intTypePromotion=1

Nghị quyết số 36/2019/NQ-­CP

Chia sẻ: Cuahoangde Cuahoangde | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
13
lượt xem
0
download

Nghị quyết số 36/2019/NQ-­CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 36/2019/NQ-­CP phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế lao bảo và cửa khẩu quốc tế La Lay. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 36/2019/NQ-­CP

  1. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ­­­­­­­ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 36/NQ­CP Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2019   NGHỊ QUYẾT PHÊ DUYỆT PHẠM VI KHU VỰC CỬA KHẨU QUỐC TẾ LAO BẢO VÀ CỬA KHẨU  QUỐC TẾ LA LAY CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 112/2014/NĐ­CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về  quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tại Tờ trình số 263/TTr­UBND ngày 17 tháng  01 năm 2019 kèm theo Báo cáo số 05/BC­UBND ngày 17 tháng 01 năm 2019, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và cửa khẩu quốc tế La Lay đã  xác định tại hồ sơ Tờ trình số 263/TTr­UBND ngày 17 tháng 01 năm 2019 kèm theo Báo cáo số  05/BC­UBND ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và các bộ, ngành, địa phương liên quan chịu trách nhiệm  tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này bảo đảm đúng quy định của pháp luật./   TM. CHÍNH PHỦ Nơi nhận: THỦ TƯỚNG ­ Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; ­ Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; ­ HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị; ­ UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; ­ VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT các  Vụ: TH, QHQT, QHĐP, KTTH; ­ Lưu: VT, NC (2). Nguyễn Xuân Phúc  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2