intTypePromotion=1

Nghiên cứu thử nghiệm công nghệ tách vi sóng để xử lý nhũ tương dầu/nước trong nước thải nhiễm dầu ở Việt Nam

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
53
lượt xem
6
download

Nghiên cứu thử nghiệm công nghệ tách vi sóng để xử lý nhũ tương dầu/nước trong nước thải nhiễm dầu ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong nội dung bài báo này, tác giả nêu khái quát về nước thải nhiễm dầu; quá trình thiết kế, chế tạo thiết bị vi sóng đề phá nhũ tương trong nước thải nhiễm dầu; đồng thời mô tả khá đầy đủ việc thử nghiệm tách nhũ tương dầu/nước bằng phương pháp vi sóng điện tử và so sánh hiệu quả thu được với phương pháp tuyển nổi kết hợp chất phá nhũ. Thí nghiệm cho thấy phương pháp tách nhũ tương dầu/nước trong nước thải nhiễm dầu bằng phương pháp vi sóng điện tử cho kết quả rất tốt, nhanh, tiết kiệm và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn môi trường của Việt Nam và không thua kém các phương pháp tách truyền thống khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu thử nghiệm công nghệ tách vi sóng để xử lý nhũ tương dầu/nước trong nước thải nhiễm dầu ở Việt Nam

Nghien cuu thu nghiem cong nghe tach vi<br /> song de xu ly nhG tuong dau/nuoc trong<br /> nuoc thai nhiem dau o Viet Nam<br /> ThS. Le Thj Phu'ang<br /> Vien Diu khi Viet Nam<br /> ThS. Tran DLFC Minh<br /> Hoc vien Phdng khdng • Khdng quan<br /> <br /> Tom t i t<br /> <br /> Nw&e thai nhiem dau bj nhu twang hoa la mot phan quan trgng eiia nw&e thai eong nghiep va dwgv<br /> sinh ra tir eae hoat dgng san xuat eong nghiep khac nhau, dae biet la nganh cong nghiep dau khi.<br /> Trong ngi dung bai bao nay, ehiing toi neu khai quat ve nw&e thai nhiim dau, cong nghe tach vi<br /> song, sir dung eong nghe vi song di taeh va thu hoi dau tip nw&e thai nhiim dau; qua trinh thiet ke, che<br /> tao thiet bj vi song di pha nhu twang trong nw&e thai nhiem dau; dong th&i mo ta kha day dii viec thir<br /> nghiem taeh nhu twang dau/nw&e bang phwang phap vi song dien tir va so sanh hieu qua thu dwg'C v&i<br /> phwang phap tuyen noi kit hg'p chat pha nhu. Thi nghiem eho thay phwang phap taeh nhu twang<br /> dau/nw&e trong nw&e thai nhiim dau bang phwang phap vi song dien tir eho kit qua rat tot, nhanh, tiet<br /> kiem va dap wng day du tieu ehuan moi trw&ng eua Viet Nam va khong thua kem cac phwang phap tach<br /> truyen thong khae. Dieu nay, m& ra then vgng eho viee su' dung edng nghe vi song trong viee tach va<br /> thu hoi dau tip nw&e thai nhiem dau & Viet Nam trong twang lai gan.<br /> <br /> <br /> DAU K H i - 3 6 8/2010 47<br /> A N TOAN - MOI TRUONG DAU KHi<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> M a dau - Mu'c dp nhu hda d i u bj nhu hda trong nudc thai.<br /> <br /> Nude thai ndi ehung va nudc thai nhiim d i u Sy phan b l kich thude gipt va trang thai nhu<br /> (NTND) ndi rieng la mdt trong nhirng tae nhan chinh tuang eho phep ehung ta lya chpn phuang phap tach.<br /> gay ra d nhiem mdi trudng ma t h i gidi da va dang Van t i c gipt va nong dp d i u eho phep chung ta lya<br /> quan tam xir ly. O l x(j/ ly va thu hdi d i u trong nudc chpn kich thude heng ciia he thing va dy bao dugc<br /> thai nhiim d i u (bao gom d i u d dang nhu tuang sy van hanh eiia he thing ma ta lya ehpn.<br /> diu/nude) eae edng nghe sau da va dang dugc sir * Sw phan bd kich thw&c giot<br /> dung: Sy phan b l kich thude gipt trong NTND la ylu to<br /> - Cdng nghe tach vat ly d l quylt djnh d i n tinh hieu qua sy van hanh cua thiet<br /> - Cac phuang phap taeh hda hpe bj taeh dIu/nude eiia nude thai. Xac dinh sy phan bo<br /> kich thude gipt la de lya ehpn he thing tach bdi vi m6i<br /> - Cac phuang phap dien va vi sdng dien tir<br /> mdt kich thude gipt se cd sy van hanh khac nhau<br /> - Cae phuang phap vi sinh...<br /> trong qua trinh tach ehung ra khdi nude.<br /> - Sir dung k i t hgp cae phuang phap vdi nhau.<br /> Cac gipt d i u khdng phai la cac hat that, dd chi la<br /> 1. Khai quat ve nu'O'c thai nhiim dau va cong nghe quy ude chung d l xir ly cac gipt rieng le ciia diu bj<br /> tach vi song phan tan trong nudc dudi dang cae hat hinh c l u . Tuy<br /> thude vao dudng kinh eiia cac gipt ma chung dugc<br /> Ngay nay, t h i gidi da quan tam va d i u tu nhiiu<br /> chia ra thanh mpt trong b i n loai sau day [2]:<br /> edng sire, t i i n eiia d l phat t h i n cac cdng nghe x\j ly<br /> d i u va nhu tuang d i u trong NTND. Oac biet yeu c l u - Vdi cac gipt dudng kinh Idn han hoae bing<br /> bao ve mdi trudng s i n g ciia con ngudi ngay cang cao 250/vm, d i u duge tap hgp lai thanh dau ty do noi len<br /> nen gidi han ndng dp cac hydrocaebon trong NTND b l mat nude.<br /> dugc phep thai ra mdi trudng ngay cang nghiem khIc. - NhO'ng gipt d i u cd dudng kinh tir 30pm d i n nho<br /> Tuy tu'ng quoe gia se d l ra cae gidi han thai cho heng han 250pm dugc coi nhu eae gigt d i u dan gian.<br /> minh. 6" Viet Nam hien nay thi NTND phai dugc xir ly - Cae gipt d i u cd dudng kinh tii' 1 d i n nhd han<br /> tdi ning dp eua d i u , md 5ppm thi mdi dugc thai ra 30pm thi duge xem la nhu tuang d i u .<br /> mdi trudng. O i l vdi cac hoat ddng d i u khi d ngoai<br /> - Cac gipt d i u cd dudng kinh nhd han 1pm thi<br /> bien thi ham lugng d i u trong nudc thai phai dugc xa<br /> dugc coi la phin d i u hda tan trong nude.<br /> ly d i n 15ppm cho khu vyc ndi thuy va 40ppm eho<br /> vung bien khai xa. DAUHbATAN<br /> <br /> <br /> 1.1. Cae dae trwng ehinh eiia NTND<br /> <br /> C i n phai hieu rang ban chit eiia nudc thai se<br /> quylt djnh sy lya chpn thilt bj taeh diu/nudc nao<br /> dugc SU' dung va cho phep chung ta dy doan hieu<br /> •^° Ol/dTNG K I N H GIpT (\1 m) ^'<br /> nang cua thilt bj taeh dd. Mpt thiet bj dugc thilt ke d l<br /> tach d i u ty do thi khdng t h i dung d l tach dugc nhu Hinh 1. Mdi lien he giira duang kinh giot<br /> tuang dIu/nudc, ngugc lai se khdng cd hieu qua va va trang thai tdn tai ciia diu trong NTND<br /> t i n kem rit nhiiu khi dung cae thilt bj tach nhu tuang<br /> % gipt<br /> dIu/nudc eho viec taeh d i u ty do tir nudc thai [1].<br /> <br /> •• •<br /> 50<br /> Cd 4 thdng s l cua NTND cho phep chung ta lya<br /> 40<br /> chpn cdng nghe xu' ly d i u (bao g i m nhu tuang d i u )<br /> ehinh xae eho b i t ky loai nudc thai nao [1]. B i n thdng<br /> so dd la:<br /> 30<br /> 20<br /> 10<br /> 0<br /> • • •<br /> _ ^ _ ^ _ ^ _ ^<br /> — O i r t n g kinh g((jl( u r n )<br /> 30 60 150<br /> - Sy phan bd kich thude gipt d i u . 90 120<br /> <br /> - Van toe gipt.<br /> Hinh 2. Su lien he giira phin tram cac giot diu<br /> - Nong dp cua d i u trong nude thai. theo duang kinh giot<br /> <br /> <br /> 48 DAU KHf - 36 8/2010<br /> PETROVIETNAM<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hinh 2 la dd thj chi sy tuang quan giii'a s l lugng cac gipt dugc sinh ra do sy chenh lech v l ty trpng<br /> cae gipt va p h i n tram ciia mdt trong nam kich thude heng giii'a d i u va nudc.<br /> gipt eho mpt NTND quy \jpac. O l thj nay eho ehung ta o l xac djnh ty trpng d i u trong NTND thi d n phai<br /> c i n quan tam tdi nhirng gipt d i u d day tir 30 - 60pm, bilt loai dau nao t i n tai trong nude thai. Thdng thudng<br /> nhung s l lugng eua eae gipt d i u trong day kich thude trong nude thai tap hgp nhiiu loai d i u khac nhau.<br /> thi khdng nhlt thilt phan anh t h i tich eua dau trong<br /> Khi khdng t h i bilt ehi tilt loai d i u nao t i n tai trong<br /> day dd. Cac gipt dau Idn chira nhiiu d i u han cae gipt<br /> nudc thai thi ta cd the gia thuylt d i u ton tai trong<br /> d i u nhd vi t h i tich d i u la ham s l luy thira 3 eua<br /> nudc thai se cd ty trpng gan gilng vdi ty trpng ciia mpt<br /> dudng kinh gipt. O trong d l thj nay cung cho ta t h i y<br /> trong cac chit nhu: D i u thd, d i u d i t Id, d i u hda,<br /> sy biln doi cac gipt d i u vdi p h i n tram eiia tong t h i<br /> xang, benzen...[2].<br /> tich d i u , d i i u nay eho ehung ta hilu bilt thyc t i i n han<br /> * NhO twang diu trong nw&c thai nhiim diu<br /> v l nudc thai.<br /> Nhu tuang la mot hon hgp cua hai chit Idng khdng<br /> * Van tdc giot<br /> t h i trpn l i n vdi nhau, trong dd cac hat nhd eua mot<br /> Trpng lye la y l u t l cd y nghTa sd 1 trong viec tach trong hai chat Idng nay (la pha phan tan) phan b l ben<br /> dIu/nude. Tieu chuin de xae djnh hieu qua cua he trong chit Idng khac (gpi la pha lien tuc).<br /> thing la 2 van tic. Van toe noi cua d i u (V^j^) va van t i c<br /> Nhu tuang trong cdng nghiep d i u khi cd hai loai:<br /> ciia ddng NTND(Vn;j(yc.) kl^i nudc thai di qua buing tach.<br /> - Nhu tuang d i u trong nudc (Oil in water - OW).<br /> 1<br /> , - Nhu tuang nude trong d i u (Water in oil - WO).<br /> <br /> Dau .<br /> Nhu tuang d i u trong nude la d i i tugng de cap<br /> <br /> Diiu vi ninVc<br /> eiia bai nay.<br /> Vi>l„ Uir&c<br /> • Nhu tuang dau trong nude dugc chia thanh 2 loai:<br /> Nhu tuang b i n va nhu tuang khdng b i n .<br /> —*"^3 - Nhu tuang b i n : Nhu tuang dugc hinh thanh khi<br /> n^ Vn>»*6<br /> «»» ed sy hien dien cua chit hoat dpng b l mat (nhu xa<br /> phdng, cae chit hoat ddng b l mat...) trong NTND<br /> Hinh 3. Biiu diin duang di ciia cac giot diu trong mdt hoae la nudc thai dugc hinh thanh d nhu'ng cdng<br /> budng luu ly tuang doan cd eae chuyin dpng r l i manh. Khdng the tach<br /> d i u trong nhu tuang b i n ra khdi nude thai bing cac<br /> Tu van toe d i u (V^iJ cd t h i xac djnh thdi gian cdng nghe taeh ca hpe thdng thudng. Nhu tuang d i u<br /> (T(J4U) c i n thilt eho cac gipt d i u noi len mat nudc hoae loai nay phai dugc pha nhu bing hda chit hoae bing<br /> d i n cae dTa ngung tu. N l u thdi gian T^^u nho han thdi cac phuang phap dien, dien tir khac...<br /> gian ciia nudc thai dugc luu trong thilt bj taeh (thdi<br /> - Nhu tuang khdng b i n ed t h i hieu dan gian la loai<br /> gian luu - Tnu,c,c)- Khi dd v l mat ly thuylt cac gipt d i u<br /> nhu tuang ed t h i tach d i u ra khdi nudc thai bing cac<br /> se noi len mat nude va dugc thu gom.<br /> phuang phap ca hpe thdng thudng. Nhu tuang khdng<br /> Vn^,^,- bj chi phii bdi t i c dp ddng (Q) va kich thude b i n vi nhu tuang khdng duge on dinh do chit hoat<br /> vat ly buIng chinh ciia thilt bi tach g i m : Chilu dai (L), ddng b l mat hoae do cae khuly dpng ca hpe manh va<br /> chilu rdng (W) va chilu cao (H). Thudng cac buIng thdng thudng nhO tuang khdng b i n dugc tao thanh tu'<br /> chinh dugc thilt k l theo hinh chir nhat. cae hat d i u Idn han so vdi nhu tuang b i n .<br /> Van t i c noi eiia cac gipt d i u khi xuyen qua nudc Thdng thudng chung ta d n xac djnh loai nhu<br /> bj chi phii ehinh bai djnh luat Stocker. Ngoai ra cdn cd tuang nao t i n tai trong NTND trudc khi dua ra quylt<br /> mdt s l m l i lien he thu- d p eung anh hudng dang ke djnh sir dung he thing taeh nao d l taeh chung ra<br /> d i n van toe n l i ciia gipt nhu sy khuly trdn, sy ngung khdi NTND. Vien D i u khi My da phat then mpt<br /> tu, viec thao cac chat r I n khdi buIng tach va cae phuang phap d l xac djnh nhu tuang hda va phin<br /> chuyin dpng Brown. hda tan eua d i u trong NTND. Cd the tim phuang<br /> Thdng thudng y^ku la '^d^ ^am chinh eua djnh luat phap nay d tai lieu: "Determining of Suceptibility to oil<br /> Stocker, nhu'ng m l i lien he nay lien quan tdi van toe Separation". Theo tai lieu nay thi mpt sd huong d i n<br /> <br /> DAU KHi - s o 8/2010 49<br /> A N T O A N - MOI T R U d N G D A U KHi<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> sau day cd the giup ta nhan bilt trang thai ciia nhu * Nong dd diu trong nw&c thai nhiim diu [3]<br /> tuang dau trong nudc: Mpt trong cac each phan doan he thing tacii<br /> - NhO'ng gipt d i u cd kich thude Idn thi nhu tuang dIu/nude ed hoat dpng t i i uu khdng la khao sat nong<br /> it b i n vO'ng. dp d i u trong nude thai sau khi duge xir ly. N l u nu'ac<br /> - Cae gipt d i u ed dudng kinh nhd han 10pm thi se thai sau khi qua he thing xir ly cdn chira lugng dau<br /> tao ra nhu tuang b i n ngay ea khi khdng cd sy hien han lOOppm thi ed t h i coi he thing nay khdng dat yeu<br /> dien eiia chit hoat ddng b l mat vi nhO'ng gipt d i u nhu d u . Trong khi viec bilt nong dp d i u trong nudc thai<br /> vay se n i l len b l mat NTND vdi t i c dp eye ky cham. da xir ly de phan doan kha nang van hanh ciia thiet bj<br /> thi viec bilt duge n i n g dp d i u trong nude thai cin xi)<br /> - N l u NTND duge l l y m i u va phan tieh lien tue se<br /> ly se giup ta ed nhu'ng quylt dinh quan trpng nhu can<br /> eho ta thdng tin ring kich thude cac gipt d i u trong<br /> hay khdng d n cac thilt bj xir ly dae biet d l thu hoi dau<br /> NTND la khdng thay doi. Khi dd ta ed the khang djnh<br /> tu' nudc thai va n l u cau tra Idi la cd thi cd t h i lya chgn<br /> nhu tuang eung se b i n b i t c h i p kich thude gipt d i u<br /> thilt bj cu t h i nao d l tham gia xir ly?.<br /> Idn hay nhd.<br /> M u l n xac djnh ham lugng d i u trong nude thi miu<br /> * Kha nang tich dien cua nhO twang<br /> d n phai giri tdi cac phdng thi nghiem chuyen nganh<br /> Giira eae mat phan each eua t i t ea eae chit r I n va<br /> d l phan tieh. Cue mdi trudng My (EPA) dua ra hai<br /> chat Idng ton tai mdt dp chenh lech dien ddng hpe<br /> phuang phap de xae djnh ham lugng d i u md va chat<br /> duge gpi la dien t h i Zeta. Day la y l u t l ehinh lam cho<br /> beo (FOG) trong nudc thai:<br /> cae chit keo b i n vO'ng. Neu them vao nhiiu ion da<br /> hda trj mang dien tieh ngugc chilu vdi eae hat keo thi - Xac djnh bang phuang phap khoi lugng (phuang<br /> se xay ra hien tugng phdng dien Zeta di kem vdi hien phap 413.1).<br /> tugng sa lang keo. - Xae dinh b i n g phuang phap h i n g ngoai<br /> (phuang phap 413.2). J<br /> Bo sung vao nudc thai cac ion ciia chit tao nhu se<br /> lam euln hut b l mat phan each dIu/nudc va truyin Viec lya chpn ap dung phuang phap phan tich<br /> dien tieh duang hay am eho moi gipt. Muc dp k i t tu nao d l phan tich mau tuy thupc nhirng thdng so ta can<br /> eua eae gipt giam d i n khi lye day tTnh dien giira cac thu thap va yeu d u ve dp chinh xac ciia cac gia trj mk\<br /> hat tang len. ta d n cd.<br /> <br /> Cac gipt d i u trong nhu tuang dIu/nudc thudng 1.2. Cong nghe taeh vi song de xw ly nhu tuvni<br /> tich dien am nhu dugc md ta d ly thuylt dien trudng dau/nw&e i<br /> 2 Idp. 6" trang thai nhu vay, cac gipt d i u khi du'ng<br /> 1.2.1. Khai quat cdng nghe tach vi sdng<br /> canh hoae d r i t g i n vdi mat phan Idp cd tich dien<br /> ngugc chieu (dien duang) thi chung se duge s l p x I p NhO'ng khai quat v l cdng nghe tach dugc trirr<br /> song song vdi mat phan each va tao nen Idp dien bay dudi day chii y l u tham khao tir san pham d$<br /> trudng ddi, dd chinh la nguyen nhan de cae gipt d i u quyin cua Cdng ty nghien eiru phat then thu hoi d l<br /> thudng d l y l i n nhau. khi Hoang Gia - IPRC (Houston - Texac, Hoa Kjf<br /> Cdng nghe taeh vi sdng da duge IPRC cho thi<br /> Thyc tien cho thiy viec phdng tranh sy tao thanh<br /> nghiem tai hien trudng cua Nha may Igc d i u Torrance<br /> nhu tuang trong NTND se t i t han la phat thin cac cdng<br /> ciia Exxon Mobil d California va dua vao sir dung trer<br /> nghe tach nhu hO'u hieu. Mpt each d l phdng hu'u hieu<br /> pham vi toan c l u thong qua mdt hgp d i n g thuang m^<br /> la giam thiiu t i i da lugng NTND bi khuly trdn manh. Vi<br /> giO'a IPRC va Exxon - Mobil. Ngay nay cac thilt bj t^c<br /> it bj khuly trpn manh se it cd ea hdi tao ra nhO'ng gipt<br /> vi sdng da dugc Exxon - Mobil va cac cong ty dau kh<br /> d i u ed kich thude qua nhd, dau se de dang taeh ra<br /> khac su' dung nhu la mpt trong cac phuang tien phi<br /> khdi NTND. Khi khong t h i tranh dugc sy khuly trpn<br /> nhu chinh cua cdng nghiep d i u khi.<br /> manh thi cung nen tranh sy hien dien ciia chit hoat<br /> ddng be mat trong NTND. Oilu nay cung cd nghTa se Nhu tuang dIu/nudc hoae nhu tuang nudc/dli»<br /> tao ra nhu'ng gipt d i u cd kich thude Idn. cd s i n trong d i u va nudc thai d eae nha may Ipc ho<br /> <br /> <br /> 5 0 DAU K H I - 3 0 8/2010<br /> PETROVIETNAM<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> dau va trong nudc khai thae, trong d i u duge khai thae. Oac<br /> d i l m eua chung la ban d i u nhu tuang t i n tai vdi khii lugng<br /> nhd va de xCr ly, theo thdi gian ehung tieh tu lai, gia tang v l<br /> t h i tich va viec xir ly chung se khd khan han. N l u nhu tuang<br /> khdng duge xCr ly thi se dua tdi sy m i t mat hydrocaebon va<br /> gay ra sy d nhiem nguln nudc thai. Ngoai ra n l u nhu tuang<br /> dIu/nudc di qua b l mat cac thilt bj thi chung se lam hu hdng<br /> hay t i c nghen thiet bj dd. Nhu tuang cdn gay ra hien tugng<br /> an mdn va bao mdn thiet bj lam gia tang viec tieu thu nang<br /> <br /> ^''^wilii lugng. Vi vay nhu tuang se lam gia tang viec bao tri va bao<br /> dudng thiet bj. Chinh vi the, viec xir ly triet d l nhu tuang<br /> dIu/nude se dem lai Igi ich to Idn v l mdi trudng va nang<br /> lugng.<br /> Cac nhu tuang dau/nude thudng rat ben vQng va khd<br /> tach. Thdng thudng phai xir ly nhu tuang bing nhiet dp cao,<br /> bing hoa chit, bing cac ky thuat tach ca hpe truyen thing<br /> hoae bang viec k i t hgp cac phuang phap nay vdi nhau (xem<br /> phin tong quan d tren). Thdng thudng gia thanh xa ly nhu<br /> tuang dIu/nudc kha t i n kem n l u sir dung cac phuang phap<br /> xir ly da neu d tren.<br /> Cac thiet bj tach vi sdng van hanh lien tuc, g i n nhu khdng<br /> d n giam sat va chung ed the van hanh ddng thdi vdi nhiiu<br /> ddng thai vdi ham lugng chat ran khac nhau. Thiet bj tach vi<br /> sdng vi vay ed t h i canh tranh cd hieu qua vdi cac thilt bj tach<br /> truyin thing khac de xCr ly nhu tuang d i u trong nudc thai cua<br /> edng nghiep d i u khi.<br /> <br /> 1.2.2. Dac diim va tinh nang chinh cua cdng nghe tach vi<br /> sdng<br /> Cdng nghe taeh vi sdng eung d p mdt cdng nghe xir ly<br /> nhO tuang mdt each nhanh chdng vdi gia thanh ha. Nhung Igi<br /> ich ma edng nghe tach vi sdng dem lai eho ngudi sir dung cdn<br /> Idn han nhiiu so vdi chi phi phai bd ra vi:<br /> - Cai tiin dugc khau van hanh thilt bj;<br /> - Giam gia thanh;<br /> - Sinh Igi nhiiu, rut ngan thdi gian hoan von.<br /> Cdng nghe tach vi sdng khac biet vdi cac phuong phap<br /> tach thdng thudng khac vi chung sii' dung phuong phap vat ly<br /> <br /> <br /> DAU KHi - S6 8/2010 51<br /> A N TOAN - MOI T R U d N G oAU KHI<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> de pha vd sy b i n vO'ng cua nhu tuang t i t han so vdi<br /> phuang phap hoa hpe. Cdng nghe taeh vi sdng sir<br /> dung sy rung nhanh eiia trudng dien - dien tu" va mpt<br /> ai lye d l nap nang lugng lya chpn cho eae p h i n tir<br /> phan eye, ma chung ehinh la nguyen nhan tao ra sy Hinh 4. Sa dd bd phan chinh ciia he thiit bi tach vi sdng<br /> b i n vO'ng cho cac b l mat phan each giira eae hat<br /> He t h i n g edng nghe taeh vi sdng sir dung thiet<br /> dIu/nude. O i l u nay se giup be g l y sy be virng ciia<br /> bj taeh vi sdng chuyen dung d l hpi tu vi sdng hoae<br /> nhu tuang dIu/nudc.<br /> nang lugng dai t i n s l radio vao mdt nhu tuang va<br /> Cdng nghe taeh vi sdng cd the van hanh ty ddng<br /> pha vd sy b i n vii'ng cua nhu tuang. Hinh 4 la sa d l<br /> hoan toan vdi quy trinh dan gian nen khdng nhlt thilt<br /> bp phan ehinh ciia thilt bj tach vi sdng. Vi sdng<br /> phai d n sy ed mat thudng xuyen eua nhan vien van<br /> duge tao ra tir mdt thilt bj phat vi sdng thuang mai<br /> hanh, vi t h i se lam giam gia thanh xir ly ciia mdt m3<br /> va duge dua qua mpt dudng truyln/dd sdng ty<br /> nudc thai nhiem d i u . Dae biet thilt bj tach vi sdng ed<br /> ddng de tdi thilt bj tach vi sdng chuyen dung. Thilt<br /> t h i de dang lap dat d nhiing nai k l can vdi nguon<br /> bj truyln/dd sdng ty ddng vi sdng duge thilt k l va<br /> phat sinh nhu tuang nen viee xCr ly nhu tuang se<br /> c h i tao tir loai vat lieu cd dp phan xa eao, khdng<br /> nhanh chdng, de dang va d i i u nay cdn dem lai nhiiu<br /> nhiim tu" va ed t h i cho phep han 99% nang lugng<br /> Igi ich khac nira.<br /> duge truyin tu' may phat (vi sdng) tdi thilt bi tach vi<br /> Vi cac thilt bj taeh vi sdng cd the dat tryc t i i p d sdng vdi nang lugng bj tieu hao hoae quay trd lai<br /> eae phan xudng cua cae nha may Ipe hoa - diu... d l may phat la r i t nhd.<br /> xir ly nhu tuang dIu/nude, d i i u nay se giam thiiu<br /> NhO tuang ben dIu/nudc duge dan vao thilt bj<br /> khii lugng nhu tuang dugc tao thanh them n l u cac<br /> tach vi sdng, nai cd mpt cira so truyin d i n vi sdng<br /> thilt bj xir- ly nhu tuang thdng thudng khac duge dat<br /> cho phep nang lugng vi sdng di qua tu' may phat tdi<br /> d nhO'ng nai tach biet vdi cac phan xudng.<br /> nhu tuang d n xir ly. Nang lugng vi sdng duge hip<br /> 2. Thiet ke, che tao thiet bj thi nghiem pha nhu thu uu tien bdi cac vat lieu phan eye, d i i u nay dugc<br /> tu'O'ng dau/nu'6'c cua nu'O'c thai nhiem dau tinh toan sao cho thilt bi tach vi sdng chi cd hieu qua<br /> 2.1. Cau tao va nguyen ly van hanh cua thiet bj duy nhlt trong viec xu" ly cae nhu tuang cdn nhiet dp<br /> pha nhu twang dau/nw&e bang vi song dien tir t i n g t h i thi duge nang len d mdt chu'ng myc nao dd.<br /> Nang lugng vi sdng se lam thay d i i sire cang b l mat<br /> Mdi he thing tach vi sdng bao gdm: va dp nhdt eua cac pha d i u - nude va lam nhu tuang<br /> - Thilt bj tach vi sdng chuyen dung (da cd bing trd nen kem b i n vO'ng. Nhu tuang kem b i n vO'ng khi<br /> sang ehi); dd se dugc dua tdi bp taeh thdng thudng. Cac cdng<br /> - Ngudn phat vi sdng; nghe taeh thdng thudng dugc sir dung cho viec nay<br /> Trong mdt s l trudng hgp, viec taeh trpng lye binh<br /> - Ong dan sdng va bd dd sdng;<br /> thudng dugc sir dung. Ngoai ra cung ed t h i dung<br /> - Thilt bj do va ty ddng hoa;<br /> cac phuang phap tach bo sung chang han nhu tach<br /> - May bam; ly tam, tuy nhien ddi khi dung phuang phap tach bo<br /> - Bp tach (nlu d n ) ; sung qua manh s§ gay hieu qua x l u d i n phuang<br /> - Quan trae an toan & he thdng ty ddng ket noi. phap tach vi sdng [5].<br /> <br /> <br /> 52 OAU KHI - s o 8'2010<br /> PETROVIETNAM<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Cdng nghe taeh vi sdng dung nang lugng dien tir tach nhu tuang d i u nudc d i n 99 phut.<br /> d t i n s l 915 MHz. Do dae tinh heng v l dien va tir, - Nhiet dp thi nghiem: La kha nang diiu chfnh<br /> edng nghe taeh vi sdng se h i p thu uu tien d i i vdi nhiet dp eua mau thir nghiem ma thilt bj taeh ehung<br /> pha nudc phan eye han la pha d i u khdng phan eye. tdi cd t h i tao ra. Nhiet dp mau nudc thai thir nghiem<br /> Cung eung vdi nhirng ly do d tren ma nang lugng cang cao thi thudng viec tach nhu tuang dIu/nudc<br /> dien tu' nay cung chpn Ipc manh me d l lam gia tang trong m i u cang hieu qua. Tuy nhien trong thyc te,<br /> cudng lye cua cae phan tir phan eye, cac nhdm viee xae djnh nhiet dp thich hgp cua mau nudc thai<br /> chirc va cac chit rIn tieh dien, chung chinh la tae khi tiin hanh taeh vi sdng cdn phu thupc vao tinh<br /> nhan giup eho viec on djnh b l mat phan each eua kinh te cua qua trinh taeh. Cd nghTa la thiet bj tach<br /> nhu tuang dIu/nudc. Sy ehuyen dpng gay ra tir cac chi d n dua nhiet dp m i u nude thai len d mot nhiet<br /> chit hoat ddng b l mat trong trudng dao ddng dien dp vii-a phai de it t i n kem nang lugng tieu thu ma<br /> tu' la nguyen nhan lam thay doi sire cang b l mat va van dam bao hieu qua tach la du. Thilt bj tach ma<br /> lam cho nhu tuang trd nen kem ben viing. Nhu da chung tdi c h i tao ed the diiu khien nhiet dp mau<br /> d l cap d tren, viec gia tang nhiet dp tong t h i eua cae nude thai thir nghiem tu' nhiet dp mdi trudng len d i n<br /> chit thudng d 50°F hoae t h i p han, cdn nhiet dp ben 100°C.<br /> ngoai duge giir d dudi 200°F. Thilt bj duge van<br /> hanh d ap suit t h i p 20 - 50psig. O l tang cudng tinh - Cdng suit ciia thilt bj: La edng suit eua may<br /> hieu qua va mire dp linh hoat cua cae thilt bj tach vi phat nang lugng vi sdng va la mpt thdng s l quan<br /> sdng, eae thilt bj nay khi hoat ddng d hien trudng cd trpng anh hudng d i n hieu suit tach d i u eiia thilt<br /> t h i k i t hgp sir dung vdi cae phuang tien djch vu bi. Do viec c h i tao thiet bj nhIm muc dich thi<br /> chung nhu dien, nudc lanh, ddng hai nhiet, khi nita, nghiem nen thilt bi cua chung tdi cd 3 mire cdng<br /> khdng khi nen... d cae nha may Ipc hoa d i u hoae s u i t cd t h i van hanh khi thir nghiem la 0,5 KW, 1,0<br /> cac ca sd san xult, nai ma he thing taeh vi sdng KW va 1,5 KW.<br /> dugc l i p dat va van hanh. 3. ThCc nghiem tach nhu tu'ang dau/nu'6'c bang vi<br /> song dien tif va Phu'O'ng phap tuyen noi ket hgp<br /> Cac thilt bj tach vi sdng cdn dugc trang bj mpt<br /> chat pha nhu<br /> he thing kilm tra toan dien va he thing taeh vi sdng<br /> ed t h i dugc giam sat tir xa bdi nhan vien van hanh 3.1. Thir nghiem<br /> thilt bj. 3.1.1. Khao sat hieu suit tach diu cua thiit bi tach vi<br /> 2.2. Xae djnh eae thong so van hanh eua eong sdng<br /> nghe - Hieu suit tach d i u : P% = lugng d i u {mg/l da<br /> Sau khi thilt bj tach vi sdng da dugc c h i tao tach) X 100% lugng (mg/l ban diu).<br /> hoan chinh v l mat ea khi, dien va dien tu' thi v i n d l Cae mau nhu tuang d i u trong nude dua vao<br /> cdn lai la xac djnh cae thdng s l van hanh ciia thilt bj thilt bj tach vi sdng d l thir nghiem kha nang taeh<br /> ma ta ed the d i i u khiin trong qua trinh thu' nghiem eiia thilt bi. Sau dd tiin hanh xac djnh ham lugng<br /> tach cae m i u nude thai cd chira nhu tuang d i u - d i u cdn lai bing phuang phap phan tich quang pho<br /> nudc sau nay. tir ngoai.<br /> Theo tai lieu tham khao va dya vao nguyen ly van Cd 4 thdng s l ehinh sau day se dugc dua vao<br /> hanh ciia edng nghe tach vi sdng thi 3 thdng s l ky thi nghiem de khao sat kha nang tach d i u cua thiet<br /> thuat sau day ciia thilt bi la ed anh hudng nhiiu nhlt bj taeh vi sdng:<br /> doi vdi qua trinh taeh nhO tuang d i u nude cua thilt - Thdi gian tach (giay);<br /> bj ma Chung ta d n quan tam. Cac thdng s l dd la:<br /> - Nhiet dp (OC);<br /> - Thdi gian tach: Day la y l u to anh hudng manh - Cdng suit ciia thilt bj tach vi sdng (KW);<br /> tdi hieu suit tach d i u ciia thilt bj. Thilt bj taeh vi<br /> -pH.<br /> sdng ma ehung tdi e h i tao ed t h i thyc hien qua trinh<br /> <br /> DAU KHt - 3 6 8/2010 53<br /> Hl^u suit tich d i u theo thM gian<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 60 70<br /> Th6f gian (s|<br /> o l khao sat cae thdng sd thi nghiem nham xae<br /> djnh c h i dp lam viec toi uu, ehung tdi c l djnh ham Do thj 1. Hieu suit tach diu ciia thiet bi tach vi sdng<br /> lugng d i u trong nude thai d n i n g dp 150mg/l. Day la va thai gian tach<br /> ning dp ma he nhu thudng b i n nhat d NTND cua cac<br /> nha may Ipe hda d i u [4] va viee khao sat sy phu thupc * Khao sat hieu suit tach diu phu thude vao cdng<br /> giua hieu suit tach d i u eua thilt bj tach vi sdng vdi suit cua thiit bi<br /> ndng dp dau trong nude thai se dugc thyc hien rieng Hieu suit tach d i u phu thude vao edng suit cua<br /> biet va se dugc trinh bay d phin t i i p theo. Ngoai ra thilt bj tach vi sdng duge trinh bay d O l thj 2.<br /> the tich mau nude thai (gia dinh) d l thi nghiem c l djnh<br /> H l ^ u s u A t t A c h dAu t t i « o c A n g suAt<br /> d the tieh 200ml.<br /> o l khao sat sy lien he giO'a hieu suit taeh ciia<br /> thilt bj taeh vi sdng vdi 4 thdng s l neu tren chung tdi<br /> se c l djnh 3 thdng sd va thay d i i mdt thdng sd d n<br /> khao sat eu t h i .<br /> - Khao sat sy lien he eiia thdi gian tach vdi hieu<br /> suit tach, ehung tdi e l djnh: pH = 7, nhiet dp = 550C,<br /> cdng suit taeh = 1,5 KW cdn thdi gian taeh dugc thay<br /> C«na * ^ t (KWn<br /> doi tir 30 - 75 giay.<br /> - D l khao sat sy lien he giO'a cdng suit taeh eua Do thj 2. Hieu suit tach diu phu thude vao cdng suat<br /> ciia thiit bi tach vi sdng<br /> thiet bj vdi hieu suat taeh chung tdi phai cd djnh: pH -<br /> 7, nhiet dp = 550C, thdi gian 40 giay, cdn cdng suit<br /> taeh dugc thay doi tu' 0,5 - 1,5 KW. * Khao sat hieu suit tach diu phu thude nhiet do<br /> - Sy lien he giiia hieu qua taeh vdi nhiet dp thi Hieu s u i t tach d i u phu thupc vao nhiet dp ciia<br /> ehung tdi c l djnh cdng suit eiia thilt bj taeh la b i n g thilt bj tach vi sdng dugc trinh bay d D l thj 3.<br /> 1,5 KW, thdi gian la 40 giay, pH = 7, cdn nhiet dp eua<br /> H i « U s u At tdc h d^u t h e o n t i l ^ dO<br /> nude thai chira d i u duge thay doi tir 35 - 80^0. 1 ;<br /> £<br /> •<br /> <br /> cua thiit bi tach vi sdng v&i ham Iwgng diu (dang nhO 94 2<br /> twang diu/nw&c) trong nw&c thai S 92<br /> <br /> Nghien ciru cac dac trung cua NTND thi nong dp 90<br /> 0 100 120 200 280 300 400 500<br /> d i u trong nude thai la mdt thdng s l quan trpng de NAng(50dlu/ra.rt'c(mg/l)<br /> nghien cu'u, danh gia hieu qua tach va thu hoi d i u cua<br /> bit ky loai thilt bj nao du la ea hpe, hda hpe hay vat Do thj 5. Hieu suit tach diu ciia thiit bi tach vi sdng<br /> ly... Vi vay d l nghien cu'u va danh gia hieu qua taeh phu thuoc vao ham luang diu<br /> <br /> <br /> <br /> DAU KHi - S6 8/2010 55<br /> A N TOAN - MOI T R U d N G DAU KHI<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Nhan xet kit qua thi nghiem: - Cac NTND n l u duge xij ly p h i n can va cac tap<br /> Hieu suit taeh d i u cua thilt bj taeh vi sdng dat chit ea hpe khac mpt each triet de thi sau khi xu ly<br /> hieu s u i t taeh rit t i t d i i vdi nude thai cd ham lugng ham lugng d i u b i n g ky thuat vi sdng, ta ed the tai<br /> d i u tu' 20 - 470mg/l. Hieu suit tach t h i p nhlt la sir dung nudc thai qua xir ly nay vao muc dieh khac<br /> 94% va hieu suit cao nhlt dat tdi 98,5% (day la k i t nhu nude tuIn hoan hay nudc lam mat ...va dac<br /> qua thanh cdng ngoai mong dgi). Tir k i t qua khao biet nhii'ng nai cd nguln nudc thai Idn thi lugng<br /> sat m l i tuang quan giO'a hieu suit tach d i u ciia d i u thu h i i dugc tir ky thuat tach vi sdng la dang ke,<br /> thiet bj tach vi sdng vdi ning dp d i u (dudi dang nhu gdp phin vao viec tang Igi nhuan eiia ea sd cd<br /> tuang hda) ed t h i khing djnh: nguln nudc thai.<br /> <br /> - Sir dung thilt bi tach vi sdng k i t hgp vdi - Nhirng k i t qua thu dugc va trinh bay d day<br /> phuang phap tach phu trg khac ma cu t h i d day d i u duge thi nghiem eho eae mau nudc thai thir<br /> chung tdi sir dung phuang phap ly tam, ta cd t h i nghiem dan thuin 2 pha nudc va d i u . Trong thyc<br /> hoan toan xa ly nudc thai chira d i u vdi ning dp dau t l , cac m i u nudc thai cdn chira cae chit rIn, can la<br /> trong nudc thai ban d i u dat tdi 500mg/l dat tieu Iirng va nhieu tap c h i t khac. NhO'ng tap chit nay ed<br /> chuin thai cho NTND d vung bien xa bd. Do han t h i tac ddng va lam giam p h i n nao hieu qua taeh<br /> che v l thdi gian va kinh phi nen thi nghiem nay ehi cua thilt bj tach vi sdng. Tuy nhien, sy anh hudng<br /> dung d ning dp d i u trong nude thai t i i da 470mg/l cua cac tap chit neu tren se khdng lam anh hudng<br /> va ning dp d i u tuang irng trong m i u nudc thai sau Idn d i n hieu qua, k i t qua khao sat da thu duge. Vi<br /> khi xa ly chi cdn 23,47mg/l, each kha xa tieu chuan vay nhO'ng nhan xet neu tren la khdng thay d i i .<br /> thai cho phep 40mg/l, cd nghTa vdi m i u nudc thai<br /> 3.2. Khao sat hieu qua taeh dau (dang nhu twang<br /> chira ham lugng dau Idn han 470mg/l van ed t h i<br /> hoa) eiia phwang phap tuyen noi<br /> duge xir ly bing ky thuat tach vi sdng de dat dugc<br /> tieu chuin d i u trong nudc thai thap han quy djnh Oe nhirng s l lieu thyc nghiem cho phep so sanh<br /> cho phep. va danh gia hieu qua tach d i u ciia phuang phap<br /> tach vi sdng vdi cac phuang phap taeh khac, chung<br /> Qua do thj dugc xay dyng tir k i t qua khao sat<br /> tdi da thyc hien viec tach cac m i u nhu tuang diu<br /> v l m l i tuang quan giO'a hieu suit taeh d i u cua thilt<br /> nudc theo phuang phap tuyen noi.<br /> bj taeh vi sdng va ning dp d i u trong nudc thai, cd<br /> the ngoai suy va dy doan cho ngudng nong dp d i u Tuyln noi la phuang phap kha pho biln dugc<br /> eye dai eho phep cd t h i chira trong nudc thai d l xir dung d l tach d i u ra khdi nudc thai, thdng thudng<br /> ly b i n g phuang phap taeh vi sdng dat ning dp thai phuang phap tuyln noi muon dat hieu qua tach cao<br /> cho phep khoang 500mg/l. cOng d n cd nhO'ng tac nhan khac ho trg. Vi t h i de<br /> thyc hien viec taeh d i u trong eae m i u nudc thai thir<br /> - Rieng d i i vdi nudc thai ed chira ham lugng<br /> nghiem, chung tdi ehpn phuang phap tuyen noi<br /> d i u 280mg/l thi sir dung phuang phap tach vi<br /> bing khdng khi hda tan (DAF) vdi tae nhan phu trg<br /> sdng cd t h i cho ta k i t qua r i t I n tugng la hoan<br /> la c h i t pha nhO duge them vao m i u thu' vdi cac<br /> toan dap irng tieu c h u i n thai ra mdi trudng d trong<br /> n i n g dp khac nhau. V l mat ly thuylt phuang phap<br /> d i t l i l n . O i l u nay cung ed nghTa nong dp d i u trong<br /> tuyln noi nay cho phep tach cac gipt d i u nhd tdi<br /> nude thai sau khi xa ly bang ky thuat tach vi sdng<br /> 1pm. Cae mau nudc thai thir nghiem d phuang<br /> chi eon 5mg/l.<br /> phap tuyln n l i eung duge chuan bj gilng nhu cae<br /> o l i vdi nhu-ng mau nudc thai cd chira ham m i u nude thai thir nghiem cho phuang phap tach vi<br /> lugng d i u >280 mg/l thi cd t h i d n phai thyc hien sdng. Cung tuang ty nhu cac thir nghiem da thyc<br /> viec xa ly bae 2 cOng b i n g chinh phuang phap tach hien d p h i n khao sat hieu qua tach d i u ciia phuang<br /> vi sdng nay hoae b i n g mpt phuang phap tach khac phap vi sdng, d p h i n khao sat hieu qua tach d i u<br /> de dat tieu chuan thai ra mdi trudng theo quy djnh bing phuang phap tuyln noi, chung tdi t i i n hanh<br /> ciia phap luat hien hanh. khao sat d l lya chpn cac d i i u kien van hanh t i i uu<br /> <br /> 56 DAU K H I ^ 3 0 8/2010<br /> PETROVIETNAM<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ciia phuang phap tuyln noi nay, cu t h i la cae thdng - Cd the thiy kha rd rang phuang phap tuyen noi<br /> s l : pH cua mau thir, khao sat lugng chit pha nhu va (DAF) ed them chit pha nhu la phuang phap taeh va<br /> thdi gian tach m i u d n thilt. thu hoi d i u trong nudc thai d dang nhu tuang tuyet<br /> * Kit qua khao sat, lwa chon cae thdng so thi vdi trong vung ning dp d i u trong nude thai tu 20mg/l<br /> nghiem toi wu d i n 470mg/l.<br /> <br /> K i t qua khao sat hieu suit taeh d i u ciia phuang - Nhirng gi da dugc nhan xet cho thi nghiem<br /> phap tuyln n l i lien quan tdi pH, lien quan tdi thdi gian tuang ty doi vdi phuang phap taeh vi sdng thi eung<br /> tach, lien quan tdi ham lugng c h i t pha nhu chpn eae hoan toan cd t h i van dung de nhan xet eho hieu qua<br /> thdng s l t i i uu sau: taeh d i u ciia phuang phap tach nhu tuang d i u<br /> trong nudc thai theo phuang phap tuyen noi (OAF)<br /> - pH = 7;<br /> cd them hda c h i t pha nhu. Ca 2 phuang phap tach<br /> - Thdi gian tach = 50 phut; d i u tir nudc thai nay cd t h i vu-a dap irng y l u t l yeu<br /> - Ning dp chit pha nhO = 20mg/l; cau xir ly d l dap irng tieu ehuan thai ra mdi trudng<br /> Vdi pH = 6,5 cho hieu suit tach d i u cao nhlt ma cdn dap irng kha nang thu h i i d i u tu' nudc thai<br /> nhung chpn pH = 7. nhiem d i u phuc vu tieu ehi phat trien b i n vii'ng trong<br /> san xult.<br /> Sau khi da khao sat va lya ehpn eae thdng s l thi<br /> nghiem tdi uu cho cae d i i u kien van hanh eua Tu" k i t qua tren ed t h i nhan xet nhu sau:<br /> phuang phap t u y l n noi la pH, thdi gian tach va ndng - Hieu suit taeh d i u ciia ea 2 phuang phap vi<br /> dp ciia chit pha nhu, ta t i i n hanh thi nghiem d l khao sdng va tuyln n i l d i u rat tuyet vdi cho vung ndng dp<br /> sat sy tuang quan giira hieu s u i t taeh d i u eiia d i u trong nudc thai tir 20mg/l d i n dudi 500 mg/l.<br /> phuang phap t u y l n noi vdi n i n g dp d i u trong m i u<br /> - Chi ed sy khac biet r i t nhd v l hieu suit tach ciia<br /> nude thai thir nghiem.<br /> 2 phuang phap taeh d i u nay d vung ning dp ban d i u<br /> Thi nghiem dugc thyc hien bang each giii' e l djnh va vung ning dp culi. Vung ning dp d i u 20 - 40 mg/l<br /> cac thdng s l pH = 7, thdi gian tach = 50 phut va ham thi hieu suit taeh eua phuang phap tuyln noi cao han<br /> lugng chit pha nhu = 20mg/l. Cdn ham lugng d i u cua mpt chut so vdi phuang phap vi sdng. Cdn d vung<br /> miu nude thai dugc thay d i i tii' 20 - 470 mg/l va mdi ning dp cuoi 420 - 470 mg/l thi hieu suit tach cua<br /> lin each biet tu' m i u nay d i n m i u k l can la 10 mg/l. phuang phap vi sdng trpi han so phuang phap tuyln<br /> Thir nghiem dugc tiin hanh khao sat d l xae djnh hieu n i l . Oilu nay eung trung hgp vdi cac nghien cuu khac<br /> qua taeh d i u cua phuang phap tuyln noi vdi ning dp v l phuang phap tuyln n l i la cho hieu suit tach khdng<br /> d i u trong m i u nude thai. K i t qua khao sat so sanh duge t i t khi ning dp dIu/nude > 500mg/l.<br /> vdi phuang phap vi sdng dien t h i hien d O l thj 6.<br /> - Cd t h i xem hieu suit tach d i u eua phuang phap<br /> S o sAnh hl^u suAt tAch dAu ttieo h A m luMpno d^u/ninirc tach vi sdng tuang ty vdi phuang phap tuyln noi<br /> giOa p h i v o ^ g p h A p vi s O n g vA phu>o.ng p h A p tuyAn n 6 l<br /> truyin thong. Viec so sanh hai phuang phap nay se<br /> cdn duge d l cap d i n cae khia canh: Gia thanh xa ly,<br /> mire dp phirc tap khi van hanh thilt bj eOng nhu sy<br /> yeu d u bao dudng thilt bj...(se dugc d l cap d bai<br /> bao khac).<br /> <br /> Ket luan<br /> <br /> Qua k i t qua thir nghiem cdng nghe vi sdng de<br /> 4O0 500 tach nhu tuang dlu/nudc trong nude thai nhiim d i u<br /> Htm lu^ng cliu/niJ.«.c (nig/l><br /> tren thilt bi taeh vi sdng ty e h i tao. Chung tdi cd the<br /> Do thj 6. Hieu qua tach dau (dang nhu tuang) cua phuang khang djnh ring thilt bj tach vi sdng cd kha nang tach<br /> phap tach vi sdng va phuang phap tuyin noi (DAF) va thu h i i d i u dudi dang nhu tuang dlu/nudc vdi<br /> <br /> DAU KHi - 36 8/201 n 57<br /> hieu qua cao, dap irng d l y du cac tieu chuin mdi Tai lieu tham khao<br /> trudng ciia Viet Nam va khdng thua kem b i t ky<br /> 1. Le Thj Phugng va nnk. Xir ly nw&e thai bSngi<br /> phuang phap tach va thu h i i d i u b i n g cac cdng nghe<br /> phwang phap vi sdng dien tir de thu hoi diu a thi nhu\<br /> truyin thing khac.<br /> twang trong nw&c thai nhiim diu. Bao cao tong kit d |<br /> Ngoai ra, cac cdng nghe taeh vi sdng la edng tai nghien cu'u khoa hpe d p nganh 2008.<br /> nghe tach vat ly nen bao toan dagc d i u d nhiim d l<br /> 2. Steve King. Small Quantity Generator Dili<br /> tai sir dung. Cdng nghe tach vi sdng khong san sinh<br /> Wasterwater Management Study. Final Reporl<br /> bat ky cac san p h i m phu nao khac cd t h i gay d<br /> 11/1999.<br /> nhiim thir d p nhu phuang phap tuyen noi DAF do<br /> ed them phu gia pha nhu hay cac phuang phap xir ly 3. George R. Ahher. Put the Breaks on waste<br /> nhu tuang d l u / n u d c b i n g cdng nghe hda hpe. Ngoai water Emulsion. Biomin - Ine, 8/2008.<br /> ra do thilt bj vi sdng gpn nhe, b i n ehic va van hanh 4. John N. Veenstra. Ph. D. P. E. Refinery waste<br /> dan gian nen khdng ddi hdi mat b i n g rdng, d n it water Management Using Multiple. Angle Oil Wa^<br /> nhan cdng van hanh, chi phi bao dudng thilt bj Seperator. As paper presented at the Internation<br /> t h i p . . . la nhirng uu viet v l kinh t l eua edng nghe nay Petroleum Environment Conference New Mexic<br /> dem lai ma cac cdng nghe taeh truyin t h i n g khac 10/1998.<br /> khdng cd. Chung tdi mong mudn va tin tudng r i n g 5. Kenneth R. Abison; David S. Me Caffeyjj<br /> trong tuang lai g i n Viet Nam se sir dung rdng rai Microwave Separation Technology (MST). Effective<br /> edng nghe taeh vi sdng trong viec xir ly va thu hoi d i u Seperation Emulsions to Reduce Associate<br /> d nhiem trong nudc thai nhiim d i u gdp phin bao ve Environmental Impacts and Increase Processin<br /> hieu qua mdi trudng. Capabilities. 9/2000. •<br /> <br /> <br /> 58 DAU KHi - 3 6 8/2010<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2