intTypePromotion=1

OXY LIỆU PHÁP TRONG HỒI SỨC CẤP CỨU - BSCKII Phạm Anh Tuấn

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:69

0
187
lượt xem
42
download

OXY LIỆU PHÁP TRONG HỒI SỨC CẤP CỨU - BSCKII Phạm Anh Tuấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đại cương - Oxy liệu pháp Nguồn và dụng cụ cung cấp Oxy Hướng dẫn sử dụng oxy liệu pháp Oxy liệu pháp Oxy (O2) là gì? - Khí không màu, không mùi, khơng vị và khơ. - Không phải là dưỡng khí mà là một loại thuốc. - Dùng để điều trị bổ xung trong một số bệnh (liệu ng nh pháp). - Khi dùng có thể gây biến chứng, tai nạn nguy ng ng hie^?m. - Có chỉ định, chú ý, thận trọng khi áp dụng. ng ng Oxy liệu pháp là gì ? ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: OXY LIỆU PHÁP TRONG HỒI SỨC CẤP CỨU - BSCKII Phạm Anh Tuấn

 1. OXY LIỆU PHÁP TRONG HỒI SỨC CẤP CỨU TRONG BSCKII Phạm Anh Tuấn BVCC TRƯNG VƯƠNG 1
 2. Nội dung Đại cương - Oxy liiệu pháp Oxy l Nguồn và dụng cụ cung cấp Oxy Ngu Hướng dẫn sử dụng oxy liệu pháp 2
 3. Đại Cương Oxy lieäu phaùp Oxy lie Oxy (O2) laø gì? la - Khí khoâng maøu, khoâng muøi, không vò vaø khô. khoâ không - Khoâng phaûi laø döôõng khí maø laø moät loaïi thuoác. - Duøng ñeå ñieàu trò boå xung trong moät soá beänh (lieäu ng nh phaùp). - Khi duøng coù theå gaây bieán chöùng, tai naïn nguy ng ng tai na hiểm. - Coù chæ ñònh, chuù yù, thaän troïng khi aùp duïng. chu tha ng ng Oxy lieäu phaùp laø gì ? Oxy lie - Cho theâm oxy vaøo trong khí thôû vaøo cuûa BN oxy va BN - Nhaèm muïc ñích döï phoøng hoaëc ñieàu trò nhöõng ng trieäu chöùng giaûm oxy moâ – teá baøo (hypoxia). ng oxy moâ 3
 4. Oxy được dùng như như thế nào? Oxy đư - Trong thông khí tự nhiên (BN còn tự thở). - Trong thông khí nhân tạo (BN phải thở máy). (BN ph - Trong điều kiện đặc biệt (Oxy cao áp). (Oxy cao Oxy liệu pháp áp dụng trong hoàn cảnh nào? Oxy li - Trong cấp cứu. - Trong chăm sóc BN tại nhà. BN - Trong đời sống xã hội. 4
 5. Nguyên Nhân – Phân Loại Suy hô hấp giảm oxy máu Hypoxia - tình trạng cấp cứu rất thường gặp do: Suy hô hấp cấp (giảm oxy máu): ↓ nồng độ oxy trong khí hít vào (bệnh lý độ cao). ↓ thông khí (bệnh đường dẫn khí, TK-cơ, trung tâm HH). ↓ khuếch tán khí qua màng phế nang-mao mạch phổi. Suy tuần hoàn cấp: (giảm tưới Nguyên Nhân – Phân Loại Nhiễm độc: ↓ sử dụng Oxy mô (metHem, kiềm… → ↓ khả năng trao Oxy cho mô ). 5
 6. TRAO ĐỔI KHÍ TẠI PHẾ NANG 6
 7. Khuếch tán và KHÍ chuyểPHEÁtNANGnang TRAO ÑOÅI vận TAÏI n oxy ại phế 7
 8. Suy hoâ haáp giaûm oxy maù Chỉ định Giảm hoặc nghi ngờ ↓ oxy máu (hypoxemia): PaO2
 9. Suy hoâ haáp giaûm oxy maù CHUÙ YÙ - THAÄN TROÏNG - CAÛNH BAÙO Coù theå chaùy noå. Co Khoâng huùt thuoác laù. Khoâng Khoâng ñeå gaàn löûa, tia löûa ñieän. Khoâng tia Vaän haønh caàn nheï tay. Va 9
 10. Suy hoâ haáp giaûm oxy maù Neáu khoâng ñieàu gì seõ xaûy ra? 10
 11. Suy hoâ haáp giaûm oxy maù Thận trọng và biến chứng có thể có Ngộ độc Oxy: nếu FiO2>60%; kéo dài >48h. Oxy: FiO2>60%; Ức chế trung tâm hô hấp. Rối loạn phân phối khí. Xẹp phổi hấp thu, xơ phổi (ngộ độc paraquat). ↓ hoạt động của lông chuyển và bạch cầu. Tổn thương tế bào do các gốc tự do (free radicals): do Ức chế tạo hồng cầu. Bệnh võng mạc ở trẻ sơ sinh non tháng. 11
 12. Suy hoâ haáp giaûm oxy maù Thận trọng và biến chứng có thể có Bội nhiễm khi làm ẩm oxy hay khí dung với O2. oxy kh dung Bình làm ẩm oxy: nơi chứa rất nhiều vi khuẩn oxy: vi khu Dòng Oxy thổi vào đường hô hấp giúp khuếch tán VK. Oxy th Dụng cụ: sonde, catheter, masks giúp lan truyền VK. Làm khô – quánh đờm, viêm niêm mạc hô hấp viêm 12
 13. NGUỒN VÀ DỤNG CỤ CUNG CẤP OXY 13
 14. Suy hoâ haáp giaûm oxy maù NGUỒN CUNG CẤP OXY Bình chứa Oxy với áp lực cao: Oxy - Di động - Cố định Hệ thống Oxy trung tâm. Máy tạo Oxy từ khí trời. Oxy 14
 15. Nguồn cung cấp Oxy 15
 16. Suy hoâ haáp giaûm oxy maùu DỤNG CỤ CUNG CẤP 16
 17. Suy hoâ haáp giaûm oxy maù Xếp loại dụng cụ cung cấp oxy Cung lượng thấp: Cung lượng cao: Cannula mũi Venturi mask Catheter mũi Catheter Aerosol mask Mask đơn giản Mask đơ Mask CPAP Mask thở lại Mask th CPAP mũi Mask không thở lại Mask không Máy thở 17
 18. Suy hoâ haáp giaûm oxy maù Coù hai nhoùm duïng cuï cung caáp oxy Cung löôïng thaáp: Cung Khoâng theå cung caáp ñaày ñuû nhu caàu thôû vaøo cuûa BN Oxy bò troän loaõng vôùi khí phoøng trong khí hít vaøo. FIO2 thay ñoåi tuøy thuoäc theå tích khí thôû, taàn soá thôû vaø toác ñoä doøng khí hít vaøo cuûa BN. Cung löôïng cao: Cung Caáp ñaáy ñuû nhu caàu veà toác ñoä doøng thôû vaøo cuûa BN. FIO2 luoân oån ñònh khoâng phuï thuoäc kieåu thôû 18
 19. Suy hoâ haáp giaûm oxy maù Catheter (sonde) muõi Öu ñieåm: reû tieàn deã kieám Nhöôïc ñieåm: Nh Khoâng deã chòu Khoâ Deã gaây chöôùng buïng. Deã ng ng 1 - 6 l/p. 0.22-0.40 FIO2 0.22 19
 20. Suy hoâ haáp giaûm oxy maù Cannula mũi Öu ñieåm: Ñôn giaûn, deã chòu hôn Nhöôïc ñieåm: Nh FIO2 khoâng oån ñònh vaø phuï thuoäc vaøo kieåu thôû cuûa BN 1 - 6 l/p 0.22-0.40 FIO2 0.22 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2