intTypePromotion=1

Nghị quyết về dự án Luật doanh nghiệp, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty cổ phần

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
453
lượt xem
110
download

Nghị quyết về dự án Luật doanh nghiệp, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty cổ phần

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về dự án Luật doanh nghiệp, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty cổ phần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về dự án Luật doanh nghiệp, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty cổ phần

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ  quy Õt c ñ a Q u è c  h é i n íc c é n g  h ß a  x∙ h é i ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m   n g µ y   N 30 th¸ng  6 n¨ m  1989  Ò  d ù  ¸n L u Ë t  o a n h  n g hi Ö p, d o a n h  n g hi Ö p  t n h © n, c«n g  V d ty  æ  p h Ç n c Q u è c h éi n íc c é ng hßa x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m C¨n  vµo  Òu  cña  Õn  cø  §i 83  Hi ph¸p  íc Céng  n  hßa    éi chñ  x∙ h   nghÜa   ViÖtNam;   Sau    khixem   Ðt tê tr×nh cña  éi ®ång  é   ëng  Ò   ù    Ët doanh  x      H  B tr v d ¸n Lu   nghiÖp,doanh    nghiÖp   ©n, c«ng      Çn; tnh   tycæ ph Sau    khinghe  c¸o thÈm    ña  y  b¸o    trac ñ ban kinh tÕ,kÕ   ¹ch  µ  ©n       ho v ng s¸ch cña  èc  éivµ    Õn  ña    ibiÓu  èc  éi;   Qu h   ý ki c c¸c®¹   Qu h Q uy Õ t ngh Þ: 1. Giao    cho  éi  ng  é   ëng  ïng  íiñy  H ®å B tr c v   ban  kinh tÕ, kÕ   ¹ch  µ      ho v ng©n   s¸ch  µ   y  v ñ ban  ph¸p  Ët cña  èc  éi chØnh  ý dù  LuËt  lu   Qu h  l   ¸n  doanh  nghiÖp, doanh    nghiÖp   ©n,  t nh c«ng      Çn    ¬  ë  Õp  ô    Õn  ty cæ ph trªnc s ti th ý ki cña    ibiÓu  èc  éi ®Ó   ×nh Héi ®ång  µ   íc xem   Ðt  µ  c¸c ®¹   Qu h  tr     Nh n   x v c«ng  è  b lÊy ý  Õn  ©n  ©n.   ki nh d 2.Héi ®ång  é  ëng  ïng víi y     B tr c     ban  ñ kinhtÕ  Õ   ¹ch vµ  ©n    k ho   ng s¸ch vµ    ñy ban ph¸p  Ëtcña  èc  éi tiÕp  ô    Õn  ng  ãp  ña  ©n  ©n  µ  lu   Qu h  th ý ki ®ã g c nh d v chØnh  ýdù    Ët nµy  ×nh Quèc  éixem   Ðt vµ  l   ¸n Lu   tr   h  x   th«ng  qua  ¹  ú  äp    t i h thø k 8  ña  èc  éikhãa  . c Qu h   VIII NghÞ   Õt  µy  ∙  îcquèc  éinícCéng  quy n ® ®   h    hßa    éichñ  Üa  Öt x∙h   ngh Vi   Nam   ãa    ú  äp  7  kh VIII k h thø  th«ng  , qua  µy  th¸ng6  ng 30    n¨m 1990.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2