intTypePromotion=1

Nghị quyết số 112/2019/NQ-­CP

Chia sẻ: Cuahoangde Cuahoangde | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
8
lượt xem
0
download

Nghị quyết số 112/2019/NQ-­CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 112/2019/NQ-­CP Sửa đổi nội dung của mảnh bản đồ có phiên hiệu F-48-82-B-c-2 kèm theo Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng tại hai khu vực do lịch sử để lại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 112/2019/NQ-­CP

  1. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ­­­­­­­ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 112/NQ­CP Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2019   NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NỘI DUNG MẢNH BẢN ĐỒ CÓ PHIÊN HIỆU F­48­82­B­c­2 BAN HÀNH  KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 26/NQ­CP NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ  VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH GIỮA TỈNH QUẢNG NINH VÀ THÀNH PHỐ  HẢI PHÒNG TẠI HAI KHU VỰC DO LỊCH SỬ ĐỂ LẠI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Sửa đổi nội dung của mảnh bản đồ có phiên hiệu F­48­82­B­c­2 kèm theo Nghị quyết  số 26/NQ­CP ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa  tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng tại hai khu vực do lịch sử để lại như sau: 1. Bãi bỏ đoạn địa giới hành chính cấp tỉnh giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng từ ngã  ba giữa sông Rút với sông Bạch Đằng tại điểm có tọa độ X=2304574,16; Y=491377471,43 đến  ngã ba giữa kênh Cái Tráp với cửa Lạch Huyện tại điểm có tọa độ X=2305209,13;  Y=491382940,68 (đoạn địa giới hành chính cấp tỉnh, không có tô bo màu hồng), được thể hiện  trên mảnh bản đồ có phiên hiệu F­48­82­B­c­2 kèm theo Nghị quyết số 26/NQ­CP ngày 25 tháng  4 năm 2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Ninh và thành  phố Hải Phòng tại hai khu vực do lịch sử để lại. 2. Bổ sung đoạn địa giới hành chính cấp tỉnh giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng từ  ngã ba giữa sông Rút với sông Bạch Đằng tại điểm có tọa độ X=2304574,16; Y=491377471,43  đến ngã ba giữa kênh Cái Tráp với cửa Lạch Huyện tại điểm có tọa độ X=2305209,13;  Y=491382940,68 theo kết quả hiệp thương, thống nhất giữa tỉnh Quảng Ninh với thành phố Hải  Phòng và được thể hiện trên mảnh bản đồ có phiên hiệu F­48­82­B­c­2. 3. Mảnh bản đồ có phiên hiệu F­48­82­B­c­2 đã được sửa đổi, bổ sung kèm theo Nghị quyết này  thay thế mảnh bản đồ có phiên hiệu F­48­82­B­c­2 kèm theo Nghị quyết số 26/NQ­CP ngày 25  tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Ninh và  thành phố Hải Phòng tại hai khu vực do lịch sử để lại. Điều 2. Trách nhiệm thi hành
  2. Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân  thành phố Hải Phòng căn cứ Điều 1 Nghị quyết này xác định cụ thể đường địa giới hành chính  trên thực địa để khép kín đường địa giới cấp tỉnh và chuyển vẽ lên bản đồ địa giới hành chính  hệ tọa độ quốc gia VN­2000 để quản lý, hoàn thành trong năm 2019. Điều 3. Hiệu lực thi hành 1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ  tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các cơ  quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./   TM. CHÍNH PHỦ Nơi nhận: THỦ TƯỚNG ­ Ban Bí thư Trung ương Đảng; ­ Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; ­ Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; ­ HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh; ­ HĐND, UBND thành phố Hải Phòng; ­ Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; ­ Văn phòng Tổng Bí thư; ­ Văn phòng Chủ tịch nước; ­ Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; Nguyễn Xuân Phúc ­ Văn phòng Quốc hội; ­ Tòa án nhân dân tối cao; ­ Viện kiểm sát nhân dân tối cao; ­ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ­ VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg, TGĐ  Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; ­ Lưu: VT, NC (2).  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2