intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nguyên liệu và yêu cầu cho công nghệ sau thu hoạch

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:178

205
lượt xem
49
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu đề cập đến Xoài và kỹ thuật chăm sóc một số giống xoài và bảo quản sau thu hoạch. Mời các bạn tham khảo để hiểu kỹ hơn về các phương pháp sau thu hoạch nhằm mang lại giá trị kinh tế cao khi xuất khẩu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nguyên liệu và yêu cầu cho công nghệ sau thu hoạch

 1. Chương VII NGUYÊN LIỆU VÀ YÊU CẦU CHO CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH
 2. GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ CAÙC LOAÏI XOAØI
 3. GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ CAÙC LOAÏI XOAØI Xoaøi laø loaïi quaû moät haït, hình thaän, coù voû dai,thòt quaû moïng nöôùc, baùm chuû yeáu hai beân haït goïi laø maù xoaøi,haït to chieám 25- 30% khoái löôïng quaû Xoaøi coù nguoàn goác ôû AÁn Ñoä, Maõ Lai. ÔÛ Vieät Nam, xoaøi troàng nhieàu ôû Nam Boä, thích hôïp vôùi nhieät ñoä töø 24-27oC. Löôïng möa thích hôïp lôùn hôn 1500mm, phaân boá ít nhaát coù 4 thaùng muøa khoâ trong naêm, ñaát maøu môõ, ñoä pH töø 5,5-7. Tuy nhieân, xoaøi coù theå chòu ñöïng vaø phaùt trieån bình thöôøng ôû nhieàu loaïi ñaát xaáu hôn, nhö ñaát hôi pheøn, maën, ngheøo dinh döôõng neáu ñöôïc chaêm soùc toát. Vuøng troàng xoaøi phaûi choïn nôi traùnh aûnh höôûng tröïc tieáp cuûa baõo, loác xoaùy, gioù maïnh treân caáp 4, ñaëc bieät trong khoaûng thôøi gian töø 12/4 laø thôøi gian caây ñang mang traùi.Nôi chòu aûnh höôûng cuûa gioù thì phaûi boá trí gaây chaén gio.Ñoä cao cuûa vuøng troàng xoaøi khoâng ñöôïc vöôït quaù 600m so vôùi möïc nöôùc bieån.
 4. MOÄT SOÁ GIOÁNG XOAØI ÑANG ÑÖÔÏC TROÀNG PHOÅ BIEÁN TAÏI MIEÀN NAM 1. Xoaøi caùt Hoaø Loäc: Xuaát xöù: Hoaø Loäc, Caùi Beø, Tieàn Giang. Gioáng coù giaù trò thöông phaåm cao do traùi aên ngon, daïng traùi ñeïp, troïng löôïng trung bình traùi töø 450-500g. Hieän nay, gioáng xoaøi Caùt Hoaø Loäc thöôøng ñöôïc nhaân gioáng baèng gheùp maét, gheùp caønh vaø chæ sau 3 naêm, caây seõ cho ra traùi.
 5. Xoài ‘Cát Hoà Lộc’
 6. MOÄT SOÁ GIOÁNG XOAØI ÑANG ÑÖÔÏC TROÀNG PHOÅ BIEÁN TAÏI MIEÀN NAM 2. Xoaøi caùt Chu Xuaát xöù: Ñoàng Thaùp. Gioáng coù chaát löôïng ngon, naêng suaát cao, troïng löôïng trung bình traùi töø 250-350g. Hieän nay, gioáng xoaøi Chu thöôøng ñöôïc nhaân gioáng baèng gheùp maét, gheùp caønh .
 7. Xoài cát Chu
 8. Ñaëc ñieåm caây xoaøi Troàng nhieàu ôû mieàn Taây vaø mieàn Ñoâng Nam Boä Cao töø 5-8 m, laù xum xueâ, thaân caây to Laø caây che maùt, thu hoaïch quanh naêm. Vôùi dieän tích coù theå leân tôùi haøng traêm ngaøn ha.
 9. Caùc phöông phaùp baûp quaûn Baûo quaûn ôû nhieät ñoä bình thöôøng coù söû duïng chaát dieät naám,vi sinh vaät vaø coân truøng baèng xoâng khí SO2, baûo quaûn 15-16 ngaøy. Baûo quaûn 10-120C keùo daøi treân 30 ngaøy, tyû leä hao huït do daäp naùt 5-7%. Xoaøi sau khi thu hoaïch, phaân loaïi, röõa saïch roài ngaâm trong dung dòch CaCl2 hoaëc Ca(NO3)2, vôùt ra ñeå khoâ, ñöïng trong tuùi niloâng coù loã thoaùt aåm. baûo quaûn 11- 11,50C,thôøi gian 30 ngaøy.
 10. Caùc phöông phaùp baûo quaûn Maøng bao Chitosan : Ñaët quaû xoaøi trong thuøng Carton, maët treân ñöôïc phuû baèng maøng Chitosan. Baûo quaûn tôùi 18 ngaøy. Quy trình kyõ thuaät baûo quaûn quaû Xoaøi töôi: Phaân Nguyeân lieäu xoaøi töôi Laøm maùt sô boä Loaïi Laøm Saïch Xöû lyù ñoùng goùi baûo quaûn. baûo quaûn treân 40 ngaøy .
 11. Baûo quaûn xoaøi laâu nhaát maø vaãn ñaûm baûo chaát löôïng thì neân laøm nhö theá naøo? 1.Thu hoaïch: Thu hoaïch luùc traùi ñaõ ñaït kích thöôùc toái ña, no traùi, voû traùi chuyeån sang maøu vaøng, xung quanh traùi coù lôùp phaán moûng. Töø 9 giôø saùng ñeán 3 giôø chieàu vì luùc naøy xoaøi ít muû nhaát. traõi xoaøi treân lôùp baùo hoaëc laù khoâ cho raùo muû, xeáp xoaøi vaøo soït coù giaáy meàn hoaëc laù khoâ xung quanh vaø döôùi ñaùy soït.
 12. 2.laøm saïch: Duøng giaáy mòn lau saïch veát baån, boà hoùng treân traùi,Traùnh lau maïnh tay deã laøm maát phaán treân traùi. Duøng nöôùc pheøn chua thaám vaøo ñeå taåy veát muû 3.ñoáng haøng: Vôùi soá löôïng nhoû duøng giaáy meàm hoaëc bao xoáp coù loã boïc töøng traùi tröôùc khi cho vaøo thuøng. Ñoáng haøng vaøo thuøng phi nheï nhaøng, saïch seõ, traùnh laøm traùi baàm daäp, xaây xaùt.
 13. 4.vaän chuyeån: Khi vaän chuyeån, haïn cheá traùi xoaøi bò lay ñoäng nhieàu baèng caùch choïn thuøng vöøa, chaát xoaøi ñaày thuøng, khoâng ñöôïc ñeå löng thuøng . Khoâng ñöôïc chaát caùc thuøng xoaøi choàng leân nhau. Hoaëc coù theå xeáp choàng chuùng leân nhau khi coù taám vaùn ngaên giöõa caùc taàng
 14. saûn phaåm cheá bieán töø xoaøi Phaân loaïi Röûa Goït Voû Thaùi Laùt Thaùi Coïng Chaàn Hôi Nöôùc Saáy Caân ñònh löôïng Ñoùng goùi Nöôùc eùp traùi caây Fresh xoaøi 1 lít Xoaøi Saáy, Keïo Xoaøi, Baùnh Xoaøi, Sinh toá xoaøi, Möùt xoaøi .
 15. MOÄT SOÁ SAÂU HAÏI THÖÔØNG GAËP ÔÛ XOAØI : 1. Saâu ñuïc traùi 2. Ruoài ñuïc traùi 3. Reäp saùp
 16. Beänh thaùn thö Trieäu chöùng: Treân laù coù maøu naâu xaùm. Treân hoa coù ñoám nhoû maøu naâu ñen, lôùn daàn laøm hoa ruïng. Treân traùi coù chaám maøu naâu nhoû, sau lôùn daàn, loõm xuoáng coù maøu ñen. Phoøng tröø: Phun nöôùc vaøo traùi ñeå röûa troâi reäp saùp treân traùi. Veä sinh vöôøn. Thuoác Carbenzim, Thio, Score, Antraclo...
 17. Saâu ñuïc traùi Trieäu chöùng: Coù moät chaát loûng tieát ra ôû veát ñuïc, hình thaønh chaám ñen Taïo ñieàu kieän cho naám,vi khuaån,ruoài...phaùt trieån, laøm xoaøi bò thoái Phoøng tröø: Traùi bò haïi ñem tieâu huyû Sau khi thu hoaïch xong cho nöôùc vaøo ngaäp vöôøn khoaûng 36-48 giôø ñeå dieät nhoäng trong ñaát.
 18. Ruoài ñuïc traùi Trieäu chöùng: Nôi bò haïi coù veát thaâm khi aán nheï vaøo dòch nöôùc seõ ró ra. Phoøng tröø: Bao traùi baèng tuùi nilon. Thu hoaïch kòp thôøi, nhaët traùi ruïng ñem huyû.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2