Nghị quyết Số: 150/2009/NQ-HĐND16

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
2
download

Nghị quyết Số: 150/2009/NQ-HĐND16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ 19

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết Số: 150/2009/NQ-HĐND16

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH BẮC NINH NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 150/2009/NQ-HĐND16 Bắc Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ 19 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008; Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ - CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Sau khi xem xét Tờ trình số 55/TTr - UBND ngày 02/12/2009 của UBND tỉnh đề nghị ban hành “Quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý”; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 55/TTr - UBND ngày 02/12/2009 của UBND tỉnh “V/v quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý”.
  2. Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường kỳ cuối năm của HĐND tỉnh. Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2010. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này được HĐND tỉnh Khoá XVI, kỳ họp thứ 19 thông qua./. CHỦ TỊCH Nguyễn Công Ngọ
Đồng bộ tài khoản