intTypePromotion=1
ADSENSE

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:107

459
lượt xem
110
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguyên lý kế toán là một môn học cơ sở trong chương trình đào tạo cử nhân kinh tế. Môn học nguyên lý kế toán trang bị cho người học những lý luận, phương pháp chung về kế toán, trên cơ sở đó tiếp cận kế toán các ngành kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

 1. 23/09/2011 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN Giáo viên : Nguyễn Kim Nhất, Lớp : Số tiết : Tiết Kiểm tra 15’ : Kiểm tra 1 tiết : Ngày thi (dk) : Quy định chung 1. Đi học đúng giờ (được phép trễ 10’) 2. Mặc đồng phục, thẻ SV 3. Hạn chế nói chuyện, được phát biểu 4. Không sử dụng ĐTDĐ 5. Điểm danh hằng ngày MỤC TIÊU - Học Kế toán để làm gì?  Nghề nghiệp  Quản lý, sắp xếp 1
 2. 23/09/2011 ĐIỀU KIỆN - Xác định được mục tiêu - Giáo trình Nguyên lý Kế toán - Xem bài trước - Làm bài tập ở nhà - Máy tính (nếu có) NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHƯƠNG 2: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHƯƠNG 3: TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ GHI SỔ KÉP CHƯƠNG 4: TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN CHƯƠNG 5: CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ KIỂM KÊ CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH CHỦ YẾ TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CHƯƠNG 7: SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN 2
 3. 23/09/2011 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. BỘ TÀI CHÍNH (2006), THÔNG TƯ 161/2007/TT-BTC 31/12/2007 CỦA BTC HƯỚNG DẪN 16 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN 2. PGS.TS VÕ VĂN NHỊ (2007), NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN, NXB THỐNG KÊ, TP.HCM … 3
 4. 23/09/2011 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN Kế toán là một bộ phận không thể thiếu ở bất kỳ một tổ chức cơ quan, đơn vị, vì: + Công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính + Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch cho các chủ thể Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.1 CÁC KHÁI NIỆM VỀ KẾ TOÁN 1.1.1 Kế toán: Là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.1.1 Kế toán (tt) - Thu thập thông tin kinh tế, tài chính: tập hợp các thông tin kế toán (việc tập hợp các chứng từ, các báo cáo liên quan). - Xử lý thông tin kinh tế, tài chính: tính toán, phân loại các đối tượng kế toán để ghi vào chứng từ kế toán hoặc sổ sách tế toán, … - Kiểm tra thông tin kinh tế, tài chính: phát hiện, xử lý các sai sót, gian lận (nếu có) các thông tin kinh tế tài chính đã thu thập được. 1
 5. 23/09/2011 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.1.1 Kế toán (tt) - Phân tích thông tin kinh tế, tài chính: + Kiểm tra lại mức độ phù hợp của thông tin đã thu thập, xử lý ; + Đánh giá lại những thông tin đã tập hợp được  hỗ trợ cấp trên trong việc ra quyết định - Cung cấp thông tin kinh tế, tài chính: kết quả cuối cùng của công tác kế toán thông qua các báo cáo kế toán (BCĐKT, BCKQHĐSXKD, BCLCTT, TMBCTC) Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.1 CÁC KHÁI NIỆM VỀ KẾ TOÁN 1.1.2 Phân loại kế toán 1.1.2.1 Kế toán tài chính Là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính bằng BCTC cho đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin của đơn vị kế toán. Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.1 CÁC KHÁI NIỆM VỀ KẾ TOÁN 1.1.2 Phân loại kế toán 1.1.2.2 Kế toán quản trị Là việc thu thập, xử lý, phân tích Và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết Định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán 2
 6. 23/09/2011 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.1.2 Phân loại kế toán (tt) 1.1.2.3 Kế toán chi phí - Là một lĩnh vực giao thoa giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính - Chức năng: Là việc ghi chép và phân tích các khoản mục chi phí và dự toán chi phí cho kỳ kế hoạch. Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.2 ĐỐI TƯỢNG CỦA KẾ TOÁN 1.2.1 Đối tượng kế toán: - Thuộc hoạt động SXKD gồm: + Tài sản + Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu; + Các khoản DT, CP KD, CP khác và TN; Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.2.1 Đối tượng kế toán (tt) - Thuộc các hoạt động ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm, chứng khoán, đầu tư tài chính ngoài các quy định về đối tượng kế toán thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh: + Các khoản đầu tư tài chính, tín dụng + Các khoản thanh toán trong và ngoài đơn vị kế toán + Các khoản cam kết, bảo lãnh, các giấy tờ có giá 3
 7. 23/09/2011 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.2.1 Đối tượng kế toán (tt) - Thuộc kế toán nhà nước gồm: + Tiền, vật tư và tài sản cố định; + Nguồn kinh phí, quỹ; + Các khoản thanh toán trong và ngoài đơn vị kế toán; + Thu, chi và xử lý chênh lệch thu, chi hoạt động. Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.2.1 Đối tượng kế toán (tt) + Thu, chi và kết dư ngân sách nhà nước: + Đầu tư tài chính, tín dụng nhà nước; + Nợ và xử lý nợ của nhà nước; + Tài sản quốc gia; + Các tài sản khác có liên quan đến đơn vị kế toán. Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.2.1 Đối tượng kế toán (tt) * Kết luận: Tài sản Nguồn hình thành tài sản Đối tượng (nguồn vốn) nghiên cứu của kế toán sự vận động của tài sản (Doanh thu và chi phí) 4
 8. 23/09/2011 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.2.1 Đối tượng kế toán (tt) a. Tài sản: Là nguồn lực do DN kiểm soát và có thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai - Hình thức biểu hiện: Tiền và các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư chứng khoán NH Tài sản ngắn hạn Các khoản phải thu Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.2.1 Đối tượng kế toán (tt) a. Tài sản (tt) Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định vô hình Tài sản cố định thuê tài chính Tài sản Chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài chính dài hạn Các tài sản dài hạn khác Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.2.1 Đối tượng kế toán (tt) b. Nguồn hình thành tài sản (Nguồn vốn) * Nợ phải trả Là nghĩa vụ hiện tại của DN phát sinh từ các giao dịch và sự kiện đã qua mà DN Phải thanh toán từ các nguồn lực của mình Nợ ngắn hạn Nợ phải trả Nợ dài hạn 5
 9. 23/09/2011 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN *Nguồn vốn (tt) Nợ phải trả (tt) Vay và nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Nợ Thuế và các khoản phải nộp nhà nước Ngắn Phải trả công nhân viên hạn Phải trả nội bộ Chi phí phải trả Khoản phải trả, phải nộp khác Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN b. Nguồn vốn (tt) Nợ phải trả (tt) Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội bộ Nợ dài Phải trả dài hạn khác hạn Vay và nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả. Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN *Nguồn vốn (tt) Vốn chủ sở hữu - Khái niệm: Là giá trị vốn của DN,được tính bằng số chênh lệch giữa giá trị Tài sản của DN trừ (-) Nợ phải trả. 6
 10. 23/09/2011 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN *Nguồn vốn (tt) Vốn chủ sở hữu (tt) Vốn đầu tư của chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu ngân quỹ Vốn chủ Chênh lệch đánh giá lại tài sản sở Chênh lệch tỷ giá hối đoái hữu Các quỹ của doanh nghiệp Lợi nhuận chưa phân phối Nguồn kinh phí và nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.2.1 Đối tượng kế toán (tt) C. Sự vận động của tài sản * Doanh thu và thu nhập khác: Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế DN thu được trong kỳ kế toán (từ các hoạt động SX, KD thông thường và các hoạt động khác của DN, làm tăng vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản góp vốn của cổ đông hoặc chủ sở hữu). Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.2.1 Đối tượng kế toán (tt) c. Sự vận động của tài sản DT bán hàng và cung cấp dịch vụ Doanh Lợi ích kinh tế từ chia cổ tức thu Lãi từ tiền gửi ngân hàng Doanh thu hoạt động Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái tài chính Được hưởng chiết khấu TT … 7
 11. 23/09/2011 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.2.1 Đối tượng kế toán (tt) c. Sự vận động của tài sản Bán hoặc thanh lý TSCĐ Thu từ khách hàng Thu nhập khác vi phạm hợp đồng Thu được từ khách hàng nợ (Đã xoá sổ) … Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.2.1 Đối tượng kế toán (tt) c. Sự vận động của tài sản - Chi phí: + Khái niệm: Là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu (không bao gồm khoản phân phối cho cổ đông ) Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.2.1 Đối tượng kế toán (tt) c. Sự vận động của tài sản Giá vốn hàng bán Chi phí Chi phí bán hàng HĐ SXKD Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí Chi phí hoạt động tài chính CF nhượng bán,thanh lý TSCĐ Chi phí Các khoản tiền bị phạt do khác Vi phạm hợp đồng 8
 12. 23/09/2011 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.2.1 Đối tượng kế toán (tt) Kết luận * Mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn TÀI SẢN = NGUỒN VỐN * Mối quan hệ giữa doanh thu và chi phí Lợi nhuận = Doanh thu,thunhập khác – chi phí Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.2.2 Đối tượng sử dụng thông tin kế toán - Đối tượng bên trong : + Hội Đồng Quản Trị + Ban giám Đốc + Các nhân viên trong công ty - Đối tượng bên ngoài: + Cơ quan NN (thuế, thống kê...) + Nhà Đầu tư + Các chủ nợ + Những Đối thủ cạnh tranh Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.3 VAI TRÒ, YÊU CẦU, NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN 1.3.1 Vai trò của kế toán - Đối với doanh nghiệp: Kế toán + Có được số liệu để theo dõi thường xuyên tình hình biến động của các đối tượng kế toán + Cung cấp tài liệu cho DN nhằm quản lý, điều hành. + Cho kết quả tài chính rõ rệt… 9
 13. 23/09/2011 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.3 VAI TRÒ, YÊU CẦU, NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN 1.3.1 Vai trò của kế toán - Đối với Nhà nước: Kế toán + Có được số liệu để theo dõi sự phát triển của các ngành SX. + Cung cấp các dữ kiện hữu ích để đưa ra các chính sách kinh tế. + Là cơ sở để giải quyết các tranh chấp kinh tế. Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.3 VAI TRÒ, YÊU CẦU, NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN (tt) 1.3.2 Yêu cầu của kế toán a. Yêu cầu chung (1) Phản ánh đầy đủ nghiệp vụ KT, tài chính phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán và BCTC. (2) Sự kịp thời, đúng thời gian quy định thông tin, số liệu kế toán. (3) Sự rõ ràng, dễ hiểu và chính xác thông tin, số liệu kế toán. (4) Sự trung thực hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.3.2 Yêu cầu của kế toán (tt) Yêu cầu chung (tt) (5)Thông tin số liệu kế toán phải được phản ánh liên tục từ khi phát sinh đến khi kết thúc hoạt động kinh tế, tài chính, từ khi thành lập đến khi chấm dứt hoạt động của đơn vị kế toán; số liệu kế toán phản ánh kỳ này phải kế tiếp theo số liệu kế toán của kỳ trước. (6) Phân loại, sắp xếp thông tin, số liệu kế toán theo trình tự, có hệ thống và có thể so sánh được. 10
 14. 23/09/2011 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.3.2 Yêu cầu của kế toán (tt) b. Yêu cầu cơ bản 1.Trung thực 4.Kịp thời 2.Khách quan 5.Dễ hiểu 6.Có thể so 3.Đầy đủ sánh được Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.3.2 Yêu cầu của kế toán (tt) b. Yêu cầu cơ bản (1) Trung thực Các thông tin và số liệu kế toán phải được ghi chép và báo cáo trên cơ sở các bằng chứng đầy đủ, khách quan và đúng với thực tế về hiện trạng, bản chất nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế phát sinh. (2) Khách quan Các thông tin và số liệu kế toán phải được ghi chép và báo cáo đúng với thực tế, không bị xuyên tạc, không bị bóp méo. Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.3.2 Yêu cầu của kế toán (tt) Yêu cầu cơ bản (tt) (3) Đầy đủ Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến kỳ kế toán phải được ghi chép và báo cáo đầy đủ, không bị bỏ sót. (4) Kịp thời Các thông tin và số liệu kế toán phải được ghi chép và báo cáo kịp thời, đúng hoặc trước thời hạn quy định, không được chậm trễ. 11
 15. 23/09/2011 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.3.2 Yêu cầu của kế toán (tt) Yêu cầu cơ bản (tt) (5) Dễ hiểu Các thông tin và số liệu kế toán trình bày trong BCTC phải rõ ràng, dễ hiểu đối với người sử dụng (người có hiểu biết về kinh doanh, về kinh tế, tài chính, kế toán ở mức trung bình). (6) Có thể so sánh Các thông tin và số liệu kế toán giữa các kỳ kế toán trong một DN và giữa các DN chỉ có thể so sánh được khi tính toán và trình bày nhất quán. Trường hợp không nhất quán thì phải giải trình trong phần thuyết minh Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.3.3 Nhiệm vụ của kế toán - Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán. - Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm phát luật về tài chính, kế toán. Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.3.3 Nhiệm vụ của kế toán - Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán. - Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật. 12
 16. 23/09/2011 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.4 CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN 4.Nhất quán 1.Cơ sở dồn tích 5.Phù hợp 2.Hoạt động liên tục 6.Thận trọng 3.Giá gốc 7.Trọng yếu Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.4 CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN (1) Cơ sở dồn tích Mọi nghiệp vụ KT, TC của DN phải được ghi sổ vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc thực tế chi tiền hoặc tương đương tiền. BCTC lập trên cơ sở dồn tích phản ảnh tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.4 CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN (tt) (2) Hoạt động Liên tục BCTC phải được lập trên cơ sở giả định là DN đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động KD bình thường trong tương lai gần, nghĩa là DN không có ý định cũng như không buộc phải ngừng hoạt động hoặc phải thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động của mình. 13
 17. 23/09/2011 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.4 CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN (tt) (3) Giá gốc TS phải được ghi nhận theo giá gốc (Tức là giá trị ban đầu của tài sản) Giá trị ban đầu của tài sản là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để có được tài sản đó, tính tới thời điểm đưa tài sản đó vào sử dụng Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.4 CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN (tt) (4) Phù hợp Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. chi phí của kỳ tạo ra doanh thu Chi phí chi phí của các kỳ trước tương ứng với DT chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ đó. Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.4 CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN (tt) (5) Nhất quán Các chính sách và phương pháp kế toán doanh nghiệp đã chọn phải được áp dụng thống nhất ít nhất trong một kỳ kế toán năm. Trường hợp có thay đổi chính sách và phương pháp kế toán đã chọn thì phải giải trình lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi đó trong phần TMBCTC. 14
 18. 23/09/2011 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.4 CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN (tt) (6) Thận trọng Thận trọng là việc xem xét, cân nhắc, phán đoán cần thiết để lập các ước tính kế toán trong các điều kiện không chắc chắn. Nguyên tắc thận trọng đòi hỏi: a/ Phải lập các khoản dự phòng nhưng không lập quá lớn; b/ Không đánh giá cao hơn giá trị của các tài sản và các khoản thu nhập; c/ Không đánh giá thấp hơn giá trị của các khoản nợ phải trả và chi phí; d/ Doanh thu và thu nhập chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn về khả năng thu được lợi ích kinh tế, còn chi phí phải được ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh chi phí. Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.4 CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN (tt) (7) Trọng yếu Thông tin được coi là trọng yếu trong trường hợp nếu thiếu thông tin hoặc thiếu chính xác của thông tin đó có thể làm sai lệch đáng kể BCTC làm ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử dụng báo cáo tài chính. Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.5 LUẬT KẾ TOÁN VÀ CHUẨN MỰC KT VN 1.5.1 Luật kế toán VN Là một văn bản pháp quy do quốc hội ban hành trong đó quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán và hoạt động nghề nghiệp kế toán. Luật kế toán được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17/6/2003. Kết cấu được chia làm 7 chương và 64 điều. 15
 19. 23/09/2011 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.5.1 Luật kế toán VN (tt) Chương I: Những quy định chung Chương II: Nội dung công tác kế toán Chương III: Tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán Chương IV: Hoạt động nghề nghiệp kế toán Chương V: Quản lý nhà nước về kế toán Chương VI: Khen thưởng và xử lý vi phạm Chương VII: Điều khoản thi hành Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.5 LUẬT KẾ TOÁN VÀ CHUẨN MỰC KT VN (tt) 1.5.2 Chuẩn mực kế toán - Chuẩn mực kế toán gồm những nguyên tắc và phương pháp kế toán cơ bản để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. Hiện nay (tính đến 28/12/2005), Bộ tài chính đã ban hành 26 chuẩn mực kế toán. Đợt I: + Chuẩn mực số 02 - Hàng tồn kho + Chuẩn mực số 03 - Tài sản cố định hữu hình + Chuẩn mực số 04 - Tài sản cố định vô hình + Chuẩn mực số 14 - Doanh thu và thu nhập khác Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.5.2 Chuẩn mực kế toán (tt) - Đợt II: + Chuẩn mực số 01 - Chuẩn mực chung + Chuẩn mực số 06 - Thuê tài sản + Chuẩn mực số 10 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái + Chuẩn mực số 15 - Hợp đồng xây dựng + Chuẩn mực số 16 - Chi phí vay + Chuẩn mực số 24 -Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 16
 20. 23/09/2011 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.5.2 Chuẩn mực kế toán (tt) - Đợt III: + Chuẩn mực số 05 - Bất động sản đầu tư + Chuẩn mực số 07 - Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết + Chuẩn mực số 08 - Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh + Chuẩn mực số 21 - Trình bày báo cáo tài chính + Chuẩn mực số 25 - Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con + Chuẩn mực số 26 - Thông tin về các bên liên quan. Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.5.2 Chuẩn mực kế toán (tt) Đợt IV: + Chuẩn mực số 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp + Chuẩn mực số 22 - Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự + Chuẩn mực số 23 - Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm + Chuẩn mực số 27 - Báo cáo tài chính giữa niên độ + Chuẩn mực số 28 - Báo cáo bộ phận + Chuẩn mực số 29 - Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót. Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.5.2 Chuẩn mực kế toán (tt) Đợt V: + Chuẩn mực số 11 - Hợp nhất kinh doanh + Chuẩn mực số 18 - Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng + Chuẩn mực số 19 - Hợp đồng bảo hiểm + Chuẩn mực số 30 - Lãi trên cổ phiếu 17
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2