Những nội dung chính đào tạo quản trị mạng

Chia sẻ: Trần Thế Dũng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
282
lượt xem
213
download

Những nội dung chính đào tạo quản trị mạng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về quản trị mạng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những nội dung chính đào tạo quản trị mạng

  1. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG I>Windows XP: Bài 1: Kết nối các máy tính vào mạng A>Đặt tên máy tính và đặt địa chỉ IP 1>Đặt tên máy tính. 2>Đặt địa chỉ IP 3>Kiểm tra hiện trạng mạng B>Giới thiệu hệ thống tập tin và quản lý phân vùng đĩa cứng trên Windows 1>FAT 2>NTFS 3>Phương pháp chuyển đổi từ FAT sang NTFS 4>Tạo và quản lý phân vùng dựa trên Dick Management C>Chia sẻ tài nguyên giữa các máy tính 1>Phương pháp chia sẻ tài nguyên (Và chia sẻ ẩn) 2>Phương pháp lấy thư mục chia sẻ từ máy khác 3>Quản lý thư mục chia sẻ 4>Ánh xạ ổ đĩa mạng Bài 2: Quản lý User and Group và NTFS Permission A>Quản lý User -Username: Tên đăng nhập(tối đa 20 ky tự từ a-z, A-Z,0-9 và không được trùng, không phân biệt kiểu chữ) -Password: mật khẩu đăng nhập(chiều dài 128 ký tự, mật khẩu có phân biệt chữ hoa chữ thường, số ký tự đặc biệt) 1>Tạo User -Administrator: Tài khoản người quản trị(Toàn quyền) -Guest: tài khoản có quyền thấp nhất trong hệ thống, thường sử dụng cho khách vãng lai. -ILS-Anonymous: Tài khoản lạc danh, cho phep truy cập server ILS. 2>Xoá User 3>Đổi tên user 4>Thay đổi mật khẩu của user B>Quản lý Group -Mặc định khi tạo user thì sẽ nằm trong nhóm Users -Administrators: thành viên của nhóm này có Toàn quyền quản trị hệ thống. -BackupOperator:Thành viên của nhóm này có thể backup dữ liệu -Guests: là nhóm người sử dụng có quyền ưu tien thấp nhất trong hệ thống -Power Users: Thành viên của nhóm này có quyền quản trị hệ thống, tương tự
  2. như thành viên của nhóm Administrators, nhưng không thể chỉnh sửa hay là thao tac đối với các thành viên của nhóm Aministrators. Users:Là nhóm những người dùng thông thường, mặc đình các User khi được tạo ra sẽ là thành viên của nhóm này. 1>Tạo Group 2>Xoá Group 3> Đổi tên group C> NTFS Permission -Quyền NTFS với thư mục: -Read: Xem ND thư mục -Excute: Chuyển đổi thư mục -Delete: quyền xóa thư mục -write:có quyền tạo file hoặc thư mục con -modify: chỉnh sửa, xóa các tập tin và thư mục con. -Fullcontrol: Toàn quyền. -Quyền NTFS với Tệp -Phân quyền NTFS nên phân quyền cho nhóm người sử dụng, không nên gán quyền trực tiếp cho người sử dụng(Trong trường hợp đặc biệt có thể gán trực tiếp cho người sử dụng), +>Phân quyền. 1>Thừa kế Folder -Quyền NTFS có thể thực hiện theo cách từ thư mục cha xuống thư mục con. 2>Thừa kế nhóm -Nhóm có quyền gì thì các thành viên trong nhóm có quyền đấy, trong trường hợp 1 user là thành viên của nhiều nhóm thì nhóm nào có quyền cao nhất đối với thư mục thì user đấy cũng sẽ có quyền cao nhất đối với thư mục đấy. 3>Sở hữu cá nhân -ok D>Mã hóa(Encrypt) data và Hạn ngạch(Quota) 1Mã Hóa Data(Encrypt) 2Hạn ngạch(Quota) Bài 3: Chính sách nhóm Group Policy và các phần mềm Remote Desktop A>Chính sách nhóm 1>Giới thiệu về chính sách nhóm -Quản lý các chính sách mật khẩu cũng như tài khoản của người dùng trên hệ thống. Các chính sách đối với người dùng cũng như hệ thống. 2>phương pháp thiết lập +>Password Policy: -Enforce password history: bắt buộc hệ thống nhớ sẽ có bao nhiêu mật khẩu trung nhau bao nhiêu lần thì không cho phép. -Maximum password age: thời gian tồn tại lâu nhất của mật khẩu -Minimum password age: thời gian tồn tại nhỏ nhất của mật khẩu -Minimum password length: chiều dài tối thiểu của mật khẩu.
  3. -Password must meet complexity requirements: yêu cầu mật khẩu phức tạp] -store password using…: Lưu mật khẩu của người dùng dưới dạng mã hóa +> Account Policy(chính sách khóa tài khoản) -Account lockout duration: Qui định thời gian khóa tài khoản. -Account lockout threshould: Qui định người dùng đăng nhập sai sẽ bị khóa sau bao nhiêu lần. -Reset Account lockout computer after: qui định thời gian mà sau đó một tài khoản bị khóa sẽ hoạt động trở lại sau thời gian…. +>local policies(Chính sách cục bộ): -Audit Policy(chính sách kiểm toán): ghi lại các sự kiện của hệ thống và người dùng, và có thể xem lại nhật ký của hệ thống thông qua công cụ even viewer -Account management: ghi lại các sự kiện lien quan đến quản lý tài khoản -privilege use: kiểm soát việc thay đổi thứ tự ưu tiên -process tracking: kiểm soát các tiến trình đang chạy của hệ thống. 3>Lab Thiết lập Group Policy B>Các phần mềm Remote Desktop 1>Radmin(2 version for server and client) 2>Remote Desktop Connection(Windows XP) 3>Logmein(logmein.com) 4>UltraVNC Bài4: Cài đặt tự động và cài đặt nhân bản Windows XP A>Cài đặt tự động Windows XP *>Phương pháp cài đặt tự động Windows XP B> Nhân bản Windows XP(Sysprep) *>Phương pháp cài đặt nhân bản C>Phương pháp và thực hành bấm dây mạng 1>Phương pháp bấm dây mạng 2>Thực hành bấm dây mạng II>Windows Server 2003 Bài 5: Giới thiệu và cài đặt Windows server 2K3 và Active Directory A>Giới thiệu và cài đặt Windows server 2k3 1>giới thiệu về hệ điều hành -Windows server 2k3 la mot san pham cua microsoft. co the ho tro tot hon cho windows
  4. xp, duoc tich hop rat nhieu cac cach dich vu ve server nhu la printing server, dhcp server, dns server…. Va cac dich vu truy cap tu xa tot hon, ho tro moi truong quan tri server. Windows server 2k3 co rat nhieu phien ban khac nhau. Trong chuong trinh hoc nay chung ta se tap chung nghien cuu ve phien ban windows server 2k3 enterprise. 2>Cách thức cài đặt windows server 2k3 B>Active Directory Cac mo hinh mang trong moi truong window a>workgruop : la mo hinh mang trong do cac may tinh co vai tro nhu nhau duoc ket noi voi nhau.cac du lieu va tai nguyen duoc luu tru phan tan tai cac may cuc bo, cac may tinh phai tu quan ly tai nguyen tren may tinh cua minh. Trong he thong mang nay khong co tinh chuyen cung cap dich vu va he thong mang. Mo hinh nay chi phu hop voi cac he thong mang nho duoi 10 may tinh va khong yeu cau bao mat cao. B> Domain: khc voi mo hinh workgroup, mo hinh domain hoat dong theo co che client- server , trong he thong mang phai co it nhat mot may tinh lam chuc nang dieu khien vung. Viec chung thuc nguoi dung va quan ly tai nguyen mang duoc tap trung lai tai cac server trong mien. Mo hinh nay duoc ap dung cho cac cong ty vua va lon. - trong mo hinh domain cua windows server 2k3 thi cac thong tin nguoi dung duoc tap trung lai do dich vu active directory quan ly va duoc luu tru tren may tinh dieu khien vung. 1>Giới thiệu về AD -active directory la mot co so du lieu cua cac tai nguyen tren mang. Luu tru mot tap cac tai khoang nguoi dung, mat khau tuong ung va cac tai khoan may tinh. Cung cap mot server dong vai tro chung thuc hoac nhu la quan ly dang nhap. -cho phep chung ta co the tao ra nhung tai khoan nguoi dung voi nhung muc do quyen khac nhau nhu : toan quyen tren he thong, chi co quyen backup du lieu hay la shutdown he thong tu xa. -cho phep chung ta chia nho mien cua minh ra thanh cac mien con hay cac don vi to chuc. 2>Cấu Trúc AD - organnizational
  5. units(OU): la don vi nho nhat trong he thong AD, no duoc xem la mot vat chua cac doi tuong, duoc dung de sap xep cac doi tuong khac nhau phuc vu cho muc dich quan ly khac nhau. - Domain: la don vi chuc nang nong cot cua cau truc logic AD. No la phuong tien de qui dinh mot tap hop nhung nguoi dun, may tinh, tai nguyen chia se co nhung qui tat bao mat giong nhau tu do giup cho viec quan ly truy cap vao server de dang hon. - Domain tree: la cau truc bao gom nhieu domain duocsap xep co cap bac theo cau truc hinh cay. Domain dau tien duoc tao ra duoc goi la domain root va nam o goc cua cay thu muc. Tat ca cac domain duoc tao ra sau domain root duoc goi la cac domain child . Ten cua cac domain phai khac biet nhau. Forest: - duoc xay dung tren 1 hoac nhieu domain tree domain tree. , noi cach khac forest la tap hop cac 3>Cấu hình AD -truoc khi cai dat can cau hinh dia chi ip. C>Xây dựng Server đồng hành(server backup) 1>Mục đích xây dựng server đồng hành -domain controller la may tinh dieu khien moi hoat dong cua mang neu may nay co su co
  6. thi toan bo he thong mang bi te liet. Do tinh nang quan nay nen trong mot he thong mang phai can it nhat la hai may tinh dieu khien mien(Domain Controller). Hai may tinh dieu khien mien nay co vai tro ngang nhau va cung nhau tham gia chung thuc tai khoan cua nguoi dung. Cac may tinh dieu khien vung la hoat dong dong thoi. Mot may dieu khien vung bi gap su co thi ngay lap tuc may dieu khien vung con lai se thay the va dam duong luon nhiem vu cua may gap su co ma khong xay ra bat cu mot truc trac nao. 2>Cấu hình server đồng hành(server backup) 3>Tạo OU Bài6: Join miền tạo OU, User và Quản lý OU, User and Group A>Join miền *>Phương pháp Join miền B>Tạo và quản lý OU 1>Tạo OU 2>Quản lý OU C>Tạo và quản lý User 1>Tạo User 2>Quản lý User 3>Các bài Lab 4>tao user va phan quyen ntfs permission cho thu muc doi voi cac user. D>Tạo và quản lý Group 1>Nhóm dựng sẵn 2>tạo nhóm 3>quản lý nhóm Bài 7: Chính sách nhóm và chia sẻ tài nguyên trên Domain A>Chính sách nhóm(Group Policy) 1>giới thiệu chính sách nhóm 2>thiết lập chính sách nhóm B>Chia sẻ tài nguyên trên Domain 1>Giới thiệu phương thức chia sẻ tài nguyên trên Domain 2>phương pháp chia sẻ tài nguyên trên Domain 3>Các bài Lab Bài 8: DHCP(dịch vụ cáp phát IP động) và DNS(dịch vụ phân giải tên miền) A>DHCP(Dynamic host configuration protocol) 1>Giới thiều DHCP(dịch vụ cấp phát IP Động) 2>các chức năng trong DHCP 3>phương pháp cấp DHCP động 4>chứng thực DHCP và các lỗi xảy ra 5>cài đặt DHCP 6>cấu hình DHCP 7>Các bài Lab
  7. B>DNS(Domain Name System) 1>Giới thiệu 2>Nguyên tắc phân giải tên miền 3>Cài đặt và cấu hình DNS C>Backup DNS 1>giới thiệu 2>Yêu cầu về xây dựng DNS backup +server 01 +server 02 3>kiểm tra DNS backup Bài 9: Quản lý Webserver bằng IIS, phương thức truyền file FTP và dich vụ RIS A>Quản lý Web bằng IIS 1>Giới thiệu về IIS 2>Nguyên lý hoạt động 3>Cài đặt và cấu hình IIS 4>Thiết lập Website B>Phương thức truyền file 1>giới thiệu về FTP 2>Nguyên lý hoạt động của ftp 3>cài đặt và cấu hình FTP 4>FTP client C>Dịch vụ RIS 1>giới thiệu dịch vụ RIS (Remote Installation Service) 2>Cài đặt và cấu hình dịch vụ RIS trên server 3>sử dụng trên client Bài 10:Mail Outlook Express và Routing and remote access A>Routing and remote access 1>giới thiệu 2>chức năng của các dịch vụ 3>Cấu hình VPN trên server 4>VPN client B>Mail Outlook Bài11: Bài lab về tất cả nội dung đã học

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản