intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống hạn chế cuộc gọi

Chia sẻ: Basso Basso | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

173
lượt xem
33
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống hạn chế số điện thoại (dùng cho người sử dụng điện thoại cố định nào đó),hạn chế những số điện thoại gọi đi (đối với máy điện thoại của mình), khi mà không muốn cho người khác gọi những số đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống hạn chế cuộc gọi

  1. Chuyªn ngµnh §iÖn tö NGHI£N CøU THIÕT KÕ, CHÕ T¹O HÖ THèNG H¹N CHÕ CUéC GäI 1.TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi Trong thêi ®¹i ngµy nay, hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng cña loµi ngêi. NhÊt lµ nh÷ng øng dông cña kü thuËt th«ng tin liªn l¹c vµo lÜnh vùc kinh tÕ, khoa häc vµ ®êi sèng, chÝnh nhê nã mµ con ngêi vµ x· héi loµi ngêi ®· ph¸t triÓn kh«ng ngõng. Trong nh÷ng thËp niªn gÇn ®©y, ngµnh bu chÝnh viÔn th«ng ®· ph¸t triÓn m¹nh mÏ, t¹o ra bíc ngoÆt quan träng trong lÜnh vùc th«ng tin nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña con ngêi. Khi nhu cÇu vÒ th«ng tin cña con ngêi ®îc ®¸p øng mét c¸ch réng r·i, sÏ n¶y sinh nh÷ng vÊn ®Ò nh :b¶o mËt th«ng tin cho ngêi sö dông, b¶o vÖ ngêi sö dông tr íc nh÷ng hµnh vi vi ph¹m vÒ kinh tÕ, gióp ngêi sö dông b¶o mËt nh÷ng ®Þa chØ mong muèn,…V× thÕ ngµnh bu chÝnh viÔn th«ng lu«n lµ ®Ò tµi cho c¸c nhµ khoa häc, c¸c kü s vµ ®«ng ®¶o c¸c b¹n ®äc tham gia nghiªn cøu. Trong sè c¸c ®Ò tµi vÒ bu chÝnh viÔn th«ng ë níc ta, ®Ò tµi vÒ h¹n chÕ sè ®iÖn tho¹i cho ngêi sö dông ®iÖn tho¹i cè ®Þnh ®· ®îc nghiªn cøu, chÕ t¹o vµ ®îc tÝch hîp trªn c¸c tæng ®µi ®iÖn tho¹i. Nh ng hiÖn nay, nhu cÇu trao ®æi th«ng tin cña kh¸ch hµng ngµy mét t¨ng,do ®ã tèc ®é t¨ng sè thuª bao kh¸ nhanh. Khi mµ ®iÖn tho¹i kh«ng cßn lµ vÊn ®Ò xa l¹ ®èi víi con ngêi, c¸c mèi quan hÖ x· héi ngµy cµng phøc t¹p, do ®ã nhu cÇu thªm nh÷ng tÝnh n¨ng míi khi sö dông ®iÖn tho¹i ngµy cµng cÇn thiÕt ,trong sè nh÷ng nhu cÇu ®ã,vÊn ®Ò h¹n chÕ cuéc gäi ®i ®Õn mét m¸y cè ®Þnh nµo ®ã ®ang trë nªn cÊp thiÕt , bëi vËy viÖc sö dông m¹ch h¹n chÕ sè ®iÖn tho¹i cho m¸y cè ®Þnh ®· trë nªn cÇn thiÕt ®èi víi tõng thuª bao. Tõ nh÷ng nhËn thøc nhu cÇu cña con ngêi vÒ vÊn ®Ò b¶o mËt (®¨c biÖt ®èi víi níc ta), chóng em ®· quyÕt ®Þnh ®¨ng kÝ tham gia ®Ò tµi. 2.Néi dung khoa häc cña ®Ò tµi 2.I. S¬ ®å khèi vµ nguyªn lý ho¹t ®éng cña hÖ thèng Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
  2. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HS-SV HÖ thèng h¹n chÕ sè ®iÖn tho¹i (dïng cho ngêi sö dông ®iÖn tho¹i cè ®Þnh nµo ®ã),h¹n chÕ nh÷ng sè ®iÖn tho¹i gäi ®i (®èi víi m¸y ®iÖn tho¹i cña m×nh), khi mµ kh«ng muèn cho ngêi kh¸c gäi nh÷ng sè ®ã. 2.1.1. S¬ ®å khèi cña hÖ thèng L1 §iÖn tho¹i §êng d©y RƠ L E ®iÖn tho¹i N hËn L2 biÕt Ph¸t Vi ®iÒu Gi¶ i hiÖn khiÓn m· chu«ng DTM F M ¹ch nhí Giao (EEPROM ) tiÕp M ¸y vi tÝnh Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
  3. Chuyªn ngµnh §iÖn tö H×nh1.1 S¬ ®å khèi tæng qu¸t hÖ thèng h¹n chÕ sè ®iÖn tho¹i. 2.1.2. Ho¹t ®éng cña hÖ thèng • B×nh th êng R¥LE lu«n ë tr¹ng th¸i ®ãng (th«ng m¹ch). • Khi ngêi sö dông nhÊc handset (èng nghe) cña m¸y ®iÖn tho¹i ®Ó nghe (khi cã tÝn hiÖu ®ßi nhÊc m¸y tõ tæng ®µi ®a ®Õn).  Khèi NhËn biÕt nhÊc m¸y ®a tÝn hiÖu b¸o hiÖu nhÊc m¸y tíi Vi ®iÒu khiÓn ®Ó Vi ®iÒu khiÓn kiÓm tra cã chu«ng hay kh«ng.  Khi cã chu«ng th× Vi ®iÒu khiÓn ®iÒu khiÓn cho R¥LE ë tr¹ng th¸i ®ãng. Nh vËy cuéc gäi tõ m¸y kh¸c tíi,diÔn ra b×nh th êng. • Khi ngêi sö dông nhÊc handset cña m¸y ®iÖn tho¹i ®Ó thùc hiÖn cuéc gäi tíi mét m¸y kh¸c.  Khi kh«ng cã chu«ng, nÕu ngêi sö dông bÊm nót trªn bµn phÝm, khèi Gi¶i m· DTMF thùc hiÖn gi¶i m·, råi ®a tíi Vi ®iÒu khiÓn .  Vi ®iÒu khiÓn thùc hiÖn c¸c phÐp so s¸nh: - NÕu sè ®iÖn tho¹i ®îc bÊm kh«ng thuéc danh s¸ch c¸c sè ®iÖn tho¹i bÞ h¹n chÕ ®· ®îc chøa trong M¹ch nhí (EEPROM) th× cuéc gäi diÔn ra b×nh th êng (R¥LE kh«ng ng¾t). - NÕu sè ®iÖn tho¹i ®îc bÊm thuéc danh s¸ch c¸c sè ®iÖn tho¹i bÞ h¹n chÕ ®· ®îc chøa trong M¹ch nhí(EEPROM) th× Vi ®iÒu khiÓn chê ngêi sö dông nhËp password trong mét kho¶ng thêi gian cho phÐp (kho¶ng 4 gi©y ). - NÕu password ®óng Vi ®iÒu khiÓn cho phÐp cuéc gäi diÔn ra b×nh th êng - NÕu password sai Vi ®iÒu khiÓn ®iÒu khiÓn ng¾t R¥LE , cuéc gäi kh«ng diÔn ra. • M¸y tÝnh dïng ®Ó n¹p, xo¸ c¸c sè bÞ h¹n chÕ cïng víi password cña chóng trªn M¹ch nhí(EEPROM). Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
  4. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HS-SV M¸y vi tÝnh ®îc ghÐp nèi víi hÖ thèng theo chuÈn truyÒn sè liÖu nèi tiÕp RS232. 2 2.1.3. M¹ch nguyªn lý cña hÖ thèng § iÖn th o ¹ i LS1 3 2 2 L1 4 6 D1 7 1 § - ê n g d ©y ® iÖn th o ¹ i 200 - 400V 8 5 R2 10k R3 1k R1 100 1 R ELAY L2 D4 C 11 104 C4 Q2 105 -250V C 828 N4 N5 4 2 1 6 Q1 R8 5 A564 47K 5 R7 6 1 2 4 2K R 19 10k R 11 C2 SW 1 D2 D3 100 104 15V R4 C3 10uF R5 10K 100k 2 1 5V R6 N1 8051 5V 100k 24C O 2A 40 X 2 (8 0 5 1 ) 1 1 8 VC C 39 C 10 C 1+ M A X2 32 2 A 0V C C P 0 .0 /A D 0 38 16 3 A1 6 7 P 0 .1 /A D 1 37 VC C A2SCL P 1 .6 P 0 .2 /A D 2 4 5 6 C8 10uF 3 5 8 36 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10uF C 1- 15 4 SD A P 1 .7 P 0 .3 /A D 3 35 GND GND P 0 .4 /A D 4 IN - IN + 4 34 GS VSS IN H OSC 1 OSC2 VREF PW DN C 2+ 14 9 P 0 .5 /A D 5 33 C7 T1 O U T R ST P 0 .6 /A D 6 32 10uF 5 13 10 P 0 .7 /A D 7 31 U 12 C 2- R 1 IN R1 OUT P 3 .0 /R XD EA M T8870 2 12 11 V+ R1 OUT T 1 IN P 3 .1 /T XD S t/G T 28 5V VDD TOE ESt S tD P 2 .7 /A 1 5 Q1 Q2 Q3 Q4 6 11 12 27 V- T1 IN S tD 13 P 3 .2 /IN T 0 P 2 .6 /A 1 4 26 C9 7 10 P 3 .3 /IN T 1 P 2 .5 /A 1 3 25 10 13 16 11 12 14 15 17 18 10uF T2 O U T T2 IN C5 15 P 2 .4 /A 1 2 8 9 30pF E s t & S t/G T P 3 .5 /T 1 R 2 IN R2 OUT 18 X2 Y 2 24 3 .5 8 M H z P 2 .3 /A 1 1 23 19 P 2 .2 /A 1 0 22 1 2 3 20 X1 P 2 .1 /A 9 21 P 3 .5 /T 1 C6 GND P 2 .0 /A 8 30pF C æn g C O M H H×nh 1.2 S¬ ®å nguyªn lý cña hÖ thèng 3.Ph ¬ng ph¸p nghiªn cøu cña ®Ò tµi §Ó thùc hiÖn ®îc ®Ò tµi, chóng em cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®îc ph¬ng ph¸p nghiªn cøu víi tr×nh tù nh sau: • Kh¶o s¸t : Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
  5. Chuyªn ngµnh §iÖn tö  HÖ thèng nguyªn lý ho¹t ®éng m¹ch ®iÖn tho¹i  Kh¶o s¸t IC MT8880  Kh¶o s¸t vi ®iÒu khiÓn 8951 • LËp s¬ ®å khèi theo môc tiªu cña ®Ò tµi : §ã lµ h¹n chÕ sè ®iÖn tho¹i gäi ®i tõ m¸y cña ngêi sö dông hÖ thèng. • TÝnh to¸n thiÕt kÕ phÇn cøng • ThiÕt kÕ phÇn mÒm cho khèi xö lý trung t©m: Dïng ng«n ng÷ lËp tr×nh Asembler. • ThiÕt kÕ giao diÖn trªn m¸y vi tÝnh: Dïng ng«n ng÷ lËp tr×nh VisualBasic 4.Kh¶ n¨ng øng dông trong thùc tiÔn Tõ tÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi, do ®ã ®Ò tµi nµy cã øng dông kh¸ réng r·i trong x· héi,®Æc biÖt ®èi víi c¸ nh©n, gia ®×nh vµ tËp thÓ. S¶n phÈm cã øng dông thùc tiÔn ®èi víi ngêi sö dông ®iÖn tho¹i cè ®Þnh,do ®ã chóng ta nªn giíi thiÖu s¶n phÈm qua kh¸ch hµng vµ trªn c¸c ph ¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ®Ó mäi ngêi thÊy ®îc tÝnh n¨ng míi khi kÕt hîp s¶n phÈm víi ®iÖn thäai cè ®Þnh. Khi mäi ngêi thÊy ®îc u ®iÓm cña tÝnh n¨ng míi doanh thu cña ngµnh sÏ t¨ng.(vÝ dô: tr¸nh ®Ó trÎ nhá bÊm vµo c¸c sè “nãng” khi ®Ó chóng gÇn ®iÖn tho¹i,… ) Kh¶ n¨ng øng dông kh«ng chØ víi c¸ nh©n mµ cßn rÊt hiÖu qu¶ trong c¸c c«ng së. Trong c«ng së s¶n phÈm dïng ®Ó h¹n chÕ sù l¹m dông tµi s¶n chung cña c¸c nh©n viªn, do sù l¹m dông ngµy cµng nhiÒu trong ®ã cã viÖc sö dông ®iÖn tho¹i cho nh÷ng môc ®Ých riªng chiÕm gi¸ trÞ kh¸ lín. §Ó tµi nµy cã thÓ ho¹t ®éng ®¸p øng ®ñ c¸c chøc n¨ng cÇn thiÕt mµ kh«ng cÇn dïng tíi m¸y vi tÝnh, nh vËy sÏ t¨ng kh¶ n¨ng vµ ph¹m vi øng dông. Nh ng do thêi gian vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn nhãm chóng em thiÕt kÕ ,chÕ t¹o hÖ thèng cÇn dïng m¸y vi tÝnh ®Ó hiÓn thÞ d÷ liÖu vµ trao ®æi d÷ liÖu víi m¹ch nhí (EEPROM).Chóng em hy väng ®Ò tµi tiÕp tôc ®îc ph¸t triÓn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña con ngêi. Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2