intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Amesim để mô phỏng và nghiên cứu động lực học hệ thống truyền động thủy lực trên máy đào một gầu

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

14
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công trình đã tìm hiểu và ứng dụng được phần mềm AMESIM trong mô phỏng và nghiên cứu động lực học hệ thống truyền động thủy lực dẫn động bộ công tác của máy đào một gầu truyền động thủy lực kiểu gầu nghịch. Các kết quả nghiên cứu thu được có thể phục vụ học tập và nghiên cứu khoa học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Amesim để mô phỏng và nghiên cứu động lực học hệ thống truyền động thủy lực trên máy đào một gầu

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẦN MỀM AMESIM ĐỂ MÔ PHỎNG VÀ NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC HỌC HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC TRÊN MÁY ĐÀO MỘT GẦU Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Văn Vịnh Sinh viên thực hiện: Vũ Văn Mạnh Lê Đức Hùng Đinh Mạnh Tùng Lớp: Cơ khí GTCC K56 Tóm tắt: Công trình đã tìm hiểu và ứng dụng được phần mềm AMESIM trong mô phỏng và nghiên cứu động lực học hệ thống truyền động thủy lực dẫn động bộ công tác của máy đào một gầu truyền động thủy lực kiểu gầu nghịch. Các kết quả nghiên cứu thu được có thể phục vụ học tập và nghiên cứu khoa học. Từ khóa: Phần mềm mô phỏng AMESIM, máy đào thủy lực một gầu kiểu gầu nghịch. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH Giới thiệu phần mềm AMESIM AMESIM: ( e e e f ef f e ee e ) 82 Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2019
  2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI LMS Imagine.Lab Amesim x LMS Amesim é ú ờ LMS Amesim Platform ở ẽ â ờ ù é ắ ừ LMS Amesim Libraties ý x ý … ì 1 N ờ ù ẵ ý ừ ; …Đ : xâ … Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2019 83
  3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI Ứng dụng phần mềm AMESIM mô phỏng các hệ truyền động thủy lực Ứng dụng phần mềm AMESIM mô phỏng mạch thủy lực đơn giản ì 2 ằ : T T G L000 C ờ ( ) 4 RL00 [N /( / ú )] 0 02 ẽ ồ :Á … ì 3 Đồ 2 Ứng dụng phần mềm AMESIM trong các lĩnh vực khác ú ù ì …P ĩ : ũ xe xâ … 84 Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2019
  4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI ì 4 Ứng dụng phần mềm AMESIM trong mô phỏng và nghiên cứu động lực học hệ truyền động thủy lực trên máy đào một gầu Giới thiệu máy đào một gầu T ữ â : x â x ồ â ù e ì 5 ì Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2019 85
  5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI BUCK T R BOO 9 8 7 FC OD R R R 3 ROCK L R P 1 1 P 3 PB2 P T P 25 3 34 P 1 44 PB 43 35 39 41 42 47 36 37 46 45 27 P 2 PB1 PB3 26 L R 1 PB3 PB1 T T 13 12 P 3 P P 1 P PB4 PB2 P 4 P 2 11 11 18 48 48 17 16 15 14 24 2 23 22 20 21 19 ì 6 ồ x Mô phỏng hệ thống truyền lực máy đào một gàu trên phần mềm AMESIM ì ì xâ ì T ì 7 â ì 7 ồ x ằ 86 Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2019
  6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI e ì ũ ì B ằ â ễ ở ỳ Đồ ỳ x ì 8 ì 8 Đồ x Đồ x ì ì 9 ì 9 Đồ x Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2019 87
  7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI B ễ ồ XY ằ ì 10 ì 10 Đồ ễ XY X ằ â e F e (FFT) ì 11 ì 11 G x K ở : T 280 20 5 ì 12 ì 12 Đồ x 88 Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2019
  8. TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 3. KẾT LUẬN ờ â : G Ứ G De ì Ứ ẫ ồ x â x x e ì Tài liệu tham khảo [1] T ẫ L : L Re 13 Ue eL e e B e N e e 2013 [2] P C G x e f ex ’ e e e f f f ex e C e P e 21 (2013) 483 494 [3] Y Ye C e B Y Y eG J j Z w P f e e e P O e PD e e e P e 83 (2017) 241 259 Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2019 89
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=14

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2