Phân loại bài tập về chất lưỡng tính

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
185
lượt xem
59
download

Phân loại bài tập về chất lưỡng tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phân loại bài tập về chất lưỡng tính', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân loại bài tập về chất lưỡng tính

  1. Giáo viên: Bùi Quang Chính Trư ng THPT Huỳnh Thúc Kháng Phân lo i bài t p v lo i bài t p lư ng tính Lo i 1: Các nguyên t Al, Zn, Cr v a ph n ng v i axit, v a ph n ng v i ki m. Câu 1: H n h p X g m Na,Ba và Al. N u cho m gam h n h p X vào nư c dư ch thu ư c dung d ch X và 12,32 lít H2 ( ktc). N u cho m gam h n h p X tác d ng v i dung d ch HCl dư thu ư c dung d ch Y và H2. Cô c n dung d ch Y thu ư c 66,1 gam mu i khan. m có giá tr là : A. 36,56 gam B. 27,05 gam C. 24,68 gam D. 31,36 gam Câu 2: Cho m gam Na vào 250 ml dung d ch h n h p g m HCl 0,5M và AlCl3 0,4M thu ư c m–3,995 gam. m có giá tr là : A.7,728gam ho c 12,788 gam B.10,235 gam C. 7,728 gam D. 10,235 gam ho c 10,304 gam Câu 3: Cho m gam h n h p X g m Na và Al vào nư c thu ư c dung d ch X, 5,376 lít H2 ( ktc) và 3,51 gam ch t r n không tan. N u oxi hóa m gam X c n bao nhiêu lít khí Cl2 ( ktc)? A. 9,968 lít B. 8,624 lít C. 9,520 lít D. 9,744 lít Câu 4: Cho m gam Al tác d ng v i dung d ch HCl 18,25% v a thu ư c dung d ch A và khí H2. Thêm m gam Na vào dung d ch A thu ư c 3,51 gam k t t a.Kh i lư ng c a dung d ch A là : A. 70,84 gam B. 74,68 gam C. 71,76 gam D. 80,25 gam Câu 5: Cho 38,775 gam h n h p b t Al và AlCl3 vào lư ng v a dung d ch NaOH thu ư c dung d ch A (k t t a v a tan h t) và 6,72 lít H2 ( ktc). Thêm 250ml dung d ch HCl vào dung d ch A thu ư c 21,84 gam k t t a. N ng M c a dung d ch HCl là : A. 1,12M ho c 2,48M B. 2,24M ho c 2,48M C. 1,12M ho c 3,84M D. 2,24M ho c 3,84M Câu 6: Cho 7,872 gam h n h p X g m K và Na vào 200ml dung d ch Al(NO3)3 0,4M thu ư c 4,992 gam k t t a. Ph n trăm s mol K trong h n h p X là : A. 46,3725% B. 48,4375% C. 54,1250% D. 40,3625% ho c 54,1250% Câu 7: Cho 23,45 gam h n h p X g m Ba và K vào 125 ml dung d ch AlCl3 1M thu ư c V lít khí H2( ktc); dung d ch A và 3,9 gam k t t a. V có giá tr là : Câu 8: Cho m gam h n h p X g m 2 kim lo i ki m thu c 2 chu kì liên ti p tác d ng v i 180 ml dung d ch Al2(SO4)3 1M thu ư c 15,6 gam k t t a; khí H2 và dung d ch A. N u cho m gam h n h p X tác d ng v i 240 gam dung d ch HCl 18,25% thu ư c dung d ch B và H2. Cô c n dung d ch B thu ư c 83,704 gam ch t r n khan. Ph n trăm kh i lư ng c a kim lo i ki m có kh i lư ng phân t nh là A. 28,22% B. 37,10% C. 16,43% D. 12,85% Câu 9: Cho m gam h n h p g m 1 kim lo i ki m M và Al vào nư c dư thu ư c dung d ch A ; 0,4687m gam ch t r n không tan và 7,2128 lít H2( ktc).Cho dung d ch HCl có s mol n m trong kho ng t 0,18 mol n 0,64mol vào dung d ch A ngoài k t t a còn thu ư c dung d ch B. Cô c n dung d ch B thu ư c 11,9945 gam ch t r n khan. m có giá tr là : A. 18 gam B. 20 gam C.24 gam D.30 gam Câu 10: Cho 11,15 gam h n h p 2 kim lo i g m Al và 1 kim lo i ki m M vào trong nư c. Sau ph n ng ch thu ư c dung d ch B và và 9,52 lít khí ( ktc). Cho t t dung d ch HCl vào dung d ch B thu ư c m t lư ng k t t a l n nh t. L c và cân k t t a ư c 15,6 gam. Kim lo i ki m ó là : A. Li B. Na C. K D. Rb Câu 11: Cho 10,5 gam h n h p 2 kim lo i g m Al và 1 kim lo i ki m M vào trong nư c. Sau ph n ng ch thu ư c dung d ch B và 5,6 lít khí ( ktc). Cho t t dung d ch HCl vào dung d ch B thu ư c 1 lư ng k t t a l n nh t. L c và cân k t t a ư c 7,8 gam . Kim lo i ki m M là : A. Li B. Na C. K D. Rb Câu 12: H n h p A g m Na, Al , Cu cho 12 gam A vào nư c dư thu 2,24 lít khí ( ktc) , còn n u cho vào dung d ch NaOH dư thu 3,92 lít khí ( ktc) . % Al trong h n h p ban u ? A. 59,06% B. 22,5% C. 67,5 % D. 96,25% Câu 13: Cho m gam h n h p X g m Na2O và Al hoà tan h t vào H2O dư thu ư c 200 ml dung d ch A ch ch a 1 ch t tan duy nh t có n ng 0,2M. Giá tr c a m là : 1
  2. Giáo viên: Bùi Quang Chính Trư ng THPT Huỳnh Thúc Kháng A. 2,32 B. 3,56 C. 3,52 D. 5,36 Câu 14: Cho m gam h n h p X g m Ba, BaO, Al vào nư c dư sau khi ph n ng k t thúc thu ư c dung d ch A; 3,024 lít khí ( ktc) và 0,54 gam ch t r n không tan. Rót 110 ml dung d ch HCl 1M vào dung d ch A thu ư c 5,46 gam k t t a. m có giá tr là : A. 7,21 gam B. 8,74 gam C. 8,2 gam D. 8,58 gam Câu 15: Cho h n h p g m Na và Al có t l s mol tương ng là 1 : 2 vào nư c (dư). Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ư c 8,96 lít khí H2 ( ktc) và m gam ch t r n không tan. Giá tr c a m là A. 10,8. B. 5,4. C. 7,8. D. 43,2. Câu 16: ( 2007) hh X goàm Na vaø Al. cho m gam X vaøo moät löôïng dö nöôùc thì thoaùt ra V lít khí . Neáu cuõng cho m gam X vaøo dung dòch NaOH dö thì ñöôïc 1,75V lít khí . % theo khoái löôïng cuûa Na trong hh X laø: A. 39,87% B. 77,31% C. 49,87% D. 29,87% Câu 17: H n h p A g m 2 kim lo i Ba và Al . Cho m gam A vào nư c dư, thu ư c 1,344 lít khí ( ktc). M t khác, cho 2m gam A tác d ng h t v i dũng d ch Ba(OH)2 dư, thu ư c 20,832 lít khí ( ktc). Giá tr c a m là: A. 19.475 gam B. 25.443 gam C. 10.155 gam D. 18.742 gam Lo i 2: Al2O3, ZnO, Cr2O3 v a ph n ng v i dung d ch axit, v a ph n ng v i dung d ch ki m. Câu 1: Hçn hîp X gåm Al, Al2O3 cã tØ lÖ khèi l−îng t−¬ng øng lµ 3:17. Cho X tan trong dung dÞch NaOH võa ®ñ thu ®−îc dung dÞch Y vµ 0,672 lÝt H2 (®ktc). Cho Y t¸c dông víi 200 ml dung dÞch HCl a mol/lÝt thu ®−îc 5,46 gam kÕt tña. Gi¸ trÞ cña a lµ A. 0,35 hoÆc 0,55. B. 0,30 hoÆc 0,55. C. 0,35 hoÆc 0,50. D. 0,30 hoÆc 0,50. Câu 2: Cho hçn hîp X gåm Al vµ Al2O3 t¸c dông víi dung dÞch HCl võa ®ñ, thu ®−îc dung dÞch Y vµ 6,72 lÝt khÝ H2(®ktc). Cho Y t¸c dông víi dung dÞch NaOH, thu ®−îc l−îng kÕt tña lín nhÊt lµ 31,2gam. PhÇn tr¨m khèi l−îng cña Al2O3 trong X lµ A. 65,385%. B. 34,615%. C. 88,312%. D. 11,688%. Câu 3: Cho m gam hçn hîp X gåm Al, Al(OH)3 vµ Al2O3 t¸c dông víi dung dÞch HCl d− thu ®−îc 6,72 lÝt khÝ H2 (®ktc). NÕu còng cho m gam X t¸c dông hÕt víi dung dÞch HNO3 lo·ng th× thu ®−îc V lÝt khÝ NO duy nhÊt (®ktc). Gi¸ trÞ cña V lµ. A. 6,72. B. 4,48. C. 2,24. D. 8,96. Câu 4: Cho 31,2 g hoãn hôïp goàm boät Al vaø Al2O3 taùc duïng vôùi NaOH dö, thu ñöôïc 13,44 lít H2 (ñktc). Bieát raèng ngöôøi ta ñaõ duøng dö 10ml so vôùi theå tích caàn duøng, theå tích dung dòch NaOH 4M taát caû laø: A. 200ml B.100ml C.110ml D. 210ml Câu 5: Trén 8,1 g bét Al víi 48,0 g bét Al2O3 råi tiÕn hµnh ph¶n øng nhiÖt nh«m trong ®iÒu kiÖn kh«ng cã kh«ng khÝ, kÕt thóc thÝ nghiÖm l−îng chÊt r¾n thu ®−îc lµ; A. 61,5g B. 56,1g C. 65,1g D. 51,6g Câu 6: Hçn hîp A gåm K vµ Al. lÊy m gam hçn hîp A cho vµo n−íc d− thu ®−îc 8,96 lÝt H2(®ktc), dd B vµ phÇn kh«ng tan C. lÊy 2m gam hçn hîp A cho vµo dd KOH d− thu ®−îc 24,64 lÝt H2(®ktc). Khèi l−îng cña Al vµ K cã trong A lÇn l−ît lµ; A. 8,1 g vµ 7,8g A. 6,2 g vµ 3,1 g A. 2,7 g vµ 3,9 g A. 5,4 g vµ 8,1 g Câu 7: Hòa tan 21 gam h n h p g m Al và Al2O3 b ng HCl ư c dung d ch A và 13,44 lít H2( ktc). Th tích dung d ch (lít) NaOH 0,5M c n cho vào dung d ch A thu ư c 31,2 gam k t t a là? (Al=27;Na=23;Cl=35,5;O=16;H=1) A. 2,4 B. 2,4 ho c 4 C. 4 D. 1,2 ho c 2 Câu 8: Cho m gam h n h p X g m Na2O và Al2O3 tác d ng v i H2O cho ph n ng hoàn toàn thu ư c 200 ml dung d ch A ch ch a m t ch t tan duy nh t có n ng 0,5M. Th i khí CO2 dư vào dung d ch A ư c a gam k t t a. Gía tr c a m và a là? (Al=27;Na=23;O=16;H=1) A. 8,2g và 78g B. 8,2g và 7,8g C. 82g và 7,8g D. 82g và 78g 2
  3. Giáo viên: Bùi Quang Chính Trư ng THPT Huỳnh Thúc Kháng Câu 9: Hoà tan hoàn toàn 8,2 gam h n h p Na2O, Al2O3 vào nư c thu ư c dung d ch A ch ch a m t ch t tan duy nh t. Tính th tích CO2 ( ktc) c n ph n ng h t v i dung d ch A. A. 1,12 lít B. 2,24 lít C. 4,48 lít D. 3,36 lít Câu 10: Cho m gam h n h p B g m CuO, Na2O, Al2O3 hoà tan h t vào nư c thu ư c 400ml dung d ch D ch ch a m t ch t tan duy nh t có n ng 0,5M và ch t r n G ch g m m t ch t. L c tách G, cho lu ng khí H2 dư qua G nung nóng thu ư c ch t r n F. Hoà tan h t F trong dung d ch HNO3 thu ư c 0,448 lít ( ktc) h n h p khí g m NO2 và NO có t kh i so v i oxi b ng 1,0625. Bi t các ph n ng x y ra hoàn toàn. Tính m. A. 34,8g B. 18g C. 18,4g D. 26g Câu 11: Hoà tan hoàn toàn m gam h n h p Na2O, Al2O3 vào nư c ư c dung d ch trong su t A. Thêm d n d n dung d ch HCl 1M vào dung d ch A nh n th y khi b t u th y xu t hi n k t t a thì th tích dung d ch HCl 1M ã cho vào là 100ml còn khi cho vào 200ml ho c 600ml dung d ch HCl 1M thì u thu ư c a gam k t t a. Tính a và m. A. a=7,8g; m=19,5g B. a=15,6g; m=19,5g C. a=7,8g; m=39g D. a=15,6g; m=27,7g Lo i 3: Mu i Al3+, Zn2+ ph n ng v i dung d ch ki m. Câu 1: Cho 3,42gam Al2(SO4)3 tác d ng v i 25 ml dung d ch NaOH t o ra ư c 0,78 gam k t t a. N ng mol c a NaOH ã dùng là?(Na=23;Al=27;S=32;O=16) A. 1,2M B. 2,8M C. 1,2 M và 4M D. 1,2M ho c 2,8M Câu 2: Cho 150 ml dung d ch NaOH 7M tác d ng v i 100 ml dung d ch Al2(SO4)3 1M . Xác nh n ng mol/l NaOH trong dung d ch sau ph n ng. (Na=23;Al=27;S=32;O=16) A. 1M B. 2M C. 3M D. 4M Câu 3: Trong m t c c ng 200ml dung d ch AlCl3 2M. Rót vào c c Vml dung d ch NaOH có n ng a mol/lít, ta ư c m t k t t a; em s y khô và nung n kh i lư ng không i ư c 5,1g ch t r n. N u V= 200ml thì a có giá tr nào?(Na=23;Al=27;Cl=35,5;O=16;H=1) A. 2M B. 1,5M hay 3M C. 1M hay 1,5M D. 1,5M hay 7,5M Câu 4: Có m t dung d ch ch a 16,8g NaOH tác d ng v i dung d ch có hòa tan 8 gam Fe2(SO4)3. Sau ó l i thêm vào 13,68gam Al2(SO4)3. T các ph n ng ta thu ư c dung d ch A có th tích 500ml và k t t a. N ng mol các ch t trong dung d ch A là? (Al=27;Fe=56;Na=23;O=16;H=1) A. [Na2SO4=0,12M], [NaAlO2=0,12M] B. [NaOH=0,12M], [NaAlO2=0,36M] C. [NaOH=0,6M], [NaAlO2=0,12M] D. [Na2SO4=0,36M], [NaAlO2=0,12M] Câu 5: 200 ml g m MgCl2 0,3M; AlCl3 0,45 M; HCl 0,55M tác d ng hoàn toàn v i V(lít) g m NaOH 0,02M và Ba(OH)2 0,01M. Gía tr c a V(lít) ư c k t t a l n nh t và lư ng k t t a nh nh t là? (Al=27;Na=23;Cl=35,5;O=16;H=1;Mg=24;Ba=137) A. 1,25lít và 1,475lít B. 1,25lít và 14,75lít C. 12,5lít và 14,75lít D. 12,5lít và 1,475lít Câu 6: Cho 8 gam Fe2(SO4)3 vào bình ch a 1 lít dung d ch NaOH a M, khu y kĩ ph n ng x y ra hoàn toàn; ti p t c thêm vào bình 13,68g Al2(SO4)3. Cu i cùng thu ư c 1,56 gam k t t a keo tr ng. Tính giá tr n ng a? (Al=27;Fe=56;Na=23;O=16;H=1;S=32) A. 0,2M B. 0,4M C. 0,38M D. 0,42M Câu 7: Thêm m gam Kali vào 300ml dung d ch ch a Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M thu ư c dung d ch X. Cho t t dung d ch X vào 200ml dung d ch Al2(SO4)3 0,1M thu ư c k t t a Y. thu ư c lư ng k t t a Y l n nh t thì gía tr c a m là?(H=1;O=16;Na=23;Al=27;S=32;K=39;Ba=137) ( TTS C kh i A năm 2007) A. 1,59 B. 1,17 C. 1,71 D. 1,95 Câu 8: Cho dung d ch NaOH 0,3M vào 200 ml dung d ch Al2(SO4)3 0,2M thu ư c m t k t t a tr ng keo. Nung k t t a này n kh i lư ng lư ng không i thì ư c 1,02g r n. Th tích dung d ch NaOH là bao nhiêu? (Al=27;Na=23;S=32;O=16;H=1) A. 0,2lít và 1 lít B. 0,2lít và 2 lít C. 0,3 lít và 4 lít D. 0,4 lít và 1 lít Câu 9: Khi cho 130 ml AlCl3 0,1M tác d ng v i 20 ml dung d ch NaOH, thì thu ư c 0,936gam k t t a. N ng mol/l c a NaOH là? (Al=27;Na=23;Cl=35,5;O=16;H=1) 3
  4. Giáo viên: Bùi Quang Chính Trư ng THPT Huỳnh Thúc Kháng A. 1,8M B. 2M C. 1,8M và 2M D. 2,1M Câu 10: Thêm 150ml dung d ch NaOH 2M vào m t c c ng 100ml dung d ch AlCl3 n ng x mol/l, sau khi ph n ng hoàn toàn th y trong c c có 0,1 mol ch t k t t a. Thêm ti p 100ml dung d ch NaOH 2M vào c c, sau khi ph n ng hoàn toàn th y trong c c có 0,14 mol ch t k t t a. Tính x. A. 1,6M B. 1,0M C. 0,8M D. 2,0M Câu 11: Cho dung d ch ch a 0,015 mol FeCl2 và 0,02 mol ZnCl2 tác d ng v i V ml dung d ch NaOH 1M, sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn tách l y k t t a nung trong không khí n kh i lư ng không i ư c 1,605 gam ch t r n. Giá tr l n nh t c a V thu ư c lư ng ch t r n trên là: A. 70m B. 100ml C. l40ml D. 115ml Lo i 4: Mu i AlO2-, ZnO22-, Al(OH)4-, Zn(OH)42- ph n ng v i axit. Câu 1: Cho dung d ch A ch a 0,05 mol Na[Al(OH)4] và 0,1 mol NaOH tác d ng v i dung d ch HCl 2M. Th tích dung d ch HCl 2M l n nh t c n cho vào dung d ch A xu t hi n 1,56 gam k t t a là? A. 0,06 lít B. 0,18 lít C. 0,12 lít D. 0,08 lít Câu 2: Cho p mol Na[Al(OH)4] tác d ng v i dung d ch ch a q mol HCl. thu ư c k t t a thì c n có t l : A. p: q < 1: 4 B. p: q = 1: 5 C. p: q > 1:4 D. p: q = 1: 4 Câu 3: Hoà tan hoàn toàn 19,5 gam h n h p Na2O, Al2O3 vào nư c ư c 500ml dung d ch trong su t A. Thêm d n d n dung d ch HCl 1M vào dung d ch A n khi b t u th y xu t hi n k t t a thì d ng l i nh n th y th tích dung d ch HCl 1M ã cho vào là 100ml. Tính n ng mol c a các ch t tan trong dung d ch A. A. [Na[Al(OH)4]]=0,2M; [NaOH]=0,4M B. [Na[Al(OH)4]]=0,2M; [NaOH]=0,2M C. [Na[Al(OH)4]]=0,4M; [NaOH]=0,2M D. [Na[Al(OH)4]]=0,2M Câu 4: Dung d ch A ch a m gam KOH và 40,2 gam K[Al(OH)4]. Cho 500 ml dung d ch HCl 2M vào dung d ch A thu ư c 15,6 gam k t t a. Giá tr c a m là? A. 22,4g ho c 44,8g B. 12,6g C. 8g ho c22,4g D. 44,8g Câu 5: Cho dung d ch ch a x mol NaAlO2 tác d ng v i dung d ch ch a y mol HCl. T l T= x/y ph i như th nào thu ư ck tt a? A. T = 0,5 B. T = 1 C. T > 1/4 D. T < 1/4 Câu 6: Cho x mol NaAlO2 tác d ng v i dung d ch có ch a y mol HCl, v i i u ki n nào c a x, y thì xu t hi n k t t a ? A) y < 4x B) y > 4x C) y = 4x D) y ≥ 4x Câu 7: dd chöùa a mol NaAlO2 td vôùi dd chöùa b mol HCl. Ñieàu kieän ñeå sau pöù ñöôïc löôïng keát tuûa lôùn nhaát laø: A. a=b B.0 < b < 4a C.b < 4a D. a= 2b Câu 8: Cho 0,5 mol HCl vaøo dd KAlO2 thu ñöôïc 0,3 mol keát tuûa. Soá mol KAlO2 trong dung dòch laø A. 0,5 mol B. 0,4 mol C. 0,35 mol D. 0,25 mol Câu 9: M t dd ch a x mol NaOH và 0,3mol NaAlO2. Cho 1 mol HCl vào dd ó thì thu c 15,6g k t t a. H i kh i lư ng NaOH trong dd là k t qu nào sau ây? A.32g B. 3,2g C. 16g D. 32g ho c 16g. 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản