intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nghiên cứu quản trị và bảo mật hệ thống thương mại điện tử

Chia sẻ: Pt1506 Pt1506 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

314
lượt xem
113
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hình thức thương mại điện tử là sự kết hợp tuyệt vời giữa thương mại và Internet. Thương mại điện tử như đ• nói trên là một hình thức kinh doanh qua mạng máy tính. Trong hình thức thương mại điện tử một phần hoặc tất cả các giao dịch, các quan hệ mua bán trao đổi đều diễn ra trên mạng Internet

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu quản trị và bảo mật hệ thống thương mại điện tử

  1. Chuyªn ngµnh C«ng nghÖ th«ng tin Nghiªn cøu qu¶n trÞ vµ b¶o mËt hÖ thèng th¬ng m¹i ®iÖn tö 1. TÝnh  cÊp thiÕt cña ®Ò tµi   Th¬ng m¹i ®iÖn tö lµ mét lÜnh vùc ®∙ xuÊt hiÖn tõ l©u trªn thÕ giíi. Nhng ë ViÖt Nam, th¬ng  m¹i ®iÖn tö vÉn cßn lµ mét lÜnh vùc míi mÎ. §èi víi sinh viªn chóng em th× ®©y l¹i cµng lµ mét vÊn  ®Ò míi mÎ. Víi kh¶ n¨ng cña sinh viªn n¨m thø ba chóng em, víi kiÕn thøc cã h¹n vÒ c¶ thùc tÕ th­ ¬ng m¹i ®iÖn tö, m« h×nh øng dung råi c¸c c«ng nghÖ x©y dùng th× viÖc nghiªn cøu vÒ nã qu¶  kh«ng ®¬n gi¶n. Tuy nhiªn víi sù gîi ý cña thÇy Ph¹m ThÕ QuÕ, nhãm sinh viªn chóng em ®∙ m¹nh  d¹n ®¨ng kÝ nghiªn cøu khÝa c¹nh qu¶n trÞ vµ b¶o mËt trong th¬ng m¹i ®iÖn tö. §Ò tµi sÏ gióp  chóng em tiÕp cËn gÇn h¬n víi c¸c lÜnh vùc míi mΠcña nÒn kinh tÕ thÞ truêng cïng c¸c vÊn ®Ò  c«ng nghÖ ®Ó x©y dùng nªn mét øng dông thùc tÕ mang tÝnh chÊt th¬ng m¹i.  2. Néi dung khoa häc cña ®Ò tµi - Nghiªn cøu vÒ Internet, m¹ng m¸y tÝnh - Nghiªn cøu vÒ Th¬ng m¹i ®iÖn tö - Nghiªn cøu c¸c c«ng nghÖ cho phÐp x©y dùng mét øng dông th¬ng m¹i ®iÖn tö thùc tÕ. - X©y dùng m« pháng mét øng dông th¬ng m¹i ®iÖn tö. 3. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu cña ®Ò tµi  Theo ®Ò c¬ng nghiªn cøu ®Ò tµi ®îc chia ra lµm 4 phÇn chÝnh 3.1.Nghiªn cøu vÒ Internet vµ m¹ng m¸y tÝnh Internet tõ l©u ®∙ trë thµnh mét xa lé th«ng tin khæng lå víi ®Çy ®ñ th«ng tinvÒ mäi lÜnh  vùc trªn toµn thÕ giíi. D÷ liÖu ®îc truyÒn trªn m¹ng Internet theo c¸c chuÈn giao thøc ®îc quy  ®Þnh tríc theo tõng môc ®Ých vµ nhiÖm vô kh¸c nhau. Giao thøc TCP/IP lµ chuÈn giao thøc ®îc  dïng phæ biÓn trªn m¹ng Internet hiÖn nay. 3.2.H×nh thøc th¬ng m¹i ®iÖn tö Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
  2. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HS-SV H×nh thøc th¬ng m¹i ®iÖn tö lµ sù kÕt hîp tuyÖt vêi gi÷a th¬ng m¹i vµ Internet. Th¬ng m¹i  ®iÖn tö nh ®∙ nãi trªn lµ mét h×nh thøc kinh doanh qua m¹ng m¸y tÝnh. Trong h×nh thøc th¬ng  m¹i ®iÖn tö mét phÇn hoÆc tÊt c¶ c¸c giao dÞch, c¸c quan hÖ mua b¸n trao ®æi ®Òu diÔn ra  trªn m¹ng Internet HÇu hÕt c¸c nhµ cung cÊp th¬ng m¹i ®iÖn tö chØ ®¬n gi¶n ®Ò nghÞ kh¸ch hµng truy cËp  trùc tiÕp tíi mét m« h×nh th¬ng m¹i vËt lý. C¸c hµnh ®éng trao ®æi cÇn thiÕt x¶y ra:  Lêi rao hµng tõ c¸c nhµ cung cÊp  Sù chÊp  thuËn cña kh¸ch hµng  ViÖc vËn chuyÓn tiÒn vµ hµng ho¸ hoÆc c¸c dÞch vô ViÖc trao ®æi qua Internet cÇn thiÕt:  Mét tæ chøc cung cÊp c¸c dÞch vô truy nhËp trùc tuyÕn qua Internet.  Tr×nh kh¸ch (kh¸ch hµng hoÆc c¸c tæ chøc kh¸c) kÕt nèi tíi dÞch vô qua c¸c thiÕt bÞ  nh m¸y tÝnh, ®iÖn tho¹i di ®éng, PDA, tivi sè tÝch hîp…  C¸c h×nh thøc trao ®æi ngo¹i tÖ liªn quan ®Õn viÖc trao ®æi vµ mua b¸n c¸c lo¹i  hµng ho¸ vµ dÞch vô H×nh 1: S¬ ®å m« h×nh trao ®æi qua th¬ng m¹i ®iÖn tö HiÖn nay cã hai m« h×nh chÝnh cña h×nh thøc Th¬ng m¹i ®iÖn tö: B2B vµ B2C. Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
  3. Chuyªn ngµnh C«ng nghÖ th«ng tin − M« h×nh B2B (Business To Business) : §©y lµ m« h×nh th¬ng m¹i ®iÖn tö  dïng gi÷a c¸c doanh nghiÖp, c¸c nhµ cung cÊp s¶n phÈm víi nhaô M« h×nh nµy ®Æc biÖt  chó träng ®Õn vÊn ®Ò an toµn trªn m¹ng. − M« h×nh B2C (Business To Customers) : §©y lµ m« h×nh th¬ng m¹i ®iÖn  tö gi÷a doanh nghiÖp, nhµ cung cÊp víi kh¸ch hµng. ë m« h×nh nµy ngoµi vÊn ®Ò b¶o  mËt cßn cÇn ph¶I chó ý ®Õn c¸c c¸ch thøc tr×nh bµy s¶n phÈm. §©y lµ m« h×nh chñ yÕu  hiÖn naþ C¸c giao dÞch th¬ng m¹i ®iÖn tö ®iÓn h×nh bao gåm 4 giai ®o¹n:  Sù cung cÊp th«ng tin  Thµnh lËp hîp ®ång  Thanh to¸n  Sau khi b¸n hµng ViÖc qu¶n trÞ vµ b¶o mËt hÖ thèng th¬ng m¹i ®iÖn tö ph¶I ®îc chó ý kh¸c nhau trong tng giai  ®o¹n 3.3. Kh¶o s¸t c«ng nghÖ vµ m« h×nh kiÕn tróc øng dông a. Kh¶o s¸t m« h×nh kiÕn tróc øng dông KiÕn tróc 2 tÇng client/server ­ §©y lµ kiÕn tróc phæ biÕn cña c¸c øng dông m¹ng tõ tríc ®Õn  giê víi m« h×nh nh bªn díi. ë m« h×nh nµy, hÇu hÕt c¸c xö li cña øng dông ®Òu n»m phÝa  tr×nh chñ, kÓ c¶ cë së d÷ liÖu. Lóc nµy, viÖc xö lÝ cña server trë nªn cång kÒnh vµ nÆng nÒ  céng thªm c¸c khã kh¨n khi cËp nhËt vµ thay ®æi phÝa tr×nh kh¸ch. DÇn dÇn m« h×nh nay ®∙  trë nªn kh«ng cßn phï hîp Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
  4. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HS-SV Applicatio n Logic D User Applicatio n Logic Database Interfac e Client Database (Líp 1) Server (Líp 2) H×nh 2: M« h×nh kiÕn tróc 2 tÇng KiÕn tróc ®a tÇng­ multi­tier §Ó thay thÕ cho kiÕn tróc øng dông 2 tÇng ®∙ trë nªn kh«ng phï hîp, xuÊt hiÖn kiÕn tróc øng  dông ®a tÇng. Trong kiÐn tróc øng dông ®a tÇng th× client chØ cßn lµ mét líp máng ®Ó hiªn  thÞ d÷ liÖu vµ nhËn t¬ng t¸c phÝa tr×nh kh¸ch, c¸c xö lÝ ®Òu n»m ë c¸c tÇng gi÷a, ­ Business  Logic Tier. §©y lµ m« h×nh lùa chän cho øng dông. H×nh 3: M« h×nh kiÕn tróc ®a tÇng b. Chän lùa c«ng nghÖ Víi m« h×nh øng dông ®a tÇng th× hiÖn nay cã hai kiÕn tróc lËp tr×nh hç trî:  Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
  5. Chuyªn ngµnh C«ng nghÖ th«ng tin - KiÕn tróc .NET Framework do Microsoft ph¸t triÓn  - KiÕn tróc J2EE víi ®Æc t¶ EJB do Sun Microsystem ph¸t triÓn. HiÖn nay Java vµ c¸c c«ng nghÖcña Java vÒ m¹ng ngµy cµng trë nªn phæ biÕn do tÝnh k¶  chuyÓn kh«ng phô thuéc vµo hÖ ®iÒu hµnh vµ nÒn thiÕt bÞ mµ chØ cÇn cã mét m¸y ¶o Java  ®îc cµi ®Æt lµ cã thª ch¹y. Do ®ã em chän x©y dông øng dông theo kiÕn tróc J2EE víi dÆc t¶  EJB cho tÇng Business Logic  NgoµI ra, ph©n tÝc thiÕt kÕ lµ kh©u kh«ng thÓ thiÕu trong c«ng nghÖ phÇm mªm – øng  dông ®îc ph©n tÝch thiÕt kÕ theo chuÈn UML trªn nÒn Rational Rose 2002. 2. X©y dùng m« pháng Website th¬ng m¹i ®iÖn tö Tõ tÊt c¶ c¸c ph©n tÝch nghiªn cøu nhãm ®∙ x©y dùng ®îc øng dông m« pháng mét siªu thÞ ¶o  cho phÐp t×m kiÕm vµ mua b¸n c¸c mÆt hµng th«ng qua m¹ng Internet. Díi ®©y lµ  giao ®iÖn  client cña øng dông: 4. Kh¶ n¨ng øng dông cña ®Ò tµi Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
  6. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HS-SV Do kh¶ n¨ng vÒ kiÕn thøc vµ nh©n lùc cã h¹n, ®Ò tµi ®∙ hoµn thµnh tuy nhiªn cßn nhiÒu  khuyÕt ®iÓm do cha  cã  ®iÒu  kiÖn thö  nghiÖm thùc tÕ , vµ míi  chØ thö  nghiÖm ch¹y trªn  localhost, hÖ ®iÒu hµnh windows. NÕu ®îc nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn thªm, ®Ò tµi hoµn toµn cã kh¶ n¨ng ¸p dông vµo thùc tÕ  th¬ng m¹i ®iÖn tö víi c¸c tÝnh n¨ng cÇn thiÕt kÕ thªm nh  hÖ thèng thanh to¸n trùc tuyÕn qua  Credit Card, Paypal, hay E­gold… Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2