Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
118
lượt xem
9
download

Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 33/2008/NQ-CP Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V TH C HI N THÍ I M M T S TH T C HÀNH CHÍNH TRONG U TƯ XÂY D NG I V I D ÁN KHU Ô THN M I, D ÁN KHU NHÀ , D ÁN H T NG K THU T KHU CÔNG NGHI P Th i gian qua, Chính ph ã t p trung ch o th c hi n nhi u bi n pháp tháo g vư ng m c v th t c hành chính nh m Ny nhanh ti n các d án u tư xây d ng, t o nh ng chuy n bi n tích c c trong qu n lý u tư xây d ng. Tuy nhiên, trên th c t , th t c hành chính trong u tư xây d ng, nh t là i v i các d án khu ô th m i, d án khu nhà , d án h t ng k thu t khu công nghi p v n còn ph c t p và m t nhi u th i gian. ti p t c th c hi n công tác c i cách th t c hành chính, gi m thi u các th t c, rút ng n th i gian, nâng cao hi u qu qu n lý và u tư i v i ba lo i d án nêu trên, Chính ph quy t ngh : i u 1. Th c hi n thí i m m t s th t c hành chính trong u tư xây d ng i v i d án khu ô th m i, d án khu nhà , d án h t ng k thu t khu công nghi p 1. V th t c l p, thNm nh, phê duy t và i u ch nh quy ho ch chi ti t xây d ng: a. i v i các khu v c chưa có quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2.000 ư c phê duy t, chính quy n a phương khNn trương t ch c l p quy ho ch làm cơ s cho vi c u tư các d án. Trư ng h p ã có ch trương u tư nhưng chưa có quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2.000 ư c duy t thì y ban nhân dân c p t nh ư c phép giao cho nhà u tư l p quy ho ch và trình duy t theo quy nh. Chính quy n a phương có trách nhi m giao nhi m v , các n i dung và ch tiêu ki n trúc - quy ho ch cho nhà u tư làm cơ s cho vi c l p quy ho ch cũng như thNm nh, phê duy t quy ho ch; ng th i có trách nhi m ph i h p, h tr nhà u tư th c hi n l p quy ho ch theo quy nh c a pháp lu t. Nhà u tư ư c giao l p quy ho ch s ư c ưu tiên giao làm ch u tư d án. Cơ quan thNm nh quy ho ch có trách nhi m xem xét và tr l i v s y ,h pl c a h sơ trong th i h n 5 ngày làm vi c. Trư ng h p h sơ chưa y , chưa h p l thì cơ quan thNm nh có trách nhi m hư ng d n b ng văn b n nhà u tư hoàn thi n h sơ theo úng quy nh, vi c b sung h sơ ch ư c th c hi n 1 l n. Th i gian thNm nh, phê duy t quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2.000 không quá 30 ngày làm vi c.
  2. Căn c i u ki n th c t , nhà u tư có th xu t v i chính quy n a phương ch p thu n ch l p quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 phù h p v i quy mô di n tích khu t, không nh t thi t ph i l p c quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2.000 và quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500. b. V vi c l y ý ki n c a các cơ quan liên quan khi thNm nh quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500: Sau khi hoàn thành quy ho ch 1/500, nhà u tư trình h sơ quy ho ch cho cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n a phương, cơ quan này có trách nhi m t ch c l y ý ki n các cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan thNm nh, phê duy t quy ho ch. Trong th i h n 30 ngày làm vi c, k t khi nhà u tư n p h sơ theo quy nh cho cơ quan qu n lý có thNm quy n c a a phương thì chính quy n a phương ph i hoàn thành vi c thNm nh, phê duy t quy ho ch và trao quy t nh phê duy t cho nhà u tư. Trư ng h p có yêu c u thay i l n làm thay i n i dung quy ho ch thì cơ quan có thNm quy n có trách nhi m ph i h p v i nhà u tư b sung, hoàn thi n h sơ nhưng không ư c kéo dài quá 30 ngày làm vi c. c. V i u ch nh quy ho ch xây d ng: i v i khu v c ã có quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2.000 nhưng khi l p quy ho ch chi ti t xây d ng 1/500 c a d án, nhà u tư có nh ng xu t m i khác v i quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2.000 ư c duy t thì cơ quan có thNm quy n xem xét, thNm nh nh ng xu t ó, n u th y phù h p thì ra văn b n ch p thu n ho c quy t nh phê duy t quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500. Văn b n ch p thu n ho c quy t nh phê duy t ư c coi là văn b n i u ch nh c c b và không ph i làm th t c i u ch nh l i toàn b án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2.000 ã ư c phê duy t trư c ó. Th i gian ch p thu n v quy ho ch không quá 15 ngày làm vi c. 2. V th t c thNm nh, phê duy t Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng: gi m b t th t c, th i gian và chi phí cho các nhà u tư, Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ư c l ng ghép thành m t n i dung trong d án u tư; vi c ánh giá tác ng môi trư ng ư c th c hi n khi thNm nh án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 c a d án và th c hi n h u ki m. Ch u tư d án ch u hoàn toàn trách nhi m v vi c b o m các tiêu chuNn môi trư ng c a Nhà nư c. 3. V th t c giao t, cho thuê t và thu ti n s d ng t: gi m b t th t c và kh c ph c các b t h p lý trong vi c giao t, cho thuê t, thu ti n s d ng t, các a phương c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ch s h u nhà và công trình xây d ng g n li n v i t, không nh t thi t ph i c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t c a toàn b d án cho ch u tư c p 1. Ch u tư c p 1 ư c n p ti n s d ng t theo ti n th c hi n d án, th i i m b t u ph i n p ti n s d ng t ư c tính t khi ch u tư ư c phép huy ng v n c a khách hàng theo quy nh c a Lu t Nhà và Lu t Kinh doanh b t ng s n và các quy nh c a pháp lu t có liên quan. Trư ng h p a phương bàn giao t ã gi i phóng m t b ng ( t s ch) cho ch u tư thì trong th i h n 3 tháng ch u tư ph i n p ti n s d ng t.
  3. 4. V th t c th a thu n chi u cao công trình: Ch u tư không ph i làm th t c xin th a thu n chi u cao cho t ng công trình. Giao B Qu c phòng chuy n các yêu c u v tho thu n chi u cao các công trình t i văn b n s 3803/BQP ngày 28 tháng 7 năm 2006 thành quy nh c a “Ngh nh v qu n lý cao chư ng ng i v t hàng không và các tr n a qu n lý, b o v vùng tr i” theo hư ng cơ quan qu c phòng có ý ki n khi tham gia thNm nh quy ho ch xây d ng và không làm th t c th a thu n riêng cho t ng công trình. 5. V th t c c p Gi y ch ng nh n u tư i v i các d án u tư trong nư c: i v i các d án u tư khu ô th m i, khu nhà , khu công nghi p trong nư c ch th c hi n ăng ký u tư, không c p Gi y ch ng nh n u tư. i v i các d án u tư th phát trong khu ô th m i, khu nhà , không th c hi n th t c ăng ký u tư và th t c c p Gi y ch ng nh n u tư. 6. Giao các B , cơ quan ngang B , y ban nhân dân các c p rà soát l i các văn b n do cơ quan, a phương mình ban hành có bi n pháp tháo g các vư ng m c trong các th t c hành chính liên quan; bãi b các quy nh v th t c không úng v i các quy nh c a Chính ph và Ngh quy t này; ng th i ch n ch nh cán b , công ch c tr c ti p gi i quy t các th t c không ư c t t ra các th t c trái v i quy nh. i u 2. T ch c th c hi n Ngh quy t này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. B Xây d ng theo dõi, ánh giá vi c th c hi n Ngh quy t này, báo cáo Th tư ng Chính ph và ki n ngh b sung, s a i các quy nh c a pháp lu t có liên quan. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, Thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo;
  4. - Lưu: Văn thư, KTN (5b).
Đồng bộ tài khoản