Nghị quyết số 23/2002/NQ-HĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 23/2002/NQ-HĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 23/2002/NQ-HĐ về định hướng quy hoạch phát triển hệ thống giao thông đường bộ giai đoạn 2001 - 2010 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 23/2002/NQ-HĐ

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 23/2002/NQ-H TP. H Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2002 NGHN QUY T V NNH HƯ NG QUY HO CH PHÁT TRI N H TH NG GIAO THÔNG Ư NG B GIAI O N 2001-2010. H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân (s a i) ngày 21 tháng 6 năm 1994; Kỳ h p l n th 8 H i ng nhân dân thành ph H Chí Minh khóa VI ư c t ch c t ngày 25 n ngày 29 tháng 6 năm 2002; Sau khi xem xét báo cáo c a y ban nhân dân thành ph v quy ho ch h th ng giao thông thành ph giai o n 2001-2010 và m t s tuy n ư ng u tư theo hình th c BOT- thu phí giao thông, báo cáo th m nh c a Ban Kinh t -Ngân sách và các ý ki n c a i bi u, H i ng nhân dân thành ph ; QUY T NGHN 1. Ghi nh n t trình c a y ban nhân dân thành ph v nh hư ng quy ho ch phát tri n h th ng giao thông ư ng b thành ph giai o n 2001-2010 và giao cho y ban nhân dân thành ph b sung quy ho ch m t cách toàn di n, ng b và trình H i ng nhân dân thành ph trư c khi trình c p có thNm quy n phê duy t. 2. Ch p thu n ch trương huy ng m i ngu n l c, k c các d án BOT phát tri n nhanh h th ng giao thông ư ng b thành ph , ph c v cho yêu c u phát tri n kinh t và i l i thu n l i, an toàn cho nhân dân. Trư c m t, tri n khai nhanh các d án BOT như trong t trình. 3. Giao y ban nhân dân thành ph t ch c th c hi n Ngh quy t này và báo cáo k t qu trong các phiên h p thư ng kỳ c a H i ng nhân dân thành ph ./. TM. H I NG NHÂN DÂN TP/HCM Nơi nh n: CH TNCH - UB Thư ng v Qu c h i - VP Ch t ch nư c, VPCP - VP Qu c h i và các UB c a QH (20b) - Ban TCCB Chính ph - B Tư pháp, i bi u Qu c h i TP - i bi u H ND TP, TT H ND TP - Các Ban ng, VP Thành y - TT UB MTTQ/TP Huỳnh m - Th trư ng các s , ban, ngành TP - Ch t ch H ND ) các qu n - Ch t ch UBND ) huy n - VP oàn i bi u QH TP
  2. - VP H ND-UBND TP - Các báo, ài TP và TW óng t i TP “ ưa tin” - Lưu HC, Lưu TH-H (14 b n)
Đồng bộ tài khoản