Người giữ “xương sống”của ngân hàng

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
73
lượt xem
21
download

Người giữ “xương sống”của ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài chính-ngân hàng là ngành dịch vụ được đánh giá có sự mở rộng và phát triển nhanh cùng với sự chuyển động của nền kinh tế thị trường. Để đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) của ngân hàng phải vận hành thông suốt, an toàn và ổn định. Và đứng sau một hệ thống tốt không thể thiếu vai trò của một CIO có năng lực.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Người giữ “xương sống”của ngân hàng

  1. Ngư i gi “xương s ng”c a ngân hàng Tài chính-ngân hàng là ngành d ch v ư c ánh giá có s m r ng và phát tri n nhanh cùng v i s chuy n ng c a n n kinh t th trư ng. áp ng k p th i nhu c u ngày càng cao c a khách hàng, h th ng công ngh thông tin (CNTT) c a ngân hàng ph i v n hành thông su t, an toàn và n nh. Và ng sau m t h th ng t t không th thi u vai trò c a m t CIO có năng l c. CIO, trư ng phòng CNTT, giám c trung tâm thông tin, giám c trung tâm i n toán... – có th m i doanh nghi p ngân hàng, tài chính có m t cách g i khác nhau, nhưng t u trung l i, CIO có th
  2. xem là giám c chuyên ph trách nh ng v n liên quan n CNTT trong ngành này. Nhà qu n lý chi c “xương s ng” c a ngân hàng Khi nói v vai trò c a m t CIO trong ngành tài chính hi n nay, ông Nguy n Bình Phương, Phó t ng giám c Ngân hàng Thương m i c ph n Nam Á, ví von: “H th ng CNTT có th xem là chi c “xương s ng” trong s v n hành c a m t ngân hàng, t ó có th hi u vai trò và trách nhi m c a CIO là như th nào”. áp ng t t nhu c u ngày càng gia tăng c a khách hàng chính là m c tiêu “s ng còn” c a m i ngân hàng, ông Phương nói, và nh n nh r ng khách hàng hi n t i u mu n m i tương tác v i ho t ng ngân hàng u ph i nhanh chóng, ti n l i và an toàn. Ví d , hi n nay có không ít doanh nghi p mu n m tài kho n vay tr c tuy n v i s ti n t i a có th lên n5t ng, qua Internet Banking nh m ti t ki m th i gian vì không còn chuy n khách hàng ph i i t i i lui giao d ch theo phương th c cũ. Khi ó, trách nhi m c a CIO cũng n ng n hơn vì ho t ng i n toán liên quan m t thi t v i s ti n trong tài kho n c a khách hàng, n u h th ng tr c tr c thì ngân hàng r t d m t tính thanh kho n. Ngân hàng phát tri n càng r ng thì s ph thu c vào công ngh càng l n.
  3. Mô t công vi c c a CIO t i các ngân hàng, ông Phương nói r ng ngoài vi c qu n lý h th ng CNTT và b o m cho h th ng này luôn v n hành an toàn, thông su t, n nh thì h còn ph i nghiên c u, ph i h p v i các phòng ban khác trong vi c l p báo cáo qu n tr , xây d ng các chi n lư c phát tri n và l p ngân sách ho t ng c năm cho các ho t ng liên quan n CNTT. CIO còn thư ng xuyên ph i “l n sân” sang các b ph n khác như kinh doanh, qu n tr , khách hàng… M t CIO trong lĩnh v c này, ông Thái Nguy n Hoàng Nhã, Giám c Trung tâm i n toán c a Ngân hàng ông Á, nói r ng công vi c c a nh ng ngư i như ông không ơn thu n ch là qu n lý b ph n k thu t h tr phía sau mà còn tham gia vào khâu kinh doanh b ph n giao d ch v i khách hàng và th m chí vi c i u hành doanh nghi p. Và nhà qu n lý “l n mà không l n” M c dù có t m nh hư ng khá r ng trong b máy ngân hàng, nhưng hi n nay nhi u CIO l i có vai trò khá th ng. S th ng này có th là t chính b n thân CIO. Theo ông Nhã, h u h t CIO t i các ngân hàng hi n nay u xu t phát t lĩnh v c CNTT và k thu t, nên khi bư c vào môi trư ng ngân hàng, trư c nh ng yêu c u v n m v ng nghi p v l n ki n th c qu n tr có th làm vi c thông su t v i các b ph n khác, th m chí ph i tham gia vào công tác i u hành và qu n tr , sau m t th i gian dài làm vi c, m t s CIO không áp ng ư c và ã r i v trí.
  4. Ông Nhã k trư c ây, có m t th i gian dài m t s ngân hàng không quan tâm n vi c phân m ng và phân lo i i tư ng khách hàng. Khi ó, CIO giúp ưa ra các báo cáo qu n tr thông minh (business intelligence) giúp b ph n kinh doanh n m b t i tư ng khách hàng, bi t ư c tình hình thanh kho n c a ngân hàng t ó giúp giám c i u hành (CEO) i u hành công vi c có hi u qu hơn. “N u CIO không có ki n th c v nghi p v ngân hàng, v qu n tr thì không th nào làm ư c công vi c này”, ông nói. M t y u t khác có nh hư ng n kh năng th hi n c a các CIO là t m nhìn và s ánh giá c a CEO v vai trò c a CIO, t ó t o i u ki n, phân quy n cho h , giúp h phát huy năng l c trong b máy ngân hàng. “Vi c CEO ánh giá úng kh năng c a CIO là r t quan tr ng”, ông Phương nói và d n ch ng t chính câu chuy n c a b n thân khi m nhi m v trí CIO. Tháng 9-2006, Nguy n Bình Phương, khi y m i 26 tu i, ư c tuy n d ng vào v trí tr lý T ng giám c Ngân hàng HDBank. Sau khi nghiên c u và ánh giá d án h th ng ngân hàng lõi (core banking) tr giá lên n 10 tri u ô-la M ang ư c tri n khai t i ngân hàng có nhi u kh năng không thành công, Phương ã gõ c a phòng t ng giám c và trình bày ý ki n c a mình v kh năng th t b i c a d án n u ti p t c i theo k ho ch cũ, ng th i ng ý mu n m nh n d án.
  5. V t ng giám c khi y ã hoài nghi và yêu c u ngư i tr lý m i c a mình trình bày nhi u l n v k ho ch m i r i cu i cùng, sau nhi u ngày suy nghĩ, ã giao cho Phương cùng m t ê-kíp m nh n d án. Sau 10 tháng tri n khai, d án i vào ho t ng và ư c ánh giá là m t trong nh ng h th ng ngân hàng lõi ư c tri n khai nhanh t i Vi t Nam vào th i i m ó, khi mà các d án tương t ph i m t n hai năm. V i thành công c a d án, Nguy n Bình Phương ã ư c ch n là m t trong b n CIO tiêu bi u c a Vi t Nam tham d di n àn CIO ASEAN do h c vi n INSEAD (Pháp) t t i Singapore k t h p v i t p oàn IBM c a M t ch c.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản