Những cách viết mào đầu hấp dẫn

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
132
lượt xem
62
download

Những cách viết mào đầu hấp dẫn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hãy tránh xa cách vào đề theo kiểu sách giáo khoa và hãy thử một mào đầu có tính chất giai thoại, với lỗi dẫn dắt có đôi chút hư cấu. Loại này ứng dụng rất tuyệt với với những chủ đề vốn khô khan hoặc các vấn đề khoa học có tính lý thuyết cao. Đây là đoạn mở đầu bài báo nói về những tiến bộ trong ngành khám chữa bệnh thính giác: “ Một vài năm trước đây, một người bạn ngoài 40 tuổi kể với tôi rằng chị bị điếc từ năm lên sáu. Sau một ca...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những cách viết mào đầu hấp dẫn

  1. Nh ng cách vi t mào uh pd n
  2. Mào ud nd t Hãy tránh xa cách vào theo ki u sách giáo khoa và hãy th m t mào u có tính ch t giai tho i, v i l i d n d t có ôi chút hư c u. Lo i này ng d ng r t tuy t v i v i nh ng ch v n khô khan ho c các v n khoa h c có tính lý thuy t cao. ây là o n m u bài báo nói v nh ng ti n b trong ngành khám ch a b nh thính giác: “ M t vài năm trư c ây, m t ngư i b n ngoài 40 tu i k v i tôi r ng ch b i c t năm lên sáu. Sau m t ca ph u thu t, thính giác c a ch tr l i ho t ng bình thư ng. Xúc ng nh t, ch k , là khi t nh thu c mê, th y cô y tá m vòi nư c trong phòng t m, ch có th nghe ư c ti ng nư c ang ch y.” ó là m t giai i u tuy t v i”, ch nói. N u tác gi dùng mào u bài vi t k v l ch s c a ngành Y t khám ch a b nh thính giác ho c t p h p nh ng th ng kê, s li u khoa h c v vi c hi n có bao nhiêu ngư i ang b các b nh v thính giác… phóng viên có th s ánh m t c gi c a mình ngay l p t c. Mào u b ng m t nhân v t Chu n b viét m t bài báo mà trong tay không có s li u ho c chưa các tư li u c n thi t, b n hãy li u mình mào u b ng m t nhân v t có liên quan n ch . Th c ra, b n thân nhân v t, khi ư c coi là i n hình, cũng ã là m t d ng tư li u h p d và y s c s ng. Sau ây là mào u trong m t bài vi t v trào lưu s ng th trong thanh niên, sinh viên xa nhà hi n nay: “D, sinh viên trư ng Nông lâm và Q, sinh viên Ngo i ng m i quen ư c m t tu n, n ngày th 8 ã kéo nhau v s ng th v ch ng. T ăn
  3. m c, ch búa, mua s m n c vi c h c hành l n “XX” u không th không chung”. Tương t như th , sau hai o n ti p theo, tác gi l i ti p t c v ra m t b c tranh khác v i nhân v t là c p “v ch ng s ng th ” làm công nhân t i m t khu công nghi p. Cu i cùng trong o n k t, tác gi ưa ra quan i m c a nh ng ngư i ngoài cu c v v n này. Bài vi t hoàn toàn không cung c p s li u, ch minh ch ng b ng nhân v t và ưa ra m t s ý ki n do tác gi thu th p ư c song v n khi n ngư i c th y h p d n và tin c y. Mào u d ng c nh M t nhà báo k l i: Sau khi ti p xúc v i hai ngư i ph n chuyên làm nhi m v giúp vi c chăm sóc ngư i cao tu i, tôi ã quy t nh vi t v h . Tôi ã c g ng th i th l i t i năm, sáu l n vi t mào u nhưng không thành. Nhân v t, công vi c và s t t b t c a h c hi n lên trư c m t mà tôi không bi t túm vào âu b t u bài vi t. M t ý tư ng ch t loé lên, tôi “bê” nguyên s b n r n và nhi t tình c a h vào mào u chính nó t nói lên t t c . ó là lý do tôi ch n m t mào u d ng c nh có th di n t ư c ý tư ng c a mình: “Chuông i n tho i réo vang; M tôi ang c n i ch p Xquang. Vi c này ph i m t t i vài ngày mà tôi ang b n i công tác, không th ưa bà i ư c không?” “Chuông i n tho i ti p t c réo: Ông n i tôi…” Sau ó tác gi li t kê ti p hai cu c g i n a, cũng v n gi nguyên hình th c th hi n và ti p ó nhà báo vi t: “M i l n nh c i n tho i là m t l n h
  4. nói câu ng ý. H luôn vui v và s n sàng giúp . H chính là nh ng ngư i giúp vi c gia ình t i thung lũng Lehigh, Guthsville, PA”. Mào u gây s c Ch ng có gì h p d n c gi b ng m t mào u gây s c. B n có th b t u bài báo b ng m t l i phát bi u, m t hình nh s c. Mào u này c bi t hi u qu v i nh ng bài vi t mang tính c nh báo. “Scott ch t khi em m i ư c năm tu i rư i. Em sinh ngày 29 tháng 12 năm 1969. Lúc m i sinh, Scott trông r t kháu kh nh v i mái tóc xoăn vàng nh t và ôi m t xanh to. c bi t, em kh e m nh, háu ăn và hi u ng. Nhưng r i, Scott ã b nhi m b nh Tay-sachs…” ây là mào u trong bài vi t c nh báo v nguy cơ m c b nh Tay- sachs, m t lo i b nh di truy n l n v i nhi m s c th thân gây ngu n và mù tr em. Căn b nh này ang gia tăng trong khi nhi u c p v ch ng còn th ơ và thi u hi u bi t v nó. ôi khi, mu n gây s c cho c gi , b n có th dùng i t nhân xưng tr c ti p g i và trò chuy n v i c gi ngay trong mào u. “Nh ng ngư i cao tu i nên th n tr ng v i nh ng l i ư ng m t c a m t s tên dư c sĩ d m khi chúng nói r ng ang g i n cho các ông bà nh ng thi t b y t ư c tài tr b i Chương trình c a chính ph M v chăm sóc ngư i già trên 65 tu i”. ưa ra câu h i
  5. M t cách vi t mào u khá quen thu c là s d ng câu trích d n c a m t nhân v t có th l c kèm theo gi i thi u tên, xu t x , chuyên môn c a ngư i ó ho c b i c nh phát ngôn. “ Ngày 2/10, phát bi u trên truy n hình. C nh sát trư ng Iran Blair c a thành ph London (Anh) ã xin t ch c v i lý do “vì t l i ích c a ngư i dân và S C nh sát London lên trên h t”. Dùng o n h i tho i H i tho i là m t trong nh ng nguyên li u quan tr ng mà phóng viên có th s d ng vi t mào u. i v i m t bài báo mà ch có v mang chút k ch tính thì mào u h i tho i r t hi u qu . ây là o n m u trong m t bài vi t v tôn giáo: “M , th là m ng ý r i ph i không. Con ph i t b m i th con yêu vì c cha Moon và ni m tin c a ngư i”, Athur, c u con trai 22 tu i c a tôi ang nói qua i n tho i, “Âm nh c c a con, chi c tr ng c a con, căn h và c b n gái c a con n a”. Trong o n m u hi n lên hình nh hai m con và nh ng tâm tư c a h . Câu m u t o k ch tính và nh ng c m xúc khác nhau cho ngư i c. Mào u th hi n quan i m . Cu i cùng, n u b n không th s d ng ư c mào u nào trong s trên, b n hãy nghĩ n vi c b t u bài báo b ng vi c ưa ra m t l i tuyên b , th hi n m t quan i m. Mào u này c có v hơi “th t thà” nhưng bù l i t o ni m tin v i c gi . Chú ý dùng nh ng câu gi n d , rõ ràng và th ng th n. ây là mào u c a bài vi t “Li u lu t pháp có i x sai v i ph n ”:
  6. “Công vi c c a tôi là bào ch a cho nh ng ph n mang t i gi t ch t nh ng ngư i àn ông ã l m d ng tình d c h . Tôi g p khách hàng c a mình trong nhà tù”. Mào u tiên không ch là m t minh ch ng cho tính xác th c c a bài báo, b c l quan i m c a tác gi mà còn là m t l i m i c gi bư c vào… nhà tù cùng tác gi . Lưu ý khi vi t mào u Dù bài vi t c a b n c pv n gì i n a thì i u b n mu n nói ph i ư c nh n ra ngay trong o n mào u, th m chí, n u có th , n m ngay trên tít. Khi b n ang vi t v m t t c ngư i nào ó, c n ph i ch c ch n c gi c a b n có th bi t t c ngư i ó là ai ngay t nh ng câu u tiên. Hãy vi t m t mào u h p d n nhưng không ư c phép gây chú ý quá m c so v i toàn b bài báo vì s khi n c gi hi u l m, ánh giá bài vi t là “ u voi uôi chu t”, mào u hay nhưng càng c càng chán. Không s d ng o n mô t dài dòng ngay trong ph n m u Hãy dùng nh ng câu ng n và nh ng o n văn ng n
Đồng bộ tài khoản