Nghị quyết Số: 22/2009/NQ-HĐND

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
75
lượt xem
3
download

Nghị quyết Số: 22/2009/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ ÁN VÀO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2009; KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 18

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết Số: 22/2009/NQ-HĐND

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH TÂY NINH NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 22/2009/NQ-HĐND Tây Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ ÁN VÀO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2009; KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 18 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 68/2006/QH11, ngày ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007; Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-BKH, ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc Ngân sách Nhà nước năm 2010; Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC, ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài chính về việc Giao dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2010; Sau khi xem xét Tờ trình số 3110/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009; Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thống nhất điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 và thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 như sau: 1. Điều chỉnh, bổ sung a) Bổ sung dự án vào Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 - Trường THPT Nguyễn Trãi; - Bệnh viện huyện Bến Cầu; - Bệnh viện huyện Tân Châu; - Bệnh viện thị xã Tây Ninh; - Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản; - Cải tạo Di tích lịch sử văn hóa Tua 2; - Nâng cấp đường số 1, khu dân cư số 1, phường 3, thị xã Tây Ninh; - Cống thoát nước Cụm công nghiệp Thanh Điền. b) Chưa triển khai thực hiện dự án Kênh tiêu Bàu Rông - Suối Gia Bình, huyện Trảng Bàng. 2. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010
  2. Tổng kế hoạch vốn đầu tư: 836.950 triệu đồng, bao gồm: - Vốn cân đối ngân sách tỉnh: 192.700 triệu đồng (Trong đó, chuẩn bị đầu tư: 10.000 triệu đồng) - Vốn Trung ương hỗ trợ mục tiêu: 118.000 triệu đồng; - Vốn xổ số kiến thiết: 496.250 triệu đồng, - Vốn nước ngoài: 30.000 triệu đồng. (đính kèm biểu chi tiết) Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, căn cứ vào tình hình thực tế Ủy ban nhân dân tỉnh được chủ động thực hiện: - Điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án có khối lượng thực hiện thấp hơn kế hoạch được giao cho các dự án có khối lượng thực hiện cao hơn kế hoạch vốn được giao; - Báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung các dự án trọng điểm, bức xúc, các dự án ngành giáo dục, y tế (khi đã đủ thủ tục và hồ sơ quy định) để triển khai thực hiện; - Huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện các dự án khi có nhu cầu và có quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền. Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 và Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định. Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VII, kỳ họp thứ 18 thông qua./. CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Thu Thủy FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Danh Muc 5
  3. 6
Đồng bộ tài khoản