Nghị quyết số 07/2000/NQ-HĐ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 07/2000/NQ-HĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 07/2000/NQ-HĐ về việc đặt tên và điều chỉnh tên một số đường, phố ở Hà nội (Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Khóa XII, Kỳ họp thứ 3, từ ngày 18 đến ngày 21/7/2000) do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 07/2000/NQ-HĐ

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 07/2000/NQ-H Hà N i, ngày 21 tháng 07 năm 2000 NGH QUY T T TÊN VÀ I U CH NH TÊN M T S Ư NG, PH HÀ N I. (H i ng nhân dân thành ph Hà N i Khóa XII, Kỳ h p th 3, t ngày 18 n ngày 21/7/2000) H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c T trình s : 38/TT-UB, ngày 11/7/2000 c a UBND thành ph v/v t tên ư ng ph chưa có tên và i u ch nh tên m t s ư ng ph Hà N i; Sau khi nghe ý ki n thuy t trình c a các Ban, ý ki n th o lu n c a các i bi u H ND thành ph , QUY T NGHN i u 1: t tên 20 ư ng, ph sau ây: 1/ Ph Tô Vĩnh Di n: T ph Nguy n Ng c N i vào n doanh tr i Quân i Nhân dân Vi t nam, dài: 500m, r ng: 6m. 2/ Ph Nguy n Văn Tr i: T ư ng Gi i Phóng n kho Dư c li u Trung Ương I, dài: 1.100m, r ng 6 - 7m. 3/ Ph nh Công: T ư ng Gi i Phóng t i giáp a ph n xã nh Công, dài: 1.200m, r ng 6 - 8m. 4/ Ph Cù Chính Lan: T ư ng Trư ng Chinh (c nh Công ty xe buýt Hà N i) n ph Hoàng Văn Thái, dài: 600m, r ng 6m. 5/ Ph Phan ình Giót: T ư ng Gi i Phóng n Công ty may X20, dài: 400m, r ng 5m. 6/ Ph Phùng Chí Kiên: T ư ng Hoàng Qu c Vi t qua Công ty Bánh k o Tràng An và khu t p th Vi n K thu t Quân s n ngã ba k ti p, dài: 800m, r ng 6 - 7m. 7/ Ph Dương Qu ng Hàm: T ư ng C u Gi y n c u qua mương c nh trư ng Cao ng Sư ph m Hà N i, dài: 950m, r ng 5 - 6m. 8/ Ph D ch V ng: T ư ng C u Gi y qua Công ty xây d ng s 2 nh t o n ư ng nh a (s nhà 53), dài: 800m, r ng 5 - 6m.
  2. 9/ Ph Tr n Quang Di u: T t 9 phư ng Ô Ch D a n ph ng Ti n ông (ch Thái Hà), dài: 400m, r ng 5 - 6m. 10/ Ph Pháo ài Láng: T ph Nguy n Chí Thanh qua khu v c Pháo ài Láng n s nhà 778 ư ng Láng, dài: 600m, r ng 5m. 11/ Ph Thanh Yên : T c a khNu ph Tr n Nh t Du t n ngã ba k ti p, dài: 250m, r ng 6 - 7m. 12/ Ph M c Th Bư i: T ph Minh Khai qua Công ty Bánh k o H i Châu n Công ty Công ngh phNm Mi n B c, dài: 360m, r ng 8m. 13/ Ph Lương Khánh Thi n: T ph Nguy n c C nh (ngã tư Công ty k o Thiên Hương) n ngõ 147 ph Tân Mai, dài: 400m, r ng 5m. 14/ Ph Mai ng: T ư ng Tam Trinh qua tr s UBND phư ng Mai ng n nhà 101 - C47 khu t p th Mai ng, dài: 900m, r ng 6 - 7m. 15/ Ph Quỳnh Mai: T ph Kim Ngưu qua tr s UBND phư ng Quỳnh Mai n nhà C7 - C8 khu t p th Quỳnh Mai, dài: 270m, r ng 6 - 7m. 16/ Ph Quỳnh Lôi: T ph Thanh Nhàn n ph Quỳnh Mai, dài: 200m, r ng 6 - 7m. 17/ Ph 8 - 3: T ph Kim Ngưu n ph Quỳnh Mai, dài: 500m, r ng 5 - 6m. 18/ Ph Yên L c: T ph Kim Ngưu n tư ng bao quanh c a Xí nghi p bánh k o H u Ngh , dài: 360m, r ng 7m. 19/ ư ng Phan ăng Lưu: T ư ng Hà Huy T p (ngã tư ư ng i Phù ng) n Xí nghi p G m xây d ng C u u ng (qu c l 3 cũ), dài: 700m, r ng 8m. 20/ ư ng Thiên c: T ư ng Hà Huy T p qua u ư ng lên xu ng C u u ng n Xí nghi p G m xây d ng C u u ng (qu c l 3), dài: 500m, r ng 10m. i u 2: i u ch nh tên cho 04 ư ng ph sau: 1/ Ph Hoàng o Thành: Thay cho ph L C u trư c ây. 2/ Ph An Xá: Thay cho ph Cơ Xá trư c ây (t cu i ph Nghĩa Dũng n câu l c b khu t p th K95). 3/ i u ch nh kéo dài ph Tr n Quý Cáp: Thêm o n t ph Nguy n Như n Nhà máy cơ khí c u ư ng, dài: 200m, r ng 4 - 5m. 4/ i u ch nh kéo dài ph Lương nh C a: Thêm o n t ph Phương Mai n Công ty Gi ng cây tr ng Trung ương 1, dài: 150m, r ng 6 - 7m.
  3. i u 3: Giao UBND Thành ph t ch c th c hi n vi c phân nh ranh gi i, g n bi n tên và tuyên truy n nhân dân hi u rõ ý nghĩa c a 24 ư ng, ph m i ư c t tên, i u ch nh tên theo Ngh quy t này. i u 4: Giao UBND Thành ph b sung, hoàn ch nh quy ch , quy trình t tên ư ng, ph và ki n toàn H i ng tư v n l ch s thành ph trong quý IV năm 2000, ph c v cho vi c t tên ư ng, tên ph , tên ngõ, công viên, qu ng trư ng, công trình văn hóa trên a bàn thành ph Hà N i. T/M H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Tr n Văn Tu n
Đồng bộ tài khoản