Nghị quyết số 37/NQ-CP

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
93
lượt xem
5
download

Nghị quyết số 37/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 37/NQ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Châu Thành A, huyện Châu Thành, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 37/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 37/NQ-CP Hà N i, ngày 24 tháng 08 năm 2009 NGHN QUY T V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH XÃ, THÀNH L P XÃ, THN TR N THU C HUY N CHÂU THÀNH A, HUY N CHÂU THÀNH, HUY N LONG M , T NH H U GIANG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh H u Giang, QUY T NGHN i u 1. i u ch nh a gi i hành chính xã, thành l p xã, th tr n thu c huy n Châu Thành A, huy n Châu Thành, huy n Long M , t nh H u Giang như sau: 1. Thành l p th tr n B y Ngàn thu c huy n Châu Thành A trên cơ s i u ch nh 1.302,64 ha di n tích t nhiên và 11.990 nhân khNu c a xã Tân Hòa. Th tr n B y Ngàn có 1.302,64 ha di n tích t nhiên và 11.990 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n B y Ngàn: ông giáp xã Tân Hòa, huy n Châu Thành A; Tây giáp xã V Bình, huy n V Th y; Nam giáp xã Tân Bình, huy n Ph ng Hi p; B c giáp xã Trư ng Long Tây, huy n Châu Thành A. 2. i u ch nh 441,18 ha di n tích t nhiên và 3.274 nhân khNu còn l i c a xã Tân Hòa vào xã Tân Thu n qu n lý và ư c l y tên là xã Tân Hòa. Xã Tân Hòa có 2.019,7ha di n tích t nhiên và 11.747 nhân khNu. a gi i hành chính xã Tân Hòa: ông giáp th tr n M t Ngàn, huy n Châu Thành A; Tây giáp th tr n B y Ngàn, huy n Châu Thành A; Nam giáp xã Tân Bình, huy n Ph ng Hi p; B c giáp xã Trư ng Long A và Trư ng Long Tây, huy n Châu Thành A. 3. Thành l p xã Phú Tân thu c huy n Châu Thành trên cơ s i u ch nh 1.637 ha di n tích t nhiên và 12.054 nhân khNu c a xã Phú H u. Xã Phú Tân có 1.637 ha di n tích t nhiên và 12.054 nhân khNu. a gi i hành chính xã Phú Tân: ông giáp huy n K Sách, t nh Sóc Trăng; Tây giáp xã Phú H u, huy n Châu Thành; Nam giáp xã Tân Thành, th xã Ngã B y; B c giáp xã Phú H u A, huy n Châu Thành.
  2. 4. Thành l p xã Long Tr A thu c huy n Long M trên cơ s i u ch nh 2.041,43 ha di n tích t nhiên và 10.965 nhân khNu c a xã Long Tr . Xã Long Tr A có 2.041,43 ha di n tích t nhiên và 10.965 nhân khNu. a gi i hành chính xã Long Tr A: ông giáp xã Long Tr , huy n Long M ; Tây giáp th tr n Long M , huy n Long M ; Nam giáp xã Long Phú, huy n Long M ; B c giáp xã Long Bình, huy n Long M . 5. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã, thành l p xã, th tr n: Huy n Châu Thành A có 15.662,18 ha di n tích t nhiên và 107.713 nhân khNu, có 10 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Trư ng Long Tây, Tân Phú Th nh, Th nh Xuân, Nhơn Nghĩa A, Trư ng Long A, Tân Hòa và các th tr n: Cái T c, R ch Gòi, M t Ngàn, B y Ngàn. - Xã Phú H u còn l i 1.647ha di n tích t nhiên và 11.243 nhân khNu. Huy n Châu Thành có 13.454,37 ha di n tích t nhiên và 89.242 nhân khNu, có 09 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m: th tr n Ngã Sáu và các xã: Phú H u, Phú H u A, ông Phú, Phú An, ông Phư c, ông Phư c A, ông Th nh, Phú Tân. - Xã Long Tr còn l i 1.750,99 ha di n tích t nhiên và 7.221 nhân khNu. Huy n Long M có 39.621,64 ha di n tích t nhiên và 164.865 nhân khNu, có 15 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Long Bình, Long Tr , Long Tr A, Long Phú, Tân Phú, Thu n Hưng, Thu n Hòa, Vĩnh Thu n ông, Vĩnh Vi n, Vĩnh Vi n A, Lương Tâm, Lương Nghĩa, Xà Phiên và các th tr n: Long M , Trà L ng. i u 2. Ngh quy t này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh H u Giang và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - H ND, UBND t nh H u Giang; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi Nguy n T n Dũng trư ng, Tài chính, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; - C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c; - T ng c c Th ng kê (B K ho ch và u tư); - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : P, TCCB, TH, TCCV, KTN, PL, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản