Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
130
lượt xem
18
download

Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 24/2008/NQ-CP Hà N i, ngày 28 tháng 10 năm 2008 NGHN QUY T BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A CHÍNH PH TH C HI N NGHN QUY T H I NGHN L N TH 7 BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG NG KHÓA X V NÔNG NGHI P, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 c a H i ngh l n th 7 Ban Ch p hành Trung ương ng khóa X v nông nghi p, nông dân, nông thôn; Xét ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, QUY T NGHN: i u 1. Ban hành kèm theo Ngh quy t này Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 7 Ban Ch p hành Trung ương ng khóa X v nông nghi p, nông dân, nông thôn. i u 2. Ngh quy t này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ;
 2. - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (5b). CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A CHÍNH PH TH C HI N NGHN QUY T H I NGHN L N TH 7 BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG NG KHÓA X V NÔNG NGHI P, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN (ban hành kèm theo Ngh quy t s 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 c a Chính ph ) H i ngh l n th 7 Ban Ch p hành Trung ương ng khóa X ã ban hành Ngh quy t s 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 v nông nghi p, nông dân, nông thôn. th c hi n Ngh quy t c a Trung ương, Chính ph xây d ng Chương trình hành ng v i các n i dung ch y u sau: I. M C TIÊU VÀ YÊU C U C A CHƯƠNG TRÌNH 1. M c tiêu c a Chương trình hành ng (Chương trình) là kh ng nh và b sung nhi m v c a Chính ph , các B , ngành, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c th c hi n th ng l i Ngh quy t Trung ương v nông nghi p, nông dân, nông thôn, nh m: a) Xây d ng n n nông nghi p phát tri n toàn di n theo hư ng hi n i, s n xu t hàng hóa l n, có năng su t, ch t lư ng, hi u qu và kh năng c nh tranh cao, t m c tăng trư ng 3,5 – 4%/năm; b o m v ng ch c an ninh lương th c qu c gia c trư c m t và lâu dài. b) T p trung ào t o ngu n nhân l c nông thôn, chuy n m t b ph n lao ng nông nghi p sang công nghi p và d ch v , gi i quy t vi c làm, nâng cao thu nh p c a dân cư nông thôn tăng lên 2,5 l n so v i hi n nay. c) Nâng cao ch t lư ng cu c s ng v t ch t và tinh th n c a dân cư nông thôn, nh t là các vùng còn nhi u khó khăn, t o i u ki n thu n l i nông dân tham gia óng góp và hư ng l i nhi u hơn vào quá trình công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. d) Hoàn thi n ng b k t c u h t ng kinh t - xã h i nông thôn; xây d ng nông thôn m i b n v ng theo hư ng văn minh, giàu p, b o v môi trư ng sinh thái, gi gìn b n s c văn hóa dân t c; m b o i u ki n h c t p, ch a b nh, sinh ho t văn hóa, th d c th thao h u h t các vùng nông thôn g n v i các ô th trung bình. ) Nâng cao năng l c phòng ch ng gi m nh thiên tai, th c hi n m t bư c các bi n pháp thích ng và i phó v i bi n i khí h u toàn c u, nh t là nư c bi n dâng. 2. Yêu c u c a Chương trình là quán tri t sâu s c quan i m, m c tiêu và n i dung c a Ngh quy t Trung ương xây d ng các chương trình kinh t - xã h i, các án chuyên ngành, c th hóa thành các văn b n quy ph m pháp lu t. Trên cơ s Ngh quy t và Chương trình hành ng c a Chính ph , các B , ngành, y ban nhân dân
 3. t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng k ho ch c th ch o tri n khai th c hi n. II. NH NG NHI M V CH Y U Căn c ch c năng, nhi m v , quy n h n qu n lý nhà nư c ư c giao, các B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t p trung ch o, t ch c tri n khai nh ng nhi m v ch y u sau ây: 1. Th ng nh t nh n th c, hành ng v nông nghi p, nông dân, nông thôn Các cơ quan ch c năng các c p t ch c quán tri t và th c hi n tuyên truy n, giáo d c, v n ng sâu r ng trong toàn xã h i v v trí, vai trò và t m quan tr ng c a nông nghi p, nông dân, nông thôn trong quá trình công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c; c th hóa nh ng ch trương và gi i pháp l n, huy ng s c m nh c a c h th ng chính tr tri n khai các n i dung c a Ngh quy t này, cũng như các Ngh quy t khác c a ng và Nhà nư c liên quan n nông nghi p, nông dân, nông thôn. 2. Xây d ng các chương trình m c tiêu qu c gia n năm 2020 Ti p t c tri n khai ng b , có hi u qu a bàn nông thôn các Chương trình m c tiêu Qu c gia ã ư c phê duy t. Tri n khai xây d ng m i Chương trình m c tiêu Qu c gia sau ây: a) Chương trình m c tiêu Qu c gia v xây d ng nông thôn m i v i n i dung chính là: xây d ng, t ch c cu c s ng c a dân cư nông thôn theo hư ng văn minh, hi n i, gi gìn b n s c văn hóa và môi trư ng sinh thái g n v i phát tri n ô th , th tr n, th t . Phát tri n ng b h th ng h t ng kinh t - xã h i nông thôn phù h p quy ho ch không gian xây d ng làng ( p, thôn, b n), xã và quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a ngành, a phương; k t h p gi a h tr c a Nhà nư c v i phát huy n i l c c a c ng ng dân cư nông thôn. Nâng cao dân trí, ào t o ngu n nhân l c và t ch c t t i s ng văn hóa cơ s . Xây d ng các hình th c t ch c s n xu t phù h p v i yêu c u c a n n nông nghi p hi n i, s n xu t hàng hóa g m c nông nghi p và phi nông nghi p, th c hi n “m i làng m t ngh ”. b) Chương trình m c tiêu Qu c gia v thích ng v i s bi n i khí h u. Trong ó làm rõ các n i dung: xây d ng hoàn thi n m ng lư i theo dõi, d báo, c nh báo các lo i thiên tai: bão, lũ, s t l núi, sóng th n, khí h u m lên và nư c bi n dâng… trên t ng a bàn, thông tin k p th i n ngư i dân; tăng cư ng năng l c c a các cơ quan qu n lý phòng ch ng thiên tai, tìm ki m c u n n áp ng yêu c u nhi m v . Phân kỳ u tư xây d ng cơ s h t ng phòng ch ng thiên tai, trư c h t là h th ng ê sông, ê bi n, tr ng r ng phòng h ven bi n, các vùng xung y u, các d án h tr c bi t t o các khu dân cư, ư ng giao thông, công trình công c ng vư t lũ, bão, s t l núi, ven sông, ven bi n…. Tri n khai các chương trình nghiên c u ánh giá tác ng c a bi n i khí h u t i nông nghi p, nông thôn t ng vùng; xây d ng các k ch b n i phó, thích nghi. c) Chương trình m c tiêu Qu c gia v ào t o ngu n nhân l c nông thôn. T p trung xây d ng k ho ch và gi i pháp ào t o cho b ph n con em nông dân trình , năng l c vào làm vi c các cơ s công nghi p, th công nghi p và d ch v và chuy n
 4. ngh ; b ph n nông dân còn ti p t c s n xu t nông nghi p ư c ào t o v ki n th c và k năng th c hành s n xu t nông nghi p hi n i; ng th i t p trung ào t o nâng cao ki n th c cho cán b qu n lý, cán b cơ s . 3. Nâng cao ch t lư ng quy ho ch và qu n lý quy ho ch Trên cơ s i u ki n c th và l i th c a t ng vùng, nghiên c u, d báo th trư ng, ti n b k thu t công ngh , các B , ngành, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng các quy ho ch t ng th , rà soát b sung các quy ho ch hi n có trình c p có thNm quy n phê duy t; ch o, hư ng d n và giám sát th c hi n quy ho ch ph m vi ngành và a phương. Trong năm 2009 ph i hoàn thành các quy ho ch sau: a) Xây d ng quy ho ch s d ng t n năm 2020. Trong ó, s m hoàn thành quy ho ch s d ng t lúa có cơ ch , chính sách b o v , b o m an ninh lương th c qu c gia trư c m t và lâu dài. b) Rà soát và xây d ng m i các quy ho ch: t ng th phát tri n h th ng ô th Vi t Nam (g m c th tr n, th t ) n năm 2025; quy ho ch vùng t nh; quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn; quy ho ch khu dân cư vùng thư ng xuyên b nh hư ng c a thiên tai. c) Rà soát, b sung quy ho ch các khu công nghi p, c m công nghi p, khu kinh t , khu ch xu t n năm 2015 và t m nhìn 2020 theo nguyên t c t n d ng t i a t ai không có kh năng làm nông nghi p phát tri n công nghi p và d ch v . d) Rà soát, b sung quy ho ch phát tri n giao thông, chú tr ng n phát tri n h th ng giao thông các vùng khó khăn t o i u ki n phát tri n nhanh hơn; giao thông n ven bi n và các vùng trung du phát tri n công nghi p, ô th . ) Rà soát, b sung quy ho ch phát tri n th y l i theo hư ng a m c tiêu, chú tr ng m b o nhu c u tư i tiêu ch ng cho h u h t di n tích lúa, nuôi tr ng th y s n và ph c v dân sinh. e) Rà soát, b sung quy ho ch v chuy n i cơ c u s n xu t nông, lâm, ngư nghi p theo hư ng hi n i, b n v ng, s n xu t hàng hóa l n, có năng su t, ch t lư ng, hi u qu và kh năng c nh tranh cao. 4. Xây d ng các án chuyên ngành Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph theo ch c năng, nhi m v ư c phân công ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan xây d ng các án chuyên ngành theo các nhóm: a) Xây d ng n n nông nghi p hi n i (bao g m các án phát tri n ngành tr ng tr t, chăn nuôi, b o v và phát tri n r ng; phát tri n nuôi tr ng, khai thác và b o v ngu n l i th y s n), trong ó ph i khai thác t i a l i th so sánh c a t ng vùng sinh thái, t ng lo i s n phNm phù h p v i yêu c u c a th trư ng, g n s n xu t hàng hóa v i công nghi p ch bi n và áp d ng ti n b khoa h c công ngh nâng cao kh năng c nh tranh và hi u qu kinh t .
 5. Ny m nh vi c áp d ng cơ gi i hóa nông nghi p phù h p v i i u ki n c a t ng vùng, t ng lo i cây tr ng, v t nuôi, t p trung vào m t s vùng s n xu t hàng hóa l n, thi u lao ng. Th c hi n ng b các gi i pháp h n ch t i a t n th t sau thu ho ch. b) Phát tri n công nghi p, ti u th công nghi p và d ch v nông thôn: xác nh rõ nh ng ngành ngh h tr tr c ti p cho s n xu t nông nghi p, chuy n d ch cơ c u kinh t , cơ c u lao ng, góp ph n tích c c vào vi c t o vi c làm, tăng thu nh p c a dân cư nông thôn, g n v i vi c hình thành các khu công nghi p, c m công nghi p – d ch v , các khu ch xu t và phát tri n ô th nông thôn. c) Phát tri n k t c u h t ng kinh t - xã h i nông thôn: t p trung ch y u vào vi c hoàn ch nh h th ng th y l i, giao thông nông thôn và các k t c u h t ng xã h i m b o yêu c u phát tri n ng b , t o i u ki n Ny nhanh t c phát tri n kinh t - xã h i nông thôn, nh t là các vùng còn nhi u khó khăn. d) Nâng cao i s ng v t ch t, tinh th n cho dân cư nông thôn: chú tr ng t o vi c làm t phát tri n công nghi p, ti u th công nghi p, ngành ngh nông thôn và d ch v ; ch o th c hi n ng b chi n lư c toàn di n v tăng trư ng và xóa ói gi m nghèo, n l c nâng cao nhanh i s ng ng bào các dân t c thi u s ; phát tri n giáo d c, y t , văn hóa nông thôn và th c hi n các chính sách an sinh xã h i. ) i m i các hình th c t ch c s n xu t có hi u qu nông thôn: trong ó, ph i xác nh rõ v trí, vai trò c a các hình th c t ch c s n xu t có hi u qu nông thôn, chú tr ng phát tri n lo i hình s n xu t t o t phá căn b n, áp ng yêu c u c a n n nông nghi p hi n i, chuy n d ch cơ c u kinh t , cơ c u lao ng nông thôn. Hình thành m i liên k t h s n xu t v i trang tr i, h p tác xã, doanh nghi p, t ch c khoa h c, thương m i, hi p h i ngành hàng. e) Phát tri n khoa h c – công ngh ph i tr thành khâu t phá phát tri n nông nghi p hi n i và chuy n d ch cơ c u kinh t nông thôn. Phát tri n nhanh vi c ng d ng công ngh sinh h c và s n xu t nông nghi p công ngh cao; t p trung vào vi c phát tri n gi ng cây nông nghi p, cây lâm nghi p, gi ng v t nuôi và gi ng th y s n. Nâng cao năng l c và i m i cơ ch , chính sách qu n lý khoa h c công ngh nâng cao nhanh hi u qu nghiên c u và chuy n giao nhanh ti n b khoa h c công ngh vào s n xu t. g) Nâng cao năng l c qu n lý nhà nư c ph i m b o nguyên t c b qu n lý a ngành, nhưng không chia c t, phân tán, tăng cư ng năng l c i u hành, ch o th ng nh t t Trung ương n a phương, m i ngành, lĩnh v c có s liên k t, th ng nh t ng b gi a qu n lý nhà nư c v i nghiên c u khoa h c và ào t o, các hình th c t ch c s n xu t và tăng cư ng năng l c ch o, i u hành; tăng cư ng s ph i h p gi a các ngành, các c p. 5. Nhóm d án lu t và chính sách a) S a i Lu t t ai theo hư ng: ti p t c kh ng nh t ai là s h u toàn dân, nhà nư c th ng nh t qu n lý theo quy ho ch, k ho ch s d ng có hi u qu ; giao t cho h gia ình s d ng lâu dài; m r ng h n m c s d ng t; thúc Ny quá trình tích t t ai; công nh n quy n s d ng t ư c v n ng theo cơ ch th trư ng,
 6. tr thành m t ngu n v n trong s n xu t kinh doanh. Trư c m t, s a i ngay các văn b n hư ng d n thi hành Lu t t ai 2003 v thu h i t, b i thư ng, tái nh cư, giá t, chuy n i, chuy n như ng và cơ ch b o v qu t tr ng lúa. b) S a i Lu t Ngân sách nhà nư c theo hư ng: tăng u tư phát tri n cho khu v c nông nghi p, nông thôn; i u ti t, phân b ngân sách nhà nư c m b o l i ích c a các a phương có i u ki n phát tri n công nghi p v i các a phương thu n nông; tăng cư ng phân c p thu, chi ngân sách cho các a phương, bao g m c c p huy n, xã. c) Rà soát các quy nh v u tư khuy n khích u tư vào nông nghi p, nông thôn. d) Xây d ng các Lu t: V sinh an toàn th c phNm, Th y l i, Nông nghi p, B o v th c v t, Thú y. ) Xây d ng chính sách thu hút cán b , thanh niên, trí th c v nông thôn. Nhi m v c th c a các B , ngành có Ph l c kèm theo. III. T CH C CH O TH C HI N Chính ph ch o thư ng xuyên công tác quy ho ch t ng th , xây d ng các chính sách ng b , các chương trình, d án và phân b các ngu n l c ưu tiên cho phát tri n nông nghi p, nông dân, nông thôn theo tinh th n Ngh quy t s 26-NQ/TW (khóa X). Phân công Phó Th tư ng Thư ng tr c tr c ti p ch o, i u hành các B , ngành, a phương th c hi n công tác này. Hàng năm, Chính ph ti n hành ki m i m, ánh giá và ra Thông báo chuyên v vi c tri n khai th c hi n Ngh quy t. nh kỳ sơ k t, t ng k t, nhân r ng các mô hình t t, khen thư ng, k lu t k p th i các t ch c, cá nhân trong quá trình tri n khai th c hi n Ngh quy t. Ngay sau khi Chương trình hành ng này c a Chính ph ư c ban hành, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c ph i xây d ng và tri n khai th c hi n các chương trình, án, d án chuyên ngành. M i B phân công m t ng chí Th trư ng ph trách ch o công tác này. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phân công Phó Bí thư, Ch t ch y ban nhân dân ch o các cơ quan chuyên môn, các cơ s quy ho ch, xây d ng và t ch c tri n khai các chương trình, d án c a a phương. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn là cơ quan thư ng tr c, ch u trách nhi m tham mưu giúp Chính ph theo dõi, t ng h p tình hình, nh kỳ 6 tháng báo cáo Chính ph vi c th c hi n Ngh quy t này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG
 7. Nguy n T n Dũng PH L C CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A CHÍNH PH TH C HI N NGHN QUY T H I NGHN L N TH 7 BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG NG KHÓA X V NÔNG NGHI P, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN (ban hành kèm theo Ngh quy t s 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 c a Chính ph ) Th i h n Cơ quan Cơ quan ph i trình Hình th c TT N i dung công vi c ch trì h p Th văn b n tư ng CP I V QUY HO CH N NĂM 2020 1 Quy ho ch s d ng t B Tài Các B : Quý IV - T trình n năm 2020 nguyên NN&PTNT, năm c a Chính và Môi KH& T, XD, 2009 ph trình Trư ng Giao thông VT Qu c h i và UBND các t nh, thành ph 2 Rà soát, b sung quy B K Các B : Công Quý IV -Q c a ho ch phát tri n các khu ho ch và thương, năm TTCP; công nghi p, c m công u tư TN&MT, XD, 2009 nghi p, khu kinh t , khu NN&PTNT, -Q c a ch xu t n năm 2015, UBND các t nh, UBND t m nhìn 2020. thành ph các t nh, thành ph 3 Rà soát, i u ch nh, b B Giao Các B : Quý II Quy t sung Quy ho ch phát thông NN&PTNT, năm nh c a tri n giao thông nông v nt i TN&MT 2009 Th thôn tư ng Chính ph 4 i u ch nh quy ho ch B Xây Các B : Quý III -Q c a t ng th phát tri n h d ng NN&PTNT, năm TTCP; th ng ô th Vi t Nam TN&MT, 2009 n 2025 KH& T, N i v , -Q c a UBND các t nh, UBND thành ph các t nh,
 8. thành ph 5 Quy ho ch i m dân cư B Xây Các B : Quý IV -Q c a nông thôn d ng NN&PTNT, năm TTCP; TN&MT, 2009 KH& T, UBND -Q c a các t nh, thành UBND ph các t nh, thành ph 6 Quy ho ch khu dân cư B Xây Các B : Quý II -Q c a nông thôn t p trung vùng d ng NN&PTNT, năm TTCP; b nh hư ng thiên tai TN&MT, 2009 KH& T, UBND -Q c a các t nh, thành UBND ph các t nh, thành ph 7 Rà soát, b sung quy B nông Các B : Quý I -Q c a ho ch phát tri n th y l i nghi p và KH& T, XD, năm TTCP; Phát tri n Công thương, 2009 nông GTVT và UBND -Q c a thôn các t nh, thành UBND ph các t nh, thành ph 8 Quy ho ch s d ng t B nông Các B : Quý I -Q c a lúa n 2020, t m nhìn nghi p và KH& T, năm TTCP; n 2030 Phát tri n TN&MT, XD, 2009 nông GTVT, Công -Q c a thôn thương và UBND UBND các t nh, các t nh, thành ph thành ph 9 Quy ho ch xây d ng B Qu c Các B : Quý II Quy t phát tri n các khu kinh t phòng NN&PTNT, năm nh c a qu c phòng trên t li n KH& T, UB 2009 Th và trên bi n Dân t c, UBND tư ng các t nh, thành Chính ph ph II XÂY D NG M I CÁC CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA N NĂM 2020 1 Chương trình m c tiêu B nông Các B : Quý II Quy t qu c gia v xây d ng nghi p và KH& T, TC, năm nh c a nông thôn m i. Phát tri n TN&MT, GTVT, 2009 Th nông XD, CT, tư ng thôn L TB&XH, Chính GD& T, Y t , ph TT&TT, UBDT, UBND các t nh, thành ph
 9. 2 Chương trình m c tiêu B Tài Các B : Quý IV Quy t qu c gia v thích ng v i nguyên NN&PTNT, năm nh c a s bi n i khí h u và Môi KH&CN, 2008 Th trư ng KH& T, TC, tư ng Vi n KHTN Chính Qu c gia và các ph B , ngành liên quan 3 Chương trình ào t o B Giáo Các B : Quý II Quy t ngu n nhân l c nông d c và L TB&XH, năm nh c a thôn (b sung vào ào t o NN&PTNT, N i 2009 Th Chương trình m c tiêu v ,Yt , tư ng Qu c gia v giáo d c và KH& T, Tài Chính ào t o) chính ph III XÂY D NG CÁC ÁN N NĂM 2020 1 án Phát tri n ngành B nông Các B : Quý I Quy t tr ng tr t nghi p và TN&MT, năm nh c a Phát tri n KH&CN, 2009 Th nông KH& T, TC tư ng thôn Chính ph 2 án b o v , phát tri n B nông Các B : Quý II Quy t r ng nghi p và TN&MT, năm nh c a Phát tri n KH& T, TC 2009 Th nông tư ng thôn Chính ph 3 án Phát tri n nuôi B nông Các B : Quý II Quy t tr ng th y s n nghi p và KH&CN, năm nh c a Phát tri n KH& T, TC, 2009 Th nông Công thương tư ng thôn Chính ph 4 án khai thác và b o B nông Các B : Quý II Quy t v ngu n l i th y s n nghi p và KH&CN, năm nh c a n năm 2020 Phát tri n KH& T, TC, 2009 Th nông Công thương tư ng thôn Chính ph 5 án cơ gi i hóa và B nông Các B : CT, Quý I Quy t gi m t n th t sau thu nghi p và KH& T, TC, năm nh c a ho ch trong nông nghi p Phát tri n KH&CN 2009 Th nông tư ng thôn Chính ph 6 án phát tri n công B Công Các B : Quý III Quy t
 10. nghi p ph c v nông thương NN&PTNT, năm nh c a nghi p, nông thôn (bao KH& T, TC 2009 Th g m: cơ khí, hóa ch t, tư ng năng lư ng); phát tri n Chính công nghi p, ti u th ph công nghi p nông thôn. 7 án Phát tri n thương B Công Các B : Quý I Quy t m i nông thôn thương NN&PTNT, năm nh c a KH& T, TC 2009 Th tư ng Chính ph 8 án thí i m b o hi m B Tài Các B : Quý II Quy t nông nghi p chính NN&PTNT, năm nh c a KH& T 2009 Th tư ng Chính ph 9 án phát tri n thông B Các B : Quý II Quy t tin, truy n thông nông Thông tin NN&PTNT, năm nh c a thôn (bao g m: phát tri n và KH& T, TC, 2009 Th vi n thông, ưa internet Truy n VH, TT&DL, tư ng v nông thôn; u tư có thông XD, TN&MT Chính tr ng i m bưu i n – ph văn hóa xã, cơ c u kích c u u tư, h tr d ch v vi n thông công ích cho vùng sâu, vùng xa, biên gi i và h i o) 10 án B o v và c i thi n B Tài Các B : Quý II Quy t môi trư ng nông thôn nguyên NN&PTNT, năm nh c a và Môi KH& T, TC 2009 Th trư ng tư ng Chính ph 11 án phát tri n y t B Yt Các B : Quý II Quy t nông thôn KH& T, TC năm nh c a 2009 Th tư ng Chính ph 12 án phát tri n văn hóa B Văn Các B : Quý II Quy t nông thôn hóa – NN&PTNT, năm nh c a Th thao KH& T, TC, 2009 Th và Du UBDT tư ng l ch Chính ph
 11. 13 Cơ ch , chính sách h tr B Lao Các B : Quý IV Ngh gi m nghèo b n v ng ng – NN&PTNT, năm quy t c a cho các huy n có t l Thương UBDT, KH& T, 2008 Chính nghèo cao binh và TC, UBND các ph Xã h i t nh, thành ph 14 án h tr ngư i nghèo B Xây Các B : Quý I Quy t v nhà khu v c nông d ng NN&PTNT, năm nh c a thôn. KH& T, 2009 Th L TB&XH, TC, tư ng UBDT Chính ph 15 án xây d ng h th ng B Lao Các B : TC, Quý II Quy t an sinh xã h i cho dân cư ng – NN&PTNT, năm nh c a nông thôn (trong ó xây Thương KH& T 2009 Th d ng m c s ng t i thi u binh và tư ng cho dân cư nông thôn) Xã h i Chính ph 16 án phát tri n mô hình B nông Các B : TC, Quý IV Quy t liên k t s n xu t gi a h nghi p và KH& T, CT, năm nh c a nông dân v i các thành Phát tri n TN&MT, 2009 Th ph n kinh t nông thôn nông KH&CN, H i tư ng (trang tr i, HTX, doanh thôn Nông dân Chính nghi p, khoa h c, thương ph m i, hi p h i ngành hàng) 17 án phát tri n nông B nông KH&CN, Quý I Quy t nghi p công ngh cao nghi p và KH& T, TC năm nh c a Phát tri n 2009 Th nông tư ng thôn Chính ph 18 án nâng cao năng l c B nông Các B : Quý II Quy t nghiên c u ng d ng, nghi p và KH&CN, năm nh c a chuy n giao khoa h c Phát tri n KH& T, TC, 2009 Th công ngh và ti n b k nông CT và UBND tư ng thu t trong nông nghi p, thôn các t nh, thành Chính nông thôn ph ph 19 án phát tri n gi ng B nông Các B : Quý I Quy t cây nông nghi p, lâm nghi p và NN&PTNT, năm nh c a nghi p, gi ng v t nuôi và Phát tri n KH&CN, 2009 Th th y s n nông KH& T, TC và tư ng thôn UBND các t nh, Chính thành ph ph 20 án khuy n nông, B nông Các B : Quý I Quy t khuy n lâm, khuy n ngư nghi p và KH&CN, năm nh c a Phát tri n KH& T, TC, 2009 Th
 12. nông N iv tư ng thôn Chính ph 21 án ki n toàn t ch c, B nông Các B : N i v , Quý IV Ngh nh b máy qu n lý nhà nư c nghi p và KH& T, TC, năm c a Chính ngành nông nghi p Phát tri n KH&CN và 2008 ph nông UBND các t nh, thôn thành ph 22 án an ninh lương th c B nông Các B : Quý II Ngh nh qu c gia nghi p và KH& T, TC, năm c a Chính Phát tri n TN&MT, 2009 ph nông KH&CN, Y t thôn 23 Chính sách khuy n khích B N i Các B : Quý IV Quy t cán b , thanh niên tri v NN&PTNT, năm nh c a th c v nông thôn L TB&XH, TC 2009 Th tư ng Chính ph 24 Rà soát, b sung các quy B K Các B : Tư pháp, Quý II Quy t nh v u tư khuy n ho ch và NN&PTNT, TC năm nh c a khích u tư vào nông u tư 2009 Th nghi p, nông thôn tư ng Chính ph 25 S a i, b sung các Quy B Tài Các B : Tư pháp, Quý I Ngh nh nh hư ng d n Lu t t nguyên NN&PTNT, TC, năm c a Chính ai 2003 và Môi KH& T 2009 ph Trư ng 26 Quy ch u th u khai B Tài Các B : TC, CT, Quý II Ngh nh thác tài nguyên thiên nguyên NN&PTNT năm c a Chính nhiên (khoáng s n, nư c, và Môi 2009 ph r ng, bi n) Trư ng 27 Tín d ng ph c v phát Ngân Các B : Quý IV Ngh nh tri n nông nghi p, nông hàng Nhà NN&PTNT, năm c a Chính thôn, bao g m c ho t nư c KH& T, CT, 2009 ph ng tài chính quy mô Vi t Nam TC nh 28 S a i Lu t t ai B Tài Các B : Quý IV Lu t (theo tinh th n Ngh nguyên NN&PTNT, XD, năm quy t) và Môi GTVT, CT, 2009 Trư ng KH& T, TC, TP 29 S a i Lu t Ngân sách B Tài Các B : Quý IV Lu t (theo tinh th n Ngh chính NN&PTNT, năm quy t) KH& T, TP 2009
 13. 30 Xây d ng Lu t Th y l i Nông Các B : Quý I Lu t nghi p và TN&MT, XD, năm Phát tri n KH& T, TP 2009 nông thôn 31 Xây d ng Lu t An toàn B Yt Các B : Quý IV Lu t th c phN m NN&PTNT, CT, năm KH&CN, TP 2009 32 Xây d ng Lu t Nông Nông Các B : Năm Lu t nghi p nghi p và KH&CN, CT, 2010 Phát tri n KH& T, nông TN&MT, TP thôn 33 Xây d ng Lu t B o v và Nông Các B : Năm Lu t Ki m d ch th c v t nghi p và KH&CN, CT, 2010 Phát tri n KH& T, nông TN&MT, Y t , thôn TP 34 Xây d ng Lu t Thú y Nông Các B : Năm Lu t nghi p và KH&CN, CT, 2010 Phát tri n KH& T, nông TN&MT, Y t , thôn TP 35 S a i Lu t Tài nguyên B Tài Các B : Năm Lu t nư c nguyên NN&PTNT, TP, 2010 và Môi XD, KH&CN, Trư ng KH& T 36 Hoàn thi n h th ng B Công Các B : Qu c Quý III Quy t pháp lu t v l c lư ng vũ an phòng, năm nh c a trang c p xã NN&PTNT, N i 2009 Th v , TP tư ng Chính ph
Đồng bộ tài khoản