Nghị quyết Số: 82/2009/NQ-HĐND

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
1
download

Nghị quyết Số: 82/2009/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI LĂM

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết Số: 82/2009/NQ-HĐND

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH KIÊN GIANG NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 82/2009/NQ-HĐND Rạch Giá, ngày 02 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI LĂM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010; Báo cáo thẩm tra số 48/BC-BKTNS ngày 30 tháng 11 năm 2009 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010, như sau: Tổng vốn xây dựng cơ bản năm 2010: 3.554.244 triệu đồng. Trong đó: 1. Vốn cân đối qua ngân sách: 1.009.074 triệu đồng. - Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 459.204 triệu đồng. + Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án 5 triệu ha rừng: 33.386 triệu đồng. + Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu khác: 425.818 triệu đồng. - Vốn cân đối qua ngân sách địa phương: 479.870 triệu đồng. + Vốn đổi đất (ghi thu ghi chi): 275.000 triệu đồng. + Vốn cân đối chung các ngành, lĩnh vực: 204.870 triệu đồng. - Nguồn vốn ngoài nước (ODA): 70.000 triệu đồng.
  2. 2. Vốn không cân đối qua ngân sách: 2.545.170 triệu đồng. - Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ: 2.500.000 triệu đồng. - Nguồn vốn tạm mượn ngân sách Đảng: 20.000 triệu đồng. - Tạm mượn nguồn vượt thu xổ số kiến thiết xây dựng nhà tình nghĩa: 25.170 triệu đồng. Điều 2. Thời gian thực hiện: sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và thực hiện năm ngân sách, xây dựng cơ bản ngày 01 tháng 01 năm 2010. Điều 3. Tổ chức thực hiện: Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi lăm thông qua./. CHỦ TỊCH Trương Quốc Tuấn 5
Đồng bộ tài khoản