Nghị quyết số 54/2001/QH10

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
49
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 54/2001/QH10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 54/2001/QH10 về nhiệm vụ năm 2002 do Quốc Hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 54/2001/QH10

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 54/2001/QH10 Hà N i, ngày 25 tháng 12 năm 2001 NGHN QUY T V NHI M V NĂM 2002 QU C H INƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 84 Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Trên cơ s xem xét báo cáo c a Chính ph , báo cáo c a các cơ quan h u quan và ý ki n c a i bi u Qu c h i; QUY T NGHN Qu c h i tán thành ánh giá tình hình th c hi n nhi m v năm 2001, phương hư ng nhi m v năm 2002 v i các ch tiêu, gi i pháp ư c nêu trong báo cáo c a Chính ph và báo cáo c a các cơ quan h u quan; ng th i nh n m nh m t s v n sau ây: I- ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NĂM 2001 Năm 2001, trong b i c nh tình hình trong nư c và qu c t có nhi u khó khăn, thách th c, v i s ph n u cao c a toàn ng, toàn dân, toàn quân, c a các c p, các ngành, t nư c ta ã t ư c nh ng thành t u quan tr ng và áng khích l : N n kinh t ti p t c phát tri n khá và n nh. Cơ c u kinh t có bư c chuy n bi n tích c c. Các ngu n l c trong nư c ư c huy ng cho u tư phát tri n tăng. Thu ngân sách nhà nư c vư t d toán và tăng hơn so v i năm trư c. M t s lĩnh v c văn hoá, xã h i có ti n b . Qu c phòng, an ninh ư c c ng c ; c l p, ch quy n c a t nư c ư c gi v ng. V th và uy tín c a nư c ta trên trư ng qu c t ư c nâng lên. Tuy nhiên, tình hình kinh t - xã h i còn nhi u m t y u kém. M t s ch tiêu kinh t chưa t k ho ch ra. Ch t lư ng tăng trư ng, hi u q a và s c c nh tranh c a n n kinh t còn th p, cơ c u kinh t chuy n d ch còn ch m. Vi c khai thác các ngu n l c trong nư c chưa tương x ng v i kh năng và yêu c u. Lĩnh v c xã h i còn nhi u v n b c xúc áng lo ng i. Tri n khai c i cách hành chính ch m, hi u qu th p. II- M C TIÊU T NG QUÁT VÀ CÁC CH TIÊU CH Y U C A NĂM 2002 1. M c tiêu t ng quát: Ti p t c duy trì tăng trư ng kinh t v i nh p cao và b n v ng, nâng cao năng l c c nh tranh. Ny nhanh chuy n d ch cơ c u kinh t , nh t là trong nông nghi p. S p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u q a doanh nghi p Nhà nư c, phát huy m nh m ti m năng c a các thành ph n kinh t , thu hút u tư nư c ngoài. Nâng cao ch t
  2. lư ng ngu n nhân l c. Ny m nh xoá ói gi m nghèo. Gi i quy t có hi u qu m t s v n xã h i b c xúc. B o m v ng ch c an ninh, qu c phòng trong m i tình hu ng. 2. Các ch tiêu ch y u: - T ng s n phNm trong nư c (GDP) tăng 7%-7,3%; - Giá tr s n xu t nông nghi p tăng 4,2%; - Giá tr s n xu t công nghi p tăng 14%; - Giá tr các ngành d ch v tăng 6,8% -7%; - Kim ng ch xu t khNu tăng 10%-13%; - T ng v n u tư toàn xã h i chi m 32% GDP; - Ch s giá tiêu dùng tăng 3%-4%; - ào t o ngh cho kho ng 1 tri u ngư i; - T o vi c làm m i cho kho ng 1,4 tri u lao ng; - Gi m t l h nghèo xu ng còn 14%-15%; - Gi m t l sinh 0,04%. III- CÁC NHI M V VÀ GI I PHÁP CHÍNH 1- Ny m nh chuy n d ch cơ c u kinh t , nh t là trong nông nghi p và nông thôn trên cơ s rà soát l i quy ho ch, k ho ch phát tri n ngành g n v i quy ho ch vùng, a phương; b o m cân i gi a s n xu t, ch bi n, th trư ng tiêu th ; nâng cao hi u l c qu n lý c a Nhà nư c, t o i u ki n n nh phát tri n s n xu t, kinh doanh. T p trung u tư phát tri n gi ng cây tr ng, v t nuôi có năng su t, ch t lư ng cao, ng th i có bi n pháp h tr nông dân tiêu th s n phNm. Chú tr ng u tư phát tri n thu l i và ưa công ngh m i vào các vùng s n xu t chuyên canh mu i, h n ch và ti n t i ch m d t vi c nh p mu i, b o m cho ngư i làm mu i có thu nh p cao hơn. 2- Ti p t c s p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u q a doanh nghi p nhà nư c v i cơ c u h p lý, chú tr ng t p trung vào nh ng vùng tr ng i m và nh ng ngành mũi nh n. Ny m nh c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c trên cơ s b o m quy n l i c a ngư i lao ng và l i ích c a Nhà nư c, h n ch nh ng tiêu c c n y sinh. KhNn trương t ng k t vi c chuy n i và thành l p m i các h p tác xã theo Lu t H p tác xã; có các cơ ch , gi i pháp ng b kinh t t p th phát tri n úng v i vai trò c a thành ph n kinh t này trong n n kinh t qu c dân. Tăng cư ng ch o vi c thi hành Lu t Doanh nghi p, chú tr ng th c hi n cơ ch h u ki m k p th i phát hi n, x lý
  3. nh ng ho t ng kinh doanh trái pháp lu t, ng th i ngăn ch n nh ng bi u hi n phân bi t i x nh m thúc Ny các thành ph n kinh t cùng phát tri n. Ti p t c c ng c và nâng cao ch t lư ng ho t ng ti n t -tín d ng, tách vi c cho vay chính sách ra kh i ho t ng thông thư ng c a các ngân hàng thương m i nhà nư c, cơ c u l i h th ng ngân hàng; h n ch vi c s d ng và thanh toán b ng ti n m t. Ny nhanh vi c ng d ng nh ng thành t u khoa h c và công ngh tiên ti n, c bi t là công ngh thông tin trong t t c các ngành và lĩnh v c xã h i, nh t là trong nông nghi p và s n xu t hàng xu t khNu, b o m nâng cao hi u qu , s c c nh tranh và tính c l p, t ch c a n n kinh t . Nghiên c u ban hành các chính sách ưu ãi phát tri n các khu công ngh cao. 3- C ng c và m r ng hơn n a th trư ng xu t khNu song song v i vi c khai thác t t hơn th trư ng n i a. Chính ph t p trung ch o các ngành, các a phương, các doanh nghi p tri n khai th c hi n có hi u q a Hi p nh thương m i Vi t Nam-Hoa Kỳ, tranh th xu t khNu sang th trư ng M các m t hàng mà ta có ưu th , ti p t c gi v ng và khai thác th trư ng truy n th ng các nư c, ng th i t ch c t t thông tin kinh t h tr và hư ng d n các doanh nghi p ti p c n và m r ng các th trư ng xu t khNu m i. Xây d ng các chương trình và án c th theo m t l trình ch t ch Ny m nh s n xu t các m t hàng mà trong nư c s n xu t ư c, c bi t là các m t hàng nông s n như bông, s a, nguyên li u gi y, thu c lá lá...nh m h n ch nm c t i a vi c nh p các m t hàng này. Có gi i pháp m nh, ng b và kiên quy t ch m d t vi c nh p khNu vư t quá ch tiêu ô tô nguyên chi c và các b linh ki n xe g n máy. Kiên quy t u tranh ch ng buôn l u, gian l n thương m i. 4- Huy ng t ng l c các l c lư ng xã h i, ng th i c ng c , tăng cư ng các l c lư ng ch l c, s d ng ng b các bi n pháp trong vi c phòng, ch ng các t n n: ma tuý, m i dâm, mua bán ph n ...Tăng cư ng công tác qu n lý các i m d phát sinh t n n xã h i như vũ trư ng, nhà hàng...Chính ph có chương trình, gi i pháp ng b : tuyên truy n, giáo d c, hành chính, kinh t gi i quy t có hi u q a tình tr ng tai n n giao thông gia tăng và n n ùn t c giao thông t i các ô th l n, nh t là Hà N i và thành ph H Chí Minh. Tri n khai các bi n pháp c th b o m th c hi n t t chính sách i v i ngư i có công, ngư i b tai n n chi n tranh, ng th i nghiên c u b sung nh ng chính sách m i và i u ch nh nh ng chính sách không còn phù h p. Tăng cư ng u tư và nâng cao ch t lư ng công tác chăm sóc s c kh e ngư i nghèo, nhân dân các vùng khó khăn và vùng ng bào dân t c thi u s . Ny m nh vi c th c hi n chương trình xoá ói, gi m nghèo; ch o th c hi n ng b các nhi m v c a chương trình 135 có hi u q a. 5- T o chuy n bi n trong vi c nâng cao ch t lư ng giáo d c- ào t o, c i ti n tuy n sinh i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p. Ngăn ch n và x lý nghiêm các hành vi tiêu c c trong vi c thi c , c p văn b ng ch ng ch , c tuy n, d y thêm, h c thêm tràn lan. ChuNn b t t các i u ki n t ch c, tri n khai i trà vi c i m i chương trình, sách giáo khoa l p 1 ti u h c và l p 6 trung h c cơ s ; Ny m nh vi c th c hi n Ngh quy t c a Qu c h i v ph c p giáo d c trung h c cơ s .
  4. Ti p t c Ny m nh cu c v n ng "Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hoá". Duy trì, phát tri n các ho t ng văn hoá lành m nh; tăng cư ng công tác qu n lý các d ch v văn hoá. Th c hi n có hi u q a vi c ưa các ho t ng văn hoá, thông tin v cơ s , vùng sâu, vùng xa, biên gi i và vùng ng bào dân t c thi u s . Tích c c chuNn b các i u ki n t ch c t t và thi u t thành tích cao t i SEA GAMES 22. 6- Ch o th c hi n có hi u qu vi c phòng, ch ng bão, lũ, l t, c bi t là các t nh ng b ng sông C u Long và các t nh mi n Trung trên cơ s xây d ng chương trình phòng ch ng thiên tai lâu dài vùng này. Rà soát l i quy ho ch ki m soát lũ, các quy ho ch giao thông, ki n trúc ô th , khu dân cư..., ưu tiên u tư v n cho các công trình ki m soát lũ và các i m xây d ng nhà an toàn cho dân. Trư c m t ph i nhanh chóng n nh i s ng và ch cho ng bào nh ng vùng thư ng xuyên b ng p sâu, b o m các i u ki n t i thi u trong vi c h c hành, ch a b nh, i l i vào mùa mưa lũ. Ti p t c u tư xây d ng k t c u h t ng và h tr vi c kh c ph c h u qu bão l t các t nh mi n Trung, nh t là các t nh v a b bão tàn phá. K p th i ngăn ch n và x lý nghiêm các hành vi hu ho i môi trư ng: phá r ng, ánh b t cá b ng ch t n , xung i n...; gi i quy t rác th i ô th , ch t th i y t , ô nhi m các làng ngh . 7- Tăng cư ng c ng c qu c phòng, an ninh; nâng cao tinh th n c nh giác, ch ng n m ch c tình hình, phòng ng a và u tranh làm th t b i m i âm mưu, ho t ng ch ng phá c a các th l c thù ch; tăng cư ng u tư trang b k thu t cho quân i, công an, b o m s n sàng hoàn thành nhi m v trong m i tình hu ng. 8- Ti p t c th c hi n ư ng l i i ngo i c l p, t ch , r ng m , a phương hoá, a d ng hoá quan h qu c t . Ch ng h i nh p kinh t qu c t và khu v c; tranh th t i a các ngu n l c t bên ngoài, không ng ng nâng cao v th qu c t c a nư c ta. 9- Ny m nh các bi n pháp u tranh phòng, ch ng t i ph m ma tuý, m i dâm, mua bán ph n , tr em, băng nhóm t i ph m có t ch c. Nâng cao ch t lư ng công tác i u tra, truy t , xét x án hình s , không b l t t i ph m, không làm oan ngư i vô t i. Gi i quy t k p th i, úng pháp lu t các tranh ch p dân s , kinh t , lao ng, hành chính, các khi u n i, t cáo v ho t ng tư pháp. Kh c ph c tình tr ng t n ng nhi u ơn khi u n i, quá th i h n i u tra, giam gi , truy t và xét x không theo úng quy nh c a pháp lu t. C ng c , nâng cao ch t lư ng công tác thi hành án, tránh tình tr ng t n ng nhi u b n án ã có hi u l c pháp lu t không ư c thi hành. Vi n ki m sát nhân dân th c hi n t t ch c năng công t và ki m sát ho t ng tư pháp. Tăng cư ng công tác xây d ng i ngũ cán b , công ch c và cơ s v t ch t c a các cơ quan tư pháp, ng th i Ny m nh ho t ng thanh tra, ki m sát, giám sát nh m kh c ph c k p th i nh ng t n t i, khuy t i m, góp ph n b o m cho pháp lu t ư c thi hành nghiêm minh và th ng nh t, b o v l i ích c a Nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a t ch c và công dân. 10- Tri n khai th c hi n Ngh quy t c a Qu c h i v vi c s a i, b sung m t s i u c a Hi n pháp năm 1992 và các lu t v a ư c Qu c h i thông qua. T ch c t t
  5. cu c b u c i bi u Qu c h i khoá XI và ki n toàn t ch c b máy nhà nư c nhi m kỳ m i trên cơ s t ng k t công tác nhi m kỳ v a qua. Ny m nh c i cách hành chính trên t t c các m t: th ch , t ch c b máy cán b công ch c, qu n lý tài chính công, c bi t t o bư c chuy n bi n căn b n trong c i cách th t c hành chính, i u ch nh ch c năng, nhi m v , thNm quy n c a Chính ph , các b và chính quy n a phương cho phù h p v i tình hình m i. Ch n ch nh ch thi tuy n công ch c. Chú tr ng hơn n a công tác quy ho ch ào t o, s p x p, s d ng i ngũ cán b , c bi t quan tâm n i ngũ cán b cơ s xã, phư ng, th tr n. 11- u tranh ngăn ch n và Ny lùi tham nhũng, lãng phí; x lý k p th i, nghiêm minh các v tham nhũng b t k ngư i vi ph m c p nào, ch c v gì. Chính ph rà soát, s a i, b sung các quy nh, quy ch có liên quan n vi c s d ng tài s n công; kh c ph c tình tr ng chi tiêu lãng phí t t c các c p, các ngành. Chính quy n các c p và các cơ quan h u quan tăng cư ng th c hi n Quy ch dân ch cơ s , cao trách nhi m trong vi c gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân, ng th i kiên quy t ngăn ch n và x lý k p th i nh ng hành vi l i d ng khi u n i, t cáo làm m t n nh xã h i. IV- T CH C TH C HI N Chính ph , các ngành, các c p nâng cao hơn n a hi u l c ch o, i u hành, c i ti n phương pháp t ch c th c hi n nhi m v . K p th i d báo, theo dõi ch t ch di n bi n, tác ng c a tình hình th gi i và nh ng v n phát sinh trong nư c có s i u ch nh phù h p v i tình hình th c t và báo cáo Qu c h i t i kỳ h p g n nh t. Kh c ph c tình tr ng y u kém trong t ch c th c hi n, không quy nh rõ trách nhi m cá nhân. Ch n ch nh vi c ban hành văn b n hư ng d n ch m tr , ch ng chéo, không phù h p v i lu t, pháp l nh. U ban thư ng v Qu c h i, H i ng dân t c, các U ban c a Qu c h i, các oàn i bi u Qu c h i, các i bi u Qu c h i giám sát ch t ch vi c th c hi n Ngh quy t này. U ban M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên c a M t tr n ng viên các t ng l p nhân dân th c hi n t t Ngh quy t c a Qu c h i. Qu c h i kêu g i ng bào, chi n sĩ c nư c, ng bào ta nư c ngoài nêu cao tinh th n yêu nư c, oàn k t, ng viên m i ngu n l c, vư t qua khó khăn, th thách, ph n u th c hi n th ng l i nhi m v năm 2002. Ngh quy t này ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá X, kỳ h p th 10 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2001. Nguy n Văn An ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản