Nghị quyết số 694/2008/NQ-UBTVQH12

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
52
lượt xem
11
download

Nghị quyết số 694/2008/NQ-UBTVQH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 694/2008/NQ-UBTVQH12 về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân gửi Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 694/2008/NQ-UBTVQH12

  1. Y BAN THƯ NG V QU C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 694/2008/NQ-UBTVQH12 Hà N i, ngày 15 tháng 10 năm 2008 NGHN QUY T V VI C TI P NH N, PHÂN LO I, X LÝ ƠN, THƯ KHI U N I, T CÁO VÀ KI N NGHN C A CÔNG DÂN G I QU C H I, Y BAN THƯ NG V QU C H I, H I NG DÂN T C, CÁC Y BAN C A QU C H I Y BAN THƯ NG V QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Căn c Lu t t ch c Qu c h i ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Lu t s 83/2007/QH11; Căn c Lu t ho t ng giám sát c a Qu c h i s 05/2003/QH11; Căn c Lu t khi u n i, t cáo ã ư c s a i, b sung theo Lu t s 26/2004/QH11 và Lu t s 58/2005/QH11; Căn c Ngh quy t s 26/2004/QH11 c a Qu c h i ban hành Quy ch ho t ng c a y ban Thư ng v Qu c h i và Ngh quy t s 27/2004/NQ-QH11 c a Qu c h i ban hành Quy ch ho t ng c a H i ng dân t c, y ban c a Qu c h i; Theo ngh c a Trư ng Ban dân nguy n, QUY T NGHN i u 1. Ngh quy t này quy nh vi c ti p nh n, phân lo i, x lý ơn, thư c a công dân g i n Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i, các cơ quan c a Qu c h i. H i ng dân t c, y ban c a Qu c h i, Ban dân nguy n, Ban công tác i bi u c a y ban thư ng v Qu c h i trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ti p nh n, x lý ơn, thư khi u n i, t cáo và ki n ngh c a công dân theo lĩnh v c ph trách. i u 2. 1. ơn, thư c a công dân g i n Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i, Ch t ch Qu c h i, Phó Ch t ch Qu c h i, Văn phòng Qu c h i, Ban dân nguy n do Ban dân nguy n ti p nh n, phân lo i và chuy n n H i ng dân t c, y ban c a Qu c h i, Ban công tác i bi u theo lĩnh v c ph trách.
  2. 2. ơn, thư c a công dân g i nH i ng dân t c, y ban c a Qu c h i ư c x lý như sau: a. ơn, thư thu c lĩnh v c ph trách thì H i ng dân t c, y ban c a Qu c h i x lý theo thNm quy n; b. ơn, thư không thu c lĩnh v c ph trách thì chuy n n H i ng dân t c, y ban khác c a Qu c h i, Ban công tác i bi u ho c Ban dân nguy n x lý theo thNm quy n. i u 3. H i ng dân t c x lý các ơn, thư có n i dung sau: 1. Ki n ngh , khi u n i v vi c th c hi n các chương trình, d án phát tri n kinh t - xã h i mi n núi, vùng ng bào dân t c thi u s ; v vi c ào t o, b i dư ng, s d ng i ngũ cán b ngư i dân t c thi u s và các ki n ngh , khi u n i khác thu c lĩnh v c H i ng dân t c ph trách; 2. T cáo cơ quan, t ch c, cá nhân vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c quy nh t i Kho n 1 i u này. i u 4. y ban pháp lu t x lý các ơn, thư có n i dung sau: 1. Ki n ngh , khi u n i v tài s n liên quan n vi c th c hi n chính sách c i t o xã h i ch nghĩa; công trái, công phi u, vay mư n dân trong các th i kỳ kháng chi n; tranh ch p a gi i hành chính; v x lý vi ph m hành chính và các ki n ngh , khi u n i khác thu c lĩnh v c y ban ph trách; 2. T cáo cơ quan, t ch c, cá nhân vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c quy nh t i Kho n 1 i u này. i u 5. y ban tư pháp x lý các ơn, thư có n i dung sau: 1. Ki n ngh , khi u n i các b n án, quy t nh c a Tòa án v hình s , dân s , hôn nhân và gia ình, kinh doanh, thương m i, lao ng, hành chính; v vi c thi hành án, b tr tư pháp; b i thư ng thi t h i trong lĩnh v c tư pháp; v vi c b t, khám xét, thu gi tài s n, t m gi , t m giam, kh i t , i u tra, truy t , xét x c a các cơ quan tư pháp; v vi c xin gi m th i h n ch p hành hình ph t tù, xin ân gi m án t hình; v vi c áp d ng các bi n pháp tư pháp và các ki n ngh , khi u n i khác thu c lĩnh v c y ban ph trách; 2. T giác và tin báo t i ph m; 3. T cáo hành vi tham nhũng theo quy nh t i i u 3 Lu t phòng ch ng tham nhũng;
  3. 4. T cáo cơ quan, t ch c, cá nhân vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c quy nh t i Kho n 1, Kho n 2 và Kho n 3 i u này. i u 6. y ban kinh t x lý các ơn, thư có n i dung sau: 1. Ki n ngh , khi u n i v qu n lý kinh t , ti n t , ngân hàng; v ho t ng s n xu t, kinh doanh; v nhà, t và tài s n trên t thu c thNm quy n gi i quy t c a cơ quan hành chính nhà nư c; v giá b i thư ng khi thu h i t và các ki n ngh , khi u n i khác thu c lĩnh v c y ban ph trách; 2. T cáo cơ quan, t ch c, cá nhân vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c quy nh t i Kho n 1 i u này. i u 7. y ban tài chính, ngân sách x lý các ơn, thư có n i dung sau: 1. Ki n ngh , khi u n i v tài chính, ngân sách, thu , h i quan, ch ng khoán, ki m toán và các ki n ngh , khi u n i khác thu c lĩnh v c y ban ph trách. 2. T cáo cơ quan, t ch c, cá nhân vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c quy nh t i Kho n 1 i u này. i u 8. y ban qu c phòng và an ninh x lý các ơn, thư có n i dung sau: 1. Ki n ngh , khi u n i v vi c th c hi n ch , chính sách trong Quân i và Công an; v nhà, t do B qu c phòng và B công an qu n lý và các ki n ngh , khi u n i khác thu c lĩnh v c y ban ph trách; 2. T cáo cơ quan, t ch c, cá nhân thu c Quân i, Công an vi ph m pháp lu t, tr ơn, thư quy nh t i Kho n 4 i u 5 c a Ngh quy t này. i u 9. y ban văn hóa, giáo d c, thanh niên, thi u niên và nhi ng x lý các ơn, thư có n i dung sau: 1. Ki n ngh , khi u n i v văn hóa, thông tin, giáo d c, ào t o, th thao, báo chí, phát thanh, truy n hình, qu ng cáo, th c hi n chính sách i v i thanh niên, thi u niên và nhi ng và các ki n ngh , khi u n i khác thu c lĩnh v c y ban ph trách; 2. T cáo cơ quan, t ch c, cá nhân vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c quy nh t i Kho n 1 i u này. i u 10.
  4. y ban v các v n xã h i x lý các ơn, thư có n i dung sau: 1. Ki n ngh , khi u n i v lao ng, vi c làm, ti n lương; v vi c th c hi n chính sách i v i ngư i có công và chính sách ưu ãi; v khám b nh, ch a b nh, vi n phí, b o hi m y t , dân s và k ho ch hóa gia ình; v b o hi m xã h i; v vi c th c hi n chính sách xã h i, chính sách tôn giáo và các ki n ngh , khi u n i khác thu c lĩnh v c y ban ph trách; 2. T cáo cơ quan, t ch c, cá nhân vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c quy nh t i Kho n 1 i u này. i u 11. y ban khoa h c, công ngh và môi trư ng x lý các ơn, thư có n i dung sau: 1. Ki n ngh , khi u n i v khoa h c, công ngh và tài nguyên môi trư ng; chính sách phát tri n khoa h c, công ngh và tài nguyên môi trư ng; v các công trình quan tr ng qu c gia theo Ngh quy t c a Qu c h i và các ki n ngh , khi u n i khác thu c lĩnh v c y ban ph trách; 2. T cáo cơ quan, t ch c, cá nhân vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c quy nh t i Kho n 1 i u này. i u 12. y ban i ngo i x lý các ơn, thư có n i dung sau: 1. Ki n ngh , khi u n i c a t ch c, cá nhân nư c ngoài và các ki n ngh , khi u n i khác thu c lĩnh v c i ngo i ho c có liên quan n i ngo i; 2. T cáo cơ quan, t ch c, cá nhân vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c quy nh t i Kho n 1 i u này. i u 13. Ban công tác i bi u giúp y ban thư ng v Qu c h i x lý ơn, thư khi u n i, t cáo c a công dân v b u c i bi u Qu c h i; ơn, thư t cáo i bi u Qu c h i, cán b do y ban thư ng v Qu c h i qu n lý và cán b công tác t i Qu c h i thu c di n Trung ương qu n lý. i u 14. Ban dân nguy n giúp y ban thư ng v Qu c h i x lý ơn, thư c a công dân có n i dung liên quan n lĩnh v c ph trách c a nhi u y ban và H i ng dân t c c a Qu c h i, ơn, thư không thu c lĩnh v c ph trách c a H i ng dân t c, y ban c a Qu c h i và Ban công tác i bi u. i u 15.
  5. 1. Thư ng tr c H i ng dân t c, Thư ng tr c y ban c a Qu c h i, Ban dân nguy n, Ban công tác i bi u nh kỳ 6 tháng, m t năm báo cáo y ban thư ng v Qu c h i v vi c ti p nh n, x lý ơn, thư khi u n i, t cáo, ki n ngh c a công dân và k t qu ho t ng giám sát vi c gi i quy t khi u n i, t cáo. 2. Ban dân nguy n giúp y ban thư ng v Qu c h i t ng h p k t qu ti p nh n, x lý ơn, thư c a công dân và k t qu ho t ng giám sát c a H i ng dân t c, các y ban c a Qu c h i, các Ban c a y ban thư ng v Qu c h i v vi c gi i quy t khi u n i, t cáo, nh kỳ báo cáo y ban thư ng v Qu c h i theo Quy ch ho t ng c a y ban thư ng v Qu c h i và N i quy kỳ h p Qu c h i. i u 16. Thư ng tr c H i ng dân t c, y ban c a Qu c h i, Ch nhi m Văn phòng Qu c h i, Trư ng Ban dân nguy n, Trư ng Ban công tác i bi u c a y ban thư ng v Qu c h i ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này. i u 17. Ngh quy t này thay th Ngh quy t s 715/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 18 tháng 6 năm 2004 c a y ban thư ng v Qu c h i khóa XI và có hi u l c thi hành t ngày ký. T.M Y BAN THƯ NG V QU C H I CH TNCH Nguy n Phú Tr ng
Đồng bộ tài khoản