Nghị quyết số 07/2002/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2002 do Chính Phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
40
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 07/2002/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2002 do Chính Phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 07/2002/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2002 do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 07/2002/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2002 do Chính Phủ ban hành

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/2002/NQ-CP Hà N i, ngày 03 tháng 6 năm 2002 NGH QUY T C A CHÍNH PH S 07 /2002/NQ-CP NGÀY 03 THÁNG 6 NĂM 2002 PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 5 NĂM 2002 Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 5 năm 2002, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 5, th o lu n và quy t ngh các v n đ sau: 1. Chính ph nghe B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph trình d th o K ho ch th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 5 Ban Ch p hành Trung ương Đ ng (khoá IX) v đ i m i và nâng cao ch t lư ng h th ng chính tr cơ s xã, phư ng, th tr n. H th ng chính tr cơ s xã, phư ng, th tr n là nơi tr c ti p đưa m i ch trương, đư ng l i chính sách c a Đ ng và Nhà nư c vào cu c s ng, là nơi th hi n sâu s c s g n bó ch t ch gi a Đ ng, Nhà nư c v i nhân dân. S v ng m nh c a h th ng chính tr cơ s là n n t ng v ng ch c c a ch đ ta và là m t nhân t quan tr ng đ m b o thành công c a s nghi p đ i m i. K ho ch th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 5 Ban Ch p hành Trung ương Đ ng (khoá IX) c a Chính ph nh m c th hoá nh ng quy t sách l n c a Đ ng v đ i m i n i dung, phương th c ho t đ ng, ch nh đ n t ch c và nâng cao hi u l c qu n lý c p cơ s , c th là: xác đ nh rõ ch c năng, nhi m v c a chính quy n cơ s , đ i m i và nâng cao hi u qu ho t đ ng c a H i đ ng nhân dân và U ban nhân dân; xây d ng đ i ngũ và ch đ chính sách đ i v i cán b cơ s ; th c hi n phân c p, giao quy n ch đ ng v tài chính, t ng bư c đ m b o cơ s v t ch t cho h th ng chính tr cơ s ; ti p t c hoàn thi n Quy ch dân ch cơ s . Các B , ngành và h th ng chính quy n đ a phương c n ch đ ng nghiên c u, quán tri t Ngh quy t; trên cơ s K ho ch chung, kh n trương l p k ho ch c a đ a phương, có s ph i h p đ ng b v i k ho ch c a c p u Đ ng và M t tr n T qu c trong vi c xây d ng h th ng chính tr cơ s . Giao Ban T ch c - Cán b Chính ph ch trì, ch đ ng ph i h p v i Ban T ch c Trung ương Đ ng, U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và các B , ngành có liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph và các đ i bi u d h p, hoàn ch nh b n K ho ch này, trình Th tư ng Chính ph ban hành trong tháng 6 năm 2002. 2. Chính ph nghe B trư ng B K ho ch và Đ u tư trình d th o Chương trình hành đ ng c a Chính ph tri n khai th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 5 Ban
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ch p hành Trung ương Đ ng (khoá IX) v ti p t c đ i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu kinh t t p th ; ti p t c đ i m i cơ ch , chính sách, khuy n khích và t o đi u ki n phát tri n kinh t tư nhân. Chính ph kh ng đ nh: kinh t ngoài qu c doanh là m t b ph n quan tr ng trong cơ c u thành ph n kinh t c a nư c ta và đã có đóng góp ngày càng l n cho tăng trư ng kinh t , xu t kh u, xoá đói gi m nghèo. Các B , ngành và đ a phương c n quán tri t, th ng nh t nh n th c v các quan đi m phát tri n kinh t t p th và kinh t tư nhân trong s nghi p đ i m i đ t nư c theo các Ngh quy t c a Đ ng. Chương trình hành đ ng này c th hoá ch trương c a Đ ng v phát tri n n n kinh t nhi u thành ph n, t p trung vào nh ng nhi m v ch y u như: ti p t c xác l p môi trư ng th ch và tâm lý thu n l i cho s phát tri n c a kinh t t p th và tư nhân; s a đ i b sung các văn b n pháp lu t có liên quan; tri n khai th c hi n t t các chính sách ưu đãi v đ t đai, tài chính - tín d ng, lao đ ng - ti n lương, đào t o, khoa h c công ngh ; h tr v thông tin, xúc ti n thương m i và đ u tư. Các B , ngành và đ a phương trên cơ s quy ho ch phát tri n ngành, đ a phương và vùng kinh t , xây d ng các chương trình phát tri n kinh t c a ngành và đ a phương mình; rà soát, b sung các cơ ch , chính sách đ t o đi u ki n và khuy n khích kinh t t p th , kinh t tư nhân phát tri n. Giao B K ho ch và Đ u tư ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan có liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d th o Chương trình hành đ ng này, trình Th tư ng Chính ph ban hành trong tháng 6 năm 2002. 3. Chính ph đã nghe B trư ng B K ho ch và Đ u tư - T trư ng T Công tác thi hành Lu t Doanh nghi p trình bày Báo cáo sơ k t 2 năm thi hành Lu t Doanh nghi p. Chính ph đánh giá, sau 2 năm th c hi n, Lu t Doanh nghi p đã t o ra bư c đ t phá trong đ i m i tư duy kinh t và c i cách hành chính, b o đ m quy n t do kinh doanh theo pháp lu t. Trong quá trình th c hi n Lu t, Chính ph và các B , ngành đã ban hành tương đ i đ y đ , đ ng b và k p th i các văn b n thi hành. Vi c th c hi n Lu t Doanh nghi p đã khơi d y và phát huy n i l c, thúc đ y m nh m tinh th n hăng say lao đ ng c a nhân dân; làm tăng thêm ni m tin vào đư ng l i đ i m i c a Đ ng và Nhà nư c; đư c dư lu n trong nư c và c ng đ ng qu c t đánh giá là m t đi m sáng trong th c hi n c i cách th ch ; góp ph n vào gi i phóng l c lư ng s n xu t, tăng trư ng kinh t , xu t kh u, xoá đói gi m nghèo. Tuy v y, m t s văn b n hư ng d n thi hành Lu t ch m đư c ban hành ho c có n i dung chưa phù h p v i tinh th n c a Lu t Doanh nghi p; nh n th c v Lu t Doanh nghi p các ngành, các c p chưa đ y đ , chưa th ng nh t; môi trư ng kinh doanh sau đăng ký chưa đư c c i thi n nhi u; tác đ ng c a Lu t chưa đ ng đ u gi a các vùng và các ngành ngh kinh doanh; m t s doanh nghi p ho t đ ng kém hi u qu và có nhi u vi ph m, c n ph i đư c x lý, u n n n k p th i. Chính ph nh t trí thông qua Báo cáo này và giao B K ho ch và Đ u tư ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan có liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh Báo cáo, g i các B , ngành và đ a phương đ có đánh giá đ y đ hơn v nh ng thu n l i, khó khăn trong quá trình tri n khai th c hi n
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Lu t. Trên cơ s đó, B K ho ch và Đ u tư d th o Ch th c a Th tư ng Chính ph v ti p t c đ y m nh thi hành Lu t Doanh nghi p, trình Th tư ng Chính ph xem xét, ban hành trong tháng 6 năm 2002. 4. Chính ph nghe B trư ng B Tài chính trình T trình d án Lu t Ngân sách nhà nư c (s a đ i); B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v d án Lu t này. Qua 5 năm th c hi n Lu t Ngân sách, ho t đ ng ngân sách nhà nư c đã có nhi u ti n b , góp ph n quan tr ng trong vi c phát tri n kinh t - xã h i, tăng cư ng kh năng và ti m l c tài chính c a đ t nư c. K t qu thu, chi ngân sách có nhi u chuy n bi n tích c c. Vi c qu n lý ngân sách nhà nư c đã đi d n vào n n p, ch đ ng và có hi u qu hơn; t ch c, qu n lý và đi u hành ngân sách có ti n b . Bên c nh đó, ho t đ ng ngân sách nhà nư c còn b c l m t s h n ch như: ngu n thu tăng khá nhưng v n thi u v ng ch c; tình tr ng th t thu còn l n; chi ngân sách còn phân tán, dàn tr i và lãng phí; gánh n ng chi thư ng xuyên, nh t là chi ti n lương còn l n; cơ ch qu n lý ngân sách còn nhi u t n t i c n s m đư c kh c ph c. Vì v y, vi c s a đ i b sung Lu t Ngân sách nhà nư c cho phù h p v i yêu c u qu n lý hi n nay là h t s c c n thi t. Giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , B Tư pháp và các cơ quan có liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d án Lu t Ngân sách nhà nư c (s a đ i), ký th a u quy n Th tư ng Chính ph trình xin ý ki n Qu c h i. 5. Chính ph đã nghe B trư ng B Tài chính trình T trình v d th o Ngh đ nh hư ng d n chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí; B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v d th o Ngh đ nh. Phí và l phí đã hình thành nư c ta t lâu và phát tri n đa d ng. Th i gian qua, vi c quy đ nh và t ch c thu phí và l phí v n còn tuỳ ti n, thi u th ng nh t, d n đ n tình tr ng th t thu ho c l m thu. Vi c qu n lý, s d ng ngu n thu t phí và l phí thi u ch t ch , d d n đ n tiêu c c, gây b t bình trong xã h i. Vì v y, ban hành Ngh đ nh hư ng d n chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí s góp ph n l p l i tr t t trong lĩnh v c qu n lý thu phí và l phí, tăng cư ng k cương, thúc đ y vi c tri n khai ch trương xã h i hoá trên nhi u lĩnh v c d ch v công. Giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d th o Ngh đ nh, trình Th tư ng Chính ph xem xét, ban hành trong tháng 6 năm 2002; đ ng th i trình Th tư ng Chính ph ban hành Ch th v t ch c tri n khai th c hi n Pháp l nh Phí và l phí và Ngh đ nh này. 6. Chính ph đã nghe B trư ng B K ho ch và Đ u tư trình Báo cáo tình hình th c hi n nhi m v tháng 5 và 5 tháng đ u năm 2002. Tình hình kinh t - xã h i tháng 5 và 5 tháng qua có chuy n bi n t t: s n xu t công nghi p và d ch v ti p t c tăng trư ng; v n đ u tư đ t khá; thu ngân sách tăng, ho t đ ng ti n t có chi u hư ng ti n b ; giá c th trư ng n đ nh; an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i đư c gi v ng; các ho t đ ng văn hoá - xã h i ti p t c có bư c phát
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. tri n...Tuy nhiên, khó khăn trong nh ng tháng còn l i v n r t l n, nh t là tình tr ng h n hán nghiêm tr ng các t nh Tây Nguyên, Nam Trung B và Nam B đã gây h u qu r t n ng n ; môi trư ng sinh thái b ô nhi m n ng; n n cháy r ng, mưa lũ đ t xu t m t s đ a phương đã gây nh ng thi t h i l n; kim ng ch xu t kh u gi m m nh... Chính ph yêu c u các B , ngành và đ a phương t p trung ch đ o th c hi n Ngh quy t s 05/2002/NQ-CP ngày 24/4/2002 v m t s gi i pháp đ tri n khai th c hi n k ho ch kinh t - xã h i năm 2002, tháo g nh ng khó khăn trong s n xu t kinh doanh, kh c ph c h u qu thiên tai và các v n đ xã h i b c xúc, ph n đ u hoàn thành các m c tiêu k ho ch phát tri n kinh t - xã h i đã đ ra. Trư c m t, t p trung m i n l c th c hi n các gi i pháp tháo g khó khăn cho xu t kh u, nh t là nâng cao ch t lư ng và kh năng c nh tranh c a s n ph m xu t kh u; t ch c t t các kỳ thi t t nghi p và tuy n sinh; đ y m nh phong trào phòng ch ng t i ph m và t n n xã h i; h n ch tai n n giao thông; thúc đ y chương trình xoá đói gi m nghèo, kiên c hoá trư ng h c các vùng sâu, vùng xa. 7. Chính ph đã bàn và cho ý ki n v cơ c u t ch c c a Chính ph , nhi m kỳ Qu c h i khoá XI. Giao Ban T ch c - Cán b Chính ph ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , ti p t c hoàn ch nh đ án này. Phan Văn Kh i (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản