intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Nghị Quyết Số: 162/2009/NQ-HĐND

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
2
download

Nghị Quyết Số: 162/2009/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 18

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị Quyết Số: 162/2009/NQ-HĐND

 1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- -------------- Số: 162/2009/NQ-HĐND Biên Hòa, ngày 10 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 18 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa VII; Sau khi xem xét Tờ trình số 383/TTr-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2009 của Thường trực HĐND tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2010 và kết quả thảo luận của các Đại biểu tại tổ và tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Nhất trí thông qua chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2010 ban hành kèm theo Tờ trình số 383/TTr-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2009 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII. Điều 2. Bổ sung nghị quyết về quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015 có xét đến năm 2020 (theo tờ trình của UBND tỉnh). Điều 3. Tổ chức thực hiện 1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong năm 2010, trường hợp cần điều chỉnh chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND thì Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh lập tờ trình đề nghị điều chỉnh và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất.
 2. 2. Giao UBND tỉnh căn cứ chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện xây dựng nội dung và trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Tổ Đại biểu HĐND, các Đại biểu HĐND tỉnh, Văn phòng ĐĐBQH & HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 18 thông qua./. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI CHỦ TỊCH Trần Đình Thành

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản