Nghị quyết số 08/1999/NQ-CP về giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1999 do Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
36
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 08/1999/NQ-CP về giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1999 do Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 08/1999/NQ-CP về giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1999 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 08/1999/NQ-CP về giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1999 do Chính phủ ban hành

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/1999/NQ-CP Hà N i, ngày 09 tháng 7 năm 1999 NGH QUY T C A CHÍNH PH S 08/1999/NQ-CP NGÀY 09 THÁNG 7 NĂM 1999V GI I PHÁP ĐI U HÀNH TH C HI N NHI M V 06 THÁNG CU I NĂM 1999 Trong 2 ngày 5 và 6 tháng 7 năm 1999, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 6 năm 1999 ã quy t nh m t s bi n pháp c n t p trung ch o i u hành th c hi n k ho ch 6 tháng cu i năm 1999 như sau: A. TÌNH HÌNH TH C HI N NHI M V K HO CH TRONG 6 THÁNG U NĂM Trong 6 tháng u năm 1999, Chính ph ã t p trung ch o ng b vi c th c hi n các nhi m v tr ng tâm trong Chương trình công tác c a Chính ph : u tư cho khu v c nông nghi p, nông thôn; tháo g ách t c trong s n xu t, kinh doanh, t o thu n l i cho nhân dân và doanh nghi p u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh; th c hi n các gi i pháp kích c u và phát huy n i l c; t o i u ki n t t hơn cho u tư tr c ti p nư c ngoài; thúc Ny c i cách và th c hi n có hi u qu công tác qu n lý tài chính, ti n t ; Ny m nh ho t ng i ngo i; th c hi n chương trình xoá ói, gi m nghèo, t p trung v n xây d ng cơ s h t ng 1000 xã c bi t khó khăn; u tranh phòng ch ng t i ph m hình s và t n n xã h i, ti p t c th c hi n t cao i m phòng ch ng ma tuý... Trong ch o i u hành, Chính ph ã k p th i ra nh ng quy t sách úng, t p trung ch o có tr ng tâm, tr ng i m, theo úng chương trình công tác ã ra t u năm, v i quy t tâm cao nh t, ph n u th c hi n các nhi m v trong k ho ch phát tri n kinh t - xã h i. Nh ó, trong hoàn c nh có nhi u khó khăn, th thách, tình hình kinh t - xã h i 6 tháng u năm 1999 ti p t c n nh; kinh t v n tăng trư ng; lĩnh v c văn hóa, xã h i có bư c ti n b ; an ninh chính tr và tr t t , an toàn xã h i ư c gi v ng; quan h qu c t ti p t c ư c m r ng. Tuy nhiên, tình hình kinh t -xã h i cũng b c l nhi u m t y u kém, n i lên là : t c tăng GDP t th p hơn so v i cùng kỳ nhi u năm trư c, s n xu t công nghi p tăng trư ng ch m, lư ng hàng hóa t n kho tăng, th trư ng trong nư c kém sôi ng; u tư xây d ng cơ b n chưa có chuy n bi n tích c c, u tư c a Nhà nư c tri n khai ch m, u tư tr c ti p c a nư c ngoài gi m m nh, u tư c a doanh nghi p và c a nhân dân v n trì tr ; s ngư i không có ho c thi u vi c làm ti p t c tăng; m t s t n n xã h i, nh t là n n ma tuý, mãi dâm, ti p di n ph c t p; tình tr ng vi ph m tr t t , k cương, pháp lu t còn khá n ng trong i s ng xã h i. B. CÁC GI I PHÁP I U HÀNH TH C HI N NHI M V 6 THÁNG CU I NĂM 1999 Trong 6 tháng cu i năm 1999, bên c nh vi c ti p t c ch o th c hi n các gi i pháp ã ra, Chính ph t p trung ch o th c hi n 7 nhóm gi i pháp l n sau ây:
  2. I. CÁC GI I PHÁP KÍCH C U U TƯ VÀ TIÊU DÙNG NH M PHÁT HUY N I L C, KHUY N KHÍCH PHÁT TRI N S N XU T, KINH DOANH. 1. T p trung ch o th c hi n các bi n pháp huy ng và gi i ngân các ngu n v n b o m t ng m c v n u tư xây d ng cơ b n ã ra u năm. a) Ngay trong tháng 7 năm 1999, các B , ngành, a phương c n rà soát, ánh giá l i toàn b tình hình tri n khai th c hi n các công trình xây d ng cơ b n b ng ngu n v n ngân sách năm 1999; nh ng công trình nào ã có kh i lư ng th c hi n thì khNn trương hoàn thành các th t c thanh toán và c p phát t m ng kh i lư ng ã th c hi n theo quy nh. B Tài chính th c hi n vi c ng trư c 40 - 50% giá tr kh i lư ng còn l i c a k ho ch năm 1999 Ny nhanh ti n xây d ng. b) i v i n kh i lư ng xây d ng cơ b n năm 1996 - 1997, Th tư ng Chính ph ã có quy t nh thanh toán và ã thông báo n các B , ngành, a phương. Các B , ngành, a phương c n khNn trương hoàn thi n h sơ thanh toán d t i m trong Quý III năm 1999. c) i v i d án s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA), các B , ngành, a phương c n t p trung tháo g khó khăn, vư ng m c và th c hi n các bi n pháp Ny nhanh ti n gi i ngân theo k ho ch. Trư c h t, c n t p trung ch o sâu sát và k t h p ng b các bi n pháp : kinh t , hành chính, tuyên truy n, giáo d c gi i quy t t t vi c n bù gi i phóng m t b ng xây d ng. Trong tháng 7 năm 1999, B Tài chính ch trì trình Th tư ng Chính ph án x lý chính sách thu iv i các d án ODA. d) i v i tín d ng u tư, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c ch o các u m i cho vay khNn trương tri n khai vi c huy ng 7.400 t ng cho vay theo m c tiêu quy nh t i Quy t nh s 146/1999/Q -TTg ngày 1 tháng 7 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph . Các B , ngành, a phương c n ch o chuNn b t t các d án vay v n u tư; rà soát l i toàn b d án vay v n tín d ng u tư, nh ng d án nào có hi u qu , có kh năng thu h i v n thì k p th i thNm nh, phê duy t d án theo úng quy nh, ch m d t tình tr ng "v n ch d án". ) Ngân hàng Nhà nư c ch o các ngân hàng thương m i ưu tiên b trí v n cho vay i v i các thành ph n kinh t trong các lĩnh v c nuôi tôm xu t khNu, tr ng cây công nghi p, cây ăn qu , tr ng r ng, ch bi n nông, lâm, thu s n v i lãi su t h p lý; c n i sâu bám sát các i tư ng vay v n k p th i tháo g các khó khăn, vư ng m c v th t c, t o i u ki n thu n l i cho vi c vay v n. Ngân hàng Nhà nư c nghiên c u s m th c hi n vi c m r ng m c v n cho vay i v i h nông dân phù h p v i nhu c u v n s n xu t theo t ng ngành ngh , thay i quy nh v th t c th ch p vay v n theo hư ng: i v i h nông dân chưa ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, n u có nhu c u vay v n thì c n có xác nh n c a y ban nhân dân xã v di n tích t h nông dân ang s d ng, không có tranh ch p. e) i v i ngu n v n u tư tr c ti p nư c ngoài, c n ch o th c hi n t t Quy t nh s 53/1999/Q -TTg ngày 26 tháng 3 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v m t s bi n pháp khuy n khích u tư tr c ti p nư c ngoài; B K ho ch và u tư
  3. ch trì cùng v i các B , ngành liên quan theo dõi quá trình th c hi n và xu t bi n pháp ti p t c tháo g vư ng m c trình Th tư ng Chính ph , t o i u ki n thu n l i cho các d án ang th c hi n u tư và ang ho t ng s n xu t kinh doanh, nh m h n ch n m c th p nh t s gi m sút u tư tr c ti p nư c ngoài. Trong tháng 8 năm 1999, B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph án v tiêu chí cho phép các doanh nghi p liên doanh chuy n i thành doanh nghi p 100% v n nư c ngoài và u tư m i theo phương th c này. 2. Huy ng thêm 4000 t ng thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c b sung cho các công trình giao thông, thu l i, y t , giáo d c; cho chương trình cung c p nư c s ch mi n núi, vùng sâu, vùng xa; cho chương trình gi i quy t vi c làm, di dân t do và phát tri n kinh t , xã h i các xã nghèo biên gi i chưa ư c u tư trong di n 1000 xã nghèo. S v n nêu trên ư c ưu tiên b trí cho nh ng công trình c n Ny nhanh ti n xây d ng ưa vào s d ng trong năm 1999 và năm 2000; b trí v n i ng c a các d án có v n ODA; các công trình c p bách thu c ngành giao thông, thu l i, y t , giáo d c ã th t c c n kh i công m i nhưng u năm chưa có v n b trí. 3. Th c hi n các bi n pháp kích c u trong lĩnh v c xây d ng cơ s h t ng nông thôn. a) Trong tháng 7 năm 1999, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì xây d ng trình Chính ph k ho ch kiên c kênh mương v i cơ ch huy ng v n : i v i vi c kiên c hoá kênh mương liên huy n, liên xã, ngu n v n u tư ư c trích t thu s d ng t nông nghi p và thu thu l i phí hàng năm, n u thi u s ư c vay t ngu n v n tín d ng ưu ãi, ngân sách nhà nư c s bù chênh l ch lãi su t; i v i vi c kiên c hoá kênh mương liên thôn, n i ng, th c hi n theo phương th c dân óng góp lao ng, Nhà nư c h tr v t tư xây d ng. Trư c m t, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o th c hi n t t t nh Thanh Hoá và t nh Ngh An, sau ó rút kinh nghi m m r ng ra các a phương khác. Trong tháng 7 năm 1999, B Tài chính hư ng d n các a phương vi c s d ng các ngu n thu t thu s d ng t nông nghi p, thu l i phí và các ngu n thu khác th c hi n kiên c hoá kênh mương. b) Trong tháng 8 năm 1999, B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xây d ng trình Chính ph k ho ch nâng c p m t ư ng giao thông nông thôn. Vi c nâng c p m t ư ng giao thông nông thôn ư c th c hi n theo phương th c huy ng óng góp c a nhân dân, ngân sách h tr m t ph n kinh phí. c) Nhà nư c dành m t kho n v n tín d ng ưu ãi cho ngân sách c p t nh, thành ph vay xây d ng các công trình kiên c hoá kênh mương, nâng c p m t ư ng giao thông và i n khí hoá nông thôn thu c i tư ng u tư c a ngân sách Ny nhanh ti n th c hi n, ngân sách c p t nh, thành ph s b trí v n tr trong m t s năm sau. B K ho ch và u tư ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Giao thông v n t i, B Công nghi p, B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c xác nh nhu c u v n c n b trí cho vay trong năm 1999 trình Th tư ng Chính ph quy t nh.
  4. 4. Th c hi n các bi n pháp h tr tiêu th s n phNm, tăng s c mua c a dân cư. a) Các B , ngành c n ch o, hư ng d n các doanh nghi p th c hi n các gi i pháp ng b nâng cao ch t lư ng và h giá thành s n phNm, có phương án h giá bán m t s s n phNm, nh t là các s n phNm còn t n ng l n ho c các s n phNm thi t y u. i v i m t s m t hàng còn t n ng l n như than, xi măng, thép xây d ng, có th th c hi n phương th c bán hàng tr ch m cho các h tiêu dùng, Nhà nư c s cho dãn n v n vay c a Ngân hàng và kéo dài th i h n n p thu tương ng v i giá tr hàng hoá bán tr ch m. Trong tháng 7 năm 1999, Ngân hàng Nhà nư c và B Tài chính hư ng d n th c hi n cơ ch này. Trong tháng 7 năm 1999, Th tư ng Chính ph ban hành cơ ch mua, bán hàng tr góp nh m Ny m nh vi c tiêu th m t s m t hàng s n xu t trong nư c. b) Các b và a phương ch o th c hi n t t vi c tiêu th nông s n cho nông dân, bi n pháp quan tr ng là Ny m nh tìm ki m th trư ng, khuy n khích các thành ph n tham gia xu t khNu. c) M r ng mô hình liên k t gi a cơ s ch bi n v i cơ s s n xu t nguyên li u theo các h p ng kinh t lâu dài. Các cơ s ch bi n t o i u ki n ng v n, v t tư, gi ng và h tr k thu t cho các cơ s s n xu t nguyên li u. i v i các lo i nông s n không qua ch bi n thì t ch c mua tr c ti p, h tr cho nông dân tiêu th h t s n phNm hàng hoá c a mình. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o th c hi n vi c này. II. CÁC GI I PHÁP KHUY N KHÍCH XU T KH U. 1. Trong tháng 7 năm 1999, B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p Qu h tr xu t khNu h tr , khuy n khích xu t khNu hàng nông s n. Ngu n v n hình thành Qu ư c trích m t ph n t ngu n thu chênh l ch giá hàng xu t, nh p khNu, phí c p h n ng ch xu t, nh p khNu và phí c p ch ng nh n xu t x hàng xu t khNu (C/O)... Trư c m t, chuy n toàn b s v n còn l i c a Qu bình n giá làm v n ban u c a Qu h tr xu t khNu. 2. B Thương m i cùng các ngành h u quan àm phán v i các nư c : Nga, I-R c, I- Ran... tăng kh i lư ng xu t khNu các m t hàng nông s n như cao su, chè, th t, rau qu ...theo phương th c hàng i hàng ho c bán tr ch m. Nhà nư c có chính sách tài tr hàng nông s n xu t khNu vào th trư ng này. 3. B Thương m i ch o ch t ch các doanh nghi p kinh doanh xu t, nh p khNu trong quá trình àm phán v i các ch hàng ho c các i tác, c n k t h p vi c nh p khNu máy móc thi t b v i vi c xu t khNu hàng hoá c a ta, h n ch nh p siêu. 4. B Tài chính nghiên c u trình Th tư ng Chính ph trong tháng 8 năm 1999 ch chi ti n hoa h ng trong giao d ch Ny m nh xu t khNu. III. CÁC GI I PHÁP V TÀI CHÍNH, TI N T .
  5. 1. Trong tháng 7 năm 1999, B Tài chính nghiên c u trình Chính ph s a i m t s quy nh v thu giá tr gia tăng nh m tháo g khó khăn cho doanh nghi p; soát xét l i bi u giá t i thi u tính thu xu t, nh p khNu cho phù h p; xem xét i u ch nh l i cơ ch hoàn thu và ch o ch t ch vi c t ch c th c hi n, t o i u ki n thu n l i cho doanh nghi p Ny m nh xu t khNu. 2. B Tài chính ph i h p v i các B , các a phương t p trung ch o ngành thu , h i quan bám sát tình hình s n xu t, kinh doanh thu úng, thu các kho n thu phát sinh theo lu t nh; tăng cư ng ki m tra, giám sát ch ng th t thu, t n ng, Nn l u ti n thu ; qu n lý ch t ch chi tiêu ngân sách, ki m tra, hư ng d n vi c th c hi n ti t ki m chi, s d ng ngu n d phòng ngân sách cho các nhi m v c p bách theo úng quy nh. 3. Ngân hàng Nhà nư c khNn trương hoàn thi n các văn b n hư ng d n th c hi n Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Lu t Các t ch c tín d ng. Trong tháng 7 năm 1999, trình Th tư ng Chính ph phương án b lãi su t tr n, chuy n sang i u hành theo lãi su t cơ b n phù h p v i Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. Ti p t c hoàn ch nh cơ ch cho vay, nâng cao năng l c thNm nh và trách nhi m c a các t ch c tín d ng; ch o các ngân hàng thương m i i sát cơ s , n m tình hình s n xu t, kinh doanh và nhu c u vay v n c a các i tư ng vay v n, b trí v n cho vay, áp ng k p th i v n cho s n xu t, kinh doanh trên cơ s b o m hi u qu c a v n cho vay. Theo dõi ch t ch di n bi n th trư ng trong và ngoài nư c i u hành t giá linh ho t, b o m khuy n khích xu t khNu, ki m soát nh p khNu, tăng giao d ch ki u h i qua ngân hàng, tăng d tr ngo i t . IV. CÁC GI I PHÁP V N NNH MÔI TRƯ NG U TƯ S N XU T, KINH DOANH VÀ TI P T C S P X P L I DOANH NGHI P NHÀ NƯ C. 1. B K ho ch và u tư khNn trương tri n khai vi c hư ng d n th c hi n Lu t Doanh nghi p, nh m t o môi trư ng kinh doanh n nh, bình ng gi a các lo i hình doanh nghi p. 2. T ng c c a chính ph i h p v i các t nh, thành ph ch o th c hi n các bi n pháp Ny m nh vi c hoàn thành c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t nông nghi p, t lâm nghi p, t nông thôn theo Ch th s 18/1999/CT-TTg ngày 1 tháng 7 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph . 3. Các B , ngành, a phương ti p t c ch o th c hi n k ho ch c ph n hoá và giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghi p nhà nư c. KhNn trương ban hành Ngh nh c a Chính ph v giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghi p nhà nư c; l p qu khuy n khích c ph n hoá; ng th i, nghiên c u i u ch nh l i cơ ch xác nh giá tr doanh nghi p c ph n hoá, b quy nh kh ng ch t l mua c ph n. B Tài chính nghiên c u trình Th tư ng Chính ph phương án cơ c u l i n c a các doanh nghi p th c hi n c ph n hoá và giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghi p theo hư ng : i v i ph n n ngân sách ã xác nh là không thu h i ư c thì cho xoá n ; n ngân hàng
  6. không thu h i ư c thì cho khoanh n , ho c xoá n , kèm theo bi n pháp x lý tài chính i v i ngân hàng. 4. Trong tháng 8 năm 1999, B K ho ch và u tư trình phương án thí i m bán ph n v n góp c a Nhà nư c trong các liên doanh v i nư c ngoài cho các nhà u tư trong nư c t o thêm kênh huy ng v n trong nư c và góp ph n t o ngu n ngân sách nhà nư c, bán l i c ph n c a Nhà nư c trong các doanh nghi p nhà nư c ã c ph n hoá không c n thi t có v n nhà nư c; ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành liên quan hư ng d n th c hi n Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v vi c bán c ph n cho nhà u tư nư c ngoài nh m huy ng v n, công ngh , nâng cao hi u qu s n xu t, kinh doanh, m r ng th trư ng u tư phát tri n doanh nghi p. V. T P TRUNG CH O CÔNG TÁC XOÁ ÓI, GI M NGHÈO, H TR CÁC XÃ C BI T KHÓ KHĂN. 1. Các B , ngành liên quan và các t nh, thành ph ch o ch t ch , khNn trương vi c tri n khai th c hi n Chương trình Qu c gia v xoá ói, gi m nghèo. Các t nh, thành ph khNn trương giúp các xã nghèo c bi t khó khăn xây d ng d án và nhanh chóng hoàn thành các th t c c n thi t gi i ngân nhanh ngu n v n này; ng th i, c p t m ng v n các xã tri n khai th c hi n các d án, công trình ã ư c duy t; tăng cư ng vi c ki m tra, giám sát b o m v n ư c ưa n dân, ch ng th t thoát, lãng phí v n. Th c hi n ch báo cáo nh kỳ hàng tháng v tình hình th c hi n Chương trình này k p th i ch o và có bi n pháp tháo g khó khăn, vư ng m c trong quá trình th c hi n. 2. U ban Dân t c và Mi n núi ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn cùng các a phương xây d ng các gi i pháp ngăn ch n di dân t do; t p trung gi i quy t n nh i s ng c a nhân dân vùng cao, các xã nghèo biên gi i. Xây d ng các mô hình nông, lâm k t h p trên t d c và hư ng d n chuy n giao k thu t n t ng h gia ình nh m kh c ph c tình tr ng di cư, du canh, du cư, ch t phá r ng làm nương r y, ho c phá r ng tr ng cây công nghi p. 3. B Y t ph i h p v i y ban Qu c gia Dân s - K ho ch hoá gia ình th c hi n chương trình phát tri n y t cơ s các vùng nghèo, xã nghèo; ph i h p v i B Lao ng, Thương binh và Xã h i, B Tài chính xây d ng phương án gi i quy t khó khăn v b o hi m y t cho 4 tri u ngư i nghèo. B Giáo d c và ào t o th c hi n chương trình phát tri n giáo d c vùng nghèo, c ng c và xây d ng trư ng l p, thu hút con em ng bào dân t c, ng bào nghèo vào h c t p, th c hi n ch mi n h c phí và các chính sách ưu tiên i v i con em nh ng gia ình nghèo. VI. V LĨNH V C XÃ H I. 1. Th c hi n các gi i pháp u tranh và phòng ng a n n ma tuý trong thanh niên. B Giáo d c và ào t o ph i h p v i B Công an và các c p chính quy n a phương, nh t là các thành ph l n, ti p t c th c hi n k ho ch làm trong s ch môi trư ng và phòng, ch ng nghi n ma tuý trong h c sinh, sinh viên, k p th i ngăn ch n, Ny lùi, ti n t i xoá b v cơ b n n n ma tuý trong h c sinh, sinh viên.
  7. 2. gi m b t tai n n giao thông, c n tăng cư ng tuyên truy n giáo d c ý th c ch p hành lu t l giao thông; ng th i, ti p t c ch o th c hi n Ngh nh s 36/CP c a Chính ph và có bi n pháp ki m tra, x lý nghiêm kh c các trư ng h p vi ph m lu t l giao thông. 3. Ti p t c ch o th c hi n các lĩnh v c y t , giáo d c, ào t o, khoa h c, công ngh , văn hoá, th d c, th thao, qu c phòng, an ninh...theo nhi m v và chương trình ã ra. 4. B Tài chính ph i h p v i B Lao ng, Thương binh và Xã h i, B K ho ch và u tư xem xét th c hi n vi c tr c p m t l n trong 6 tháng cu i năm 1999 i v i các i tư ng chính sách. VII. V CH O, I U HÀNH. 1. Các B , ngành và a phương c n xây d ng chương trình, k ho ch và có bi n pháp c th ti p t c th c hi n m nh m và có hi u qu Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t Trung ương 6 (l n 1), Ngh quy t c a B Chính tr v phát tri n nông nghi p, nông thôn và Ngh quy t c a Qu c h i v nhi m v năm 1999, Chương trình công tác c a Chính ph năm 1999 và các gi i pháp nêu trong Ngh quy t này. 2. cao trách nhi m và phát huy vai trò c a các thành viên Chính ph trong vi c th c hi n nhi m v theo dõi và giúp a phương; các thành viên Chính ph c n có k ho ch ph i h p v i Ch t ch t nh, thành ph ch o th c hi n t t công vi c. Sau phiên h p này, các thành viên Chính ph làm vi c c th v i các t nh, thành ph ư c phân công theo dõi thông báo n i dung và bi n pháp t ch c th c hi n Ngh quy t này. 3. Tăng cư ng công tác thông tin, báo cáo, công tác ki m tra vi c th c hi n Ngh quy t c a Chính ph và Quy t nh c a Th tư ng Chính ph . a) Các B , ngành, a phương c n th c hi n nghiêm túc ch thông tin, báo cáo theo Quy ch làm vi c c a Chính ph , t o ngu n thông tin thông su t, k p th i phát hi n nh ng ách t c, khó khăn và ch ng gi i quy t trong ph m vi quy n h n c a mình; xu t các gi i pháp c th nhanh chóng tháo g khó khăn... giúp Th tư ng Chính ph k p th i x lý, i u hành. Th trư ng các B , ngành, a phương c n tr c ti p ch o công tác ki m tra, ôn c vi c th c hi n Ngh quy t c a Chính ph và Quy t nh c a Th tư ng Chính ph . b) Văn phòng Chính ph thư ng xuyên theo dõi, ôn c các B , ngành, a phương trong vi c th c hi n Chương trình làm vi c, Ngh quy t c a Chính ph và Quy t nh c a Th tư ng Chính ph , c bi t t p trung vào m t s lĩnh v c công tác tr ng i m; k p th i báo cáo, ki n ngh Th tư ng Chính ph có các bi n pháp ch n ch nh, x lý sai ph m...
  8. c) Các B , ngành c n thư ng xuyên tìm hi u và ph n nh ý ki n c a các doanh nghi p và c a các nhà u tư i v i vi c ban hành, t ch c th c hi n và tính kh thi c a các cơ ch , chính sách c a Nhà nư c. d) Hàng tháng, Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính ph t ch c làm vi c v i các B , ngành thu c lĩnh v c ư c phân công theo dõi ki m i m, ánh giá tình hình th c hi n trong tháng và ra các bi n pháp ti p t c ch o th c hi n, t ng h p vào báo cáo chung do B trư ng B K ho ch và u tư chuNn b . 4. Ny m nh c i cách hành chính, i m i phương th c và nâng cao ch t lư ng xây d ng th ch , t ch c b máy và công tác cán b . a) Các ng chí B trư ng, Th trư ng các cơ quan c n t p trung ch o vi c so n th o các văn b n ư c phân công, ph i h p v i các cơ quan ch c năng làm úng quy trình xây d ng và thNm nh theo quy nh c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và Ngh nh s 101/CP ngày 23 tháng 9 năm 1997; kh c ph c tình tr ng văn b n c a c p trên ph i ch văn b n c a c p dư i m i thi hành ư c. b) Kh c ph c tình tr ng ùn Ny công vi c lên c p trên và lên Th tư ng Chính ph . Các B , ngành c n rà soát, ki m tra phân lo i công vi c thu c thNm quy n c a c p B , ngành ph i x lý; kiên quy t tr l i nh ng vi c thu c thNm quy n c a c p dư i, ng th i không trình Th tư ng Chính ph nh ng vi c thu c thNm quy n c a mình. c) Các B , ngành, a phương ti p t c th c hi n rà soát, s p x p l i i ngũ cán b qu n lý, nh t là s cán b th c thi chính sách, cán b qu n lý doanh nghi p, kiên quy t thay th nh ng cán b có sai ph m, cán b kém phNm ch t và năng l c công tác, b ng nh ng cán b có năng l c và phNm ch t nâng cao hi u qu ho t ng c a b máy qu n lý và hi u qu s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p nhà nư c. Ch n ch nh l l i và phong cách làm vi c; tăng cư ng công tác ph i h p trong x lý công vi c. 5. Ti p t c tri n khai ki m i m theo k ho ch 01 và 03 c a B Chính tr . Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , lãnh o a phương cùng Ban Cán s và c p y t ch c vi c ki m i m B , cơ quan mình nh m t ư c các m c tiêu và yêu c u mà Ngh quy t Trung ương 6 (l n 2) ã ra. Phan Văn Kh i ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản