Nghị Quyết Số: 62/NQ-CP

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
2
download

Nghị Quyết Số: 62/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ TAM VINH ĐỂ THÀNH LẬP THỊ TRẤN PHÚ THỊNH, HUYỆN PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị Quyết Số: 62/NQ-CP

  1. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ----- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 62/NQ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ TAM VINH ĐỂ THÀNH LẬP THỊ TRẤN PHÚ THỊNH, HUYỆN PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Tam Vinh để thành lập thị trấn Phú Thịnh – thị trấn huyện lỵ huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam như sau: Thành lập thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh trên cơ sở điều chỉnh 648 ha diện tích tự nhiên và 4.793 nhân khẩu của xã Tam Vinh. Thị trấn Phú Thịnh có 648 ha diện tích tự nhiên và 4.793 nhân khẩu. Địa giới hành chính thị trấn Phú Thịnh: Đông giáp các xã: Tam Đàn, Tam Thái, Tam Dân; Tây giáp xã Tam Vinh; Nam giáp xã Tam Dân; Bắc giáp xã Tam Phước và xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính: Xã Tam Vinh còn lại 1.412 ha diện tích tự nhiên và 4.889 nhân khẩu. Huyện Phú Ninh có 25.147 ha diện tích tự nhiên và 84.863 nhân khẩu; có 11 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Tam Vinh, Tam Dân, Tam Đàn, Tam Thái, Tam An, Tam Lộc, Tam Đại, Tam Lãnh, Tam Phước, Tam Thành và thị trấn Phú Thịnh. Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
  2. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Nguyễn Tấn Dũng - HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam; - Ban Tổ chức Trung ương; - Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư; - Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCB, TH, KTN, PL, TCCV, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản