH S NĂM 2003 H I NG TH M PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN T I CAO Căn c vào Lu t T ch c Tòa án nhân dân; thi hành úng và th ng nh t Ph n th nh t "Nh ng quy nh chung" c a B lu t T t ng hình s năm 2003; Sau khi có ý ki n th ng nh t c a Vi n trư ng Vi n Ki m sát nhân dân t i cao và B trư ng B Tư pháp, QUY T NNH: I. V NGƯ I TI N HÀNH T T NG VÀ VI C THAY I NGƯ I TI N HÀNH T T NG 1. V quy nh t i kho n 3 i u 38 c a B lu t T t ng hình s . a) Theo quy nh t i kho n 3 i u 38 c a B lu t T t ng hình s thì khi ư c Chánh án Tòa án phân công gi i quy t, xét x v án hình s , Phó Chánh án Tòa án có nh ng nhi m v và quy n h n quy nh t i kho n 2 i u này; do ó, Phó Chánh án Tòa án có nh ng nhi m v và quy n h n quy nh t i kho n 2 i u 38 c a B Lu t T t ng hình s trong các trư ng h p sau ây: a.1) ư c Chánh án Tòa án phân công ph trách thư ng xuyên công tác gi i quy t các v án hình s ; a.2) ư c Chánh án Tòa án phân công gi i quy t, xét x v án hình s c th ; a.3) ư c Chánh án Tòa án phân công t m th i ph trách công tác gi i quy t các v án hình s thay th cho Phó Chánh án ư c phân công ph trách thư ng xuyên công tác gi i quy t các v án hình s v ng m t. b) Khi Phó Chánh án Tòa án ư c Chánh án Tòa án phân công gi i quy t, xét x các v án hình s thu c các trư ng h p ư c hư ng d n t i i m a m c 1 này, thì Phó Chánh án Tòa án có nh ng nhi m v và quy n h n quy nh t i kho n 2 i u 38 c a B lu t T t ng hình s mà không ph i th c hi n vi c y nhi m c a Chánh án Tòa án, cho nên không ph i là ký thay Chánh án; c th như sau:
 2. PHÓ CHÁNH ÁN TÒA ÁN.......................... Ch ký (H , tên) c) Ch có Chánh án Tòa án m i có nh ng nhi m v và quy n h n quy nh t i kho n 1 i u 38 c a B lu t T t ng hình s ; do ó, trong trư ng h p Phó Chánh án Tòa án ư c Chánh án Tòa án y nhi m th c hi n nh ng nhi m v và quy n h n c a Chánh án quy nh t i kho n 1 i u 38 c a B lu t T t ng hình s thì trư c khi ký c n ph i ghi ký thay Chánh án; c th như sau: KT. CHÁNH ÁN TÒA ÁN...................... PHÓ CHÁNH ÁN Ch ký (H , tên) 2. V quy nh t i i m a kho n 2 i u 39 c a B lu t T t ng hình s i m a kho n 2 i u 39 c a B Lu t T t ng hình s quy nh ThNm phán ư c phân công ch t a phiên tòa có nhi m v , quy n h n: "quy t nh áp d ng, thay i ho c h y b bi n pháp ngăn ch n theo quy nh c a B lu t này". Theo quy nh t i các i u 79, 80, 88, 91, 92 và 93 c a B lu t T t ng hình s v các bi n pháp ngăn ch n và vi c quy t nh áp d ng, thay i ho c h y b bi n pháp ngăn ch n, n u ThNm phán ư c phân công ch t a phiên tòa không ph i là Chánh án, Phó Chánh án Tòa án, Chánh tòa, Phó Chánh tòa Tòa phúc thNm Tòa án nhân dân t i cao thì không ư c quy t nh áp d ng, thay i ho c h y b bi n pháp b t, t m giam mà ch ư c quy t nh áp d ng, thay i ho c h y b các bi n pháp ngăn ch n sau ây: a) C m i kh i nơi cư trú ( i u 91 c a B lu t T t ng hình s ); b) B o lĩnh ( i u 92 c a B lu t T t ng hình s ); c) t ti n ho c tài s n có giá tr b o m ( i u 93 c a B lu t T t ng hình s ). Khi quy t nh vi c áp d ng, thay i ho c h y b bi n pháp ngăn ch n c n b o m úng các quy nh v i u ki n, i tư ng và các quy nh khác t i các i u lu t tương ng c a B lu t T t ng hình s . 3. V quy nh t i i u 41 c a B lu t T t ng hình s "Thư ký Tòa án" quy nh t i i u 41 c a B lu t T t ng hình s là ngư i ti n hành t t ng hình s bao g m nh ng ngư i ư c x p ng ch công ch c "Thư ký Tòa án" và
 3. nh ng ngư i ư c x p ng ch công ch c "Chuyên viên pháp lý" "ThNm tra viên" ư c Chánh án Tòa án phân công ti n hành t t ng i v i v án hình s và th c hi n các nhi m v , quy n h n quy nh t i i u 41 c a B lu t T t ng hình s . 4. V quy nh t i i u 42 c a B lu t T t ng hình s a) Theo quy nh t i kho n 1 i u 42 c a B lu t T t ng hình s thì ngư i ti n hành t t ng ph i t ch i ti n hành t t ng ho c b thay i, n u h là ngư i thân thích c a m t trong nh ng ngư i sau ây trong v án hình s mà h ư c phân công xét x : - Ngư i b h i, nguyên ơn dân s , b ơn dân s ; - Ngư i có quy n l i, nghĩa v liên quan n v án; - B can, b cáo. b) Ngư i thân thích c a ngư i b h i, nguyên ơn dân s , b ơn dân s , ngư i có quy n l i, nghĩa v liên quan n v án, b can, b cáo là ngư i có quan h sau ây v i m t trong nh ng ngư i này: - Là v , ch ng, cha ,m , cha nuôi, m nuôi, con , con nuôi; - Là ông n i, bà n i, ông ngo i, bà ngo i, anh ru t, ch ru t, em ru t; - Là c n i, c ngo i c a m t trong nh ng ngư i trên ây; là bác ru t, chú ru t, c u ru t, cô ru t, dì ru t; là cháu ru t mà h là bác ru t, chú ru t, c u ru t, cô ru t, dì ru t. c) Có căn c rõ ràng khác cho r ng h có th không vô tư trong khi làm nhi m v là ngoài các trư ng h p ư c quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u 42 c a B lu t T t ng hình s thì trong các trư ng h p khác (như trong quan h tình c m, quan h thông gia, quan h công tác, quan h kinh t ...) có căn c rõ ràng có th kh ng nh là ThNm phán, H i thNm, Thư ký Tòa án không th vô tư trong khi làm nhi m v . Ví d : H i thNm là anh em k t nghĩa c a b can, b cáo; ThNm phán là con r c a b cáo; ngư i b h i là Th trư ng cơ quan, nơi v c a ThNm phán làm vi c... mà có căn c rõ ràng ch ng minh là trong cu c s ng gi a h có m i quan h tình c m thân thi t v i nhau, có m i quan h v kinh t ..... Cũng ư c coi là có căn c rõ ràng khác cho r ng h có th không vô tư trong khi làm nhi m v n u trong cùng m t phiên tòa xét x v án hình s , Ki m sát viên, thNm phán, H i thNm và Thư ký Tòa án là ngư i thân thích v i nhau. 5. V quy nh t i kho n 2 i u 45 c a B lu t T t ng hình s Kho n 2 i u 45 c a B lu t T t ng hình s ch quy nh: "trong trư ng h p ph i thay i Ki m sát viên t i phiên tòa thì H i ng xét x ra quy t nh hoãn phiên tòa" mà không quy nh c th vi c thay i như i v i ThNm phán, H i thNm, Thư ký Tòa án.
 4. Theo quy nh t i kho n 2 i u 199 c a B lu t T t ng hình s thì quy t nh vi c thay i thành viên c a H i ng xét x , Ki m sát viên, Thư ký Tòa án, ngư i giám nh, ngư i phiên d ch... ph i ư c th o lu n và thông qua t i phòng ngh án và ph i ư c l p thành văn b n. Tuy nhiên, khi quy t nh vi c thay i ph i căn c vào quy nh tương ng c a B lu t T t ng hình s v ngư i ti n hành t t ng ho c tham gia t t ng ó. Do ó, trong trư ng h p t i phiên tòa Ki m sát viên t ch i ti n hành t t ng ho c có yêu c u thay i Ki m sát viên, thì H i ng xét x ph i nghe Ki m sát viên trình bày ý ki n c a mình v các lý do t ch i ti n hành t t ng ho c yêu c u thay i Ki m sát viên. Sau ó H i ng xét x vào phòng ngh án th o lu n. N u xét th y vi c t ch i ti n hành t t ng ho c yêu c u thay i Ki m sát viên là có y căn c (trư ng h p không có Ki m sát viên d khuy t), thì H i ng xét x quy t nh hoãn phiên tòa và báo ngay cho Vi n ki m sát cùng c p. Vi c th o lu n và quy t nh hoãn phiên tòa, thông báo cho Vi n ki m sát cùng c p v thay i Ki m sát viên ph i ư c l p thành văn b n và công b t i phiên tòa. Văn b n thông báo ph i ư c g i ngay cho Vi n ki m sát cùng c p và ngh Vi n ki m sát cùng c p quy t nh vi c c Ki m sát viên khác thay th . Trong văn b n thông báo c n ghi rõ là trong th i h n ba ngày, k t ngày nh n ư c văn b n thông báo c a H i ng xét x , ngh Vi n ki m sát c Ki m sát viên khác thay th Tòa án m l i phiên tòa trong th i h n lu t nh. 6. V quy nh t i i u 46 c a B lu t T t ng hình s a) Theo quy nh t i i m b kho n 1 i u 46 c a B lu t T t ng hình s , n u ThNm phán, H i thNm trong cùng m t H i ng xét x và là ngư i thân thích v i nhau thì ph i t ch i tham gia xét x ho c b thay i. Tuy nhiên, khi có hai ngư i thân thích v i nhau, thì ch có m t ngư i ph i t ch i ho c b thay i. Vi c thay i ai trư c khi m phiên tòa do Chánh án Tòa án quy t nh, t i phiên tòa do H i ng xét x quy t nh. Vi c xác nh ThNm phán, H i thNm trong cùng m t H i ng xét x là ngư i thân thích v i nhau ư c th c hi n tương t theo hư ng d n t i i m b m c 4 Ph n I c a Ngh quy t này. b) " ã tham gia xét x sơ thNm ho c phúc thNm... trong v án ó" ( i m c kho n 1 i u 46 c a B lu t T t ng hình s ) là ã tham gia gi i quy t v án và ã ra b n án sơ thNm ho c b n án phúc thNm ho c quy t nh ình ch v án. N u ThNm phán, H i thNm ư c phân công tham gia xét x sơ thNm ho c phúc thNm nhưng ch tham gia ra các quy t nh: tr h sơ i u tra b sung, t m ình ch v án, h y quy t nh ình ch v án, hoãn phiên tòa, thì v n ư c ti p t c gi i quy t v án. 7. V quy nh t i kho n 3 i u 51 c a B lu t T t ng hình s . Theo quy nh t i kho n 3 i u 51 c a B lu t T t ng hình s thì "trong trư ng h p v án ư c kh i t theo yêu c u c a ngư i b h i quy nh t i i u 105 c a B lu t này thì ngư i b h i ho c ngư i i di n h p pháp c a h trình bày l i bu c t i t i phiên tòa". B lu t T t ng hình s không quy nh c th ngư i b h i ho c ngư i i di n h p pháp c a h trình bày l i bu c t i t i phiên tòa vào lúc nào. Tuy nhiên, vi c ngư i b h i ho c ngư i d i di n h p pháp c a h trình bày l i bu c t i t i phiên tòa ph i th c hi n theo úng quy nh chung c a B lu t T t ng hình s v phiên tòa
 5. sơ thNm; do ó, vi c ngư i b h i ho c ngư i i di n h p pháp c a h trình bày l i bu c t i t i phiên tòa ư c th c hi n theo trình t phát bi u khi tranh lu n t i phiên tòa quy nh t i i u 217 c a B lu t T t ng hình s 8. Vi c thay i ngư i ti n hành t t ng là Chánh án, Phó Chánh án Tòa án Khi Chánh án, Phó Chánh án Tòa án ti n hành t t ng v i tư cách là ThNm phán (là ch t a phiên tòa ho c thành viên H i ng xét x ) có nhi m v , quy n h n và trách nhi m quy nh t i i u 39 c a B lu t T t ng hình s thì s ph i t ch i ho c b thay i theo quy nh t i i u 42 và i u 46 c a B lu t T t ng hình s . 9. V quy nh t i các i u 79, 80 và 88 c a B lu t T t ng hình s . Theo tinh th n quy nh t i các i u 79, 80 và 88 và các quy nh khác c a B lu t T t ng hình s v t m giam, khi xét th y k p th i ngăn ch n t i ph m ho c khi có căn c ch ng t b can, b cáo s gây khó khăn cho vi c xét x ho c s ti p t c ph m t i, cũng như khi c n b o m thi hành án, thì Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân s các c p, ThNm phán gi ch c v Chánh tòa, Phó Chánh tòa Tòa phúc thNm Tòa án nhân dân t i cao, H i ng xét x có quy n ra quy t nh (l nh) t m giam ho c ra quy t nh (l nh) b t b can, b cáo t m giam. b o m th ng nh t v hình th c và n i dung c a văn b n c n ghi úng theo m u ư c ban hành theo Ngh quy t này và phân bi t như sau: a) i v i trư ng h p b can, b cáo ang b t m giam mà vi c ti p t c t m giam b can, b cáo là do Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân s các c p, ThNm phán gi ch c v Chánh tòa, Phó Chánh tòa Tòa phúc thNm Tòa án nhân dân t i cao quy t nh thì hình th c văn b n là L nh t m giam; n u vi c ti p t c t m giam b cáo là do H i ng xét x quy t nh thì hình th c văn b n là QUY T NNH T M GIAM; b) i v i trư ng h p b can, b cáo không b t m giam ( ang ư c t i ngo i) mà vi c b t b can, b cáo t m giam là do Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân s các c p, ThNm phán gi ch c v Chánh tòa, Phó Chánh tòa Tòa phúc thNm Tòa án nhân dân t i cao quy t nh thì hình th c văn b n là L NH B T VÀ T M GIAM; n u vi c b t b can, b cáo t m giam là do H i ng xét x quy t nh thì hình th c văn b n là QUY T NNH B T VÀ T M GIAM. II. V VI C B O M QUY N BÀO CH A C A BN CAN, BN CÁO V quy nh t i i m a kho n 2 i u 56 c a B lu t T t ng hình s . thi hành úng quy nh t i i m a kho n 2 i u 56 c a B lu t T t ng hình s và b o m quy n bào ch a c a b can, b cáo, thì sau khi th lý v án hình s c n ph i ki m tra xem xét trong các giai o n t t ng trư c ó b can, b cáo, ngư i i di n h p pháp c a h ã có nh ngư i bào ch a hay chưa mà th c hi n như sau: a) Trư ng h p trong các giai o n t t ng trư c ó, b can, b cáo, ngư i i di n h p pháp c a h chưa nh ngư i bào ch a, nay m i nh ngư i bào ch a ho c tuy ã có nh ngư i bào ch a, nhưng nay nh ngư i bào ch a khác thì c n ph i xem xét ngư i ư c nh bào ch a ó có quan h thân thích v i ngư i nào ã ho c ang ti n hành t
 6. t ng trong v án hay không. N u có quan h thân thích v i ngư i nào ó ã ho c ang ti n hành t t ng trong v án thì căn c vào i m a kho n 2 i u 56 c a B lu t T t ng hình s t ch i c p gi y ch ng nh n ngư i bào ch a cho ngư i ư c nh bào ch a ó. Vi c t ch i c p gi y ch ng nh n ph i ư c làm thành văn b n, trong dó c n nêu rõ lý do c a vi c t ch i c p gi y ch ng nh n ngư i bào ch a. b) Trư ng h p trong các giai o n t t ng trư c ó, b can, b cáo, ngư i i di n h p pháp c a h ã có nh ngư i bào ch a và nay v n ti p t c nh ngư i ó bào ch a thì c n ph i xem xét ngư i ó có quan h thân thích v i ngư i nào (ThNm phán, H i thNm, Thư ký Tòa án) ư c phân công ti n hành t t ng trong v án hay không. N u có quan h thân thích v i ngư i nào ó ư c phân công ti n hành t t ng trong v án, thì c n phân công ngư i khác không có quan h thân thích v i ngư i ư c nh bào ch a thay th ti n hành t t ng và c p gi y ch ng nh n ngư i bào ch a cho ngư i ư c nh bào ch a ó. 2. V quy nh t i kho n 1 i u 57 c a B lu t T t ng hình s Theo quy nh t i kho n 1 i u 57 c a B lu t T t ng hình s thì ngư i i di n h p pháp c a b can, b cáo ư c l a ch n ngư i bào ch a cho b can, b cáo. thi hành úng quy nh này c n phân bi t như sau: a) i v i b can, b cáo là ngư i chưa thành niên, ngư i có như c i m v tâm th n ho c th ch t, thì h và ngư i i di n h p pháp c a h u có quy n ư c l a ch n ngư i bào ch a; b) i v i b can, b cáo là ngư i t mư i tám tu i tr lên, không có như c i m v tâm th n ho c th ch t, thì ch có h m i có quy n l a ch n ngư i bào ch a; do ó, trong trư ng h p ngư i thân thích c a h ho c ngư i khác l a ch n (nh ) ngư i bào ch a cho h , thì c n phân bi t như sau: b.1) N u vi c l a ch n (nh ) ngư i bào ch a ã có s ng ý (ho c s y quy n) c a b can, b cáo thì Tòa án xem xét, c p gi y ch ng nh n ngư i bào ch a h th c hi n vi c bào ch a; b.2) N u vi c l a ch n (nh ) ngư i bào ch a chưa có s ng ý (ho c không có s y quy n) c a b can, b cáo thì Tòa án yêu c u ngư i thân thích c a b can, b cáo ho c ngư i khác th c hi n vi c l a ch n ngư i bào ch a ph i h i ý ki n c a b can, b cáo. Tòa án cũng có th thông báo cho b can, b cáo ang b t m giam bi t vi c ngư i thân thích c a h ho c ngư i khác ã l a ch n (nh ) ngư i bào ch a cho h và h i h có ng ý hay không. N u h ng ý thì Tòa án xem xét, c p gi y ch ng nh n ngư i bào ch a ngư i bào ch a th c hi n vi c bào ch a. 3. V quy nh t i kho n 2 i u 57 c a B lu t T t ng hình s a) Theo quy nh t i i m b kho n 2 i u 57 c a B lu t T t ng hình s khi b can, b cáo là ngư i chưa thành niên, n u b can, b cáo ho c ngư i i di n h p pháp c a h không m i ngư i bào ch a thì cơ quan i u tra, Vi n ki m sát ho c Tòa án ph i yêu c u oàn lu t sư phân công Văn phòng lu t sư c ngư i bào ch a cho h ho c ngh U ban M t tr n T qu c Vi t Nam, t ch c thành viên c a M t tr n c ngư i bào ch a cho thành viên c a t ch c mình; do ó, trư ng h p khi ph m t i, ngư i
 7. ph m t i là ngư i chưa thành niên, nhưng khi kh i t , truy t , xét x h ã mư i tám tu i thì h không thu c trư ng h p quy nh t i i m b kho n 2 i u 57 c a B lu t T t ng hình s . b) Trư ng h p b can, b cáo, ngư i i di n h p pháp c a h không m i ngư i bào ch a và theo yêu c u c a Tòa án, Văn phòng lu t sư ã c ngư i bào ch a cho h ho c U ban M t tr n T qu c Vi t Nam, t ch c thành viên c a M t tr n ã c bào ch a viên nhân dân bào ch a cho thành viên c a t ch c mình, thì Tòa án ph i thông báo cho b can, b cáo và ngư i i di n h p pháp c a b can, b cáo là ngư i chưa thành niên, ngư i có như c i m v tâm th n ho c th ch t bi t. Vi c thông báo có th b ng văn b n riêng, có th ư c ghi trong quy t nh ưa v án ra xét x . c) Trư c khi m phiên tòa, b can, b cáo, ngư i i di n h p pháp c a h có yêu c u thay i ho c t ch i ngư i bào ch a thì ngư i có yêu c u ph i làm văn b n trong ó c n ghi rõ lý do yêu c u thay i ho c t ch i ngư i bào ch a. Trư ng h p h tr c ti p n Tòa án yêu c u thay i ho c t ch i ngư i bào ch a thì ph i l p biên b n ghi rõ lý do c a yêu c u thay i ho c t ch i ngư i bào ch a và ngư i có yêu c u ph i ký tên ho c i m ch vào biên b n. Văn b n v yêu c u thay i ho c t ch i ngư i bào ch a ph i ư c lưu vào h sơ v án. V yêu c u thay i ho c t ch i ngư i bào ch a ư c gi i quy t như sau: c.1) Trư ng h p yêu c u thay i ngư i bào ch a, thì ThNm phán ư c phân công làm ch t a phiên tòa căn c vào kho n 2 và kho n 3 i u 56 c a B lu t T t ng hình s , hư ng d n t i m c 1 Ph n II c a Ngh quy t này xem xét, quy t nh ch p nh n ho c không ch p nh n. N u không ch p nh n thì ph i thông báo b ng văn b n cho ngư i yêu c u bi t trong ó c n nêu rõ căn c c a vi c không ch p nh n. N u ch p nh n thì yêu c u oàn lu t sư phân công Văn phòng lu t sư c ngư i khác bào ch a cho b can, b cáo ho c ngh U ban M t tr n T qu c Vi t Nam, t ch c thành viên c a M t tr n c bào ch a viên nhân dân khác bào ch a cho thành viên c a t ch c mình. c.2) Trư ng h p yêu c u t ch i ngư i bào ch a, thì v n ti n hành tri u t p ngư i bào ch a ã ư c c tham gia phiên tòa theo th t c chung. N u t i phiên tòa h v n ti p t c có yêu c u t ch i ngư i bào ch a thì H i ng xét x xem xét, gi i quy t theo hư ng d n t i i m d m c 3 Ph n II c a Ngh quy t này. d) T i phiên tòa, b cáo, ngư i i di n h p pháp c a h có yêu c u thay i ho c t ch i ngư i bào ch a thì ph i ghi vào biên b n phiên tòa. V yêu c u thay i ho c t ch i ngư i bào ch a ư c gi i quy t như sau: d.1) Trư ng h p yêu c u thay i ngư i bào ch a, thì H i ng xét x th o lu n và thông qua t i phòng x án. Căn c vào kho n 2 và kho n 3 i u 56 c a B lu t T t ng hình s , hư ng d n t i m c 1 Ph n II c a Ngh quy t này xem xét, quy t nh ch p nh n ho c không ch p nh n. N u không ch p nh n thì thông báo cho ngư i yêu c u bi t và nói rõ căn c c a vi c không ch p nh n. N u ch p nh n thì ph i hoãn phiên tòa và ThNm phán dư c phân công làm ch t a phiên tòa thay m t H i ng xét x yêu c u oàn lu t sư phân công Văn phòng lu t sư c ngư i khác bào ch a cho b cáo ho c ngh U ban M t tr n T qu c Vi t Nam, t ch c thành viên c a M t tr n c bào ch a viên nhân dân khác bào ch a cho thành viên c a t ch c mình. Quy t
 8. nh c a H i ng xét x v ch p nh n ho c không ch p nh n yêu c u thay i ngư i bào ch a không ph i l p thành văn b n, nhưng ph i ư c ghi vào biên b n phiên tòa d.2) Trư ng h p yêu c u t ch i ngư i bào ch a (k c trư ng h p ã có yêu c u t ch i ngư i bào ch a trư c khi m phiên tòa), thì H i ng xét x c n ph i gi i thích cho h bi t ngư i bào ch a s giúp b cáo v m t pháp lý nh m b o v quy n, l i ích h p pháp cho b cáo và chi phí cho ngư i bào ch a do Tòa án thanh toán. Trong trư ng h p b cáo là ngư i chưa thành niên, ngư i có như c i m v tâm th n ho c th ch t mà c b cáo và ngư i i di n h p pháp c a b cáo v n gi nguyên ý ki n t ch i ngư i bào ch a thì c n ph i ghi vào biên b n phiên tòa và ti n hành xét x v án theo th t c chung mà không có s tham gia c a ngư i bào ch a ã dư c c . N u ch có b cáo t ch i ngư i bào ch a, còn ngư i i di n h p pháp c a b cáo không t ch i ngư i bào ch a ho c ch có ngư i i di n h p pháp c a b cáo t ch i ngư i bào ch a, còn b cáo không t ch i ngư i bào ch a, thì ti n hành xét x v án theo th t c chung, có s tham gia c a ngư i bào ch a ã ư c c . III. V M T S M U VĂN B N T T NG Ban hành kèm theo Ngh quy t này các m u văn b n t t ng sau ây: 1. Các m u văn b n t t ng dùng cho Tòa án c p sơ thNm a) L nh t m giam (M u s 01a: dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án áp d ng bi n pháp t m giam trong giai o n chuNn b xét x sơ thNm i v i b can, b cáo ang b t m giam). b) L nh t m giam (M u s 01b: dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án áp d ng bi n pháp t m giam cho n khi k t thúc phiên tòa sơ thNm i v i b cáo ang b t m giam) . c) L nh b t và t m giam (M u s 01c: dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án áp d ng bi n pháp b t và t m giam trong giai o n chuNn b xét x sơ thNm i v i b can, b cáo ang ư c t i ngo i). d) Quy t nh t m giam (M u s 01d: dùng cho H i ng xét x sơ thNm áp d ng bi n pháp t m giam khi k t thúc phiên tòa i v i b cáo dang b t m giam). ) Quy t nh b t và t m giam (M u s 01 : dùng cho H i ng xét x sơ thNm áp d ng bi n pháp t m giam khi k t thúc phiên tòa i v i b cáo ang ư c t i ngo i). 2. Các m u văn b n t t ng dùng cho Tòa án c p phúc thNm a) L nh t m giam (M u s 02a: dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án ho c Chánh tòa, Phó Chánh tòa Tòa phúc thNm Tòa án nhân dân t i cao áp d ng bi n pháp t m giam trong giai o n chuNn b xét x phúc thNm i v i b cáo ang b t m giam).
 9. b) L nh t m giam (M u s 02b: dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án ho c Chánh tòa, Phó Chánh tòa Tòa phúc thNm Tòa án nhân dân t i cao áp d ng bi n pháp t m giam cho n khi k t thúc phiên tòa i v i b cáo ang b t m giam).... c) L nh b t và t m giam (M u s 02c: dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án ho c Chánh tòa, Phó Chánh tòa Tòa phúc thNm Tòa án nhân dân t i cao áp d ng bi n pháp b t và t m giam trong giai o n chuNn b xét x phúc thNm i v i b cáo ang ư c t i ngo i). d) Quy t nh t m giam (M u s 02d: dùng cho H i ng xét x phúc thNm áp d ng bi n pháp t m giam khi k t thúc phiên tòa i v i b cáo ang b t m giam). ) Quy t nh b t và t m giam (M u s 02 : dùng cho H i ng xét x phúc thNm áp d ng bi n pháp t m giam khi k t thúc phiên tòa i v i b cáo ang ư c t i n ngo i) . 3. Các m u văn b n t t ng dùng chung cho Tòa án c p sơ thNm và Tòa án c p phúc thNm a) Gi y ch ng nh n ngư i bào ch a (M u s 03a). b) Quy t nh thu h i Gi y ch ng nh n ngư i bào ch a (M u s 03b). IV. HI U L C THI HÀNH C A NGHN QUY T Ngh quy t này ã ư c H i ng ThNm phán Tòa án nhân dân t i cao thông qua ngày 02 tháng 10 năm 2004 và có hi u l c thi hành sau mư i lăm ngày, k t ngày ăng Công báo. Nguy n Văn Hi n ( ã ký) M u s 01a: Dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án áp d ng bi n pháp t m giam trong giai o n chuNn b xét x sơ thNm i v i b can, b cáo ang b t m giam (Ban hành kèm theo Ngh quy t s 03/2004/NQ-H TP ngày 02 tháng 10 năm 2004 c a H i ng Th m phán Tòa án nhân dân t i cao) TÒA ÁN.................... (1) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S :..../...../HSST-LTG (2) ......., ngày...... tháng...... năm.......
 10. L NH T M GIAM TÒA ÁN.................... Căn c vào các i u 38, 79, 80, 88, 176 và 177 c a B lu t T t ng hình s : Căn c vào h sơ v án hình s sơ th m th lý s ......./......../HSST ngày....... tháng..... năm.......; Xét th y c n thi t ti p t c t m giam b can (b cáo) (3) b o m cho vi c xét x và thi hành án, RA L NH: 1. T m giam b can (b cáo): (ch ghi h tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, nơi cư trú, ngh nghi p) B Vi n ki m sát (4).................................................................................... Truy t v t i (Các t i) ............................................................................... Theo i m (các i m).......... kho n (các kho n)......... i u (các i u)........ c a B lu t Hình s . Th i h n t m giam là: ............................ (5), k t ngày ........................ (6) 2. Tr i t m giam........................................ thu c......................................... có trách nhi m thi hành L nh này. Nơi nh n: TÒA ÁN..................... - Tr i t m giam............; ........................ (7) - VKS ..........................; - B can (b cáo)...........; - Lưu h sơ v án. Hư ng d n s d ng m u s 01a: (1) Ghi tên Tòa án xét x sơ thNm; n u là Tòa án nhân dân c p huy n c n ghi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (Tòa án nhân dân qu n 1, thành ph H); n u là Tòa án quân s khu v c c n ghi thêm quân khu (Tòa án quân s khu v c 1, quân khu 4). (2) Ô th nh t ghi s , ô th hai ghi năm ra l nh t m giam (Ví d : S : 135/2004/HSST-LTG).
 11. (3) Trư c khi có quy t nh ưa v án ra xét x sơ thNm thì ghi "b can" và sau khi có quy t nh ưa v án ra xét x thì ghi "b cáo". (4) Ghi tên Vi n ki m sát tương t như ghi tên Tòa án ư c hư ng d n t i i m (1). (5) Ghi c s và c b ng ch ; th i h n t m giam không ư c quá th i h n chuNn b xét x sơ thNm. (6) Ghi ngày h t th i h n t m giam theo l nh t m giam trư c ó. (7) N u Chánh án ký tên thì ghi Chánh án; n u Phó Chánh án ký tên thì ghi Phó Chánh án. M u s 01b: Dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án áp d ng bi n pháp t m giam cho n khi k t thúc phiên tòa sơ thNm i v i b cáo ang b t m giam (Ban hành kèm theo Ngh quy t s 03/2004/NQ-H TP ngày 02 tháng 10 năm 2004 c a H i ng Th m phán Tòa án nhân dân t i cao) TÒA ÁN.................... (1) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S :..../...../HSST-LTG (2) ......., ngày...... tháng...... năm....... L NH T M GIAM TÒA ÁN.................... Căn c vào các i u 38, 79, 80, 88, 176 và 177 c a B lu t T t ng hình s : Căn c vào h sơ v án hình s sơ th m th lý s ......./......../HSST ngày....... tháng..... năm.......; Xét th y c n thi t ti p t c t m giam b cáo b o m hoàn thành vi c xét x sơ th m, RA L NH: 1. T m giam b cáo: (ch ghi h tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, nơi cư trú, ngh nghi p) B Vi n ki m sát (3).................................................................................... Truy t v t i (Các t i) ............................................................................... Theo i m (các i m).......... kho n (các kho n)......... i u (các i u)........ c a B lu t Hình s .
 12. Th i h n t m giam k t ngày (4): .............. cho n khi k t thúc phiên tòa sơ thNm. 2. Tr i t m giam........................................ thu c......................................... có trách nhi m thi hành L nh này. Nơi nh n: TÒA ÁN..................... - Tr i t m giam............; ........................ (5) - VKS ..........................; - B cáo.........................; - Lưu h sơ v án. Hư ng d n s d ng m u s 01b: (1) Ghi tên Tòa án xét x sơ thNm; n u là Tòa án nhân dân c p huy n c n ghi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (Tòa án nhân dân qu n 1, thành ph H); n u là Tòa án quân s khu v c c n ghi thêm quân khu (Tòa án quân s khu v c 1, quân khu 4). (2) Ô th nh t ghi s , ô th hai ghi năm ra l nh t m giam (Ví d : S : 136/2004/HSST-LTG). (3) Ghi tên Vi n ki m sát tương t như ghi tên Tòa án ư c hư ng d n t i i m (1). (4) Ghi ngày h t th i h n t m giam theo l nh t m giam trư c ó. (5) N u Chánh án ký tên thì ghi Chánh án; n u Phó Chánh án ký tên thì ghi Phó Chánh án. M u s 01c: Dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án áp d ng bi n pháp b t và t m giam trong giai o n chuNn b xét x sơ thNm i v i b can, b cáo ang ư c to i ngo i (Ban hành kèm theo Ngh quy t s 03/2004/NQ-H TP ngày 02 tháng 10 năm 2004 c a H i ng Th m phán Tòa án nhân dân t i cao) TÒA ÁN.................... (1) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S :..../...../HSST-LBTG (2) ......., ngày...... tháng...... năm.......
 13. L NH B T VÀ T M GIAM TÒA ÁN.................... Căn c vào các i u 38, 79, 80, 88, 176 và 177 c a B lu t T t ng hình s : Căn c vào h sơ v án hình s sơ th m th lý s ......./......../HSST ngày....... tháng..... năm.......; Xét th y c n thi t b t và t m giam b can (b cáo) (3) b o m cho vi c xét x và thi hành án, RA L NH: 1. B t và t m giam b can (b cáo): (ch ghi h tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, nơi cư trú, ngh nghi p) B Vi n ki m sát (4).................................................................................... Truy t v t i (Các t i) ............................................................................... Theo i m (các i m).......... kho n (các kho n)......... i u (các i u)........ c a B lu t Hình s . Th i h n t m giam tính t ngày b t t m giam cho n ngày.... tháng..... năm.... (5) 2. Công an (6)........................................... có trách nhi m thi hành L nh này. Trong trư ng h p b can (b cáo) tr n tránh ho c không bi t b can (b cáo) ang âu, thì yêu c u cơ quan i u tra ra quy t nh truy nã và sau th i h n m t tháng, k t ngày ra quy t nh truy nã thông báo k t qu c a vi c truy nã cho Tòa án bi t. Nơi nh n: TÒA ÁN..................... - Công an............; ........................ (7) - VKS ..........................; - B can (b cáo)...........; - Lưu h sơ v án. Hư ng d n s d ng m u s 01c: (1) Ghi tên Tòa án xét x sơ thNm; n u là Tòa án nhân dân c p huy n c n ghi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (Tòa án nhân dân qu n 1, thành ph H); n u là Tòa án quân s khu v c c n ghi thêm quân khu (Tòa án quân s khu v c 1, quân khu 4). (2) Ô th nh t ghi s , ô th hai ghi năm ra l nh b t và t m giam (Ví d : S : 137/2004/HSST-LBTG).
 14. (3) Trư c khi có quy t nh ưa v án ra xét x sơ thNm thì ghi "b can" và sau khi có quy t nh ưa v án ra xét x thì ghi "b cáo". (4) Ghi tên Vi n ki m sát tương t như ghi tên Tòa án ư c hư ng d n t i i m (1). (5) Ghi ngày, tháng, năm k t thúc th i h n chuNn b xét x s thNm. (6) N u là Tòa án quân s thì ghi " ơn v c nh v ". (7) N u Chánh án ký tên thì ghi Chánh án; n u Phó Chánh án ký tên thì ghi Phó Chánh án. M u s 01d: Dùng cho H i ng xét x sơ thNm áp d ng bi n pháp t m giam khi k t thúc phiên tòa i v i b cáo ang b t m giam (Ban hành kèm theo Ngh quy t s 03/2004/NQ-H TP ngày 02 tháng 10 năm 2004 c a H i ng Th m phán Tòa án nhân dân t i cao) TÒA ÁN.................... (1) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S :..../...../HSST-Q TG (2) ......., ngày...... tháng...... năm....... QUY T NNH T M GIAM TÒA ÁN.................... V iH i ng xét x sơ th m g m có: ThNm phán - Ch t a phiên tòa...................................................................... ThNm phán:..................................................................................................... Các H i thNm: (3)........................................................................................... Căn c vào các i u 79, 80, 88, và 288 c a B lu t T t ng hình s : Căn c vào biên b n ngh án ngày....... tháng..... năm....... c a H i ng xét x sơ th m; Xét th y c n thi t ti p t c t m giam b cáo b o m cho vi c thi hành án, QUY T NNH:
 15. 1. T m giam b cáo: (ch ghi h tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, nơi cư trú, ngh nghi p) B Tòa án c p sơ thNm x ph t........... tù v t i (các t i)............................. Theo i m (các i m).......... kho n (các kho n)......... i u (các i u)........ c a B lu t Hình s . Th i h n t m giam là: ................................. (4), k t ngày tuyên án 2. Tr i t m giam........................................ thu c...................................... có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nơi nh n: TM. H I NG XÉT X TH M PHÁN - CH T A PHIÊN TÒA - Tr i t m giam............; - VKS ..........................; - B cáo:.......................; - Lưu h sơ v án. Hư ng d n s d ng m u s 01d: (1) Ghi tên Tòa án xét x sơ thNm; n u là Tòa án nhân dân c p huy n c n ghi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (Tòa án nhân dân qu n 1, thành ph H); n u là Tòa án quân s khu v c c n ghi thêm quân khu (Tòa án quân s khu v c 1, quân khu 4). (2) Ô th nh t ghi s , ô th hai ghi năm ra quy t nh t m giam (Ví d : S : 138/2004/HSST-Q TG). (3) N u H i ng xét x sơ thNm g m ba ngư i thì b dòng "ThNm phán...."; n u là Tòa án nhân dân thì ghi các H i thNm nhân dân; n u là Tòa án quân s thì ghi các H i thNm quân nhân. (4) Ghi c s và c b ng ch . N u th i h n hình ph t tù còn l i t 45 ngày tr lên, thì ghi th i h n t m giam là 45 ngày (b n mươi lăm ngày); n u th i h n hình ph t tù còn l i dư i 45 ngày, thì ghi th i h n t m giam b ng th i h n hình ph t tù còn l i và trong trư ng h p này c n ghi thêm: "H t th i h n t m giam này, tr i t m giam có trách nhi m tr t do ngay cho b cáo, n u h không b giam, gi v hành vi vi ph m pháp lu t khác". M u s 01 : Dùng cho H i ng xét x sơ thNm áp d ng bi n pháp t m giam khi k t thúc phiên tòa i v i b cáo ang ư c t i ngo i
 16. (Ban hành kèm theo Ngh quy t s 03/2004/NQ-H TP ngày 02 tháng 10 năm 2004 c a H i ng Th m phán Tòa án nhân dân t i cao) TÒA ÁN.................... (1) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S :..../...../HSST-Q BTG (2) ......., ngày...... tháng...... năm....... QUY T NNH B T VÀ T M GIAM TÒA ÁN.................................. V iH i ng xét x sơ th m g m có: ThNm phán - Ch to phiên tòa:..................................................................... ThNm phán:..................................................................................................... Các H i thNm (3):........................................................................................... Căn c vào các i u 79, 80, 88 và 228 c a B lu t T t ng hình s ; Căn c vào biên b n ngh án ngày.... tháng.... năm.... c a H i ng xét x sơ th m; Xét th y c n thi t b t và t m giam b cáo b o m cho vi c thi hành án, QUY T NNH: 1. B t và t m giam b cáo: (ghi h tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, nơi cư trú, ngh nghi p) B Tòa án c p sơ thNm x ph t............... tù v t i (các t i).......................... Theo i m (các i m)............. kho n (các kho n)............. i u (các i u)..... c a B lu t Hình s . Th i h n t m giam là:........................ (4), k t ngày tuyên án. 2. Công an (5)................................................................................ có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nơi nh n: TM. H I NG XÉT X TH M PHÁN - CH T A PHIÊN - Công an............; TÒA - VKS ................;
 17. - B cáo...............; - Lưu h sơ v án. Hư ng d n s d ng m u s 01 : (1) Ghi tên Tòa án xét x sơ thNm; n u là Tòa án nhân dân c p huy n c n ghi t nh, thành ph tr c thu c Trung (Tòa án nhân dân qu n 1, thành ph H); n u là Tòa án quân s khu v c c n ghi thêm quân khu (Tòa án quân s khu v c 1, quân khu 4). (2) Ô th nh t ghi s , ô th hai ghi năm ra quy t nh t m giam (Ví d : S : 139/2004/HSST-Q BTG). (3) N u H i ng xét x sơ thNm g m ba ngư i thì b dòng "ThNm phán...."; n u là Tòa án nhân dân thì ghi các H i thNm nhân dân; n u là Tòa án quân s thì ghi các H i thNm quân nhân. (4) Ghi c s và c b ng ch . N u th i h n hình ph t tù còn l i t 45 ngày tr lên, thì ghi th i h n t m giam là 45 ngày (b n mươi lăm ngày); n u th i h n hình ph t tù còn l i dư i 45 ngày, thì ghi th i h n t m giam b ng th i h n hình ph t tù còn l i và trong trư ng h p này c n ghi thêm "H t th i h n t m giam này, tr i t m giam có trách nhi m tr t do ngay cho b cáo, n u h không b giam, gi v hành vi vi ph m pháp lu t khác". (5) N u là Tòa án quân s thì ghi " ơn v c nh v " M u s 02a: Dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án ho c Chánh tòa, Phó Chánh tòa Tòa phúc thNm Tòa án nhân dân t i cao áp d ng bi n pháp t m giam trong giai o n chuNn b xét x phúc thNm i v i b cáo ang b t m giam (Ban hành kèm theo Ngh quy t s 03/2004/NQ-H TP ngày 02 tháng 10 năm 2004 c a H i ng Th m phán Tòa án nhân dân t i cao) TÒA ÁN.................... (1) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S :..../...../HSPT-LTG (2) ......., ngày...... tháng...... năm....... L NH T M GIAM TÒA.......................................
 18. Căn c vào các i u 38, 79, 80, 88, 242 và 243 c a B lu t T t ng hình s ; (3) Căn c vào h sơ v án hình s phúc th m th lý s ......../......../HSPT ngày.... tháng.... năm....; Xét th y c n thi t ti p t c t m giam b cáo b o m cho vi c xét x và thi hành án, RA L NH: 1. T m giam b cáo: (ch ghi h tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, nơi cư trú, ngh nghi p) B Tòa án (4).................................................................................................. Xét x sơ thNm và x ph t.............................................................................. V t i (các t i)............................................................................................... Theo i m (các i m)........... kho n (các kho n)..... i u (các i u).... c a B lu t Hình s . Th i h n t m giam là......................................... (5), k t ngày....................(6) 2. Tr i t m giam................................................... thu c............................. có trách nhi m thi hành L nh này. Nơi nh n: TÒA................................ - Tr i t m giam............; ...................(7) - VKS ..........................; - B cáo.......................; - Lưu h sơ v án. Hư ng d n s d ng m u s 02a: (1) Ghi tên Tòa án xét x phúc thNm; n u là Tòa phúc thNm Tòa án nhân dân t i cao thì ghi: Tòa án nhân dân t i cao - Tòa phúc thNm t i (Hà N i, à N ng, thành ph H Chí Minh). (2) Ô th nh t ghi s , ô th hai ghi năm ra l nh t m giam (Ví d : S : 140/2004/HSPT-LTG). (3) N u là Tòa phúc thNm Tòa án nhân dân t i cao thì b i u 38. (4) Ghi tên Tòa án ã xét x sơ thNm v án.
 19. (5) Ghi c s và c b ng ch ; th i h n t m giam không ư c quá th i h n chuNn b xét x phúc thNm. (6) Ghi ngày h t th i h n t m giam theo l nh t m giam trư c ó. (7) N u Chánh án ký tên thì ghi Chánh án; n u Phó Chánh án ký tên thì ghi Phó Chánh án; n u Chánh Tòa ho c Phó Chánh tòa Tòa phúc thNm Tòa án nhân dân t i cao thì ghi Chánh tòa ho c Phó Chánh tòa. M u s 02b: Dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án ho c Chánh tòa, Phó Chán tòa Tòa phúc thNm Tòa án nhân dân t i cao áp d ng bi n pháp t m giam cho n khi k t thúc phiên tòa i v i b cáo ang b t m giam (Ban hành kèm theo Ngh quy t s 03/2004/NQ-H TP ngày 02 tháng 10 năm 2004 c a H i ng Th m phán Tòa án nhân dân t i cao) TÒA ÁN.................... (1) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S :..../...../HSPT-LTG (2) ......., ngày...... tháng...... năm....... L NH T M GIAM TÒA....................................... Căn c vào các i u 38, 79, 80, 88, 242 và 243 c a B lu t T t ng hình s ; (3) Căn c vào h sơ v án hình s phúc th m th lý s ......../......../HSPT ngày.... tháng.... năm....; Xét th y c n thi t ti p t c t m giam b cáo b o m hoàn thành vi c xét x phúc th m RA L NH: 1. T m giam b cáo: (ch ghi h tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, nơi cư trú, ngh nghi p) B Tòa án (4).................................................................................................. Xét x sơ thNm và x ph t..............................................................................
 20. V t i (các t i)............................................................................................... Theo i m (các i m)........... kho n (các kho n)..... i u (các i u).... c a B lu t Hình s . Th i h n t m giam k t ngày (5), .................... cho n khi k t thúc phiên tòa phúc thNm. 2. Tr i t m giam................................................ thu c............................. có trách nhi m thi hành L nh này. Nơi nh n: TÒA................................ - Tr i t m giam............; ...................(6) - VKS ..........................; - B cáo.......................; - Lưu h sơ v án. Hư ng d n s d ng m u s 02b: (1) Ghi tên Tòa án xét x phúc thNm; n u là Tòa phúc thNm Tòa án nhân dân t i cao thì ghi: Tòa án nhân dân t i cao - Tòa phúc thNm t i (Hà N i, à N ng, thành ph H Chí Minh). (2) Ô th nh t ghi s , ô th hai ghi năm ra l nh t m giam (Ví d : S : 141/2004/HSPT-LTG). (3) N u là Tòa phúc thNm Tòa án nhân dân t i cao thì b i u 38. (4) Ghi tên Tòa án ã xét x sơ thNm v án. (5) Ghi ngày h t th i h n t m giam theo l nh t m giam trư c ó. (6) N u Chánh án ký tên thì ghi Chánh án; n u Phó Chánh án ký tên thì ghi Phó Chánh án; n u Chánh Tòa ho c Phó Chánh tòa Tòa phúc thNm Tòa án nhân dân t i cao thì ghi Chánh tòa ho c Phó Chánh tòa. M u s 02c: Dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án ho c Chánh tòa, Phó Chánh tòa Tòa phúc thNm Tòa án nhân dân t i cao áp d ng bi n pháp b t và t m giam trong giai o n chuNn b xét x phúc thNm iv i
Đồng bộ tài khoản