Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
40
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách quận năm 2007, tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận 6 tháng đầu năm 2008 và điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách quận năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 11 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N 11 NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 05/2008/NQ-H ND Qu n 11, ngày 11 tháng 7 năm 2008 NGHN QUY T V PHÊ CHU N QUY T TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QU N NĂM 2007, TÌNH HÌNH TH C HI N THU - CHI NGÂN SÁCH QU N 6 THÁNG U NĂM 2008 VÀ I U CH NH B SUNG D TOÁN NGÂN SÁCH QU N NĂM 2008 H I NG NHÂN DÂN QU N 11 KHÓA IX, KỲ H P L N TH 15 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Sau khi xem xét Báo cáo quy t toán thu - chi ngân sách qu n năm 2007, tình hình th c hi n ngân sách 6 tháng u năm và i u ch nh b sung d toán ngân sách năm 2008; Báo cáo th m tra s 04/BC-B.KTXH ngày 09 tháng 7 năm 2008 c a Ban Kinh t - Xã h i và ý ki n c a các i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: i u 1. Phê chuNn quy t toán ngân sách qu n năm 2007 như sau: 1. V thu ngân sách: a) Quy t toán thu ngân sách nhà nư c trên a bàn qu n c năm là 373,154 t ng, t 113,42% d toán năm. N u không k s ghi thu thì s thu ngân sách nhà nư c năm 2007 là 356,152 t ng, t 108,25% d toán năm. b) Quy t toán thu ngân sách qu n năm 2007 là: 258,716 t ng, t 161% d toán năm. N u không k s ghi thu và s k t dư năm trư c chuy n sang thì quy t toán thu ngân sách qu n là 191,127 t ng, t 119% d toán năm. Quy t toán thu ngân sách qu n g m các kho n: + Thu phân chia cho ngân sách là 108,662 t ng. + Thu chuy n ngu n t năm trư c là 7,367 t ng. + Thu b sung t ngân sách thành ph là 75,098 t ng. + Thu k t dư ngân sách là 50,587 t ng.
  2. + Ghi thu ngân sách là 17,002 t ng. 2. V chi ngân sách: a) Quy t toán chi ngân sách qu n năm 2007 là 203,331 t ng, t 124% d toán Thành ph giao và t 117% d toán H i ng nhân dân qu n giao. N u không k s ghi chi thì quy t toán chi ngân sách qu n năm 2007 là 186,329 t ng, t 114% d toán Thành ph giao và t 108% d toán H i ng nhân dân qu n giao. b) Quy t toán chi ngân sách qu n g m các kho n chi: - Chi u tư phát tri n: 31,106 t ng, t 146% d toán năm. - Chi thư ng xuyên: 155,223 t ng, t 102% d toán năm. - Ghi chi ngân sách: 17,002 t ng. 3. K t dư ngân sách: a) K t dư ngân sách qu n năm 2007 là: 55,385 t ng. Trong ó: - K t dư ngân sách c p qu n: 48,915 t ng. - K t dư ngân sách c p phư ng: 6,470 t ng. b) Trong k t dư ngân sách qu n có các kho n chưa chi chuy n ti p năm sau như: - Ngu n kinh phí u tư thu c ngân sách qu n: 4,453 t ng. - Chi u tư xây d ng cơ b n chuy n ti p sang năm sau: 1,047 t ng. - Thu ti n thuê nhà s h u nhà nư c: 1,497 t ng. - Mua s m trang thi t b chuyên môn theo yêu c u S Y t cho B nh vi n qu n, Trung tâm Y t D phòng qu n: 1,687 t ng. - Kinh phí thành ph b sung cho công tác d ch v v sinh ô th : 1,092 t ng. ( ính kèm bi u quy t toán thu - chi ngân sách qu n năm 2007) i u 2. Ghi nh n k t qu tình hình thu - chi ngân sách qu n 6 tháng u năm 2008 như sau 1. V thu ngân sách: a) Thu ngân sách nhà nư c trên a bàn qu n, ư c th c hi n 6 tháng u năm 2008 là 239,579 t ng, t 58% d toán năm và b ng 148% cùng kỳ. b) Thu ngân sách qu n ư c th c hi n 6 tháng u năm 2008 là 113,44 t ng, t 69% d toán năm và b ng 129% cùng kỳ.
  3. 2. V chi ngân sách: a) T ng chi ngân sách qu n ư c th c hi n 6 tháng u năm 2008 là 92,5 t ng, t 50% d toán năm và b ng 121% cùng kỳ. b) Chi ngân sách qu n bao g m các n i dung: - Chi u tư phát tri n: 6,5 t ng, t 30% d toán năm. - Chi thư ng xuyên: 86,02 t ng, t 53% d toán năm. i u 3. Nh t trí phê duy t b sung d toán chi ngân sách qu n năm 2008 theo ngh c a y ban nhân dân qu n là: 18,427 t ng, t ngu n ngân sách thành ph b sung (7,295 t ng), ngu n 50% tăng thu d toán 2008 so d toán 2007 (5,108 t ng), ti t ki m 10% chi thư ng xuyên (4,118 t ng) và ngu n k t dư ngân sách qu n (1,906 t ng). (Chi ti t theo bi u ính kèm) i u 4. 1. y ban nhân dân qu n căn c Ngh quy t c a H i ng nhân dân qu n v phê duy t b sung d toán chi ngân sách năm 2008, giao b sung d toán ngân sách cho các cơ quan, ơn v ; ng th i tăng cư ng ki m tra, th c hi n nghiêm túc ch trương th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong s d ng ngân sách và kiên quy t xu t toán nh ng trư ng h p chi sai quy nh. 2. Giao Ban Kinh t - Xã h i H i ng nhân dân qu n giám sát vi c th c hi n d toán ngân sách năm 2008, m b o quy t toán úng chính sách và quy nh c a pháp lu t; thNm nh trình H i ng nhân dân qu n phê chuNn quy t toán ngân sách qu n năm 2008 t i kỳ h p gi a năm 2009. Ngh quy t này ư c H i ng nhân dân qu n 11 khóa IX, kỳ h p th 15 thông qua./. CH TNCH Dương Công Khanh B NG T NG H P KINH PHÍ I U CH NH B SUNG D TOÁN NGÂN SÁCH QU N NĂM 2008
  4. (Kèm theo Ngh quy t s 05/2008/NQ-H ND ngày 11 tháng 7 năm 2008 c a H i ng nhân dân qu n 11) VT: ngàn ng DT i u DT ã giao DT sau khi Ghi STT N I DUNG ch nh b năm 2008 i u ch nh chú sung 1 2 3 4 5 6 T NG C NG 184.493.000 18.427.000 202.920.000 I Chi u tư phát tri n 21.730.000 -3.684.000 18.046.000 - Ngu n TP phân c p 14.130.000 14.130.000 - Ngu n NS qu n 7.600.000 -3.684.000 3.916.000 II Chi thư ng xuyên 162.763.000 22.111.000 184.874.000 1 S nghi p kinh t 18.741.000 0 18.741.000 - SN ki n thi t th chính 11.651.000 11.651.000 Tr. ó: ti n i n chi u sáng 1.415.000 1.415.000 dân l p - SN giao thông 6.590.000 6.590.000 Tr. ó: chi công trình chuy n 2.830.000 2.830.000 ti p - SN kinh t khác 500.000 500.000 Trong ó: + SN QL T & quy 200.000 200.000 ho ch + SN tài nguyên môi trư ng 100.000 100.000 + Phòng cháy, ch a cháy 200.000 200.000 2 SN giáo d c - ào t o 60.521.000 16.069.000 76.590.000 - SN giáo d c ph thông 58.971.000 16.069.000 75.040.000 (Tr. ó: SC 1 t ) - Trung tâm BDCT 1.100.000 1.100.000 - ào t o l i 300.000 300.000 - Trung tâm d y ngh 150.000 150.000 3 S nghi p y t 12.268.000 1.524.000 13.792.000 - B nh vi n qu n 4.750.000 610.000 5.360.000 - Trung tâm Y t D phòng 7.518.000 914.000 8.432.000 4 SN dân s , G và TE 759.000 0 759.000 5 S nghi p văn hóa ngh thu t 2.355.000 40.000 2.395.000
  5. + Trung tâm Văn hóa 1.470.000 1.470.000 + Nhà Thi u nhi 750.000 40.000 790.000 + Văn hóa thông tin 135.000 135.000 6 S nghi p th d c th thao 1.550.000 0 1.550.000 7 S nghi p xã h i 4.392.000 1.735.000 6.127.000 - Tr c p dân nghèo 660.000 770.000 1.430.000 - Tr c p di n chính sách 1.714.000 965.000 2.679.000 - C u t khác 1.868.000 1.868.000 - Chi phòng, ch ng t n n xã 150.000 150.000 h i 8 Qu n lý nhà nư c 9.990.000 1.850.000 11.840.000 -H i ng nhân dân 250.000 250.000 - Qu n lý nhà nư c 8.140.000 1.850.000 9.990.000 - QLNN ngoài khoán 1.600.000 1.600.000 9 Chi khen thư ng c p qu n 412.000 0 412.000 10 Thanh tra Xây d ng 3.011.000 3.011.000 11 oàn th 2.358.000 377.000 2.735.000 + M t tr n T qu c 600.000 110.000 710.000 + Qu n oàn 600.000 157.000 757.000 + H i Liên hi p Ph n 550.000 10.000 560.000 + H i C u Chi n binh 200.000 50.000 250.000 + H i Ch th p 270.000 50.000 320.000 + oàn th khác 138.000 138.000 12 Qu c phòng - An ninh 5.770.000 881.000 6.651.000 - Qu c phòng 2.570.000 505.000 3.075.000 - An ninh 2.950.000 176.000 3.126.000 Trong ó: mua 06 xe chuyên 750.000 176.000 926.000 dùng - Chi phòng, ch ng t i ph m 250.000 200.000 450.000 Chi khác (h tr ơn v TW, 13 2.357.000 0 2.357.000 TP...) - Vi n Ki m sát 140.000 140.000 - Tòa án nhân dân 250.000 250.000 - i Thi hành án dân s 300.000 300.000
  6. - Kho b c Nhà nư c 120.000 120.000 - Chi c c Thu 290.000 290.000 - Trích y nhi m thu thu nhà 200.000 200.000 t - Phòng Th ng kê 100.000 100.000 - Liên oàn Lao ng 60.000 60.000 - TTCSPCCC - khu v c 7 150.000 150.000 (mua xe) - Các ơn v khác (tr c p t t, 747.000 747.000 20/11…) 14 Chi ngân sách phư ng 31.700.000 5.714.000 37.414.000 Tr. ó: qu khen thư ng 160.000 160.000 15 H tr các qu 500.000 500.000 16 D phòng 6.682.000 -6.682.000 0 17 Chi tăng lương 2.408.000 -2.408.000 0
Đồng bộ tài khoản