NHÂN VỚI 10, 100 , 1000,….. - CHIA CHO 10, 100, 1000,…

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
191
lượt xem
21
download

NHÂN VỚI 10, 100 , 1000,….. - CHIA CHO 10, 100, 1000,…

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Hs biết cách thực hiện phép nhân một số tự nhiên với10, 100, 1000 ,…. - Vận dụng để tính nhân khi nhân( hoặc chia) với ( hoặccho )10 , 100, 1000,…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NHÂN VỚI 10, 100 , 1000,….. - CHIA CHO 10, 100, 1000,…

  1. NHÂN V I 10, 100 , 1000,….. CHIA CHO 10, 100, 1000,… I M c tiêu : - Hs bi t cách th c hi n phép nhân m t s t nhiên v i10, 100, 1000 ,…. - V n d ng tính nhân khi nhân( ho c chia) v i ( ho ccho )10 , 100, 1000,… II Các ho t ng d y -h c: Tg Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 Ki m tra bài cũ : -H c sinh th c G i hs nêu tính ch t giao hoán hi n c a phép nhân và vi t công th c . 2. Bài m i : - Hs nghe. 2.1 Gi i thi u bài : Hôm nay các em s ư c biét cách nhân m t s t nhiên v i 10, 100, 1000, …và chia các s tròn - bi u th c 35 x10 ch c , tròn trăm ,tròn nghìn,…cho = 10 x 35 10, 100, 1000,… 2.3 Hư ng d n hs nhân m t s
  2. t nhiên v i 10 ho c chia s tròn - Hs rút ra : Khi ch c cho 10 nhân 35 v i 10 ta ch a) Nhân m t s v i 10 vi c vi t vào bên ph i s 35 m t ch s 0 - Ghi b ng : 35 x 10 = ?, goi. h c sinh c - Hs : ta ch vi c vi t m t ch s 0 vào +D a vào tính ch t giao hoán bên ph i s ó cho bi t bi u th c 35 x 10 b ng bi u th c nào ? - Hs trao i và nh n ra 350 : 10 = 35. - Gv ghi b ng 35x 10 = 10 x 35 -Thương chính là s b chia b i m t ch = 1 s 0 bên ph i s ó. ch c x 35= 35 ch c = 350 -Ta ch vi c b V y 35 x 10 = 350 b t i m t ch s 0 - Cho hs nh n xét th a s 35 bên ph i s ó. v i tích 350 và rút ra k t lu n - Gv nêu v n Khi nhân m t s v i 10 ta có th vi t ngay k t qu c a phép tính như th nào ? - Ta ch vi c vi t thêm vào bên ph i s ó b) Chia s tròn ch c cho 10: m t, hai, ba , ..ch s 0 . -Cho hoc sinh trao i ý ki n - Ta ch vi c b v m i quan h gi a 35 x 10 = 350 b t i bên ph i s ó và 350 : 10 = ? m t, hai, ba,.. ch s 0 -- Cho hs nh n xét v s b chia và thương trong phép chia 350 :
  3. 10 = 35 - Hs nh n xét các - V y khi chia m t s tròn câu tr l i c a b n ch c cho 10 ta có th vi t ngay k t qu c a phép chia như th nào ? - Cho hs th c hành m t s ví - Hs theo dõi d . 2.3 Hư ng d n hs nhân m t s v i 100, 1000, .. ho c chia s tròn trăm cho 10, 100, 1000,.. - Hs làm bài vào v , 1 hs làm b ng , sau Hư ng d n hs tương t như ó i v ch m chéo . trên - Gv k t lu n : Khi nhân m t s t nhiên v i 10, 100, 1000,.. ta có th vi t ngay k t qu c a phép nhân như th nào ? - Khi chia m t s tròn ch c , tròn trăm, tròn nghìn,.. cho 10, 100, 1000,..ta có th vi t ngay k t qu c a phép chia như th nào ? 3 Th c hành : Bài 1 : - G i hs l n lư t tr l i các phép tính ph n a, ph n b, cho hs nh n xét các câu tr l i
  4. Bài 2 : G i hs tr l i các câu h i sau : -1 y n ( 1 t , 1 t n ) b ng bao nhiêu kg ? - Bao nhiêu kg thì b ng m t t n(1 t , 1 y n ) ? - Hd n m u : 300 kg = …..t Ta có !00 kg = 1 t Nh m 300 : 100 = 3 t V y 300 kg = 3 t - Cho hs làm các ph n còn l i vào v 3 C ng c d n dò : G i hs nh c l i các ki n th c v a h c.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản