Nhiệm vụ người biên tập

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
165
lượt xem
72
download

Nhiệm vụ người biên tập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để trở thành biên tập viên chuyên nghiệp, bạn phải có tố chất và nỗ lực cũng như chịu khó học hỏi. Nhưng thế nào là biên tập viên chuyên nghiệp? Bạn sẽ phải làm gì, cần biết những gì trong tình hình hiện nay khi hầu như không mấy ai mở lớp đào tạo biên tập viên báo chí chuyên nghiệp cho bài bản?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhiệm vụ người biên tập

  1. Nhi m v ngư i biên t p tr thành biên t p viên chuyên nghi p, b n ph i có t ch t và n l c cũng như ch u khó h c h i. Nhưng th nào là biên t p viên chuyên nghi p? B n s ph i làm gì, c n bi t nh ng gì trong tình hình hi n nay khi h u như không m y ai m l p ào t o biên t p viên báo chí chuyên nghi p cho bài b n? Trư c h t, hãy tìm hi u sơ qua v nhi m v c a m t ngư i biên t p. Trong tòa so n truy n th ng c a m t t báo ngày, có khá nhi u lo i biên t p viên: biên t p viên văn b n, biên t p viên là trư ng ban, là thư ký tòa so n, t ng thư ký tòa so n, phó t ng biên t p chuyên trách n i dung, t ng biên t p. M i ngư i u có nhi m v riêng. N u m r ng ra kh i báo ngày, qua báo m ng, ài phát thanh, ài truy n hình thì s lư ng biên t p viên s tăng lên g p b i ph n.
  2. Tuy nhiên, nhi m v c a các biên t p viên này u có nh ng i m tương ng. S phân bi t ch c danh ôi khi ch là hình th c, không ph i d a trên n i dung công vi c. Ch ng h n, ngư i ph trách tòa so n, t i báo này có ch c danh t ng thư ký tòa so n nhưng báo khác l i là thư ký tòa so n ho c trư ng ban biên t p. Và nhi m v c a nh ng ngư i có ch c danh khác nhau ó là hoàn toàn gi ng nhau. Các biên t p viên cũng thư ng khác nhau v trình , kinh nghi m và m c ch u trách nhi m. Nhưng h u chia s m t trách nhi m chung: lên k ho ch, t ch c th c hi n và b o m ch t lư ng c a tin t c. V y các biên t p viên th c hi n quy trình t o ra tin t c như th nào? Dư i ây là m t ví d . Vào 3 gi chi u hôm qua, tòa so n m t t báo ngày nh n ư c tin m t ngân hàng b cư p và ngay l p t c ã c m t phóng viên n hi n trư ng. Ngư i phóng viên s nói chuy n v i các nhân ch ng v cư p (khách hàng, nhân viên ngân hàng, ngư i qua ư ng) và c nh sát i u tra. Không lâu sau ó l i x y ra s ki n th hai: hai ngư i ư c cho là cư p ã b b t cách tr s c a ngân hàng không xa, sau khi u súng v i c nh sát. Tr v tòa so n, ngư i phóng viên vi t l i nh ng thông tin ã thu th p ư c và chuy n bài vi t cho m t biên t p viên. Biên t p viên này s ki m tra thông tin và sau ó báo cho ngư i tr c tòa so n r ng bài báo ã ư c hoàn thành và c n có ch trên s báo ra ngày mai. Nh ó, b n cs ư c bi t ngày hôm qua ã x y ra m t v cư p ngân hàng trong thành ph .
  3. Thông tin trên có th ã ư c ki m tra và ư c cho là chính xác. Tuy nhiên, nh ng ngư i biên t p luôn hi u r ng chính xác không có nghĩa là y . Như ã nói trên, hai ngư i b tình nghi th c hi n v cư p ã b b t, sau khi u súng v i c nh sát không xa tr s ngân hàng. Ngư i phóng viên cũng ã quay v tòa so n vi t bài v cư p ngân hàng và n p bài cho biên t p viên. Ngư i biên t p báo v i thư ký tòa so n và thư ký tòa so n s dành ch ăng bài báo. ó là nói m t cách tóm t t. Còn quy trình th c s c a bài báo này (và c a h u h t các bài báo th i s ) ra sao? Th nh t, ai quy t nh c chính phóng viên ó i làm tin v v cư p ngân hàng? ó là trư ng ban th i s ho c trư ng ban n i chính. Th nhì, phóng viên ó ph i ngưng công vi c mình ang làm d i làm tin này. V y công vi c ang d dang c a anh ho c ch ta s ra sao? Trư ng ban th i s ho c trư ng ban n i chính s quy t nh vi c này, có th giao công vi c d dang ó l i cho ngư i khác ho c ơn gi n hơn: ch th t m gát công vi c ó l i. Ti p n, vi c hai nghi can cư p ngân hàng b b t s do ai tư ng thu t, s là bài riêng hay t ng h p v i bài v cư p ngân hàng? N u ây là m t bài báo do m t phóng viên khác vi t thì vi c này cũng do trư ng ban th i s ho c trư ng ban n i chính ra l nh. Ch c ch n ây s là m t bài riêng vì là tin t c h p d n; không ph i ngày nào cũng có u súng trong thành ph .
  4. Theo thông l , các trư ng ban s h p v i nhau và bàn th o thêm v tin t c vào bu i chi u. Các tòa so n báo ngày h p 2 l n m i ngày vào lúc 7 gi ho c 8 gi sáng và 4 gi ho c 5 gi chi u. Cu c h p bu i chi u thư ng không kéo dài, ch duy t l i tin t c, bài v và b sung tin t c m i n u có. Và bài v v cư p và v u súng – tin t c m i – ư c quy t nh t i cu c h p này. Th tư, có hình nh gì i kèm hai bài báo nói trên không? N u có, ai s i ch p hình? M t phóng viên nh ư c trư ng ban nh c i theo ngh c a trư ng ban th i s ho c trư ng ban n i chính. Th năm, bài báo có c n thêm b ng bi u hay h a và ai s th c hi n vi c này? (Gi các báo như Tu i Tr , Thanh Niên u có ngư i chuyên trách h a; trư c ây thì không có). Thông tin làm h as ư cl y t âu? M t nhân viên h a ư c giao nhi m v này và s d a trên thông tin do phóng viên i làm tin cung c p. Trư ng ban h a cũng s làm vi c theo s g i ý c a trư ng ban th i s ho c trư ng ban n i chính. Th sáu, m t biên t p viên ã c bài xem bài có chính xác không nhưng như v y v n chưa . Ai s là ngư i m b o bài vi t ư c vi t úng ng pháp và rõ ràng, d hi u? ó là m t biên t p viên văn b n ho c phòng biên t p. Trư ng ban th i s ho c trư ng ban n i chính ch s a sơ qua hai bài r i chuy n chúng cho h . Ti p n, ai s quy t nh bài ư c ăng trang nh t, trang 2 ho c trang khác? Thư ký tòa so n hay t ng thư ký tòa so n quy t nh. Ho c cũng có th các biên t p viên tham gia cu c h p bu i chi u cùng nhau quy t nh.
  5. V v n tít, ai s quy t nh tít l n c nào? Phóng viên s vi t tít và trư ng ban s s a và biên t p viên văn b n có th s a thêm. Thư ký tòa so n hay t ng biên t p cũng có th làm vi c này. H s cho ch y tít l n n u mu n thu hút c gi n v i tin ó. Th chín, ai quy t nh nh và h a to hay nh ? V n này cũng ư c th c hi n theo quy trình trên. Thư ký tòa so n, trư ng ban nh hay ngư i ph trách thi t k t báo có th quy t nh chuy n này. Th mư i, t báo có ti p t c theo u i ch cư p ngân hàng vào nh ng ngày k ti p n a hay không? Các biên t p viên luôn gi nh b n c s mu n bi t thêm nhi u hơn vì ây là m t s ki n h p d n. Trong nh ng ngày sau ó s có nh ng bài báo khác v ch này, v i góc nhìn khác (d a trên ph ng v n c nh sát i u tra, ban lãnh o ngân hàng, v.v.). Ch c ch n phóng viên ã làm tin ó cũng s tham gia g i ý cùng v i các trư ng ban trong bu i h p tin sáng hôm sau khi ã ăng tin v v cư p và u súng. Th 11, sau khi bài ư c ăng, n u phát hi n sai sót ai s vi t ính chính? Thư ký tòa so n s quy t nh vi c ính chính. Tùy thu c vào tính tr m tr ng c a l i trong bài báo s có ngư i ra quy t nh c p cao hơn. Và cu i cùng: Ai s i làm tin v vi c hai ngư i b tình nghi cư p ngân hàng ư c ưa ra xét x ; phóng viên ã làm tin v v cư p hay phóng viên chuyên v pháp lu t? Vi c này s do trư ng ban th i s , trư ng ban n i chính hay thư ký tòa so n quy t nh. Phóng viên tòa án thư ng ư cc i làm tin này; ôi khi, phóng viên làm tin v v cư p cũng có th ư cc i.
  6. Nh ng công o n trên cho th y công vi c h u trư ng c a quy trình s n xu t m t bài báo. B n th y rõ r ng sau m i bài báo u có bàn tay c a các biên t p viên. H có m t kh p m i nơi. Nhi u khi h làm vi c m t mình, nhưng l m khi h ho t ng t p th , có lúc ch c n g p nhau m t chút cùng ưa ra quy t nh. H cũng có th h p b t thư ng (ngoài 2 cu c h p chính sáng chi u c a m t t báo ngày). Như v y, các biên t p viên là ngư i ch u trách nhi m v tin t c. H t ch c vi c th c hi n. H giám sát, th m nh, hư ng d n, h tr cho phóng viên. H quy t nh bài báo ư c trình bày như th nào và hình th c vi t bài. Biên t p viên tham gia nhi u vào vi c s a ch a bài v , cân nh c vi c dùng nh hay h a như th nào cho phù h p v i bài báo. Biên t p viên t o ra môi trư ng s n ph m báo chí ư c ra im t cách t t nh t. H t ch c các trang báo làm sao cho các bài báo tr nên h pd n iv ib n c. H quan tâm n m i chi ti t, t nh n l n và c t m c a bài báo. i v i biên t p viên chuyên nghi p yêu ngh , h luôn nghĩ n tương lai làm sao mình biên t p t t hơn. Nhưng nói như th không có nghĩa là vai trò c a ngư i phóng viên vi t và phóng viên nh b h th p. Phóng viên luôn là tai là m t c a b t kỳ phương ti n truy n thông i chúng nào. H g p các ngu n tin vi t nên các bài báo. Tuy nhiên, biên t p viên m i là ngư i ưa s n ph m c a phóng viên n v i ngư i c, ngư i xem ài, nghe ài.
Đồng bộ tài khoản