Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 1991

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
60
lượt xem
2
download

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 1991

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 1991', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 1991

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 21 tháng 12 năm 1990 NGHN QUY T C A QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 1990 V NHI M V PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I NĂM 1991 QU C H INƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 83 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Sau khi nghe H i ng B trư ng báo cáo tình hình th c hi n k ho ch năm 1990 và k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 1991; Sau khi nghe ý ki n c a U ban kinh t - k ho ch và ngân sách, các cơ quan khác c a Qu c h i và ý ki n c a i bi u Qu c h i; QUY T NGHN Qu c h i thông qua báo cáo c a H i ng b trư ng v tình hình th c hi n k ho ch năm 1990 và phương hư ng, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 1991, có b sung, i u ch nh m t s i m. Qu c h i nh n m nh nh ng v n quan tr ng sau ây: A. Tình hình kinh t - xã h i năm 1990 tuy g p nhi u khó khăn, ph c t p hơn trư c, nhưng ti p t c có nh ng chuy n bi n tích c c. S n xu t lương th c ư c gi v ng. Có nh ng cơ s công nghi p qu c doanh bư c u thích ng v i cơ ch m i. M t s s n phNm công nghi p tr ng y u tăng. Trong xây d ng cơ b n, ã t p trung vào m t s công trình tr ng i m, b o m ti n , ưa vào s d ng. Kim ng ch xu t khNu tăng khá. Các nhi m v qu c phòng, an ninh ư c b o m. Nh ng k t qu trên ây kh ng nh phương hư ng, bư c i trong s nghi p i m i c a ng và Nhà nư c ta là úng n: nh ng c g ng c a nhân dân ta là to l n. Tuy nhiên, tình hình kinh t nư c ta còn m t cân i nghiêm tr ng. T ng s n phNm xã h i và thu nh p qu c dân tăng ch m. Nhi u cơ s kinh t qu c doanh và t p th còn g p nhi u khó khăn, th m chí có nguy cơ phá s n. Ngân sách Nhà nư c b i chi l n. Vi c qu n lí ti n t , tín d ng còn nhi u khuy t i m. Giá c th trư ng chưa n nh. Lao ng thi u vi c làm tăng thêm. i s ng cán b , công nhân viên, l c lư ng vũ trang, ngư i v hưu, các i tư ng thu c di n chính sách xã h i, nhân dân các vùng b thiên tai, m t mùa và ng bào các dân t c thi u s m t s vùng g p nhi u khó khăn. Lĩnh v c giáo d c, y t , văn hóa, xã h i ch m chuy n bi n. Tr t t , an toàn xã h i còn di n bi n ph c t p.
  2. Nh ng y u kém ó có ph n do tác ng c a tình hình qu c t và nh ng khó khăn v n có c a n n kinh t , nhưng trư c h t là do ch o, i u hành chưa theo k p yêu c u, chưa d ki n h t tình hình di n bi n ph c t p; k cương, k lu t không nghiêm, các bi u hi n tiêu c c ch m ư c kh c ph c; công tác thanh tra, ki m tra không ch t ch . B. Nhi m v và m c tiêu năm 1991. Vi c th c hi n k ho ch năm 1991 di n ra trong b i c nh qu c t r t ph c t p và trư c nh ng yêu c u to l n v phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c. Vì v y, ph i nêu cao tinh th n t l c t cư ng, tranh th nh ng i u ki n qu c t thu n l i c ng c và phát huy nh ng k t qu ã t ư c trong 2 năm 1989 - 1990, ph n u vư t qua nh ng khó khăn th thách m i v kinh t - xã h i, gi v ng s n nh v chính tr , b o m các nhi m v qu c phòng và an ninh, t o th i lên cho nh ng năm ti p theo. I. NĂM 1991, PH N U T CÁC CH TIÊU CH Y U SAU ÂY: - T ng s n phNm xã h i tăng 4,3% so v i năm 1990; - Thu nh p quóc dân tăng 4,5% so v i năm 1990; - S n xu t nông nghi p tăng 3,1% so v i năm 1990, S n lư ng lương th c t 22 tri u t n (quy thóc); - S n xu t công nghi p tăng 4,7% so v i năm1990; - Kim ng ch xu t khNu tăng 16% so v i năm 1990; - ng viên 22% thu nh p qu c dân s n xu t vào ngân sách Nhà nư c; -V n u tư xây d ng cơ b n thu c ngân sách Nhà nư c 1.450 t ng; - T l phát tri n dân s gi m 0,6 ph n nghìn so v i .1990. Năm 1991, tình hình kinh t - xã h i nư c ta có r t nhi u khó khăn, c bi t là t c phát tri n kinh t chưa tương ng v i t c phát tri n dân s . Do v y, ph i ra s c ph n u t và vư t các ch tiêu ch y u trên ây. II. CÁC CHÍNH SÁCH VÀ BI N PHÁP CH Y U: 1. Phát huy m i kh năng c a các thành ph n kinh t , khai thác các ti m năng s n có nh m phát tri n s n xu t. Tích c c gi i quy t khó khăn v v n và th trư ng, i m i thi t b và công ngh , s p x p l i các cơ s kinh t qu c doanh. i v i các cơ s làm ăn thua l kéo dài, không th duy trì ư c, c n chuy n i s h u ho c gi i th . Ti p t c c i ti n cơ ch qu n lý chính sách i v i nông nghi p; t o i u ki n cho ti u th công nghi p gi i quy t khó khăn v v n và th trư ng.
  3. T ch c thi hành t t Lu t doanh nghi p tư nhân, Lu t công ty khuy n khích nhân dân b v n u tư, t n d ng lao ng, kh năng k thu t phát tri n s n xu t, kinh doanh. 2. Tăng nhanh kim ng ch xu t khNu b o m yêu c u nh p khNu các v t tư quan tr ng và thi t b , công ngh m i cho k ho ch năm 1991. Ch n ch nh và c i ti n cơ ch qu n lý xu t nh p khNu và qu n lý ngo i t , v a b o m l i ích chính áng c a ơn v s n xu t kinh doanh và ngư i có ngo i t , v a th ng nh t qu n lý các ngu n ngo i t áp ng nhu c u c a n n kinh t . C t b các khâu trung gian không c n thi t trong kinh doanh xu t khNu và nh p khNu. M r ng quan h kinh t v i nư c ngoài, thu hút v n và k thu t phát tri n kinh t trong nư c. Gi i quy t úng n quan h gi a xu t khNu và nhu c u tiêu dùng trong nư c, c bi t là lương th c. M r ng th trư ng trong nư c, nh t là th trư ng nông thôn. B o m tiêu th nông s n hàng hóa cho nông dân. B o h s n xu t trong nư c, khuy n khích tiêu dùng hàng n i. 3. Ti p t c ki m ch l m phát. Tăng cư ng công tác qu n lý tài chính, ti n t . Thu úng, thu và k p th i theo chính sách. Qu n lý ch t ch m i ngu n thu c a ngân sách Nhà nư c, ch ng th t thoát. B o m nh ng kho n chi c n thi t, h p lý, ng th i h t s c ti t ki m. Ch ng xa hoa, lãng phí, phô trương hình th c. Ti p t c i m i cơ ch tín d ng, b o m nhu c u v n cho các ơn v s n xu t, kinh doanh, gi i quy t úng n v n lãi su t ng viên m i ngu n ti n nhàn r i c a nhân dân. X lý nhanh v n n dây dưa, v n tín d ng, chi m d ng v n ngân sách và chi m d ng v n l n nhau trong các ơn v kinh t . Ch n ch nh công tác lưu thông, qu n lý th trư ng và giá c , nh t là lương th c và các m t hàng thi t y u trong i s ng nhân dân. 4. Ph n u b o m n nh i s ng nhân dân. H i ng b tru ng nghiên c u trình Qu c h i t i kỳ h p th 9 phương án c i cách ch ti n lương. Trư c m t, th c hi n ngay các bi n pháp gi m b t khó khăn cho cán b , công nhân viên, l c lư ng vũ trang, ngư i hưu trí, các i tư ng thu c di n chính sáh xã h i và nhân dân các vùng b thiên tai. Trên cơ s Ny m nh s n xu t, gi i quy t thêm vi c làm, tăng thu nh p cho ngư i lao ng. 5. Tri n khai th c hi n các Ngh quy t c a ng và Nhà nư c v phát tri n kinh t , văn hoá, xã h i mi n núi và vùng các dân t c thi u s . u tư có tr ng i m phát huy các th m nh kinh t c a mi n núi, phát tri n s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, ph xanh t tr ng i tr c, b o v r ng, xây d ng m t s tr m thu i n, m thêm ư ng giao thông. B o m cung ng 5 m t hàng thi t y u cho nhân dân. Ny m nh vi c ch ng b nh s t rét, ch ng b nh bư i c ,v.v... Ph n u thu h p di n mù ch , trư c h t i v i cán b cơ s , thanh niên, thi u niên.
  4. 6. S p x p l i và c i ti n công tác qu n lý i v i h th ng giáo d c, y t , văn hoá, nghiên c u khoa h c - k thu t. M r ng th c hi n các hình th c "Nhà nư c và nhân dân cùng làm" như b o hi m y t , trư ng dân l p, qu chăm sóc thương binh, gia ình li t sĩ và ngư i có công v i cách m ng,... 7. Ch n ch nh t ch c và nâng cao năng l c qu n lý c a b máy Nhà nư c. Kiên quy t tinh gi n biên ch các cơ quan hành chính, s nghi p và các oàn th , năm 1991 gi m ít nh t 20%. Trong năm 1991, H i ng b trư ng trình ra Qu c h i phương án i m i h th ng t ch c qu n lý Nhà nư c và phân nh l i a gi i hành chính m t s a phương. Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra trong m i lĩnh v c và m i ngành, m i c p nh m làm lành m nh và nâng cao hi u l c c a b máy qu n lý Nhà nư c. 8. Kiên quy t u tranh ch ng tham nhũng, buôn l u. X lý nghiêm các v tham nhũng, buôn l u, h i l ã phát hi n và thanh tra, ki m tra. Th trư ng các ngành, các c p ch u trách nhi m ch o cu c u tranh ch ng tham nhũng, buôn l u ngành, a phương và ơn v mình. K t h p công tác thanh tra, ki m tra c a Nhà nư c v i phong trào qu n chúng trong cu c u tranh này. Năm 1991 là năm m u c a k ho ch 5 năm 1991 - 1995 và Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i n năm 2000, ng th i cũng là năm mà kinh t - xã h i nư c ta ng trư c nh ng khó khăn ph c t p, nh ng thách th c m i. Vi c ph n u th c hi n th ng l i k ho ch Nhà nư c năm 1991 có ý nghĩa c bi t quan tr ng. Qu c h i giao H i ng B trư ng t ch c tri n khai th c hi n Ngh quy t này. U ban kinh t , k ho ch và ngân sách, H i ng dân t c và các U ban khác c a Qu c h i có nhi m v giúp Qu c h i và H i ng Nhà nư c giám sát ch t ch các c p, các ngành nghiêm ch nh th c hi n các nhi m v , m c tiêu c a k ho ch Nhà nư c ã ư c Qu c h i thông qua. i bi u Qu c h i, i bi u H i ng nhân dân các c p ph i gương m u thi hành Ngh quy t c a Qu c h i, ng th i có nhi m v ng viên các cơ quan, các t ch c kinh t , các t ng l p nhân dân làm tròn nghĩa v và trách nhi m i v i t nư c và th c hi n quy n giám sát c a nhân dân i v i ho t ng c a các cơ quan Nhà nư c. Qu c h i kêu g i ng bào và chi n sĩ c nư c hãy phát huy truy n th ng t l c, t cư ng, tinh th n ch ng, năng l c sáng t o, kh c ph c khó khăn, khai thác t t m i ti m năng và thu n l i, ph n u th c hi n th ng l i các m c tiêu và nhi m v ã ra, gi v ng n nh tình hình v m i m t và t o th phát tri n cho nh ng năm sau. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá VIII, kỳ h p th 8 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1990.
  5. Lê Quang o ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản