NGUYÊN LÝ KINH TẾ HỌC PHẦN VĨ MÔ - Chương 6

Chia sẻ: Tran Dai Nghia | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:44

0
150
lượt xem
38
download

NGUYÊN LÝ KINH TẾ HỌC PHẦN VĨ MÔ - Chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hoạt động kinh tế luôn biến động từ năm này sang năm khác. Sản lượng hàng hoá và dịch vụ hầu như đều tăng qua các năm- Tăng trưởng kinh tế thế giới trung bình 2%, Việt Nam 7%- Trong một vài năm, sản lượng không tăng mà lại giảm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NGUYÊN LÝ KINH TẾ HỌC PHẦN VĨ MÔ - Chương 6

 1. NGUYÊN LÝ KINH TẾ HỌC PHẦN VĨ MÔ Phần 3 - NỀN KINH TẾ TRONG NGẮN HẠN Bài 6 Tổng cầu ­ Tổng cung Tham khảo:  ĐH KTQD, “Nguyên lý kinh tế học Vĩ mô”, chương 6  N.G. Mankiw, “Những nguyên lý của Kinh tế học”, chương 31     10 /2007
 2. Những nội dung chính I. Nền kinh tế ngắn hạn II. Mô hình AS­AD III. Ứng dụng mô hình AS­AD IV. Quan hệ lạm phát ­ thất nghiệp V. Chính sách kinh tế vĩ mô
 3. I. Biến động kinh tế ngắn hạn x Hoạt động kinh tế luôn biến động từ năm  này sang năm khác. x Sản lượng hàng hoá và dịch vụ hầu như đều tăng  qua các năm x Tăng trưởng kinh tế thế giới trung bình 2%, Việt  Nam 7% x Trong một vài năm, sản lượng không tăng mà lại  giảm
 4. I. Biến động kinh tế ngắn hạn x Biến động kinh tế thường bất ngờ và dự đoán  trước được x Sự biến động của nền kinh tế được gọi là chu kỳ  kinh doanh x Hầu hết các biến số kinh tế đều biến động đồng thời x Khi sản lượng giảm tỷ lệ thất nghiệp tăng lên
 5. (a) Real GDP Billions of Recessions 1992 Dollars $7,000 6,500 Real GDP 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
 6. (b) Investment Spending Billions of Recessions 1992 Dollars $1,100 1,000 900 800 700 Investment spending 600 500 400 300 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
 7. (c) Unemployment Rate Percent of Labor Force Recessions 12 10 Unemployment rate 8 6 4 2 0 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
 8. II. Mô hình tổng cung­tổng cầu 1. Tæ ng cÇu (Aggregate De mand)  Kh¸i niÖm: Tæ ng cÇu lµ tæ ng khè i l­îng hµng ho¸­ dÞch vô mµ c¸c t¸c nh©n kinh tÕ cã nhu cÇu vµ sÏ thùc hiÖn t­¬ng øng víi tõng møc gi¸ trong c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c nh­ thu nhËp vµ c¸c biÕn chÝnh s¸ch hiÖn cã  C¸c thµnh phÇn cña tæ ng cÇu bao gåm:  Tiªu dïng c ña c ¸c hé g ia ®×nh (C)  §Çu t- c ña c ¸c do anh ng hiÖp (I),  Mua s ¾m c ña c hÝnh phñ (G),  XuÊt khÈu rßng (NX).
 9. 1. Đường tổng cầu AD P P1 1. Møc gi¸ gi¶m... P2 AD 0 Y1 Y2 S ¶n l-îng 2. …l­îng cÇu vÒ hµng ho¸ vµ dÞch vô
 10. Tại sao đường AD có độ dốc âm  HiÖu øng cña c¶i.  P ↓ → g i¸ trÞ tµi s ¶n thùc c ña c ¸c tµi s ¶n tµi c hÝnh t¨ng → C↑ → AD ↑  HiÖu øng l·i suÊt.  P ↓ → c ¸c hé g ia ®×nh g i÷ Ýt tiÒn h¬n ®Ó mua l-îng hµng ho ¸ nh- c ò → c ho vay t¨ng → r↓ → I↑ → AD ↑  HiÖu øng tû gi¸ hèi ®o¸i   P ↓ → ....→ r↓ → ®Çu t- ra n-íc ngoµi↑ → c ung né i tÖ t¨ng → TGH§ ↓ → hµng ViÖt Nam trë nªn rÎ mét c ¸ch t-¬ng ®èi s o víi hµng ngo¹i → X ↑ vµ IM ↓ → NX↑ → AD ↑
 11. Các nhân tố làm dịch chuyển  đường AD P C↑ I↑ C↓ P1 G↑ I↓ NX↑ G↓ AD1 NX ↓ AD AD1 0 Y 1   Y*  Y1 Y
 12. 2. Đường tổng cung AS  Tổng cung AS  là  tổng  lượng  hàng  hoá  dịch  vụ  mà  các  hãng  kinh  doanh  sẵn  sàng  cung  ứng  ra  thị  trường  tương  ứng  với  các  mức  giá  thị  trường  và  trong  điều kiện năng lực sản xuất của nền kinh tế  Cã hai d¹ng ®­êng tæng cung  Tæng cung dµi h¹n AS LR  Tæng cung ng¾n h¹n AS SR
 13. Đường tổng cung dài hạn ASLR x Sản lượng trong dài hạn phụ thuộc vào các nguồn lực sản xuất của nền kinh tế  K, L, R, T  Trong điều kiện nguồn lực nhất định, sản lượng dài hạn sẽ bằng Y* - Sản lượng tiềm năng  Không phụ thuộc vào giá cả
 14. Đường tổng cung dài hạn ASLR P AS LR P1 2. …Kh«ng lµm P2 ¶nh h-ë ng ®Õn 1. S ù thay khè i l-îng c ung vÒ ®æ i c ña mø c hµng ho ¸ vµ dÞc h g i¸… vô tro ng dµi h¹n. 0 S ¶n l-îng S ¶n l-îng tiÒm n¨ng
 15. Đường tổng cung dài hạn ASLR x §­êng tæng cung dµi h¹n dÞch chuyÓn khi: x Lao ®éng (L) x Vốn / T­ b¶n hiÖn vËt (K) x Tµi nguyªn thiªn nhiªn (R) x C«ng nghÖ hiÖn cã (T)
 16. Tổng cung ngắn hạn ASSR  Tối đa hoá lợi nhuận Lợi nhuận = Tổng doanh thu ­ Tổng chi phí = P x Y – CF cố định – CF lao động MPL = ∆Y = W  ∆L     P  Lý thuyết tiền lương cứng nhắc W = W P tăng, LN tăng, L tăng,  AS tăng P giảm, LN giảm, L giảm,  AS giảm
 17. Cầu lao động và Tổng cung W P P Cung Hàng  hoá Cầu Lao  động L Y
 18. Đường tổng cung ngắn hạn  ASSR x Tổng cung ngắn hạn phụ thuộc x Giá các hàng hoá dịch vụ cuối cùng (P) x Chi  phí  sản  xuất:  giá  đầu  vào  và  các  chi  phí  khác x kỳ vọng về giá x Đ­êng tæng cung ng¾n h¹n cã ® dèc d­ é ¬ ph¶n ¸nh quan hÖ thuËn cña l­îng cung ng,

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản