intTypePromotion=1

Nghị quyết số 95/NQ-­HĐND Tỉnh Hà Giang

Chia sẻ: Nghiquyet0910 Nghiquyet0910 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
18
lượt xem
0
download

Nghị quyết số 95/NQ-­HĐND Tỉnh Hà Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 95/NQ-­HĐND ban hành về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm ­HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 95/NQ-­HĐND Tỉnh Hà Giang

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH HÀ GIANG Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Sô: 95/NQ­HĐND ́ Ha Giang, ngay 14 thang 7 năm 2017 ̀ ̀ ́   NGHỊ QUYẾT VỀ CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ NĂM HĐND TỈNH HÀ GIANG  KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2016 ­ 2021 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG KHÓA XVII ­ KỲ HỌP THỨ NĂM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Hoạt đông giám sát c ̣ ủa Quốc hôi và Hôi đông nhân dân ngày 20 tháng 11 năm  ̣ ̣ ̀ 2015; Trên cơ sở kết quả chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Năm, Hội đồng nhân dân khóa  XVII, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các Đại biểu HĐND tỉnh  trong việc kịp thời phản ánh những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm và lựa chọn nội dung chất  vấn. Đồng thời, đánh giá cao sự nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, của  thủ trưởng các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Tài  nguyên và Môi trường; Ban Dân tộc tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh trong việc trả  lời các ý kiến chất vấn của đại biểu. Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất với một số giải pháp mà Ủy ban nhân dân  tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa Thể thao và Du  lịch; Tài nguyên và Môi trường; Ban Dân tộc tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh đã  trả lời và cam kết trước Hội đồng nhân dân tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân  dân tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện một số công việc sau: 1. Về lĩnh vực Tài nguyên Môi trường: ­ Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường: Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố  đẩy nhanh tiến độ triển khai lập kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo đúng thời gian quy định; xem  xét, lựa chọn đơn vị tư vấn lập kế hoạch sử dụng đất có năng lực để thực hiện đảm bảo có  chất lượng, hiệu quả; kịp thời rà soát, bổ sung các danh mục công trình, dự án thu hồi đất phát  sinh báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cho ý kiến; chủ động tập huấn, hướng dẫn về nghiệp  vụ chuyên môn cho Phòng Tài nguyên môi trường các huyện, thành phố để chủ động lập Kế  hoạch sử dụng đất năm 2018. ­ Xem xét sớm phê duyệt quy hoạch điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 ­ 2020  của tỉnh, ngay sau khi các danh mục dự án có thu hồi đất năm 2018 được HĐND tỉnh thông qua  vào Kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh, khóa XVII (dự kiến tổ chức vào tháng 12/2017). 2. Về lĩnh vực Văn hóa ­ Xã hội: Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động tham mưu cho UBND tỉnh có các giải pháp  quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng các công  trình văn hóa, thể thao. Huy động, sử dụng các giải pháp như kêu gọi thu hút đầu tư và thực hiện  xã hội hóa để phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa. Quan tâm, bố trí kinh phí 
  2. ưu tiên khắc phục, sửa chữa các công trình văn hóa đã xuống cấp như: Nhà luyện tập và thi đấu  thể dục thể thao tỉnh; Trung tâm huấn luyện thi đấu thể thao tỉnh để phát huy hiệu quả, đáp ứng  nhu cầu hoạt động vui chơi, giải trí của người dân.  3. Về đầu tư xây dựng các công trình, dự án: a) Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư, xây dựng các công trình, đặc biệt là các  công trình về thủy lợi. Đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quản lý đầu tư, xây  dựng công trình, tập trung bố trí đủ vốn cho các dự án được ưu tiên, đảm bảo tiến độ, không để  tình trạng kéo dài, đội vốn đầu tư, thất thoát, lãng phí. Cần có giải pháp ưu tiên khắc phục, sửa  các công trình đã được bàn giao đi vào sử dụng hiện nay bị hư hỏng để phát huy hiệu quả của  các công trình, dự án. b) Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng nghiêm túc thực hiện đúng các cam kết đối  với một số dự án, công trình cụ thể sau: ­ Chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Hoàng Su Phì (chủ đầu tư) rà soát, đánh  giá, tổng hợp số kinh phí còn thiếu (9,4 tỷ đồng) thực hiện theo Quyết định số 33/2007/QĐ­TTg  của Thủ tướng Chính phủ, có giải pháp về vốn để tiếp tục thực hiện dự án ổn định dân cư thôn  Cán Chỉ Dền, xã Tụ Nhân, huyện Hoàng Su Phì (do UBND huyện Su Phì làm chủ đầu tư) trong  giai đoạn 2018 ­ 2020; khẩn trương, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn  thành công trình dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc Cờ Lao, xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì đưa  vào sử dụng trong Quý IV năm 2018. ­ Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT:  + Thực hiện việc nghiệm thu, bàn giao công trình dự án kè bờ tây Sông Lô đoạn từ cầu Yên Biên  II tới giáp kè Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang đưa vào sử dụng trong tháng 7/2017.  + Có phương án khắc phục, sửa chữa tuyến kè khu giao đất dân cư giáp danh giữa thôn Mè  Thượng, xã Phương Thiện và thôn Núp, xã Phương Độ thành phố Hà Giang, đảm bảo chất  lượng và hoàn thành đi vào sử dụng trong Quý 4 năm 2017. + Yêu cầu đơn vị thi công tiến hành ngay việc tu sửa, tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình dự  án sắp xếp dân cư gắn với hạ sơn vùng nguy cơ thiên tai thôn Cốc Pại II, xã Niêm Tòng, huyện  Mèo Vạc cho chính quyền xã quản lý và đưa các hộ di chuyển đến nơi ở mới hoàn thành trong  Quý 4 năm 2017; công trình thủy lợi Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên hoàn thành và đưa vào sử dụng  trong tháng 3 năm 2018; khẩn trương sửa chữa, khắc phục hiện tượng rò rỉ đối với công trình hồ  thủy lợi thôn Mã Tẻn, xã Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì xong trước ngày 30/8/2017. + Chủ động phối hợp với UBND huyện Vị Xuyên khẩn trương khắc phục, sửa chữa công trình  Hồ chứa nước thủy lợi Bản Bang, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên đảm bảo nước phục vụ sản  xuất trong quý IV năm 2017. 3. Về lĩnh vực Quốc phòng: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Tài chính xây dựng  phương án và hoàn tất các thủ tục để thanh toán kinh phí đền bù, bồi thường đối với dự án Thao  trường huấn luyện chiến thuật tỉnh Hà Giang, tại thôn Nậm Moòng, xã Việt Vinh, huyện Bắc  Quang; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện thủ tục thu hồi đất và bố trí tái  định cư, ổn định đời sống cho bà con nhân dân thôn Nậm Moòng, xã Việt Vinh, huyện Bắc  Quang và báo cáo kết quả thực hiện tại Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh (dự kiến tổ chức tháng  12/2017). 4. Về lĩnh vực Tư pháp: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh: ­ Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn ngành, nghiêm túc thực hiện chuẩn mực đạo đức  nghề nghiệp của cán bộ, chiến sỹ công an, quy định chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp; chú 
  3. trọng công tác kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai phạm, thiếu sót trong  quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ. Thường xuyên quán triệt, tổ chức học tập  trong toàn ngành các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành đặc biệt là các văn bản quy  phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ,  chiến sỹ; thực hiện niêm yết công khai việc thu lệ phí và thu tiền chụp ảnh để nhân dân biết,  theo dõi giám sát; xem xét nghiên cứu phân cấp việc thực hiện cấp chứng minh nhân dân cho  Công an cấp huyện thực hiện. ­ Nhằm tiếp tục thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, Công an tỉnh nghiên cứu, tăng  cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác; tiếp tục thực hiện giảm thời gian giải  quyết cấp chứng minh nhân dân và xem xét chuyển các thủ tục hành chính về cấp chứng minh  nhân dân thực hiện tại Trung tâm hành chính công của tỉnh, để tạo điều kiện thuận lợi cho  người dân. ­ Chỉ đạo Công an tỉnh ngay sau khi kết thúc việc thanh tra đối với nội dung phản ánh của công  dân Triệu Thúy Loan, thực hiện Báo cáo kết quả thanh tra tại Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh và  Báo cáo Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Bắc Mê biết, giám sát. Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân  1. Trong thời gian giữa hai kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, lựa chọn  những nội dung được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm để chất vấn, yêu cầu giải trình tại  phiên họp thường kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (nếu cần). 2. Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát  triển nông thôn; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường; Ban Dân tộc tỉnh; Bộ  Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách  nhiệm thực hiện Nghị quyết. 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân  dân, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách  nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, Kỳ họp thứ Năm  thông qua./.     CHỦ TỊCH Thào Hồng Sơn  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản