intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nghiên cứu một số vấn đề X.25 và Frame Relay

Chia sẻ: Basso Basso | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

482
lượt xem
73
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuẩn X.25 của Uỷ ban tư vấn điện thoại và điện tín quốc tế CCITT đưa ra năm 1976 có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển của mạng chuyển mạch gói trên thế giới và trong thiết kế các thiết bị người dùng để vận hàng các mạng này. X.25 cho phép các khung dữ liệu số hoá được truyền qua các khoảng cách lớn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu một số vấn đề X.25 và Frame Relay

  1. Chuyªn ngµnh C«ng nghÖ th«ng tin Nghiªn cøu mét sè vÊn ®Ò x.25 vµ frame relay Tãm t¾t : ViÖc ®¶m b¶o truyÒn th«ng tin chÝnh x¸c, hiÖu qu¶, tèc ®é ®¶m b¶o ®îc xem lµ nh÷ng yªu cÇu b¾t buéc trong qóa tr×nh truyÒn sè liÖu. M¹ng chuyÓn m¹ch gãi lµ thÝch hîp nhÊt cho viÖc truyÒn sè liÖu víi kÝch th íc lín vµ cho ®é tin cËy cao. Môc ®Ých cña ®Ò tµi lµ t×m hiÒu nh÷ng giao thøc ®îc sö dông trong m¹ng chuyÓn m¹ch gãi X.25 vµ Frame Relay ®Ó ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu truyÒn tin tin cËy, tèc ®é ®¶m b¶o,...ViÖc ph¸t hiÖn vµ söa lçi trong qu¸ tr×nh truyÒn dÉn ®Ó ®¶m b¶o cho th«ng tin ®îc truyÒn trªn ®êng truyÒn chÝnh x¸c còng lµ mét vÊn ®Ò quan träng ®îc ®Ò cËp ®Õn. Nh»m môc ®Ých kÕt hîp lý thuyÕt víi thùc tÕ, nhãm sinh viªn thùc hiÖn ®· t×m hiÓu vÒ m¹ng chuyÓn m¹ch gãi X.25 vµ Frame Relay cña ViÖt Nam. §Ó cã mét kÕt qu¶ sinh ®éng gióp cho viÖc häc lý thuyÕt mét c¸ch trùc quan, nhãm cã thùc hiÖn mét ch- ¬ng tr×nh m« pháng viÖc göi c¸c gãi tin trªn m¹ng. 1. Xu híng ph¸t triÒn cña m¹ng chuyÓn m¹ch gãi ChuÈn X.25 cña Uû ban t vÊn ®iÖn tho¹i vµ ®iÖn tÝn quèc tÕ CCITT ®a ra n¨m 1976 cã ¶nh hëng m¹nh mÏ ®Õn sù ph¸t triÓn cña m¹ng chuyÓn m¹ch gãi trªn thÕ giíi vµ trong thiÕt kÕ c¸c thiÕt bÞ ngêi dïng ®Ó vËn hµng c¸c m¹ng nµy. X.25 cho phÐp c¸c khung d÷ liÖu sè ho¸ ®îc truyÒn qua c¸c kho¶ng c¸ch lín. M¹ng chuyÓn m¹ch gãi X.25 cung cÊp c¸c dÞch vô tin cËy, chi phÝ rÎ, ®¹t ®îc hiÖu qña víi c¶ c¸c ®êng truyÒn chÊt lîng thÊp cã nhiÒu lçi, tho¶ m·n ®îc nhiÒu lo¹i thuª bao cã tèc ®é kh¸c nhau, thùc hiÖn ®iÒu khiÓn luång tõ nót tíi nót. Tuy nhiªn m¹ng chuyÓn m¹ch gãi còng cã nh îc ®iÓm lµ tèc ®é chËm, ®é trÔ trong m¹ng lín khã ®¶m b¶o c¸c dÞch vô thêi gian thùc. Do vËy trong ®iÒu kiÖn m¹ng truyÒn dÉn quang Ýt lçi th× viÖc kiÓm tra t¹i tõng nót lµ kh«ng cÇn thiÕt vµ nh÷ng yªu cÇu dÞch vô míi mµ m¹ng X.25 kh«ng ®¸p øng ®îc do vËy m¹ng Frame Relay ®· ra ®êi ®¸p øng ®îc nh÷ng nhu cÇu míi nh÷ng dÞch vô thêi gian thùc, yªu cÇu truyÒn dÉn tèc ®é cao. M¹ng Frame Relay yªu cÇu mét ®iÒu kiÖn lµ m¹ng truyÒn dÉn “kh«ng lçi”. Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
  2. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HS-SV HÖ thèng m¹ng viÔn th«ng hiÖn nay tån t¹i mét c¸ch riªng rÏ, víi mçi lo¹i dÞch vô viÔn th«ng l¹i cã mét laäi m¹ng viÔn th«ng riªng biÖt ®Ó phôc vô nh : m¹ng Telex, m¹ng ®iÖn tho¹i c«ng céng, m¹ng truyÒn sè liÖu, m¹ng côc bé,... c¸c m¹ng ®îc thiÕt kÕ riªng biÖt, kh«ng thÓ sö dông m¹ng nµy cho m¹ng kh¸c. NhiÒu m¹ng cïng tån t¹i nh vËy g©y nhiÒu khã kh¨n trong thiÕt kÕ, vËn hµnh, b¶o dìng, thiÕu tÝnh mÒm dÎo. ChÝnh v× vËy xu híng tÊt yÕu lµ ph¶i kÕt hîp thµnh mét lo¹i m¹ng viÔn th«ng duy nhÊt. M¹ng nµy cã kh¶ n¨ng cung cÊp, ®¸p øng c¸c dÞch vô cña c¸c lo¹i m¹ng viÔn th«ng kh¸c nh truyÒn tho¹i, truyÒn sè liÖu, truyÒn h×nh tèc ®é cao, ... §ã chÝnh lµ nh÷ng kh¶ n¨ng cña m¹ng tÝch hîp sè b¨ng réng B-ISDN. Vµ m¹ng ATM lµ nÒn t¶ng trong t ¬ng lai cña B-ISDN. ATM lµ m¹ng truyÒn dÉn kh«ng ®ång bé, chÝnh c«ng nghÖ truyÒn dÉn quang vµ c«ng nghÖ b¸n dÉn quyÕt ®Þnh sù ra ®êi cña ATM. M¹ng ATM dùa trªn c¸c gãi tin cã kÝch th íc nhá 53 bytes gäi lµ c¸c tÕ bµo ATM, viÖc truyÒn dÉn gãi tin cã kÝch cì nhá cïng víi viÖc sö dông kªnh ¶o vµ ®- êng ¶o mµ tèc ®é truyÒn trong m¹ng ATM ®¹t tèc ®é cao, tèc ®é chung cì 155Mbps(tèc ®é cña khung STM-1) cã thÓ ho¹t ®éng tíi tèc ®é 622Mbps(tèc ®é cña khung STM-4), ®é trÔ chØ cßn vµi tr¨m µs, ®¶m b¶o ®îc thêi gian thùc nh trong chuyÓn m¹ch kªnh. 2. Giao thøc sö dông trong m¹ng chuyÓn m¹ch gãi 2.1 Giao thøc trong m¹ng X.25 C¸c giao thøc trong m¹ng chuyÓn m¹ch gãi lµ c¸c giao thøc ë møc díi. CCITT khuyÕn nghÞ sö dông c¸c giao thøc sau trong m¹ng chuyÓn m¹ch gãi. 2.1.1 Giao thøc X.25 Giao thøc X.25 lµ giao thøc quan träng nhÊt trong c¸c giao thøc chuyÓn m¹ch gãi. Khi tham chiÕu vµo m« h×nh OSI giao thøc X.25 n»m ë 3 møc díi: líp vËt lý, líp liªn kÕt d÷ liÖu, líp m¹ng. Giao thøc nµy x¸c ®Þnh giao tiÕp gi÷a DTE vµ DCE. Trong ®ã DTE lµm viÖc theo ph¬ng thøc gãi trong m¹ng sè liÖu c«ng céng. Giao thøc nµy cã kh¸ nhiÒu u ®iÓm: nã lµ mét khuyÕn nghÞ ®îc quèc tÕ c«ng nhËn, phï hîp víi m« h×nh OSI, cã c¸c thñ tôc ®iÒu khiÓn luång, truyÒn Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
  3. Chuyªn ngµnh C«ng nghÖ th«ng tin th«ng tin tin cËy do cã kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn lçi vµ truyÒn l¹i, cã thÓ thùc hiÖn nhiÒu cuéc nèi trªn mét tuyÕn nèi vËt lý,.. a) Giao thøc X.25 líp vËt lý Giao thøc X.25 líp vËt lý bao gåm c¸c khÝa c¹nh c¬ b¶n nhÊt cña kÕt nèi m¹ng nh c¸c kiÓu bé nèi chuyÓn, c¸c ch©n ra cña bé nèi chuyÓn, c¸c quy íc b¸o hiÖu vµ c¸c b¸o hiÖu ®iÖn. C¸c tiªu chuÈn cho líp vËt lý lµ x¸c ®Þnh cÇn ph¶i thiÕt kÕ thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn vµ thu cho giao tiÕp nµy nh thÕ nµo, kiÓu c¸p g× sö dông ®Ó ®Êu nèi c¸c thiÕt bÞ víi nhau vµ giao tiÕp nµy ph¶i lµm viÖc nh thÕ nµo. Theo X.25 cña CCITT khuyÕn nghÞ c¸c giao tiÕp sau ®îc sö dông cho líp vËt lý lµ X.21, X.21 bis, V.24, V.28. b) Giao thøc X.25 líp liªn kÕt d÷ liÖu Líp liªn kÕt d÷ liÖu chÞu tr¸ch nhiÖm chuyÓn tin tõ c¸c giao thøc líp cao h¬n qua giao tiÕp vËt lý gi÷a hai thiÕt bÞ ®Êu nèi víi nhau. Giao thøc sö dông ë líp liªn kÕt d÷ liÖu cña X.25 lµ giao thøc LAP-B. §¬n vÞ d÷ liÖu cña giao thøc LAP-B lµ khung LAP-B. CÊu tróc khung LAP-B nh sau: Cê §Þa chØ §iÒu Th«ng tin FCS Cê F A khiÓn I F C Tr êng cê F: 8 bit, cã gi¸ trÞ 01111110 ë ®Çu vµ cuèi khung ®Ó ®¸nh dÊu b¾t ®Çu vµ kÕt thóc mét khung. §Ó tr¸nh nhÇm lÉn d÷ liÖu vµ cê th× trong phÇn d÷ liÖu thùc hiÖn chÌn bÝt 0, ë phÝa ph¸t cø mét chuçi 5 bit 1 sÏ ®îc chÌn vµo mét bit 0, vµ phÝa ®Çu thu sÏ lµm ngîc l¹i ®Ó thu th«ng tin ®óng. Tr êng ®Þa chØ A: 8 bit ®Ó ph©n biÖt lµ DTE hay lµ DCE nªn nã chØ cã 2 ®Þa chØ lµ ®Þa chØ A 03 dµnh cho DCE ph¸t lÖnh vµ ®Þa chØ B 01 dµnh cho DTE ph¸t lÖnh. Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
  4. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HS-SV Tr êng ®iÒu khiÓn C cã hai d¹ng khung chuÈn 8 bit vµ khung më réng 16 bit. Tr êng ®iÒu khiÓn ®Ó ph©n biÖt 3 kiÓu khung LAP-B lµ khung th«ng tin, khung gi¸m s¸t, khung kh«ng ®¸nh sè. Khung th«ng tin I thùc hiÖn chuyÓn tin cho giao thøc møc cao h¬n. Khung gi¸m s¸t S kh«ng mang th«ng tin cña líp cao h¬n gåm cã 3 kiÓu khung RR(m¸y thu ®· s½n sµng thu khung tin thø N(R)), RNR(m¸y thu cha s½n sµng thu, kh«ng cã kh¶ n¨ng nhËn c¸c khung tõ N(R)-1 trë vÒ sau), REJ(khung tõ chèi) ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng ®iÒu khiÓn luång møc 2. Khung kh«ng ®¸nh sè U ®îc dïng ®Ó khëi t¹o tuyÕn th«ng tin, huû ghÐp nèi vµ cho mét sè môc ®Ých ®iÒu khiÓn ®Æc biÖt. Tr êng th«ng tin I: mang th«ng tin cña gãi møc 3 giao thøc X.25. Tr êng kiÓm tra FCS: 16 bit, ph¬ng thøc kiÓm tra theo ph¬ng thøc CRC cã ®a thøc sinh bËc 16, ®Ó kiÓm tra khung nhËn ®îc cã lçi hay kh«ng. c) Giao thøc X.25 líp m¹ng Giao thøc líp m¹ng lµ mét giao thøc gi÷a mét DTE vµ mét DCE ®Êu nèi trùc tiÕp qua mét tuyÕn th«ng tin, ®Ó thiÕt lËp tuyÕn nèi gi÷a c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi qua mét hoÆc nhiÒu m¹ng cã ®Êu ghÐp víi nhau. §¬n vÞ d÷ liÖu líp nµy lµ gãi tin. CÊu tróc gãi tin cã 3 byte tiªu ®Ò nh sau: Byte 1 Byte 2 Byte 3 GFI + LCGN LCN PTI PhÇn cßn l¹i cña gãi tin GFI: General Format Identifer- Tr êng nhËn d¹ng khu«ng mÉu chung gåm 4 bit cao cña byte ®Çu tiªn cña phÇn tiªu ®Ò. Trong ®ã bit 5, bit 6 ®Ó nhËn d¹ng cöa sæ thùc hiÖn cña hÖ thèng lµ cöa sæ 7 hay 128. Bit 7 lµ bit x¸c nhËn chuyÓn giao. Bit 8 lµ bit Q ®Ó ph©n biÖt c¸c gãi sè liÖu lµ gãi sè liÖu th«ng th - êng hay gãi ®Þnh phÈm chÊt. LCGN: Logic Channel Group Number- Tr êng ®Þa chØ nhãm kªnh logic 4 bit Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
  5. Chuyªn ngµnh C«ng nghÖ th«ng tin LCN: Logic Channel Number- Tr êng ®Þa chØ kªnh logic 8 bit. Mét cÆp LCGN vµ LCN t¹o thµnh mét cÆp ®Þa chØ ®Ó nhËn d¹ng mét kªnh logic duy nhÊt cho mét cuéc gäi riªng. Víi 12 bit ta cã thÓ nhËn d¹ng ®îc tèi ®a 4096 ®Þa chØ logic. PTI:Packet Type Identifier- Tr êng nhËn d¹ng kiÓu gãi 8 bit ®Ó nhËn d¹ng c¸c kiÓu gãi cÊp m¹ng, cã c¸c kiÓu gãi lµ: gãi thiÕt lËp vµ gi¶i to¶ cuéc gäi, c¸c gãi sè liÖu vµ ng¾t, c¸c gãi ®iÒu khiÓn lu«ng vµ t¸i lËp, c¸c gãi t¸i khëi ®éng, gãi ph¸n ®o¸n, gãi ®¨ng ký. Trong c¸c gãi cña líp m¹ng míi chøa ®Þa chØ cô thÓ cña thiÕt bÞ ®Çu cuèi chñ gäi vµ bÞ gäi ®Ó thùc hiÖn viÖc ®Þnh tuyÕn trong m¹ng. 2.1.2 Giao thøc 3.X Khi thiÕt bÞ ®Êu nèi vµo m¹ng chuyÓn m¹ch gãi kh«ng lµm viÖc theo ph- ¬ng thøc chuyÓn m¹ch gãi, th× ta cÇn ph¶i cã mét bé t¸ch ghÐp gãi PAD ®Ó ®Êu nèi. Giao thøc 3X x¸c ®Þnh c¸c thao t¸c cña bé ghÐp t¸ch gãi PAD. §©y lµ bé 3 giao thøc X.3, X.28, X.29. Giao thøc X.3:quy ®Þnh mét tËp c¸c tham sè x¸c ®Þnh sù lµm viÖc cña cöa PAD cã tÊt c¶ 22 tham sè. Giao thøc X.28: m« t¶ chi tiÕt 22 tham sè cña PAD ®îc chuyÓn thµnh giao tiÕp ngêi sö dông nh thÕ nµo. Giao thøc X.29: x¸c ®Þnh X.25 ®îc sö dông nh thÕ nµo trong cuéc gäi 3X 2.2 Giao thøc trong m¹ng Frame Relay Giao thøc trong m¹ng Frame Relay chñ yÕu lµm viÖc ë tÇng liªn kÕt d÷ liÖu trong m« h×nh OSI, mét sè chøc n¨ng cña tÊng m¹ng ®îc chuyÓn xuèng tÇng nµy tuy nhiªn mét sè chøc n¨ng cña tÇng nµy còng ®îc lo¹i bë bít ®Ó gi¶m ®é trÔ trong m¹ng, ®Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy nã ®ßi hái mét yªu cÇu víi m¹ng lµ “m¹ng kh«ng lçi”. Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
  6. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HS-SV Giao thøc víi líp 1: líp vËt lý cña Frame Relay còng ®Þnh nghÜa mét giao diÖn vËt lý, ®iÖn dïng chung gi÷a FRAD vµ FRND. Frame Relay dïng ë tèc ®é cao nªn vÉn dïng giao diÖn V.35 Giao thøc líp 2: giao thøc líp 2 cña Frame Relay dïng 2 lo¹i lµ LAP-D vµ LAP- F trong ®ã LAP-F lµ c¶i tiÕn cña LAP-D nªn ta chØ xÐt LAP-F. §¬n vÞ d÷ liÖu cña giao thøc LAP-F lµ khung LAP-F. CÊu tróc khung LAP -F: F A I FCS F Flag Address Information Flag Tr êng cê F- Flag gièng nh khung LAP - B còng gåm 8 bit 01111110, ®Ó b¾t ®Çu vµ kÕt thóc mét khung. Do cã gi¸ trÞ nh vËy nªn trong tr êng th«ng tin ta còng ph¶i thùc hiÖn chÌn bit 0. Tr êng ®Þa chØ A- Address th«ng th êng gåm 2 byte tuy nhiªn cã thÓ më réng thµnh 3 hoÆc 4 byte. CÊu tróc tr êng ®Þa chØ nh sau DLCI bËc cao(6 bit) C/R EA DLCI bËc thÊp(4 FEC BEC DE EA bit) N N EA bit më réng cho phÐp më réng tr êng ®Þa chØ EA = 0, gi¸ trÞ EA cña byte cuèi cïng cña tr êng ®Þa chØ míi = 1. C/R bit nµy t ¬ng tù nh bit D cña giao thøc X.25 DLCI lµ tr êng ®Þa chØ ®Ó nhËn d¹ng ®êng nèi d÷ liÖu. Víi tr êng ®Þa chØ 2 byte ta cã 10 bit DLCI cã thÓ nhËn d¹ng ®îc 1024 ®êng ¶o. Víi tr êng ®Þa chØ më réng 3 byte ta cã 16 bit DLCI cã thÓ nhËn d¹ng ®îc 65536 ®êng ¶o. BECN, FECN 2 bit ®Ó th«ng b¸o nghÏn híng vÒ, híng ®i, 2 bit nµy do m¹ng l - íi ®Æt cho tõng cuéc gäi Tr êng th«ng tin I: ®Ó chuyÓn th«ng tin cho líp cao h¬n cã hai lo¹i th«ng tin chÝnh lµ th«ng tin d÷ liÖu ngêi dïng vµ th«ng tin vÒ giao thøc tõng líp sö dông. Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
  7. Chuyªn ngµnh C«ng nghÖ th«ng tin Tr êng kiÓm tra FCS: ®é dµi 2 byte thùc hiÖn kiÓm tra theo ph¬ng thøc CRC theo mét ®a thøc chung thèng nhÊt trong toµn m¹ng. Trong m¹ng Frame Relay t¹i mçi nót khi ph¸t hiÖn lçi khung sÏ kh«ng yªu cÇu truyÒn l¹i ngay mµ sÏ huû khung ®i viÖc yªu cÇu truyÒn l¹i ®îc thùc hiÖn ë thiÕt bÞ ®Çu cuèi. Giao thøc líp 3: kh«ng cã giao thøc v× líp 3 kh«ng lµm g× mµ chØ truyÒn tin tiÕp. 3. Söa lçi trong truyÒn sè liÖu Trong qu¸ tr×nh truyÒn tin kh«ng thÓ tr¸nh ®îc viÖc cã lçi do vËy ®Ó ®¶m b¶o th«ng tin thu ®îc chÝnh x¸c ta ph¶i cã ph¬ng ph¸p ph¸t hiÖn vµ söa lçi. §Ó cã thÓ ph¸t hiÖn lçi ta ph¶i thùc hiÖn m· ho¸ d÷ liÖu tr íc khi truyÒn trªn ®êng truyÒn. Cã mét sè kiÓu m· nh sau: - M· kiÓm tra ch½n lÎ: cø sau mét nhãm bit th«ng tin nhÊt ®Þnh cã mét bit ®- îc chÌn vµo cuèi nhãm bit ®Ó b¸o cho bªn nhËn biÕt sè bit 1 lµ ch½n hay lÎ ®iÒu nµy tuú thuéc vµo ph¬ng thøc kiÓm tra ch½n hay kiÓm tra lÎ. Víi m· nµy ta chØ ph¸t hiÖn ®îc c¸c lçi lÎ bit víi c¸c lçi sai ch½n bit m· nµy kh«ng cã kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn cã thÓ nãi kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn lçi cña m· nµy thÊp tuy vËy nã vÉn ®îc sö dông v× ®¬n gi¶n. - Ph¬ng ph¸p kiÓm tra tæng: ph¬ng ph¸p nµy thùc hiÖn theo ph¬ng thøc céng modul 256 ta ®îc mét byte tæng lµ byte checksum, nã ®îc göi ®i kÌm theo d÷ liÖu. §Õn phÝa thu thùc hiÖn tÝnh mét byte checksum kh¸c vµ thùc hiÖn so s¸nh byte nµy víi byte checksum thu ®îc. Ph¬ng ph¸p nµy ®¬n gi¶n nhng cßn cã nhiÒu lçi cã nh÷ng lçi mµ ngay trong chÝnh ch¬ng tr×nh còng kh«ng ph¸t hiÖn ®îc. - Ph¬ng ph¸p m· vßng CRC. Ta thùc hiÖn chia d÷ liÖu cho mét ®a thøc sinh ®- îc phÇn d sÏ lµ c¸c bit kiÓm tra FCS ®îc göi kÌm theo d÷ liÖu. §Õn phÝa thu ®em d÷ liÖu nhËn ®îc chia cho ®a thøc sinh nÕu cã d tøc lµ d÷ liÖu thu ®îc ®· bÞ lçi, kh«ng cßn d tøc lµ ®· thu ®óng. §©y lµ mét lo¹i m· cã kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn lçi tèt víi ®a thøc sinh CRC-CCITT vµ CRC-16 ph¸t hiÖn ®îc 100% lçi ®¬n vµ lçi kÐp. Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
  8. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HS-SV - M· Hamming: ®©y lµ lo¹i m· cã kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn vµ söa lçi ®îc Hamming cña phßng thÝ nghiÖm Bell ®a ra nã dùa trªn kho¶ng c¸ch m·. Kho¶ng c¸ch m· lµ sè bit sai kh¸c gi÷a hai tõ m· khi ®ã ë phÝa thu sau khi kiÓm tra ta cã kh¶ n¨ng söa sai trong mét giíi h¹n nµo ®ã. Víi c¸c m· chØ cã kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn lçi ta ph¶i thùc hiÖn söa lçi theo ph¬ng ph¸p ARQ ph¬ng ph¸p truyÒn l¹i. Cã 3 lo¹i ARQ - Dõng vµ chê ARQ: tr¹m ph¸t truyÒn ®i mét khung tin vµ c¸c khung kh¸c sÏ kh«ng ®îc göi ®i cho ®Õn khi tr¹m nhËn nhËn ®îc vµ ph¸t mét tÝn hiÖu tr¶ lêi ACK cho phÝa ph¸t. NÕu kh«ng nhËn ®îc ACK sau mét kho¶ng thêi gian nµo ®ã hoÆc nhËn ®îc tÝn hiÖu NAK th× phÝa ph¸t sÏ ph¸t l¹i khung ®ã. - Trë l¹i N-ARQ: ph¬ng ph¸p nµy ®îc dïng trong X.25 møc 2. PhÝa ph¸t ph¸t ®i mét chuçi c¸c khung liªn tiÕp mµ kh«ng ph¶i chê cho ®Õn khi nhËn ®îc x¸c nhËn, ë phÝa thu nhËn c¸c khung tin lÇn l ît vµ tr¶ lêi N(R) cho biÕt gãi tin mong muèn nhËn qua ®ã phÝa ph¸t biÕt phÝa thu ®· nhËn ®Õn ®©u ®Ó cã ph¸t l¹i hay kh«ng. - TruyÒn l¹i cã chän lùa: theo ph¬ng ph¸p nµy chØ gãi nµo ph¸t hiÖn sai míi truyÒn l¹i kh«ng nh ph¬ng ph¸p trªn lµ truyÒn l¹i tÊt c¶ c¸c gãi kÓ tõ gãi ph¸t hiÖn sai. 4. Ch¬ng tr×nh m« pháng §Ó m« pháng qóa tr×nh truyÒn tin trong m¹ng, trong ®Ò tµi ®· thùc hiÖn t×m hiÓu m¹ng chuyÓn m¹ch gãi X.25 vµ Frame Relay ViÖt Nam ®Ó m« pháng cÊu tróc m¹ng vµ thùc hiÖn truyÒn gãi tin. 5. KÕt luËn §Ò tµi ®· thùc hiÖn nghiªn cøu vÒ c¸c giao thøc trong m¹ng X.25 vµ Frame Relay nh»m gióp cho sinh viªn trong viÖc häc hai m«n häc C¬ së Kü thuËt truyÒn th«ng sè liÖu vµ C¸c c«ng nghÖ truyÒn th«ng sè liÖu cã thÓ n¾m v÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ cã bíc ®Çu biÕt vÒ m¹ng chuyÓn m¹ch gãi vµ Frame Relay ViÖt Nam. Trong ®iÒu kiÖn kh«ng cho phÐp ®Ò tµi cha t×m hiÓu ®îc s©u vÒ c¸c kü Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
  9. Chuyªn ngµnh C«ng nghÖ th«ng tin thuËt thùc sù trong m¹ng Viªt Nam ®Êy sÏ lµ ph¬ng híng ph¸t triÓn tiÕp cña ®Ò tµi nÕu ®îc tiÕp tôc ph¸t triÓn. Tµi liÖu tham kh¶o [1] NguyÔn TÊt §¾c, M¹ng chuyÓn m¹ch gãi, NXB Khoa häc Kü thuËt, 1994 [2] TS Lª H÷u LËp, C¬ së Kü thuËt TruyÒn th«ng sè liÖu , HVCNBCVT, 1999 [3] TrÇn ThÞ H¶o, Ph¹m Ngäc §Ünh, C¸c c«ng nghÖ truyÒn th«ng sè liÖu , HVCNBCVT, 2001 [4] TS Ph¹m ThÕ QuÕ, ThS Lª ThÞ HuyÒn Tr©m, Bµi gi¶ng M¹ng m¸y tÝnh , HVCNBCVT, 2001 [5] NguyÔn H÷u Thanh, Tæng quan vÒ kü thuËt m¹ng B-ISDN , NXB Khoa häc Kü thuËt, 1997 Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2