Những hiểu sai về thực phẩm chức năng

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
70
lượt xem
28
download

Những hiểu sai về thực phẩm chức năng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thực phẩm chức năng vốn là sản phẩm tốt, hỗ trợ cho quá trình phục hồi, duy trì hoặc tăng cường chức nào nào đó trên cơ thể, giảm nguy cơ mắc bệnh tật…Tuy nhiên, rất nhiều người đang nhầm tưởng hoặc dùng sai loại sản phẩm này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những hiểu sai về thực phẩm chức năng

  1. Nh ng hi u sai v th c ph m ch c năng Th c ph m ch c năng v n là s n ph m t t, h tr cho quá trình ph c h i, duy trì ho c tăng cư ng ch c nào nào ó trên cơ th , gi m nguy cơ m c b nh t t…Tuy nhiên, r t nhi u ngư i ang nh m tư ng ho c dùng sai lo i s n ph m này. ng hi u sai th c ph m ch c năng là thu c tr ư c bách b nh. Theo k t qu kh o sát c a Hi p h i s c kh e Trung Qu c, ngư i tiêu dùng thư ng hi u sai v th c ph m
  2. ch c năng như sau: 1. Th c ph m là “th n dư c” có th tr bách b nh Theo kh o sát t i t nư c ông dân nh t th gi i Trung Qu c, có t i 57,4% s ngư i tiêu dùng mua các lo i th c ph m ch c năng vì b “hoa m t” b i công d ng th n kỳ c a nó( theo qu ng cáo, ti p th ). Theo các nhà khoa h c, th c ph m ch c năng ch có tác d ng h tr , b tr cho s c kh e ch không th tr b nh. Nó ch là phương thu c h u hi u ngăn ng a và làm ch m quá trình lão hóa. Ngoài ra, nh ng lo i th c ph m ch c năng ph i ư c các cơ quan ki m duy t ti n hành th m tra ch t lư ng m i có tác d ng t t cho s c kh e. N u không, h u qu s vô cùng khôn lư ng. 2. Ngư i l n hay tr nh u có th s d ng th c ph m ch c năng
  3. ây là quan i m hoàn toàn thi u khoa h c. M i l a tu i l i có nh ng lo i th c ph m ch c năng riêng bi t, sao cho m c ích cu i cùng là giúp cơ th kh e m nh và kéo dài tu i th . Theo các chuyên gia, th c ph m ch c năng có th chia theo t ng i tư ng c th , t ng tu i c th . Hi n nay, trên th trư ng có hai lo i ch y u: th c ph m ch c năng cho ngư i trung, lão niên và cho thanh thi u niên. Theo quy nh c a pháp lu t, trên bao bì th c ph m ch c năng ph i ghi rõ dành cho i tư ng nào, lư ng dùng ra sao.
  4. Quan ni m b t k lo i th c ph m ch c năng nào c dùng nhi u cũng t t là hoàn toàn sai l m. 3. Vì là th c ph m nên có th ăn nhi u tùy thích Nhi u ngư i cho r ng, b t k lo i th c ph m ch c năng nào, c dùng nhi u là t t b i trong ó ch a toàn ch t b . Cách hi u này hoàn toàn sai l m. B i b t kỳ lo i th c ph m nào khi vào cơ th u ph i tr i qua quá trình tiêu hóa, n u s d ng quá nhi u th c ph m ch c năng s t o gánh n ng cho gan, t
  5. ó các ch t th a tích t lâu ngày, không phân gi i ư c gây khó ch u, n u n ng m c viêm, xơ gan. 4. Th c ph m ch c năng có th thay các lo i th c ph m khác M c dù ư c chi t xu t và cô c t nhi u lo i nguyên li u, th o dư c quý, t t cho s c kh e, nhưng n u ch có “n p” lo i th c ph m này thôi chưa , nó không th là th n dư c có th c i lão hoàn sinh, hay cung c p y ch t dinh dư ng cho cơ th . Th c ph m có ngu n g c t nhiên v n là ngu n dư ng ch t d i dào nh t, cung c p y mu i khoáng và dinh dư ng cho cơ th phát tri n kh e m nh nh t. Các nhà khoa h c khuy n cáo, không l m d ng th c ph m ch c năng gi m béo ho c h n ch kh u ph n ăn. Th c ph m ch c năng ch có tác d ng h
  6. tr , b tr cho s c kh e c a b n mà thôi. Nó không th thay th th c ph m trong các b a ăn hàng ngày.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản