Nghị quyết số 05/2002/NQ-CP về một số giải pháp để triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2002 do Chính Phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
39
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 05/2002/NQ-CP về một số giải pháp để triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2002 do Chính Phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị quyết số 05/2002/nq-cp về một số giải pháp để triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2002 do chính phủ ban hành', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 05/2002/NQ-CP về một số giải pháp để triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2002 do Chính Phủ ban hành

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/2002/NQ-CP Hà N i, ngày 24 tháng 4 năm 2002 NGH QUY T C A CHÍNH PH S 05/2002/NQ-CP NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 2002V M T S GI I PHÁP Đ TRI N KHAI TH C HI NK HO CH KINH T - XÃ H I NĂM 2002 Qua hơn 3 tháng tri n khai th c hi n k ho ch năm 2002, n n kinh t nư c ta đã g p ph i nhi u khó khăn và thách th c r t l n c trong nư c và ngoài nư c, nhưng v i s n l c ph n đ u r t cao c a các B , đ a phương và các cơ s s n xu t kinh doanh, cùng v i s ch đ o sát sao c a Chính ph và Th tư ng Chính ph , nhi u cơ ch chính sách và các bi n pháp đưa ra t đ u năm đã đư c tri n khai th c hi n t t. Nh v y, tình hình kinh t - xã h i có chuy n bi n tích c c trên m t s lĩnh v c: công nghi p ti p t c duy trì đư c t c đ tăng trư ng cao; v n đ u tư toàn xã h i đ t khá, nh t là đ u tư thu c ngân sách nhà nư c và đ u tư khu v c dân cư; d ch v có bư c phát tri n, thu ngân sách nhà nư c đ t khá.... K t qu đ t đư c trong qúy I năm 2002 tuy th p hơn so v i cùng kỳ năm 2001 và k ho ch c n ph i đ t đư c c năm 2002, nhưng đây là m t c g ng r t l n, c n đư c phát huy trong th i gian t i. Bên c nh nh ng chuy n bi n tích c c nêu trên, tình hình kinh t - xã h i v n còn r t khó khăn: kim ng ch xu t kh u đ t th p và gi m nhi u so v i cùng kỳ năm 2001; s n xu t nông nghi p đang đ ng trư c nhi u th thách l n, đ c bi t là h n hán kéo dài và kh c li t hơn m i năm, n n cháy r ng x y ra nghiêm tr ng; s n xu t công nghi p m t s trung tâm công nghi p l n tăng trư ng chưa n đ nh; m t s lĩnh v c xã h i chưa đư c c i thi n đáng k , đ i s ng nhân dân trong vùng thiên tai còn nhi u khó khăn. Nhi m v còn l i trong các tháng t i là h t s c n ng n . Đ kh c ph c nh ng t n t i, h n ch trên đây, nh m hoàn thành t t các ch tiêu k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2002 và t o đà th c hi n k ho ch 5 năm 2001 - 2005, Chính ph yêu c u các B , ngành, đ a phương, trư c h t c n ph i quán tri t và tri n khai th c hi n t t các nhóm gi i pháp đã đư c Qu c h i thông qua, đ ng th i kh n trương tri n khai m t s gi i pháp b sung đi u hành k ho ch kinh t - xã h i năm 2002 như sau: I. THÚC Đ Y CHUY N D CH CƠ C U KINH T : Thúc đ y chuy n d ch cơ c u kinh t đư c coi là nhóm gi i pháp v a có tính c p bách trư c m t, v a mang tính chi n lư c lâu dài. Đ thúc đ y chuy n d ch cơ c u kinh t , c n th c hi n nhi u gi i pháp đ ng b . Trư c m t, c n t p trung th c hi n các gi i pháp sau đây:
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Công tác quy ho ch đ chuy n d ch cơ c u kinh t ph i xu t phát t yêu c u c a th trư ng trong nư c và ngoài nư c, th m nh và ch y u c a s n ph m nư c ta trong t ng giai đo n, t đó xác đ nh l trình nâng cao kh năng c nh tranh cho t ng s n ph m t ng vùng khác nhau. Quy ho ch ph i theo vùng, không quy ho ch đơn thu n theo đ a bàn c p qu n lý hành chính và ph i đư c hi u ch nh k p th i đáp ng thay đ i nhu c u c a th trư ng. Theo quy ho ch đã đư c xác đ nh, các cơ quan ch c năng c n t p trung t ch c th c hi n quy ho ch, nhanh chóng xây d ng chương trình đ u tư g n v i doanh nghi p và các h s n xu t theo m t cơ c u phù h p, thúc đ y chuy n đ i cơ c u kinh t . 2. Ti p t c th c hi n chuy n đ i cơ c u kinh t nông nghi p đã đư c quy đ nh trong Ngh quy t s 05/2001/NQ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph v b sung m t s gi i pháp đi u hành k ho ch kinh t năm 2001 và tri n khai có đi u ch nh các n i dung quy đ nh t i Ngh quy t s 09/2000/NQ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2000 c a Chính ph v m t s ch trương và chính sách v chuy n d ch cơ c u kinh t và tiêu th s n ph m nông nghi p. Đ y m nh ti n đ th c hi n d án tr ng 5 tri u ha r ng, k t h p v i chương trình tr ng cây nguyên li u làm 1 tri u t n b t gi y và gi y trên cơ s quy ho ch g n các nhà máy s n xu t gi y, b t gi y v i vùng nguyên li u. Phát tri n chăn nuôi v i m c tăng trư ng nhanh hơn tr ng tr t, đáp ng nhu c u trong nư c và xu t kh u, k c v th t, s a, da. B Công nghi p ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các B , đ a phương có liên quan s m hoàn ch nh đ án quy ho ch phát tri n các nhà máy ch bi n s a bò g n v i các vùng nguyên li u theo tinh th n Quy t đ nh s 167/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v m t s bi n pháp và chính sách phát tri n chăn nuôi bò s a Vi t Nam th i kỳ 2001 - 2010 đ trình Th tư ng Chính ph . Th y s n là m t th m nh, có th và c n đư c tăng trư ng nhanh. B Th y s n ch trì, cùng v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn rà soát l i quy ho ch, b trí nh ng vùng đ t ven bi n thích h p cho nuôi tr ng th y s n, chuy n di n tích đ t tr ng lúa b p bênh, hi u qu th p sang nuôi tr ng th y s n. B Thu s n xây d ng chương trình, k ho ch đ u tư c th ho c hư ng d n các đ a phương, các t ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t đ u tư phát tri n gi ng tôm, cá; hư ng d n k thu t nuôi tr ng th y s n, phòng, ch ng d ch b nh. Cùng v i vi c rà soát đi u ch nh các chính sách đã ban hành, b sung các chính sách m i nh m khuy n khích chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p theo đúng quy ho ch, k ho ch, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch đ o xây d ng và t ng k t các mô hình chuy n đ i cơ c u đ t hi u qu cao đ nhân ra di n r ng. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn kh n trương xây d ng đ án v trang thi t b cho công tác phòng h r ng, phòng, ch ng cháy r ng đ có đ kh năng x lý khi có s c . 3. Chuy n d ch cơ c u công nghi p theo hư ng tăng nhanh t tr ng công nghi p ch t o, nh t là các ngành và s n ph m công nghi p s d ng công ngh cao, công nghi p s n xu t hàng xu t kh u, công nghi p ph c v phát tri n nông nghi p và kinh t nông thôn, như: d t may, giày dép, cơ khí ch t o, ch bi n lương th c, th c ph m và nông
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. s n... khuy n khích phát tri n vùng nguyên li u, t o ngu n nguyên li u n đ nh và lâu dài đ ph c v cho các ngành công nghi p ch bi n. Yêu c u đ i v i các ngành công nghi p đi n t , công ngh thông tin, vi n thông, công nghi p cơ khí, công nghi p s n xu t hàng xu t kh u, đ t bi t là ngành d t may, da giày là không ch tăng nhanh s n lư ng mà ph i nâng cao ph n giá tr do trong nư c t o ra trong t ng giá tr s n ph m. Th c hi n các d án phát tri n ngành đi n, than, khai thác và ch bi n d u, khí, b o đ m s phát tri n cân đ i, an toàn v năng lư ng. Tăng nhanh năng l c ch t o cơ khí, trư c h t là cơ khí ph c v nông, lâm, ngư nghi p. Phát tri n có l a ch n các cơ s khai thác qu ng, luy n kim, hoá ch t, phân bón, v t li u xây d ng. Tích c c đáp ng nhu c u phát tri n công nghi p qu c phòng. Các B , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (dư i đây g i t t là t nh, thành ph ) ch đ o các cơ s s n xu t tăng s c c nh tranh trên cơ s s p x p l i s n xu t, đ i m i công ngh và nâng cao trình đ qu n lý. Các B qu n lý ngành ph i cùng v i các hi p h i doanh nghi p, các T ng công ty ti n hành xây d ng quy ho ch s n xu t đ i v i t ng ngành hàng, có phương án c th đ phát tri n m nh nh ng s n ph m ch l c, tr ng y u, s n ph m có l i th c nh tranh, tr c ti p t o ra giá tr làm tăng trư ng kinh t , đ ng th i có bi n pháp thích h p h tr nh ng doanh nghi p và s n ph m đang thua kém các nư c xung quanh v ch t lư ng, giá c . 4. Chuy n d ch m nh các ngành d ch v theo hư ng t p trung đ u tư phát tri n các ngành d ch v có kh năng thu h i v n nhanh, đóng góp l n cho ngân sách nhà nư c như du l ch, d ch v tài chính ngân hàng, v n t i hàng không, d ch v bưu chính vi n thông.... Phát huy m i ngu n l c c a Nhà nư c và xã h i đ phát tri n và nâng cao ch t lư ng các d ch v đáp ng s phát tri n toàn di n con ngư i như giáo d c, y t và th thao. M r ng các d ch v ph c v đ i s ng công c ng và sinh ho t gia đình. 5. Tăng cư ng s ch đ o, đi u hành c a các B đ i v i các vùng kinh t tr ng đi m, nh t là công tác quy ho ch, k ho ch, đ u tư (B K ho ch và Đ u tư); khoa h c, công ngh , môi trư ng (B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng); đào t o ngh (T ng c c d y ngh , B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i); tăng cư ng s ph i h p, liên k t gi a các t nh, thành ph trong vùng kinh t tr ng đi m v i các t nh ngoài vùng, hình thành m t s t ch c hi p h i đ ph i h p thúc đ y phát tri n vùng kinh t tr ng đi m. Chính ph và toàn xã h i tích c c h tr nh ng vùng khó khăn, đ c bi t là vùng núi phía B c, Tây Nguyên, đ ng b ng sông C u Long, thông qua các chương trình phát tri n kinh t - xã h i, g n v i chương trình xoá đói, gi m nghèo, gi i quy t vi c làm. Ưu tiên gi i quy t nư c sinh ho t cho nhân dân, nư c u ng cho gia súc; c g ng t i đa đ m b o ngu n nư c cho s n xu t nông nghi p; thúc đ y tri n khai các d án xây d ng công trình thu l i đ tăng năng l c d tr nư c vào mùa mưa, đi u ti t nư c vào mùa khô. Kh c ph c h n hán ph i đi li n v i phòng, ch ng cháy r ng, lũ bão. Các B cùng v i chính quy n đ a phương, nh t là vùng đ ng b ng sông C u Long và duyên h i mi n Trung đi u ch nh quy ho ch s n xu t, h th ng k t c u h t ng và đ a bàn dân cư, t p trung ch ng s t l b sông, b bi n đ ch đ ng phòng tránh bão, lũ;
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. t ch c ch an toàn cho ngư dân neo đ u t u thuy n khi có bão. T o đi u ki n cho dân đ ng b ng sông C u Long có cu c s ng an toàn, n đ nh, ít ph i di d i, duy trì đư c vi c đi l i, h c t p, khám ch a b nh khi có lũ l t x y ra. 6. Các B , U ban nhân dân các t nh, thành ph , T ng công ty 91 kh n trương xây d ng phương án t ng th s p x p, đ i m i và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c, t p trung ch đ o và th c hi n vi c s p x p l i các T ng công ty, đ y m nh c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c theo tinh th n Ngh quy t Trung ương 3 (Khoá IX) và Chương hành đ ng c a Chính ph . Th c hi n t t các chính sách đ i v i lao đ ng dôi dư do s p x p l i doanh nghi p nhà nư c quy đ nh t i Ngh đ nh s 41/2002/NĐ- CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 c a Chính ph đ giúp ngư i lao đ ng có vi c làm m i. Vi c xác đ nh giá tr doanh nghi p nhà nư c c n ti n hành theo hư ng cơ quan có th m quy n quy t đ nh chuy n đ i s h u doanh nghi p nhà nư c quy t đ nh thành l p H i đ ng xác đ nh giá tr doanh nghi p ho c l a ch n các công ty ki m toán, t ch c kinh t có ch c năng đ nh giá đ tr c ti p ký h p đ ng xác đ nh giá tr doanh nghi p. Các B , đ a phương c n t o đi u ki n v tài chính, đ t đai, th trư ng, gi ng, k thu t và đào t o ngh đ kinh t h p tác và h p tác xã có bư c ti n m i h tr , b sung cho kinh t h gia đình, kinh t trang tr i; đ doanh nghi p v a và nh , kinh t tư nhân, doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài phát tri n đa d ng v lo i hình, v ngành ngh , th c s là lĩnh v c góp ph n quan tr ng vào vi c t o ra c a c i, gi i quy t vi c làm, nâng cao s c c nh tranh c a n n kinh t . Các B , chính quy n đ a phương ch đ ng, tích c c tri n khai Ngh quy t Trung ương 5 (Khoá IX), ph n đ u th c hi n t t phương châm "Toàn dân thi đua làm kinh t gi i, t ng nhà làm giàu cho mình, cho c ng đ ng cơ s và cho đ t nư c". II. Đ Y M NH Đ U TƯ PHÁT TRI N VÀ KÍCH C U TIÊU DÙNG: 1. Các B và các t nh, thành ph rà soát l i các chương trình, d án đ u tư t ngân sách nhà nư c đ b trí đ u tư t p trung, có tr ng đi m, theo m c tiêu k ho ch. B trí đ v n đ i ng cho các d án ODA nh m b o đ m ti n đ theo hi p đ nh đã đư c ký k t, đ c bi t là các d án hoàn thành vào năm 2002 và năm 2003. Ch b trí v n khi các d án kh i công m i đã có đ y đ th t c đ u tư theo quy đ nh hi n hành. Các B và đ a phương ch đ o các ch đ u tư kh n trương th c hi n công tác đ u th u và các bư c ti p theo đ các d án kh i công m i đư c tri n khai đúng ti n đ . Các đ a phương có ngu n thu l n nh vi c tri n khai th c hi n các cơ ch đ i đ t l y công trình, thư ng vư t thu ngân sách, m t s kho n thu và ph thu đư c phép đ l i... c n b trí v n cho các d án đ u tư k t c u h t ng k thu t, xã h i và đ i m i công ngh c a nh ng d án đ u tư đang ho t đ ng, trên cơ s tuân th đúng th t c đ u tư theo quy đ nh hi n hành. Các B , đ a phương đã đư c Th tư ng Chính ph cho phép kéo dài v n đ u tư xây d ng cơ b n thu c k ho ch năm 2001 sang năm 2002 ph i kh n trương hoàn thành kh i lư ng còn l i; đ ng th i có trách nhi m tri n khai ngu n v n đã đư c Th tư ng Chính ph b sung k ho ch năm 2002 t i Quy t đ nh s 216/2002/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2002 và Thông báo s 17 BKH/TH ngày 05 tháng 4 năm 2002 c a B K ho ch và Đ u tư cho m t s công trình và nhi m v c p bách năm 2002.
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. B Tài chính ti p t c ng trư c v n cho các ch đ u tư th c hi n các d án chuy n ti p, các d án quan tr ng đ b o đ m thi công liên t c, theo đúng ti n đ . Cơ quan c p trên c a ch đ u tư có trách nhi m ki m tra, theo dõi ti n đ và giám sát vi c s d ng đúng m c đích s v n đư c ng trư c. Các cơ quan tài chính không ng trư c v n, không thanh toán v n cho các d án không th c hi n đúng các quy đ nh hi n hành v qu n lý đ u tư và xây d ng. 3. Các B , đ a phương t ch c th m đ nh và phê duy t d án theo y quy n c a Th tư ng Chính ph đ i v i các d án nhóm A đã có danh m c trong quy ho ch đư c duy t ho c đã có ch trương đ u tư, không ph i l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi mà l p ngay báo cáo nghiên c u kh thi. Giao Ch t ch H i đ ng qu n tr T ng công ty 91 phê duy t báo cáo nghiên c u kh thi đ i v i các d án nhóm B, C do các T ng công ty 91 qu n lý đã n m trong quy ho ch ho c đư c c p có th m quy n phê duy t trong k ho ch 5 năm, không phân bi t ngu n v n đ u tư và t ch u trách nhi m trong vi c b o đ m ngu n v n đ d án tri n khai thi công đúng ti n đ . 4. Các ch d án đ u tư ph i tính toán đ y đ các công vi c liên quan đ n gi i phóng m t b ng (di n tích c n gi i to , s dân c n tái đ nh cư, các tài s n khác c a dân, c a t p th , c a Nhà nư c... ph i di chuy n) đ làm cơ s tính đ yêu c u v n đ u tư, có k ho ch tri n khai phù h p, sát th c theo đúng ti n đ th c hi n d án. Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph xác đ nh khung giá đ n bù và quy t đ nh c th giá đ n bù phù h p v i khung giá c a Nhà nư c, t ch c, ch đ o vi c gi i phóng m t b ng trư c khi tri n khai th c hi n d án. 5. Các d án thu c nhóm B, C không ph i đ u th u qu c t , đư c phép áp d ng hình th c ch đ nh th u đ i v i các gói th u tư v n, thi t k ; đư c phép áp d ng hình th c chào hàng c nh tranh đ i v i: các gói th u xây l p khi đã có thi t k k thu t và d toán đư c duy t và các gói th u mua s m thi t b khi đã h i đ các thông s k thu t. Ch d án t quy t đ nh và hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t toàn b các n i dung liên quan đ n ch đ nh th u và chào hàng c nh tranh. Các d án s d ng 100% v n trong nư c, không b t bu c ph i qua đ u th u qu c t , tr nh ng ph n thi t b , công ngh cao nư c ta chưa s n xu t đư c ph i nh p c a nư c ngoài. Trư ng h p c n thi t, các d án lo i này đư c phép thuê chuyên gia tư v n, giám sát trong và ngoài nư c ho c mua công ngh đ ch t o trong nư c. 6. B K ho ch và Đ u tư ch trì, ph i h p v i các B liên quan trong quý II năm 2002 t ng k t, đánh giá các chương trình, gi i pháp đã th c hi n v kích c u đ u tư - tiêu dùng; xem xét k các m t đư c, chưa đư c đ i v i t ng lĩnh v c, t đó xây d ng chương trình t ng th , đ ng b v kích c u đ u tư - tiêu dùng trong th i gian t i nh m đ t m c tiêu thúc đ y m nh m chuy n d ch cơ c u kinh t , ưu tiên phát tri n nh ng ngành, nh ng s n ph m có kh năng c nh tranh, nh ng vùng, khu v c phát huy đư c l i th s n có; khuy n khích thu hút đ u tư. 7. B K ho ch và Đ u tư ch trì, ph i h p v i các B liên quan ti p t c t o đi u ki n thu n l i, tháo g các vư ng m c v đ t đai, tài chính, tín d ng, lao đ ng ti n lương, h tr v đào t o, khoa h c và công ngh , thông tin, xúc ti n thương m i đ thúc đ y khu v c kinh t tư nhân phát tri n theo hư ng không ng ng nâng cao hi u qu và s c
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c nh tranh, đ u tư nhi u hơn vào khu v c s n xu t, h p tác liên doanh v i nhau và v i các thành ph n kinh t khác. 8. Trong quý II năm 2002, Chính ph ban hành Ngh đ nh s a đ i Ngh đ nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph v ban hành Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao. B K ho ch và Đ u tư nghiên c u xây d ng đ án thí đi m th c hi n m t s hình th c thu hút v n đ u tư tr c ti p nư c ngoài m i như công ty qu n lý v n, công ty h p danh, các qu đ u tư...; quy ch phân công, phân c p và ph i h p qu n lý nhà nư c v đ u tư nư c ngoài đ trình Chính ph ban hành vào qúy III năm 2002. Đ n h t quý II năm 2002, các B đã đư c giao nhi m v , ph i hoàn thành vi c ban hành văn b n hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 90/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2001 c a Chính ph v tr giúp phát tri n doanh nghi p nh và v a và Quy t đ nh s 132/2000/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách khuy n khích phát tri n ngành ngh nông thôn. 9. Các đ a phương c n s d ng ngân sách đ a phương đ h tr đ u tư xây d ng m ng lư i ch , trư c h t là các ch trung tâm th tr n, th xã và thành ph , các ch chuyên bán nông s n và các ch đ u m i t p trung c a các vùng kinh t . 10. Ngân sách nhà nư c s h tr thông qua Qu H tr phát tri n đ đ u tư k t c u h t ng và h tr các d án v đ u tư đ i m i công ngh s n xu t mu i nh m nâng cao năng su t, ch t lư ng và b o đ m cung ng đ m t hàng này cho nhu c u trong nư c. B Tài chính ph i h p v i các B liên quan trình Th tư ng Chính ph nguyên t c h tr và hư ng d n th c hi n t quý II năm 2002. 11. Doanh nghi p s n xu t và lưu thông v t tư máy móc n i đ a ph c v nông - ngư nghi p đư c vay v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c đ th c hi n ho c h tr vi c th c hi n các phương th c mua bán tr góp, tr ch m, đ i lý và h p đ ng hai chi u v i nông dân. B Tài chính ph i h p v i các B liên quan trình Th tư ng Chính ph nguyên t c h tr và hư ng d n th c hi n t quý II năm 2002. 12. Các Ngân hàng Thương m i qu c doanh đ y m nh cho vay trung dài h n; đ ng th i, ph i h p ch t ch v i Qu H tr phát tri n m r ng hình th c cho vay h tr lãi su t sau đ u tư. 13. Đ ngăn ch n ngay tình tr ng đ u cơ mua đi bán l i nhà , đ t trái pháp lu t, gây "s t" giá nhà , đ t t i nhi u đ a phương, đ c bi t là khu v c đô th , Chính ph giao B Xây d ng ki m tra, rà soát l i cơ ch , chính sách, đ xu t trình Th tư ng Chính ph các bi n pháp n đ nh th trư ng nhà , đ t . Các t nh, thành ph ph i ki m tra ngăn ch n x lý nghiêm minh vi c mua bán, chuy n như ng quy n s d ng đ t nông nghi p và chuy n m c đích s d ng đ t nông nghi p sang đ t xây d ng nhà , trái v i các quy đ nh c a pháp lu t hi n hành và trái quy ho ch đư c c p có th m quy n phê duy t; ti n hành ngay vi c rà soát l i các d án v xây d ng nhà , có bi n pháp x lý và ngăn ch n k p th i tình tr ng ch đ u tư c t đ t, bán n n nhà chia nh d án đ bán đ t; ki m tra và x lý nghiêm đ i v i nh ng trư ng h p mua bán, chuy n như ng quy n s d ng đ t trái pháp lu t, c p đ t không đúng th m quy n; nh ng d án đã đư c phê duy t nhưng không tri n khai xây d ng theo ti n đ và làm trái quy đ nh,
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. trái quy ho ch ph i đư c ch n ch nh ho c thu h i gi y phép đ u tư, thu h i quy t đ nh giao đ t, cho thuê đ t. 14. U ban nhân dân các t nh, thành ph c n kh n trương xây d ng chương trình phát tri n nhà , th ng nh t ch trương này trong T nh y và H i đ ng nhân dân đ chương trình này tr thành nhi m v quan tr ng, thư ng xuyên trong k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a mình. T p trung ch đ o th t t t công tác quy ho ch khu dân cư trên cơ s quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i và quy ho ch t ng th phát tri n đô th , nông thôn; ph i qu n lý xây d ng theo quy ho ch, ch m d t tình tr ng xây d ng không theo quy ho ch. Các đô th ph i phát tri n nhà theo d án và coi vi c xây d ng nhà chung cư cao t ng là gi i pháp ch y u đ c i thi n đi u ki n s ng cho ngư i dân ngày càng ti n l i, văn minh. 15. T i các thành ph , đi đôi v i vi c xây d ng nhà m i, ph i t p trung ch đ o tri n khai vi c c i t o, xây d ng l i nhà chung cư đã xu ng c p, không an toàn cho ngư i và nh ng khu nhà không đ m b o ti n nghi t i thi u. Các t nh vùng đ ng b ng sông C u Long ph i t p trung ch đ o th c hi n d t đi m chương trình xây d ng c m tuy n dân cư và nhà vùng thư ng xuyên ng p l t, đ ng th i c n có các bi n pháp ch đ o c th nh m t o đi u ki n đ n đ nh ch và b o đ m an toàn cho nhân dân vùng thư ng b bão, vùng b s t l và các vùng khó khăn khác. 16. Các đ a phương thành l p Qu phát tri n nhà t i đ a phương, t p trung các kho n thu (t ti n bán nhà thu c s h u nhà nư c theo Ngh đ nh s 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 c a Chính ph , ti n thu t giao đ t , huy đ ng ti n ti t ki m c a nhân dân v i m c đích mua nhà và các ngu n thu khác có th huy đ ng đư c) đ cho các doanh nghi p vay xây d ng nhà . 17. y ban nhân dân các t nh, thành ph căn c nhu c u và đi u ki n c th đ t ch c s p x p l i qu nhà , đ t , c ng c và tăng cư ng l c lư ng qu n lý nhà và th trư ng b t đ ng s n. III. Đ Y M NH VÀ NÂNG CAO HI U QU CÔNG TÁC XU T, NH P KH U: 1. Căn c các m c tiêu chi n lư c xu t kh u, nh p kh u và phát tri n kinh t - xã h i th i kỳ 2001-2005, các B , t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và doanh nghi p, đ c bi t là các T ng công ty 90 và 91, kh n trương xây d ng chương trình xu t kh u cho t ng năm c a th i kỳ 2002 - 2005. Các chương trình này ph i g n v i quy ho ch ngu n hàng và quy ho ch xây d ng các khu, c m công nghi p ch bi n ph c v m c tiêu phát tri n nhanh và b n v ng, phát tri n m t hàng m i mà ngành, đ a phương và doanh nghi p có l i th , g n v i nhu c u c a th trư ng. B Thương m i ph i h p v i các B liên quan, giúp các đ a phương và doanh nghi p tri n khai th c hi n nhi m v này. 2. Các t nh, thành ph l p Qu H tr xúc ti n thương m i đ h tr các doanh nghi p trong vi c phát tri n th trư ng, ưu tiên nh ng th trư ng xu t kh u c n t p trung thâm nh p; đ thư ng xu t kh u cho các m t hàng, đ c bi t là nh ng m t hàng mà đ a phương có ti m năng phát tri n. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Thương m i hư ng d n th c hi n vi c l p Qu này trên cơ s ngân sách đ a phương, s d ng
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ngu n thư ng vư t thu và ngu n tài chính h p pháp khác đ th c hi n chính sách h tr xúc ti n thương m i. 3. Các t nh, thành ph s d ng ngân sách đ a phương, k t h p v i vi c huy đ ng ngu n l c c a các doanh nghi p và có cơ ch , chính sách tho đáng h tr cho vi c xây d ng cơ s h t ng kho tàng, b n bãi, các Trung tâm Thương m i gi i thi u s n ph m; tư v n thương m i, đ u tư và ph c p thông tin th trư ng trong, ngoài nư c. Ho t đ ng c a các Trung tâm này đư c t ch c theo nguyên t c t b o đ m kinh phí ho t đ ng. 4. B Tài chính ch trì, ph i h p v i Ban V t giá Chính ph , B Thương m i và m t s B có liên quan ti n hành ki m tra, rà soát các chi phí d ch v đ u vào đ i v i hàng xu t kh u (giá lưu kho, lưu bãi); các lo i phí (c ng, b c x p, d ch v hàng h i, d ch v ngân hàng, c u, đư ng b , d ch v bưu chính - vi n thông, l phí h i quan...), trong tháng 6 năm 2002 ki n ngh Th tư ng Chính ph các bi n pháp gi m t i m c h p lý nh ng chi phí này. 5. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Thương m i và Ban V t giá Chính ph xây d ng cơ ch b o hi m s n xu t m t s m t hàng nông s n, trư c h t đ i v i các m t hàng có giá tr xu t kh u l n, trình Th tư ng Chính ph trong tháng 6 năm 2002. 6. B Tài chính ch trì cùng v i Qu H tr phát tri n t ng k t kinh nghi m h tr tín d ng xu t kh u th i gian qua, ph i h p v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam xây d ng đ án thành l p Ngân hàng xu t, nh p kh u đ h tr cho vay s n xu t hàng xu t kh u, bán ch u, tr ch m... trình Th tư ng Chính ph trong tháng 9 năm 2002. 7. T ng c c H i quan ti p t c hoàn thi n, đơn gi n hoá th t c h i quan, tăng thêm m t hàng xu t kh u đư c mi n ki m tra; nghiên c u c i ti n ch đ cung c p s li u thông tin, đ m b o chính xác, đúng th i h n cho B Thương m i và các B liên quan phân tích, đánh giá và đ ra các gi i pháp k p th i đ i v i công tác xu t nh p kh u. 8. Trong tháng 6 năm 2002, B Thương m i ch trì, ph i h p v i các B liên quan s a đ i, b sung các Quy ch buôn bán biên gi i, bao g m c ch biên gi i. B K ho ch và Đ u tư ch trì, ph i h p v i các B , đ a phương liên quan t ng k t, đánh giá vi c th c hi n các cơ ch , chính sách Khu kinh t c a kh u đ xem xét, ki n ngh b sung các cơ ch , chính sách ưu đãi, đáp ng yêu c u s n xu t, kinh doanh và phát tri n kinh t c a Khu kinh t c a kh u. 9. Chính ph khuy n khích doanh nghi p ký h p đ ng tiêu th s n ph m v i nông dân. Các doanh nghi p ký h p đ ng tiêu th nông s n t đ u v v i nông dân đư c ưu tiên tham gia các h p đ ng thương m i c a Chính ph , đư c xem xét, x lý khó khăn v tài chính do bi n đ ng giá c hàng nông s n khi th c hi n h p đ ng tiêu th nông s n đã ký k t v i nông dân. B Tài chính, B Thương m i, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam hư ng d n đ tri n khai th c hi n trong quý II năm 2002. 10. Đ i v i hàng hoá xu t kh u, nh p kh u qu n lý theo chuyên ngành, các B rà soát l i cơ ch qu n lý, danh m c hàng hoá ... đ có nh ng đi u ch nh thích h p, th c hi n
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nghiêm túc các nguyên t c đã đư c quy đ nh t i Quy t đ nh s 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý xu t kh u, nh p kh u hàng hoá th i kỳ 2001 - 2005. 11. B sung m t hàng th công m ngh , đ nh a và hàng cơ khí vào Danh m c các m t hàng đư c hư ng ch đ thư ng theo kim ng ch xu t kh u đã đư c quy đ nh t i Ch th s 31/2001/CT-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c đ y m nh và nâng cao hi u qu ho t đ ng xu t, nh p kh u hàng hóa năm 2002. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Thương m i xây d ng m c thư ng theo hư ng ưu tiên nh ng m t hàng có giá tr gia tăng cao và t o đư c nhi u công ăn vi c làm cho ngư i lao đ ng. Trong tháng 5 năm 2002, B Tài chính công b m c thư ng c th đ i v i t ng m t hàng đ doanh nghi p ch đ ng tri n khai th c hi n. Cơ ch thư ng xu t kh u đư c áp d ng t 01 tháng 01 năm 2002, k c đ i v i hàng xu t kh u tr n theo cơ ch H p đ ng thương m i. 12. Ti p t c th c hi n cơ ch mi n thu l phí h n ng ch xu t kh u hàng hoá và l phí h i quan đ i v i hàng hoá xu t kh u đ n h t tháng 12 năm 2002, nh t là các chương trình khuy ch trương m t hàng xu t kh u m i ho c thâm nh p th trư ng m i. 13. ưu tiên nh p kh u v t tư, thi t b và công ngh tiên ti n đ nâng cao hi u qu và s c c nh tranh c a n n kinh t và doanh nghi p. Khuy n khích s n xu t trong nư c các nguyên li u, ph tùng, linh ki n,... thay th nh p kh u. H n ch t i m c t i đa vi c nh p kh u hàng tiêu dùng. Ki m soát ch t ch nh p kh u ô tô và linh ki n xe 2 bánh g n máy. IV. V TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG: 1. C p y, chính quy n các c p t p trung ch đ o công tác qu n lý thu ngân sách nhà nư c năm 2002, trong đó t p trung ch đ o các l c lư ng chuyên ngành ph i h p tăng cư ng công tác qu n lý ch ng th t thu, ch ng buôn l u, tr n thu , nh t là đ i v i thu thu xu t, nh p kh u. T p trung ki m tra, đ u tranh đ ch m d t tình tr ng gian khai trong khâu hoàn thu giá tr gia tăng đ chi m đo t ti n c a ngân sách nhà nư c; x lý nghiêm nh ng trư ng h p vi ph m. 2. B Tài chính ti p t c ki n toàn quy trình hoàn thu giá tr gia tăng cho các doanh nghi p và ban hành trong tháng 6 năm 2002 ch đ ch n ch nh vi c kh u tr thu giá tr gia tăng đ i v i hàng hoá xu t kh u là nông s n, lâm s n, th y s n; hư ng d n thu thu giá tr gia tăng đ i v i phân bón và thu c b o v th c v t nh p kh u phù h p v i đ c thù lưu thông hai m t hàng này; hư ng d n c th vi c ưu đãi thu trong lĩnh v c gia công ho c s n xu t hàng xu t kh u đ i v i các doanh nghi p v tinh đã đư c nêu t i Đi u 2 Quy t đ nh s 908/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph , th c hi n ngay trong tháng 5 năm 2002; nghiên c u trình Qu c h i cho áp d ng th ng nh t m t m c thu thu nh p đ i v i doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và doanh nghi p trong nư c có doanh s xu t kh u như nhau. 3. Tăng cư ng công tác th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong qu n lý chi tiêu ngân sách nhà nư c. Th trư ng các đơn v s d ng ngân sách ph i ch u trách nhi m v nh ng kho n chi sai ch đ , lãng phí. Cơ quan tài chính, Kho b c nhà nư c th c
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. hi n đ y đ nhi m v ki m soát vi c qu n lý s d ng ngân sách; ch u trách nhi m v vi c thanh toán nh ng kho n chi sai ch đ , vư t đ nh m c quy đ nh; tăng cư ng s giám sát c a các t ch c qu n chúng... 4. Các công trình, d án s d ng v n ngân sách nhà nư c và vi c mua s m công c a các cơ quan, t ch c doanh nghi p nhà nư c ph i ưu tiên mua s m tài s n (bao g m c v t tư, thi t b , phương ti n v n chuy n, hàng hoá) đư c s n xu t trong nư c v i đi u ki n k thu t và ch t lư ng tương đương hàng nh p kh u. B K ho ch và Đ u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính có văn b n hư ng d n và ki m soát vi c tri n khai th c hi n. 5. Tri n khai th c hi n m r ng khoán biên ch và kinh phí qu n lý đ i v i cơ quan hành chính nhà nư c. Các B , đ a phương t ch c th c hi n ch đ tài chính áp d ng cho đơn v s nghi p có thu theo Ngh đ nh s 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph . 6. Trong tháng 5 năm 2002, B Tài chính ph i h p v i B Thương m i và các B liên quan nghiên c u c i ti n ch đ chi h tr phát tri n th trư ng, xúc ti n thương m i trình Th tư ng Chính ph theo hư ng dành toàn b ngu n ngân sách h tr phát tri n th trư ng và xúc ti n thương m i năm 2002 cho các chương trình tr ng đi m, nh t là nh ng chương trình khuy ch trương m t hàng xu t kh u m i, ho c thâm nh p th trư ng m i. 7. B Tài chính ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan nghiên c u trình Th tư ng Chính ph vi c s a đ i, b sung nh ng v n đ liên quan đ n giá đ t; vi c đi u ti t thu nh p qua giá đ t khi đã đư c Nhà nư c đ u tư xây d ng h t ng; vi c thu phí, l phí và nh ng chính sách tài chính liên quan đ n ho t đ ng phát tri n nhà nh m t o đi u ki n khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia xây d ng nhà . B Xây d ng ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan xem xét, s a đ i, b sung các quy đ nh hi n hành v nhà , đ t , góp ph n bình n giá nhà , đ t , gi i quy t ngày càng t t nhu c u c i thi n ch c a nhân dân theo hư ng ngư i s d ng nhà đư c th hư ng cao nh t nh ng ưu đãi c a Nhà nư c, nh t là cán b , công nhân, viên ch c, ngư i có thu nh p th p, đ c bi t là ngư i nghèo, ngư i dân các vùng khó khăn. Ph i có ch tài và bi n pháp x lý nghiêm các ch đ u tư l i d ng chính sách ưu đãi c a Nhà nư c đ đ u cơ tr c l i, trình Chính ph trong quý II năm 2002. 8. Mi n toàn b lãi vay ngân hàng cho các h nông dân các t nh Tây Nguyên vay chăm sóc vư n cà phê niên v 2001-2002. Ngân sách nhà nư c c p bù kho n lãi ti n vay này. 9. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch đ o các ngân hàng thương m i ti p t c cho vay v n đ th c hi n nh ng d án vay tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c do các ngân hàng th m đ nh và đang cho vay d dang. Nh ng d án m i do Qu H tr phát tri n th m đ nh thì cho vay theo đúng quy đ nh hi n hành. V. CÁC V N Đ V VĂN HÓA - XÃ H I: 1. Xoá đói, gi m nghèo và vi c làm:
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a) Các B và đ a phương t p trung ch đ o th c hi n các Chương trình m c tiêu qu c gia, Chương trình 135, hư ng d n, ki m tra đ các công trình xây d ng b ng các ngu n v n thu c các chương trình đúng m c tiêu, có hi u qu , làm t t công tác xoá đói, gi m nghèo các vùng còn nhi u khó khăn, ch m phát tri n; tri n khai có hi u qu các chương trình phát tri n kinh t - xã h i các t nh mi n núi phía B c, các t nh Tây Nguyên và các t nh đ ng b ng sông C u Long, đ ng th i hư ng d n và ki m tra xây d ng, s d ng các công trình; xem xét, rà soát đ đưa các xã đã đ t đư c m c tiêu ra kh i Chương trình. b) y ban nhân dân các c p ph i có k ho ch, gi i pháp và phân công cán b ch đ o c th đ gi m đói nghèo m t cách b n v ng, ngăn ch n tái đói nghèo; huy đ ng các t ch c, đoàn th và c c ng đ ng giúp nhau xoá đói, gi m nghèo trên đ a bàn; ch đ o xây d ng và nhân r ng mô hình xoá đói, gi m nghèo có hi u qu phù h p v i đi u ki n c th đ a phương. c) B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i kh n trương hoàn thành quy ho ch m ng lư i các trư ng đào t o ngh , công b đ làm căn c tri n khai th c hi n, có k ho ch và bi n pháp c th nâng cao ch t lư ng đào t o ngh ; ph i h p v i các B liên quan trình Chính ph ban hành Ngh đ nh v vi c làm phù h p v i n i dung s a đ i c a B Lu t Lao đ ng; ph i h p v i các đ a phương ch n ch nh và nâng cao ch t lư ng ho t đ ng c a các Trung tâm d ch v vi c làm. d) B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i ti p t c th c hi n vi c ch n ch nh công tác xu t kh u lao đ ng, m r ng th trư ng, s p x p l i các doanh nghi p xu t kh u lao đ ng, nâng cao ch t lư ng và s c c nh tranh trong ho t đ ng xu t kh u lao đ ng, đ c bi t quan tâm đ n đào t o lao đ ng cho xu t kh u; ban hành ch tài đ x lý nghiêm minh nh ng vi ph m c a các doanh nghi p xu t kh u lao đ ng và vi ph m h p đ ng c a ngư i lao đ ng trong th i gian làm vi c nư c ngoài. đ) Các B ph i h p v i y ban nhân dân các t nh, thành ph t p trung ch đ o tri n khai các chương trình h tr vi c làm, ưu tiên gi i quy t vi c làm cho lao đ ng dôi dư trong quá trình s p x p l i doanh nghi p nhà nư c, lao đ ng b m t vi c làm nh ng vùng đô th hóa, đ ng th i nghiên c u trình Chính ph lãi su t cho vay h p lý đ i v i các d án gi i quy t vi c làm t Qu qu c gia h tr vi c làm. 2. Giáo d c và đào t o, khoa h c và công ngh : a) B Giáo d c và Đào t o ch trì, ph i h p v i các đ a phương c ng c và phát huy k t qu xoá mù ch và ph c p ti u h c; tri n khai v ng ch c vi c th c hi n ph c p trung h c cơ s ; t ch c b i dư ng giáo viên, chu n b sách giáo khoa, thi t b d y h c, trư ng s , huy đ ng các ngu n kinh phí và t o đi u ki n thu n l i cho vi c tri n khai r ng rãi trong toàn qu c chương trình và sách giáo khoa m i cho l p 1 và l p 6 năm h c 2002 - 2003; đ c bi t quan tâm đ u tư và t p trung ch đ o các vùng sâu, vùng xa, vùng các dân t c ít ngư i. b) B Giáo d c và Đào t o ch trì, ph i h p v i B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, các cơ quan liên quan và các t nh, thành ph t ch c tri n khai th c hi n giai đo n I c a Chi n lư c phát tri n giáo d c 2001-2010 và Quy ho ch m ng lư i các trư ng đ i h c và cao đ ng đã đư c Th tư ng Chính ph phê duy t, hư ng tr ng tâm vào ch t lư ng giáo d c, tăng cư ng hi u l c qu n lý nhà nư c, có bi n pháp c th
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ngăn ch n, x lý các tiêu c c trong vi c d y thêm, h c thêm tràn lan, trong tuy n sinh, x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m quy ch , tiêu c c. c) B Giáo d c và Đào t o t p trung ch đ o th c hi n t t đ i m i m t bư c vi c tuy n sinh vào các trư ng đ i h c, cao đ ng và trung h c chuyên nghi p năm 2002, theo hư ng b o đ m công b ng, hi u qu , gi m t n kém và căng th ng cho nhân dân. d) B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ch trì cùng các B liên quan và các đ a phương th c hi n đ i m i cơ ch qu n lý khoa h c và công ngh nh m t o l p và phát tri n th trư ng khoa h c và công ngh , th c hi n xã h i hóa ho t đ ng khoa h c và công ngh , g n k t ch t ch gi a nghiên c u khoa h c v i đào t o và s n xu t, kinh doanh, tr c ti p góp ph n nâng cao ch t lư ng s n ph m, kh năng c nh tranh c a hàng hoá và n n kinh t nư c ta; đ y m nh công tác ch ng ô nhi m và b o v môi trư ng t i các thành ph l n, các khu công nghi p và các làng ngh . 3. Văn hoá, xã h i: a) B Văn hoá - Thông tin ph i h p v i M t tr n T qu c Vi t Nam ch đ o tri n khai th c hi n phong trào "Toàn dân đoàn k t xây d ng đ i s ng văn hoá" g n v i vi c đ u tranh ch ng các t n n xã h i; ph i h p v i các B liên quan và các đ a phương ch đ o t ch c các đ t thanh tra, ki m tra đ y m nh đ u tranh phòng, ch ng kinh doanh văn hoá ph m và các d ch v văn hoá đ c h i, x lý nghiêm các hành vi vi ph m. b) B Y t cùng các B liên quan t p trung hoàn thi n đ án đ i m i cơ ch , chính sách, ch đ vi n phí và khám ch a b nh cho ngư i nghèo, trình Th tư ng Chính ph trong quý II năm 2002. c) U ban Th d c Th thao ph i h p các B có liên quan có k ho ch c th đ th c hi n t t nhi m v chu n b và ph c v cho Sea Games 22 năm 2003. d) B Tài chính ph i h p v i Ban T ch c - Cán b Chính ph và các B liên quan b sung, c th hoá các cơ ch , chính sách xã h i hoá đ i v i t ng lĩnh v c (chính sách ưu đãi v đ t đai, v n, tín d ng...) trình Chính ph trong quý III năm 2002 đ làm căn c cho các B , ngành và đ a phương xây d ng k ho ch c th đ ch đ o tri n khai đ y m nh xã h i hoá trong các lĩnh v c giáo d c, y t , văn hóa, th thao; đ ng th i tăng cư ng qu n lý nhà nư c, nâng cao ch t lư ng ho t đ ng trong t ng lĩnh v c. đ) Các B và y ban nhân dân các c p ph i thư ng xuyên ki m tra, giám sát vi c tuân th pháp lu t, các quy đ nh v ho t đ ng, tài chính c a các đơn v ngoài công l p, k p th i ch n ch nh, x lý nghiêm các đơn v có sai ph m nh m b o đ m cho các ho t đ ng xã h i hoá th c hi n đúng các m c tiêu đ t ra. 4. Phòng, ch ng tai n n giao thông và t n n xã h i: a) B Giao thông v n t i, B Công an ph i h p các đ a phương, trư c h t là các thành ph l n kiên quy t th c hi n các bi n pháp đ ngăn ch n và gi m tai n n giao thông, tăng cư ng k cương giao thông; ch n ch nh đ nâng cao ch t lư ng đào t o và c p b ng lái xe; t i các thành ph l n c n kh n trương quy ho ch l i h th ng k t c u h
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. t ng và phương ti n giao thông; x lý nghiêm nh ng vi ph m quy đ nh an toàn giao thông. b) B Công an ch trì, ph i h p cùng các B liên quan ch đ o kiên quy t và kiên trì công tác phòng, ch ng t i ph m và t n n xã h i, t n công truy quét các lo i t i ph m, đ c bi t là lo i t i ph m có t ch c theo ki u "xã h i đen" và t i ph m ma tuý, t n n m i dâm .... c) U ban nhân dân các c p v i s ph i h p c a M t tr n T qu c Vi t Nam, B Công an và các B liên quan huy đ ng s c m nh c a các t ch c đoàn th , c a c c ng đ ng kiên quy t xoá b các t đi m t n n xã h i, buôn bán l ma tuý trên t ng đ a bàn; đ c bi t là ph i xác đ nh rõ trách nhi m và có cơ ch , chính sách c th cho chính quy n và các l c lư ng cơ s , xã, phư ng, khu ph tr c ti p tham gia. Đ i v i vi c phòng, ch ng t n n ma tuý, ph i tri n khai đ ng b b n khâu: ngăn ch n ngu n cung c p; kh ng ch lây lan; kiên trì ch a tr g n v i lao đ ng, t o vi c làm và qu n lý sau cai nghi n. d) B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i ch đ o các đ a phương kh n trương xây d ng các trung tâm cai nghi n và ch a tr cho các đ i tư ng m i dâm, ma tuý theo quy đ nh c a Lu t phòng, ch ng ma tuý, b o đ m đưa cơ b n s đ i tư ng b nghi n vào các trung tâm, th c hi n cho đư c phương châm ngăn ch n lây lan. VI. K lu t, k cương hành chính: K lu t, k cương hành chính ph i đư c th hi n vi c ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t, trong vi c t ch c th c hi n các văn b n đó, trách nhi m c a ngư i đ ng đ u cơ quan hành chính và công tác ki m tra x lý các vi ph m. 1. K lu t ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t: Tri t đ tuân th nguyên t c: Ngh đ nh c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t, Pháp l nh ph i đư c so n th o và trình cùng v i d án lu t, pháp l nh. Các văn b n c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ph i đ c th đ thi hành đư c ngay sau khi có hi u l c. H n ch t i đa vi c ban hành thông tư. N u xét th y c n thi t có thông tư hư ng d n thì ph i quy đ nh rõ trong văn b n c a Chính ph , Th tư ng Chính ph v v n đ c n hư ng d n và n i dung đó ph i đư c chu n b cùng v i d th o văn b n trình Chính ph , Th tư ng Chính ph . N u thi u thì coi như chưa đúng th t c, Văn phòng Chính ph đư c quy n tr l i văn b n đó và yêu c u cơ quan trình ph i b sung. Các B , cơ quan ngang B , U ban nhân dân t nh, thành ph ch p hành nghiêm vi c ban hành văn b n quy ph m pháp lu t thu c th m quy n c a mình, ch m d t trình tr ng văn b n quy ph m pháp lu t c a B , cơ quan ngang B không phù h p v i Lu t c a Qu c h i, Ngh đ nh c a Chính ph và Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph . Các văn b n quy ph m pháp lu t c a các B , cơ quan ngang B , y ban nhân dân các t nh, thành ph ph i do B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph ký. Ch n ch nh và tăng cư ng công tác ki m tra, rà soát vi c ban hành các lo i văn b n c a cơ quan tr c thu c, c a c p dư i thu c ph m vi qu n lý c a mình. Cơ quan ban hành văn b n không phù h p v i Lu t c a Qu c h i, Ngh đ nh c a Chính ph , Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph , ph i ra văn b n s a đ i ho c h y b n i dung không phù h p,
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. đ ng th i kiên quy t x lý theo đúng th m quy n nh ng ngư i ký, ban hành các văn b n sai trái. 2. K lu t th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t: Khi nh n đư c các văn b n c a các cơ quan hành chính c p trên, Th trư ng cơ quan hành chính c p dư i ph i có k ho ch t ch c th c hi n, phân công rõ ràng nhi m v , trách nhi m và quy n h n cho t ng đơn v chuyên môn, t ng công ch c trong vi c t ch c tri n khai th c hi n và thông báo công khai cho các t ch c và công dân bi t đ liên h công tác và giám sát ho t đ ng c a cơ quan công ch c đó. Trong quá trình th c hi n, c p dư i có quy n ki n ngh , nêu nh ng khó khăn, vư ng m c v i c p trên và trong khi ch gi i quy t, v n ph i th c hi n đ y đ và đúng yêu c u công vi c đư c giao, không đư c phát ngôn ho c th c hi n trái v i quy đ nh và s ch đ o c a c p trên. Ngư i đ ng đ u cơ quan hành chính nhà nư c ph i liên đ i ch u trách nhi m v vi c đ x y ra vi ph m pháp lu t nghiêm tr ng c a cán b , công ch c c p dư i khi thi hành công v ho c đ cho tình tr ng vi ph m tr t t , k cương kéo dài trong cơ quan, đơn v , làm nh hư ng tiêu c c và gây b t bình trong dư lu n. Trong quan h ph i h p, tri t đ tuân th nguyên t c: m t vi c ch giao cho m t cơ quan ch trì th c hi n, các cơ quan liên quan có trách nhi m ph i h p. Cơ quan ch trì đ án ph i th hi n đ y đ và rõ ràng quan đi m c a mình v t t c các v n đ c a đ án khi g i l y ý ki n tham gia c a các cơ quan có liên quan và ch u hoàn toàn trách nhi m v vi c chu n b đ án c v n i dung và th i gian theo quy đ nh. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ph i hoàn toàn ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v vi c đăng ký và chu n b các đ án đã đư c giao trong Chương trình công tác c a Chính ph (hàng năm, hàng quý và hàng tháng), coi đây là nhi m v tr ng tâm c a vi c ch n ch nh k lu t, k cương, trư c h t trong ho t đ ng c a b máy hành chính nhà nư c Trung ương. 3. Trách nhi m c a ngư i đ ng đ u cơ quan hành chính và công tác ki m tra, x lý vi ph m: Ngư i đ ng đ u cơ quan hành chính ph i tr c ti p ch u trách nhi m trư c dân, trư c cơ quan hành chính c p trên v tr t t k cương, k lu t hành chính trong đơn v mình ph trách. Tăng cư ng công tác đôn đ c, ki m tra và th c hi n vi c ch đ o sâu sát c a th trư ng cơ quan hành chính c p trên đ i v i c p dư i, c a lãnh đ o cơ quan đ i v i cán b , công ch c thu c quy n trong vi c th c hi n các ch trương, nhi m v công tác đư c giao. Lãnh đ o B , chính quy n đ a phương ph i kiên quy t gi m b t và c i ti n n i dung các cu c h p, dành nhi u th i gian và công s c xu ng cơ s , tr c ti p ki m tra, n m tình hình và hư ng d n th c hi n nhi m v c a c p dư i. Trư c m t, t p trung vào m t s lĩnh v c đang có nhi u b c xúc là gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân; thanh tra, ki m tra doanh nghi p; qu n lý nhà đ t; đ u tư xây d ng cơ b n. Th tư ng Chính ph tr c ti p ch đ o gi i quy t m t s v vi c đang n i c m x y ra m t s cơ quan Trung ương, đ a phương liên quan đ n trách nhi m c a ngư i đ ng đ u cơ quan hành chính nhà nư c.
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Theo th m quy n, Th tư ng Chính ph s áp d ng hình th c k lu t nghiêm kh c đ i v i Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph ; trình Qu c h i, Ch t ch nư c áp d ng hình th c x lý thích đáng đ i v i B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B khi đ x y ra tình tr ng vi ph m pháp lu t, k lu t hành chính nghiêm tr ng ho c kéo dài trong ngành mình, đ a phương mình, gây b t bình trong dư lu n ho c c tình không ch p hành ý ki n ch đ o c a Th tư ng Chính ph . B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph ph i tr c ti p ch đ o gi i quy t d t đi m nh ng v n i c m v vi ph m pháp lu t, k lu t hành chính, xâm ph m nghiêm tr ng quy n và l i ích c a nhân dân, c a doanh nghi p, coi thư ng k cương, phép nư c. Khi đã có k t lu n v sai ph m thì ph i có ngay hình th c x lý thích đáng và công b công khai trên các phương ti n thông tin đ i chúng. 4. Kh n trương tri n khai m t s công vi c c p thi t nh m ti p t c hoàn thi n h th ng th ch m i, b o đ m các bi n pháp tăng cư ng k lu t, k cương trong các cơ quan hành chính nhà nư c: a) B Tư pháp: + Trình Th tư ng Chính ph trư c tháng 9 năm 2002 k t qu t ng rà soát văn b n quy ph m pháp lu t và xây d ng k ho ch s a đ i, b sung, h th ng hoá, pháp đi n hoá các văn b n quy ph m pháp lu t, kh c ph c nh ng sơ h , mâu thu n d b l i d ng ho c v n d ng tuỳ ti n, b o đ m tính đ ng b , th ng nh t c a h th ng pháp lu t. + Th c hi n đ y đ ch đ ki m tra vi c ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a các B , cơ quan ngang B , H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân các t nh, thành ph ; ki n ngh Th tư ng Chính ph x lý theo th m quy n nh ng văn b n ban hành trái v i Hi n pháp, lu t và văn b n c a các cơ quan nhà nư c c p trên. + Ph i h p v i Toà án nhân dân t i cao xây d ng Đ án ki n toàn, nâng cao vai trò và năng l c c a Toà hành chính trong vi c gi i quy t khi u ki n hành chính. Công vi c này ph i xong trư c tháng 10 năm 2002. b) Ban T ch c - Cán b Chính ph : + Nghiên c u, s a đ i các văn b n quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và trách nhi m c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph theo quy đ nh c a Lu t T ch c Chính ph năm 2001 và Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai đo n 2001-2010, đ trình Chính ph ngay sau khi Qu c h i quy t đ nh cơ c u t ch c c a Chính ph trong nhi m kỳ t i, nh m kh c ph c cơ b n tình tr ng ch ng chéo, trùng l p ch c năng, nhi m v , t o bư c chuy n bi n m i v phân công, phân c p và ph i h p trong b máy hành chính nhà nư c. + Ph i h p v i Thanh tra Nhà nư c rà soát các quy đ nh c a pháp lu t liên quan đ n nhi m v , quy n h n và trách nhi m c th c a cán b , công ch c trong thi hành công v nh m hoàn thi n ch đ công v ; báo cáo và trình Th tư ng Chính ph trư c
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ngày 30 tháng 6 năm 2002 k t qu rà soát và ki n ngh s a đ i, b sung nh ng n i dung chưa đư c quy đ nh ho c quy đ nh chưa h p lý. + Trình Chính ph xem xét, quy t đ nh các văn b n c th hóa các quy đ nh c a Pháp l nh cán b , công ch c, Pháp l nh ch ng tham nhũng và các văn b n quy ph m pháp lu t khác v nhi m v , quy n h n và trách nhi m c a cán b , công ch c trong thi hành công v , nh t là v trách nhi m liên đ i c a cán b , công ch c là ngư i đ ng đ u cơ quan, đơn v đ i v i vi c thi hành công v c a cán b , công ch c c p dư i, trình Chính ph trư c tháng 10 năm 2002. c) Văn phòng Chính ph : giúp Chính ph , Th tư ng Chính ph theo dõi vi c ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a các B , cơ quan ngang B , chính quy n t nh, thành ph đúng th m quy n, đúng quy đ nh c a Chính ph . Ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t và các Quy t đ nh hành chính c a Th tư ng Chính ph các B , cơ quan ngang B , các c p chính quy n đ a phương. Theo dõi và ki m tra vi c th c hi n Chương trình công tác c a Chính ph và c a t ng B , ngành. Báo cáo k p th i v i Chính ph , Th tư ng Chính ph v nh ng vi ph m k lu t hành chính các B , đ a phương. d) Thanh tra Nhà nư c xây d ng đ án đ i m i và tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra nhà nư c c a h th ng b máy hành chính nhà nư c c v th ch , t ch c b máy và cán b , công ch c trình Chính ph xem xét, quy t đ nh vào tháng 5 năm 2002. đ) B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , căn c ch c năng, nhi m v , th m quy n theo quy đ nh, ti n hành ngay vi c ki n toàn b máy, ch n ch nh ho t đ ng thanh tra, ki m tra nhà nư c c a B , ngành mình; l a ch n cán b , công ch c có ph m ch t t t, gi i v chuyên môn, nghi p v vào làm công tác thanh tra đ công tác này th c s là công c giúp mình phát hi n và x lý k p th i, nghiêm minh nh ng vi ph m pháp lu t c a cán b , công ch c. 5. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các c p ph i tr c ti p ch đ o quán tri t và l p k ho ch t ch c th c hi n vi c ch n ch nh k lu t, k cương hành chính. Trư c m t, c n l a ch n m t s v n đ , m t s lĩnh v c th t s b c xúc ho c m t s cơ quan, đơn v có bi u hi n sa sút v k lu t, k cương hành chính đ có k ho ch ch đ o t p trung x lý d t ki m đ rút kinh nghi m cho vi c tri n khai ti p theo; hàng tháng t ch c ki m đi m, đánh giá tình hình th c hi n vi c này ngành, đ a phương mình và báo cáo Th tư ng Chính ph . Ngh quy t này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph ch u trách nhi m t ch c th c hi n Ngh quy t này. Phan Văn Kh i (Đã ký)
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản