Những vấn đề chung trong cho vay

Chia sẻ: Kim Tuyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

0
790
lượt xem
543
download

Những vấn đề chung trong cho vay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

. Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó TCTD giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những vấn đề chung trong cho vay

 1. Ch−¬ng 2 12/24/2009
 2. V¨n b¶n • Q§ 1627/2001/Q§-NHNN ngμy 31/12/2001 “quy chÕ cho vay cña TCTD ®èi víi kh¸ch hμng” • Q§ sè 127/2005/Q§-NHNN, ngμy 03/2/2005 “söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Q§ 1627/2001/Q§-NHNN” • Q§ 783/2005/Q§-NHNN ngμy 31/5/2005 v/v söa ®æi bæ sung kho¶n 6 ®iÒu 1 cña Q§ 127 • CV 966/NHNN-CSTT ngμy 10/9/2002 “h−íng dÉn vÒ thÊu chi TKTT më t¹i c¸c TC cung øng DVTT” • Q§ 493/2005/Q§-NHNN, ngμy 22/4/2005 “Quy ®Þnh vÒ ph©n lo¹i nî, trÝch lËp vμ sö dông dù phßng ®Ó xö lý rñi ro tÝn dông trong ho¹t ®éng NH cña TCTD” 12/24/2009
 3. Kh¸i qu¸t ho¹t ®éng cho vay cña NHTM Cho vay lμ mét h×nh thøc cÊp tÝn dông, theo ®ã TCTD giao cho kh¸ch hμng mét kho¶n tiÒn ®Ó sö dông vμo môc ®Ých vμ thêi gian nhÊt ®Þnh theo tho¶ thuËn víi nguyªn t¾c cã hoμn tr¶ c¶ gèc vμ l·i. Ph©n lo¹i cho vay cña NHTM: • Thêi h¹n cho vay • Quy m« kho¶n vay • §èi t−îng cho vay • Ngμnh kinh tÕ • Môc ®Ých sö dông vèn • Lo¹i h×nh doanh nghiÖp • H×nh thøc b¶o ®¶m tiÒn vay • Vïng ®Þa lý • Ph−¬ng ph¸p hoμn tr¶ • ChÊt l−îng c¸c kho¶n vay… 12/24/2009
 4. C¸c lo¹i cho vay (Cho Vay DN) Cho vay Cho vay Cho vay ng¾n h¹n trung dμi h¹n CV CV CV theo Cho vay øng vèn trªn tμi s¶n dù ¸n ®Çu t− hîp vèn ChiÕt khÊu Bao GTCG thanh to¸n
 5. Néi dung 1. Nguyªn t¾c cho vay 2. §iÒu kiÖn vay vèn 3. Thêi h¹n cho vay 4. Ph−¬ng ph¸p cho vay 5. L·i suÊt vμ phÝ suÊt tÝn dông 6. B¶o ®¶m tiÒn vay 7. Hîp ®ång tÝn dông vμ hîp ®ång b¶o ®¶m tiÒn vay 12/24/2009
 6. 1. Nguyªn t¾c cho vay TÇm quan träng: • Lμ c¬ së ®Ó ®−a ra c¸c quy ®Þnh trong suèt qu¸ tr×nh CV • Lμ c¬ së ®−a ra c¸c quyÕt ®Þnh xö lý khi qu¸ tr×nh cho vay n¶y sinh c¸c vÊn ®Ò. C¸c nguyªn t¾c: 1) Sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông. 2) Hoμn tr¶ nî gèc vμ l·i vèn vay ®óng thêi h¹n ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông. 12/24/2009
 7. 2. §iÒu kiÖn vay vèn (1). Cã ®ñ n¨ng lùc ph¸p lý (2). Môc ®Ých sö dông vèn vay hîp ph¸p (3). Cã kh¶ n¨ng tμi chÝnh ®¶m b¶o tr¶ nî trong thêi h¹n cam kÕt (4). Cã DA§T/ph−¬ng ¸n sxkd, dÞch vô kh¶ thi vμ cã hiÖu qu¶; DA§T/ph−¬ng ¸n phôc vô ®êi sèng kh¶ thi vμ phï hîp víi c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt (5). Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o ®¶m tiÒn vay theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vμ h−íng dÉn cña NHNN VN 12/24/2009
 8. (1) Cã ®ñ n¨ng lùc ph¸p lý Néi dung: • Ph¸p nh©n ph¶i cã n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù; • C¸ nh©n, chñ DN t− nh©n, ®¹i ®iÖn cña HG§, ®¹i diÖn cña tæ hîp t¸c vμ thμnh viªn hîp danh cña c«ng ty hîp danh ph¶i cã n¨ng lùc ph¸p luËt vμ n¨ng lùc hμnh vi d©n sù. ý nghÜa: Tr¶ lêi c©u hái: • Ng−êi vay cã ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr¶ nî theo quy ®Þnh ph¸p luËt hay kh«ng? • Ng©n hμng sÏ ®ßi nî ai khi ®Õn h¹n? 12/24/2009
 9. (2) Môc ®Ých sö dông vèn vay hîp ph¸p Néi dung: • KH kh«ng ®−îc vay vèn ®Ó sö dông cho c¸c môc ®Ých mμ ph¸p luËt cÊm. • Phï hîp víi giÊy phÐp (®¨ng ký) kinh doanh ý nghÜa: • Lμ ®iÒu kiÖn chuyÓn tiÕp ®Ó xÐt ph−¬ng ¸n/dù ¸n kinh doanh cã hiÖu qu¶ hay kh«ng. • Lμ c¨n cø ®Ó ng©n hμng kiÓm so¸t trong suèt qu¸ tr×nh cho vay... 12/24/2009
 10. (3) Cã kh¶ n¨ng tμi chÝnh ®¶m b¶o tr¶ nî • Cã vèn tù cã tham gia vμo dù ¸n, ph−¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô vμ ®êi sèng (theo ®¸nh gi¸ cña tõng NH) • Kinh doanh cã hiÖu qu¶. §èi víi kh¸ch hμng vay phôc vô nhu cÇu ®êi sèng ph¶i cã nguån thu æn ®Þnh ®Ó tr¶ nî NH • Cam kÕt mua b¶o hiÓm ®èi víi tμi s¶n lμ ®èi t−îng vay vèn (tμi s¶n h×nh thμnh sau khi vay) nÕu ph¸p luËt quy ®Þnh hoÆc theo yªu cÇu cña NH cho vay. • Kh«ng cã nî khã ®ßi hoÆc nî qu¸ h¹n v−ît qu¸ thêi gian quy ®Þnh cña NH 12/24/2009
 11. (4) Cã da®t, ph−¬ng ¸n sxkd dÞch vô kh¶ thi cã hiÖu qu¶ Néi dung: • Vay kinh doanh: kh¶ thi, cã hiÖu qu¶ • Vay tiªu dïng: kh¶ thi phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ý nghÜa: • Lμ c¨n cø ®¸nh gi¸ tÝnh thùc tiÔn, hîp lý cña nhu cÇu vay • Lμ c¨n cø ®¸nh gi¸ nguån tr¶ nî (vay kinh doanh) 12/24/2009
 12. (5) Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o ®¶m tiÒn vay Néi dung: theo quy ®Þnh trong N§ 178 vμ N§ 85 ý nghÜa: • N©ng cao tr¸ch nhiÖm cña kh¸ch hμng trong viÖc sö dông vèn vay. • T¹o ra nguån tr¶ nî thø hai (b¶o ®¶m b»ng tμi s¶n hoÆc b¶o l·nh) • T¹o ®éng lùc n©ng cao uy tÝn tÝn dông vμ hiÖu qu¶ kinh doanh (tÝn chÊp) 12/24/2009
 13. 3. Thêi h¹n cho vay §Þnh nghÜa: Thêi h¹n cho vay lμ kho¶ng thêi gian ®−îc tÝnh tõ khi kh¸ch hμng b¾t ®Çu nhËn tiÒn vay cho ®Õn thêi ®iÓm tr¶ hÕt nî gèc vμ l·i tiÒn vay ®· ®−îc tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông gi÷a tæ chøc tÝn dông vμ kh¸ch hμng. Thêi h¹n cho vay = Thêi gian ©n h¹n + Thêi gian tr¶ nî 12/24/2009
 14. 1.3. Thêi h¹n cho vay Thi c«ng, x©y dùng Ho¹t ®éng B¾t ®Çu ¢n Tg tr¶ nî rót vèn h¹n Kú tr¶ nî Tr¶ hÕt nî • Thêi gian ©n h¹n: lμ kho¶ng thêi gian tÝnh tõ ngμy KH nhËn tiÒn vay lÇn ®Çu tiªn cho ®Õn tr−íc ngμy b¾t ®Çu cña cña kú h¹n tr¶ nî ®Çu tiªn. • Thêi gian tr¶ nî: lμ kho¶ng thêi gian ®−îc tÝnh tõ ngμy b¾t ®Çu cña kú tr¶ nî ®Çu tiªn cho ®Õn khi tr¶ hÕt nî cho NH. • Kú h¹n nî lμ nh÷ng kho¶ng thêi gian n»m trong thêi h¹n cho vay mμ cuèi mçi kho¶ng thêi gian ®ã KH ph¶i hoμn tr¶ 1 phÇn hoÆc toμn bé sè nî cho NH 12/24/2009
 15. 1.3. Thêi h¹n cho vay C¨n cø x¸c ®Þnh: • §Æc ®iÓm vμ chu kú ho¹t ®éng kinh doanh cña KH vμ ®èi t−îng vay vèn • Kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hμng vay vèn • Thêi gian hoμn vèn ®Çu t− cña dù ¸n ®Çu t− • Kh¶ n¨ng c©n ®èi nguån vèn cña NH: vÒ thêi h¹n... • C¸c yÕu tè kh¸c: YÕu tè kü thuËt trong thùc hiÖn dù ¸n vay vèn; ChÝnh s¸ch cho vay, tr×nh ®é CBTD 12/24/2009
 16. Chu kú ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp Giai ®o¹n Giai ®o¹n dù Giai ®o¹n mua hμng tr÷ b¸n hμng Mua NVL- SX- Thμnh phÈm B¸n chÞu Thu chÞu Tr¶ ngay ngay Tr¶ tiÒn Thu tiÒn Luång tiÒn ra Luång tiÒn vμo (NH cho vay) (NH thu nî) 12/24/2009
 17. Chu kú ng©n quü cña doanh nghiÖp Mua B¸n Thu tiÒn hμng hμng b¸n hμng Giai ®o¹n dù tr÷ Giai ®o¹n thu tiÒn 90 ngμy 60 ngμy Giai ®o¹n tr¶ tiÒn Chu kú ng©n quü 30 ngμy 120 ngμy Tr¶ tiÒn mua hμng 12/24/2009
 18. Kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hμng Nguån tr¶ KhÊu hao 1 phÇn lîi Nguån tr¶ = + + nî vay TSC§ nhuËn sau thuÕ nî kh¸c Møc tr¶ nî Nguån tr¶ nî 1 n¨m = b×nh qu©n 1 kú Sè kú h¹n nî trong n¨m Tæng sè nî Sè kú h¹n nî = Møc tr¶ nî b×nh qu©n 1 kú 12/24/2009
 19. Thêi gian hoμn vèn ®Çu t− cña dù ¸n Thêi gian hoμn Vèn ®Çu t− = vèn ®Çu t− dù ¸n KhÊu hao + Lîi nhuËn Thêi h¹n cho vay kh«ng v−ît qu¸ thêi gian hoμn vèn ®Çu t− cña dù ¸n 12/24/2009
 20. Kh¶ n¨ng c©n ®èi nguån vèn cña NH Nguyªn t¾c sö dông vèn: • Vèn huy ®éng NH chØ ®−îc phÐp sö dông ®Ó cho vay ng¾n h¹n • Muèn cho vay TDH ph¶i sö dông nguån vèn huy ®éng TDH Thùc tÕ: c¸c NH ®−îc phÐp sö dông 1 phÇn vèn huy ®éng ng¾n h¹n ®Ó cho vay trung vμ dμi h¹n Nguån vèn cho vay trung vμ dμi h¹n gåm: • Vèn huy ®éng trung vμ dμi h¹n • 1 phÇn nguån vèn huy ®éng ng¾n h¹n • PhÇn cßn l¹i cña vèn tù cã sau khi ®· ®−îc sö dông ®Ó ®Çu t− TSC§ vμ ®Çu t− th−¬ng m¹i kh¸c 12/24/2009

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản