intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chất lượng thi công công trình công ích theo phương pháp EFA

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

10
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chất lượng thi công công trình công ích theo phương pháp EFA trình bày nhận định các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chất lượng thi công công trình công ích qua việc khảo sát lấy ý kiến chuyên gia.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chất lượng thi công công trình công ích theo phương pháp EFA

  1. Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2020. ISBN: 978-604-82-3869-8 NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH CÔNG ÍCH THEO PHƯƠNG PHÁP EFA Dương Hồng Nhân1, Lê Trung Thành2 1 Ban Tổ chức Quận ủy Bình Thạnh 2 Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi, email: thanh@tlu.edu.vn 1. ĐẶT VẤN ĐỀ khám phá EFA (bằng phần mềm SPSS) để tìm ra các yếu tố ảnh hưởng mạnh đến quản Công trình công ích trong khu vực đô thị lý chất lượng thi công công trình công ích. là các công trình trụ sở hành chính hoặc trường học, do vậy ngoài yêu cầu độ bền kết 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU cấu còn đặt cao về tính thẩm mỹ. Những yếu tố này ảnh hưởng nhiều đến công tác tổ chức Phân tích nhân tố khám phá (EFA) là một thi công các công trình công ích. Các biện phương pháp phân tích định lượng dùng để rút pháp kỹ thuật và quy trình đều phải tuân thủ gọn một tập gồm nhiều biến đo lường phụ chặt chẽ quy phạm thi công, nếu không sẽ thuộc lẫn nhau thành một tập biến ít hơn (gọi là ảnh hưởng tới chất lượng công trình và có các nhân tố) để chúng có ý nghĩa hơn nhưng khả năng làm cho các cấu kiện chịu lực vẫn chứa đựng hầu hết nội dung thông tin của không được đảm bảo. tập biến ban đầu 0. Các nhân tố được rút ra sau Việc tổ chức thi công các công trình công khi thực hiện EFA sẽ có thể được thực hiện ích cũng luôn gặp những khó khăn do mặt trong phân tích hồi quy đa biến (Multivariate bằng tổ chức thi công chật hẹp. Kết hợp với Regression Analysis) từ đó đưa ra hàm mục đó, trong quá trình thi công công trình tại khu tiêu. Việc áp dụng phương pháp EFA được tiến vực đô thị cần hạn chế tối đa tiếng ồn nên các hành như các bước dưới đây. công tác chính như đổ bê tông thường phải tổ Trên cơ sở các nghiên cứu trước đây về chức thi công vào ban đêm và sử dụng bê chất lượng công trình xây dựng và ý kiến từ tông tươi từ nơi khác chuyển đến. Một yếu tố những chuyên gia trong cùng lĩnh vực, một nữa gây cản trở là đường thi công trong và bảng câu hỏi thô được hình thành và gửi đến ngoài công trường bị hạn chế do tính chất đô những cá nhân có nhiều kinh nghiệm để thị. Chính vì các lý do trên nên việc quản lý phỏng vấn sơ bộ. Tiến hành phân tích, đánh chất lượng thi công đối với công trình công giá, loại bỏ yếu tó thừa, bổ sung các yếu tố ích cần phải được phân tích làm rõ. Qua đó thiếu đối với bảng câu hỏi thô. Cuối cùng xác định được mức độ ảnh hưởng của các một bảng câu hỏi hoàn chỉnh hình thành. yếu tố tác động, làm cơ sở tham khảo để các Bảng câu hỏi này yêu cầu các cá nhân tham đơn vị thi công tạo nên những công trình gia vào cuộc khảo sát cho biết ý kiến của công ích đạt chất lượng. mình về sự ảnh hưởng của các yếu tố đến Với mục tiêu trên trong nghiên cứu này sẽ chất lượng thi công công trình công ích dựa nhận định các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý trên thang Likert 0 với năm mức độ: “Không chất lượng thi công công trình công ích qua ảnh hưởng”, “Ít ảnh hưởng”, “Ảnh hưởng”, việc khảo sát lấy ý kiến chuyên gia. Tiếp sau “Ảnh hượng mạnh”, “Cực kỳ ảnh hưởng”, đó, áp dụng phương pháp phân tích nhân tố tương ứng với số điểm từ 1 - 5. 180
  2. Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2020. ISBN: 978-604-82-3869-8 Thực tế chất lượng thi công công trình xây Yêu cầu về sử dụng vật liệu đối với công 16 dựng phụ thuộc vào nhiều yếu tố 0. Đối với trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước nhà thầu xây lắp, công tác quản lý chất lượng 17 Biến động thị trường cung ứng vật liệu thi công chịu ảnh hưởng bởi các nhóm yếu tố Trong EFA, kích thước mẫu thường được ảnh hưởng từ chính bên trong của nhà thầu xác định dựa vào “kích thước tối thiểu” và cho đến các yếu tố khách quan bên ngoài 0. “số lượng biến đo lường đưa vào phân tích”, Bên cạnh đó chất lượng thi công của nhà thầu cố gắng tối đa hóa tỷ lệ quan sát trên mỗi xây lắp cũng chịu ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố biến với mức tối thiếu là 5 quan sát 0. Vậy đặc thù công trình đặc biệt là công trình công với 17 yếu tố độc lập và 01 yếu tố phụ thuộc ích trong thành phố. Qua phân tích thực trạng là quản lý chất lượng thi công (QLCLTC) thì và dựa trên các nguyên cứu trước đây, nghiên kích thước mẫu cần khảo sát lấy ý kiến là tối cứu này đề xuất ra 17 yếu tố ảnh hưởng đến thiều 80 phiếu và thực tế nghiên cứu đã thu chất lượng thi công công trình công ích đối về 86 phiếu ý kiến chuyên gia. với nhà thầu xây lắp như bảng 1. Từ những thông tin, dữ liệu thu thập được, Bảng 1. Các yếu tố ảnh hưởng đến tiến hành xác định độ tin cậy của thang đo chất lượng thi công trình công ích đối với bằng hệ số (Cronbach’s Alpha). Đây là hệ số nhà thầu xây lắp kiểm tra mức độ chặt chẽ của các mục câu hỏi trong thang đo tương quan với nhau, TT Các yếu tố tác động đồng thời để kiểm tra tính ổn định và chính 1 Yêu cầu về công nghệ, kết cấu, kiến trúc và xác của thang đo: mỹ quan của công trình công ích n 1  si2  Đặc thù thi công trong khu vực đô thị (mặt    2 n  1  st2  bằng, làm đêm) Trong đó: n - số lần đo; s i2 - phương sai của Ảnh hưởng của hệ thống cơ sở hạ tầng đô 3 lần đo thứ i; s t2 - phương sai của tổng các lần thị đến tổ chức thi công 4 Đặc trưng địa chất khu vực Bình Thạnh đo và yêu cầu là   0,6 . Trong nghiên cứu Các yêu cầu khác như thi công song song này   0,87 , vậy các yếu tố trong bảng câu 5 hỏi đạt độ tin cậy cao. Tiếp đó phân tích nhân với vận hành, áp lực thời gian tố khám phá (EFA), kiểm tra mẫu đo lường Mô hình tổ chức quản lý chất lượng thi 6 KMO = 0.83 cho kết quả độ tương quan tốt [2]. công của nhà thầu Bước tiếp theo xác định các nhân tố ảnh hưởng Năng lực kinh nghiệm của chỉ huy trưởng và phân tích hồi quy đa biến với kết quả R2 = 7 công trình 0.761 và hệ số Durbin-Watson là 2.058 đảm 8 Năng lực về máy móc và công nghệ bảo hàm hôi quy mô phỏng được sự thay đổi 9 Năng lực trình độ tay nghề công nhân của các biến và sai số ngẫu nhiên nhỏ. 10 Năng lực tài chính của nhà thầu thi công 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 11 Quy trình quản lý chất lượng VLXD Sau khi tiến hành các bước như trên và 12 Khả năng giải ngân vốn của chủ đầu tư kiểm tra loại bỏ các yếu tố không có ý nghĩa Quy trình nghiệm thu vật liệu và các hạng trong phân tích hồi quy đa biến, kết quả của 13 phương pháp EFA (áp dụng phần mềm mục công việc SPSS) cho ra được mô hình tương quan tổng Năng lực và sự hợp tác giữa các bên tham thể có dạng như sau: 14 gia thi công công trình QLCLTC = 0.596YT6 + 0.321YT8+ Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật 0.217YT11 + 0.104YT7 + 0.069YT1 + 15 về quản lý chất lượng xây dựng 0.030YT2 181
  3. Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2020. ISBN: 978-604-82-3869-8 Dựa vào độ lớn của hệ số hồi quy chuẩn chuyên gia, nghiên cứu đã chỉ ra được 17 yếu hóa Beta, thứ tự mức độ tác động từ mạnh đến tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chất lượng yếu nhất của các biến độc lập (các yếu tố có thi công trên vai trò của nhà thầu. Việc áp dụng ảnh hưởng) tới biến phụ thuộc (Quản lý chất phương pháp phân tích nhân tố khám phá lượng thi công - QLCLTC) trong bảng 2. Kết (EFA) bằng phần mềm SPSS đối với 86 phiếu quả cho thấy để nâng cao công tác quản lý khảo sát đã phân tích định lượng và rút gọn chất lượng thi công công trình công ích cần đưa ra 6 yếu tố ảnh hưởng quan trọng. Các yếu quan tâm tới 17 yếu tố ảnh hưởng trong bảng tố này tiếp tục được thực hiện trong phân tích 1, và đặc biệt chú trọng tới nhóm các yếu tố hồi quy đa biến và xây dựng được mô hình có mức độ quan trọng lớn bao gồm 6 yếu tố tương quan về quản lý chất lượng thi công. là: Mô hình tổ chức quản lý chất lượng thi Trong đó mức độ quan trọng của 6 yếu tố công của nhà thầu; Năng lực về máy móc và chính được sắp xếp như trong bảng 2. công nghệ; Quy trình quản lý chất lượng vật Kết quả nghiên cứu này sẽ giúp ích cho liệu xây dựng; Năng lực kinh nghiệm của chỉ nhà thầu thi công trong công tác quản lý chất huy trưởng công trình; Yêu cầu về công nghệ, lượng thi công công trình công ích. Trong đó kết cấu, kiến trúc và mỹ quan của công trình mô hình tổ chức thi công cần phải được hoàn công ích; Đặc thù thi công trong khu vực đô thiện và nâng cao. Tiếp đó là việc đầu tư thị (mặt bằng, làm đêm). năng lực máy móc và xây dựng các quy trình quản lý chất lượng thi công. Bên cạnh đó cần Bảng 2. Hệ số hồi quy chuẩn hóa của mô hình có biện pháp thi công phù hợp với đặc thù tương quan tổng thể về chất lượng thi công công trình công ích trong đô thị. TT Các yếu tố tác động β 5. TÀI LIỆU THAM KHẢO Mô hình tổ chức quản lý chất 1 0.596 [1] Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., lượng thi công của nhà thầu (YT6) Anderson, R.E. and Tatham, R.L. 2009. Năng lực về máy móc và công Análise Multivariada de Dados, 6a. ed., 2 0.321 nghệ (YT8) Bookman, Porto Alegre. Quy trình quản lý chất lượng vật [2] Kaiser, H. F. .1974. An index of factorial 3 0.217 liệu xây dựng (YT11) simplicity. Psychometrika, 39, p 31-36. Năng lực kinh nghiệm của chỉ huy [3] Likert, R. (1932). A technique for the 4 0.104 measurement of attitudes. Archives of trưởng công trình (YT7) Psychology, 22 140, 55. Yêu cầu về công nghệ, kết cấu, [4] Nguyễn Tự Công Hoàng, Ngô Thị Thanh 5 kiến trúc và mỹ quan của công 0.069 Vân. 2015. Nghiên cứu các nhân tố ảnh trình công ích (YT1). hưởng đến quản lý chất lượng thi công Đặc thù thi công trong đô thị (mặt trình. Tuyển tập hội nghị thường niên 6 0.030 trường Đại học Thủy lợi, p 238-240. bằng, làm đêm) (YT2) [5] Vũ Thanh Te. 2016. Bài giảng môn Quản lý 4. KẾT LUẬN chất lượng xây dựng. Đại học Thủy lợi. Dựa trên phân tích tổng hợp các nghiên cứu trước đây kết hợp với tham khảo lấy ý kiến 182
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2