Phác đồ điều trị rung thất (VF)/Nhịp nhanh thất mất mạch(VT)

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
764
lượt xem
124
download

Phác đồ điều trị rung thất (VF)/Nhịp nhanh thất mất mạch(VT)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình bày Phác đồ điều trị rung thất (VF)/Nhịp nhanh thất mất mạch(VT)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phác đồ điều trị rung thất (VF)/Nhịp nhanh thất mất mạch(VT)

  1. PHAÙC ÑOÀ ÑIEÀU TRÒ RUNG THAÁT(VF)/NHÒP NHANH THAÁT MAÁT MAÏCH(VT) • Ñaùnh giaù theo chuoãi ABC a • Hoài sinh tim phoåi (CPR) cho tôùi khi maùy phaù rung saün saøng • VF/VT hieän dieän treân monitor maùy phaù rung. Thöïc hieän khöû rung ñeán 3 laàn neáu vaãn coøn hieän dieän VF/VT ( 200J; 200 - 300J; 360J) b Nhòp tim sau 3 laàn ñaùnh shock ñaàu tieân ? Hoaït ñoäng ñieän VF/VT coøn hieän Trôû veà tuaàn khoâng maïch (PEA). Voâ taâm thu dieän hay taùi phaùt hoaøn töï nhieân (Phaùc ñoà rieâng) (Phaùc ñoà rieâng) • Tieáp tuïc CPR • Ñaùnh giaù sinh Nhoùm I: Höõu ích • Ñaët NKQ ngay hieäu Nhoùm II a: Chaáp nhaän ñöôïc, coù theå coù lôïi. • Thieát laäp ñöôøng • Hoå trôï HH Nhoùm II b: Chaáp nhaän ñöôïc, coù leõ coù lôïi. • Cho thuoác thích Nhoùm III: Khoâng coù chæ ñònh, coù theå gaây haïi. hôïp tuøy HA, Tsoá tim, nhòp a. Cuù ñaám tröôùc tim laø haønh ñoäng thuoäc nhoùm IIb ñoái vôùi naïn nhaân • Epinephrin 1mg IV ngöøng tim, khoâng maïch, vaø khoâng coù saün maùy phaù rung. cd push , laäp laïi moãi b. Ngöøng tim do haï thaân nhieät ñöôïc ñieàu trò baèng phaùc ñoà khaùc haún. 3-5 phuùt (xem phaùc ñoà rieâng) c. Lieàu khuyeán caùo cuûa Epinephrine laø 1 mg IV push moãi 3-5phuùt. Neáu thaát baïi, nhieàu lieàu nhoùm IIb neân ñöôïc xem xeùt: • Trung gian : Epinephrin 2-5mg IV push/ 3-5 ph. • Taêng daàn: Epinephrin 1-3-5 mg IV push/ caùch • Khöû rung 360j trong 3 phuùt. e voøng 30-60 gi • Cao: Epinephrin 0.1mg/kg IV push/3-5ph. d. Sodium Bicarbonat: 1 mEq/kg laø nhoùm I, neáu bn ñaõ õ bieát coù taêng K+/m tröôùc ñoù. e. Ñaùnh shock haøng loaït ñöôïc chaáp nhaän nhaát laø khi • Duøng caùc thuoác coù thuoác bò chaäm treã. lôïi(nhoùm IIa) neáu VF/VT f. Trình töï caùc thuoác: f, g • Lidocaine : 1.0-1.5 mg/kg IV push. Coù theå laäp laïi 3-5 ph ñeán toàn taïi hay taùi phaùt. toång lieàu toái ña 3mg/kg.Lieàu duy nhaát 1.5 mg/kg duøng trong ngöøng tim ñöôïc chaáp nhaän. • Bretylium: 5mg/kg IV push, laäp laïi sau 5ph ôû lieàu10mg/kg. • Magne sulfate: 1-2g IV trong xoaén ñænh, hoaëc nghi ngôø coù haï • Khöû rung 360j, 30-60 gi magnesium maùu hay VF dai daúng. e g. Sodium Bicarbonat: 1mEq/kg IV : sau moãi laàn cho thuoác Nhoùm II a • Kieåu ÑT: Thuoác-shock, • Neáu bieát coù toan CH ñaùp öùng vôùi Bicarbonat. thuoác-shock. • Neáu coù ngoä ñoäc thuoác choáng traàm caûm 3 voøng. • Lieäu phaùp kieàm hoùa nöôùc tieåu trong ngoä ñoäc thuoác. Nhoùm II b • Neáu ñaët NKQ muoän hoaëc ngöøng tim ñaõ laâu. • Trôû veà TH töï nhieân sau thôøi ngöøng tim khaù laâu. Nhoùm III • Nhieãm toan acid lactic do thieáu oxy.
Đồng bộ tài khoản