Nghị quyết Số: 117/2009/NQ-HĐND

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
49
lượt xem
1
download

Nghị quyết Số: 117/2009/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU, CHI NGUỒN THU HOẠT ĐỘNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT CỦA TỈNH LONG AN NĂM 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 22

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết Số: 117/2009/NQ-HĐND

  1. HỘI ĐỒNG NHẦN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH LONG AN NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 117/2009/NQ-HĐND Tân An, ngày 07 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU, CHI NGUỒN THU HOẠT ĐỘNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT CỦA TỈNH LONG AN NĂM 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 22 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002; Căn cứ nghị quyết số 68/2006/NQ-QH11 ngày 31/10/2006 của Quốc hội về việc dự toán NSNN; Sau khi xem xét Tờ trình số 3956/TTr-UBND ngày 10/11/2009 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết năm 2010; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Giao dự toán thu từ hoạt động xổ số kiến thiết của tỉnh Long An năm 2010 là 400 tỷ đồng.
  2. Giao dự toán chi từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết của tỉnh Long An năm 2010 là 400 tỷ đồng, để thực hiện đầu tư các công trình, dự án phúc lợi xã hội. Trong đó, tập trung đầu tư các công trình, dự án thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo và dạy nghề theo quy định (theo phụ lục đính kèm). Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện. Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VII, kỳ họp thứ 22 thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2009./. CHỦ TỊCH Nơi nhận: - UB Thường vụ Quốc hội (b/c); - Chính phủ (b/c); - VP.Quốc hội; Đỗ Hữu Lâm - VP.Chính phủ (TP.HCM); - TT.TU (b/c); - UBND tỉnh; - UBMTTQ tỉnh; - Đại biểu QH đơn vị tỉnh LA; - Đại biểu HĐND tỉnh khoá VII; - Thủ trưởng các sở ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - TT.HĐND, UBND huyện, thành phố; - VP. UBND tỉnh;
  3. - Lãnh đạo và chuyên viên VP. ĐĐBQH&HĐND tỉnh; - Lưu. DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT (Kèm theo NQ số 117/2009/NQ-HĐND ngày 07/12/2009 của HĐND tỉnh) STT Danh mục công trình Chủ đầu tư Địa điểm KH 2010 Ghi chú xây dựng (tỷ đồng) 1 2 3 4 5 6 TỔNG SỐ 400,00 CBĐT & CBTHDA 10,0 Thanh toán KLNT 10,0 Vốn thực hiện dự án 380,00 Ngành Giáo dục - Đào tạo 204,50 A Đối ứng KCH và hỗ trợ 145,00 huyện 1 Đối ứng KCH giai đoạn 2 các huyện 80,00 2 Hỗ trợ xây dựng trường đạt các huyện 25,00 chuẩn 3 Hỗ trợ máy tính trường học các huyện 30,00 4 Cải tạo nhà vệ sinh các các huyện 10,00
  4. trường học B Dự án tỉnh quản lý 59,50 Dự án chuyển tiếp 1 THPT Đức Hoà UB Đức Đức Hoà 8,00 Hòa 2 THPT Rạch Kiến Sở XD Cần Đước 8,00 3 THPT Mộc Hoá Sở XD Mộc Hoá 5,00 4 THPT Gò Đen UB Bến Bến Lức 8,00 Lức 5 Trường nuôi dạy trẻ khuyết Sở XD Tân An 4,00 tật 6 THPT Thạnh Hoá UB Thạnh Thạnh 8,00 Hóa Hóa 7 THPT Tân Thạnh UB Tân Tân 8,00 Thạnh Thạnh 8 THPT Bán công Tân Trụ Sở XD Tân Trụ 2,50 Dự án Khởi công mới 9 Trường THPT chuyên cấp Sở XD Tân An 8,00 tỉnh Ngành Y tế 61,000 Dự án chuyển tiếp 1 Trường THYT Sở XD Tân An 2,00
  5. 2 Bệnh viên Thạnh Hoá Sở XD Thạnh 2,00 Hóa 3 Bệnh viên Hậu Nghĩa Sở XD Đức Hòa 10,00 4 Bệnh viện Bến Lức Sở XD Bến Lức 10,00 5 Bệnh viện Đức Huệ Sở XD Đức Huệ 7,00 6 Bệnh viện Tân Thạnh Sở XD Tân 7,00 Thạnh 7 Bệnh viện Tân Hưng Sở XD Tân Hưng 5,00 8 Bệnh viện Vĩnh Hưng UBND H. Vĩnh 5,00 Vĩnh Hưng Hưng Dự án khởi công mới 1 Khoa Ung bướu BVĐK Sở Y tế Tân An 5,00 tỉnh 2 Bệnh viện Thủ Thừa Sở XD Thủ Thừa 8,00 Ngành Lao động TBXH 54,50 Dự án chuyển tiếp 1 Trường dạy nghề Long An Sở XD 12,00 (Trường Cao đẳng nghề) 2 Trung tâm GDLĐXH Sở XD 4,00 Thạnh Hoá 3 Truường dạy nghề Đức Sở XD 10,50 Hoà
  6. 4 Mở rộng Trung tâm bảo trợ Sở XD 7,00 xã hội 5 Trung tâm giới thiệu việc Sở XD 4,00 làm Long An 6 Nghĩa trang liệt sỹ H. Vĩnh UBND H. 3,00 Hưng Vĩnh Hưng 7 KTX trường dạy nghề Trường DN 3,00 ĐTM ĐTM 8 Nghĩa trang liệt sỹ H.Cần UBND H. 2,00 Giuộc Cần Giuộc Dự án Khởi công mới 9 Nghĩa trang liệt sỹ liên UBND H. Châu 2,00 huyện Châu Thành - Tân Châu Thành Thành Trụ 10 Nghĩa trang liệt sỹ huyện UBND H. Đức Hòa 2,00 Đức Hoà Đức Hòa 11 Đền tưởng niệm liệt sỹ UBND H. Đức Huệ 2,00 huyện Tân Trụ Tân Trụ 12 Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ UBND H. 3,00 huyện Đức Huệ Đức Huệ Ngành cấp nước và công 19,00 cộng Dự án chuyển tiếp
  7. 1 Kè Bảo định Sở XD 5,00 2 Đối ứng Xoá cầu khỉ Tỉnh Đoàn 1,00 3 Đường vào khu xử lý rác Cty TNHH 8,00 Tân Đông một TV công trình đô thị Tân An 4 Kè đá sông Vàm Cỏ tây (từ Sở Tân An 5,00 UB đến bến đò Chú Tiết) NN&PTNT Ngành Văn hoá - Thề thao - 41,00 Du lịch A Hổ trợ Trung tâm Văn hoá các huyện 12,00 thể thao xã (*) B Dự án tỉnh quản lý 29,00 Công trình chuyển tiếp Dự án nhóm B 1 Di tích Vàm Nhật Tảo Sở 7,00 VHTT&DL 2 Khu công viênTượng đài Sở 13,00 VHTT&DL 3 Di tích lịch sử cách mạng Sở 7,00 Bình Thành VHTT&DL 4 Di tích Nhà Tổng Thận Sở Tân An 2,00
  8. VHTT&DL
Đồng bộ tài khoản