intTypePromotion=1
ADSENSE

Phần mềm lập trình cho chip vi xử lý hệ thống tưới phun trong dây chuyền chăm sóc cây trồng p6

Chia sẻ: Afsa Sdbfhb | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

73
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xung nhịp của chip có thể lập trình được Bộ tạo dao động 24/48 MHz bên trong( Độ chính xác là 2,5%). Có thể lựa chọn bộ dao động ngoài lên tới 24MHz. Bộ tạo dao động thạch anh 32,768 kHz bên trong. Bộ tạo dao động tốc độ thấp bên trong sử dụng cho Watchdog và Sleep. 6). Ngoại vi được thiết lập sẵn Bộ định thời Watch dog và sleep phục vụ chế độ an toàn và chế độ nghỉ. Module truyền thông I2C Master và I2C Slave tốc độ lên tới 400kHz...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phần mềm lập trình cho chip vi xử lý hệ thống tưới phun trong dây chuyền chăm sóc cây trồng p6

 1. §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn Th¸i Häc - Líp T§H 46 §Çu ra logic cung cÊp dßng 25mA víi ®iÖn trë treo cao hoÆc thÊp bªn trong. Thay ®æi d−îc ng¾t trªn tõng ch©n. §Çu ra t−¬ng tù cã thÓ cung cÊp dßng tíi 40mA. §−êng ra ®a chøc n¨ng cã tõ 6 ®Õn 44 tuú thuéc vµo tõng lo¹i chip. 5). Xung nhÞp cña chip cã thÓ lËp tr×nh ®−îc Bé t¹o dao ®éng 24/48 MHz bªn trong( §é chÝnh x¸c lµ 2,5%). Cã thÓ lùa chän bé dao ®éng ngoµi lªn tíi 24MHz. Bé t¹o dao ®éng th¹ch anh 32,768 kHz bªn trong. Bé t¹o dao ®éng tèc ®é thÊp bªn trong sö dông cho Watchdog vµ Sleep. 6). Ngo¹i vi ®−îc thiÕt lËp s½n Bé ®Þnh thêi Watch dog vµ sleep phôc vô chÕ ®é an toµn vµ chÕ ®é nghØ. Module truyÒn th«ng I2C Master vµ I2C Slave tèc ®é lªn tíi 400kHz. Module ph¸t hiÖn ®iÖn ¸p thÊp ®−îc cÊu h×nh bëi ng−êi sö dông. 7). C«ng cô ph¸t triÓn PhÇn mÒm ph¸t triÓn miÔn phÝ (PSoCCTM Designer). Bé lËp tr×nh vµ bé m« pháng víi ®Çy ®ñ tÝnh n¨ng. M« pháng ë tèc ®é cao. 3.3 T×m hiÓu cÊu tróc phÇn cøng chip PSoC A. CÊu tróc vi xö lý 1.Bé xö lý trung t©m - CPU Trong chip PSoC bé xö lý trung t©m CPU ®−îc gäi víi tªn lµ M8C. Bé xö lý nµy kiÓm so¸t c¸c thanh ghi néi t¹i, kh«ng gian ®Þa chØ tËp lÖnh còng nh− c¸c chÕ ®é ®Þa chØ. C¸c hä chÝp cña PSoC dùa trªn bé vi xö lý m¹nh mÏ 8 bit víi cÊu tróc Harvard (CÊu tróc Harvard lµ cÊu tróc mµ bus d÷ liÖu, bus ®Þa chØ vµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn cña bé nhí ch−¬ng tr×nh vµ bé nhí d÷ liÖu ®éc lËp - 56 - Khoa C¬ §iÖn Tr−êng §HNN I - Hμ Néi
 2. §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn Th¸i Häc - Líp T§H 46 víi nhau). Nã cã 5 thanh ghi ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng chÝnh cña CPU. Nh÷ng thanh ghi nµy bÞ t¸c ®éng bëi nh÷ng lÖnh kh¸c nhau. Ng−êi sö dông kh«ng thÓ truy cËp trùc tiÕp vµo c¸c thanh ghi nµy th«ng qua kh«ng gian bé nhí c¸c thanh ghi. C¸c thanh ghi cña CPU ®−îc cho trong b¶ng sau: Bé ®Õm ch−¬ng tr×nh lµ mét thanh ghi16 bit (CPU_PC), nã cho phÐp ng−êi lËp tr×nh truy cËp trùc tiÕp vµo toµn bé kh«ng gian bé nhí ch−¬ng tr×nh trªn chÝp (16 Kbytes ®èi víi thµnh viªn lín nhÊt). §©y lµ mét kh«ng gian nhí liªn tôc vµ kh«ng cÇn ph¶i t¹o thµnh trang (no paging). - Thanh ghi chøa (Accumulator) lµ mét thanh ghi ®a môc ®Ých, nã th−êng ®−îc sö dông ®Ó l−u gi÷ kÕt qu¶ cña bÊt cø mét lÖnh nµo sö dông chÕ ®é ®Þa chØ nguån. - Thanh ghi chØ sè ®−îc dïng ®Ó l−u gi÷ gi¸ trÞ Offset (®é lÖch) trong chÕ ®é ®Þa chØ chØ sè. Tiªu biÓu lµ nã ®−îc dïng ®Ó ®Þa chØ mét khèi d÷ liÖu bªn trong kh«ng gian nhí d÷ liÖu. - Thanh ghi Con trá Stack (Stack Pointer) l−u gi÷ ®Þa chØ cña ®Ønh Stack trong kh«ng gian nhí d÷ liÖu. Nã bÞ t¸c ®éng bëi nh÷ng lÖnh nh− PUSH, POP, LCALL, RETI vµ RET. Nãi chung lµ tÊt c¶ nh÷ng lÖnh cã liªn quan ®Õn stack cña phÇn mÒm. Nã còng cã thÓ bÞ ¶nh h−ëng bëi lÖnh SWAP vµ lÖnh ADD. - Thanh ghi cê (Flags) cã ba bit tr¹ng th¸i, bit cê kh«ng - Zero Flag bit[1]; bit cê nhí - Carry Flag bit[2]; bit Supervisory State[3]. Bit cho phÐp ng¾t toµn côc- Global Interrupt enable bit[0] ®−îc dïng ®Ó cho phÐp hoÆc - 57 - Khoa C¬ §iÖn Tr−êng §HNN I - Hμ Néi
 3. §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn Th¸i Häc - Líp T§H 46 cÊm toµn bé c¸c ng¾t. C¸c cê trªn bÞ ¶nh h−ëng bëi nh÷ng lÖnh to¸n häc, nh÷ng lÖnh logic. 2.Ng¾t vµ bé ®iÒu khiÓn ng¾t Bé ®iÒu khiÓn ng¾t cho phÐp mét ®o¹n m· cña ng−êi lËp tr×nh ®−îc thùc hiÖn mçi khi cã mét ng¾t sinh ra tõ c¸c khèi chøc n¨ng trong chip PSoC. Mçi mét khèi sè cã mét ng¾t riªng vµ mçi mét cét khèi t−¬ng tù còng cã mét ng¾t riªng. Mçi mét ng¾t cho nguån cÊp, chÕ ®é ngñ, xung nhÞp thay ®æi, vµ mét ng¾t toµn côc cho c¸c ch©n vµo ra ®a chøc n¨ng. B¶ng 4-20: C¸c thanh ghi cña bé ®iÒu khiÓn ng¾t Bé ®iÒu khiÓn ng¾t cïng víi nh÷ng thanh ghi cña nã cho phÐp c¸c ng¾t cã thÓ bÞ v« hiÖu hãa ®ång thêi hoÆc ®éc lËp víi nhau. C¸c thanh ghi cung cÊp mét c¸ch thøc ®Ó ng−êi sö dông cã thÓ xãa tÊt c¶ nh÷ng ng¾t ®ang chê vµ th«ng b¸o ng¾t, hoÆc cã thÓ xãa mét c¸ch ®éc lËp hay riªng biÖt th«ng b¸o ng¾t vµ ng¾t chê. Mét kü thuËt phÇn mÒm ®−îc cung cÊp ®Ó cho phÐp ng−êi lËp tr×nh thiÕt lËp ng¾t mét c¸ch riªng biÖt. ThiÕt lËp mét ng¾t b»ng kü thuËt nµy rÊt m¹nh mÏ vµ h÷u Ých cho viÖc ph¸t triÓn m· nguån, khi mµ nã kh«ng cã - 58 - Khoa C¬ §iÖn Tr−êng §HNN I - Hμ Néi
 4. §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn Th¸i Häc - Líp T§H 46 ®ñ hÖ thèng phÇn cøng hoµn chØnh ®Ó sinh ra mét ng¾t thùc. B¶ng 4-21 : B¶ng vector ng¾t cña CY8C27xxx 3. C¸c cæng vµo ra ®a chøc n¨ng Cæng vµo ra ®a chøc n¨ng cung cÊp cho CPU mét giao diÖn víi bªn ngoµi. Chóng ®ßi hái mét sè l−îng lín thanh ghi cÊu h×nh ®Ó hç trî cho nhiÒu chÕ ®é ho¹t ®éng vµo / ra bao gåm c¶ sè vµ t−¬ng tù. B¶ng 4-22: C¸c thanh ghi vµo ra ®a chøc n¨ng. Chó ý: kÝ tù “x” sau dÊu phÈy trong tr−êng ®Þa chØ cã nghÜa lµ c¸c cæng vµo ra ®Òu cã riªng biÖt c¸c thanh ghi trªn. Mçi mét cæng th× c¸c thanh ghi sÏ cã mét ®Þa chØ riªng. Nh−ng ®Ó dÔ hiÓu th× ta chØ xÐt chung cho tr−êng hîp tæng qu¸t. C¸c cæng vµo ra ®a chøc n¨ng ®Òu cã ®é réng lµ 8 bit/ 1 cæng. Mçi mét cæng vµo/ra bao gåm 8 khèi GPIO gièng hÖt nhau. Mçi mét khèi GPIO - 59 - Khoa C¬ §iÖn Tr−êng §HNN I - Hμ Néi
 5. §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn Th¸i Häc - Líp T§H 46 ®Òu ®−îc kÕt nèi víi bit cã sè thø tù t−¬ng øng trong ®Þa chØ vµ thanh ghi. Bëi vËy, nh÷ng thanh ghi trong b¶ng c¸c thanh ghi trªn thùc sù chØ dµnh cho mét cæng (bao gåm 8 khèi GPIO). Trong ®ã th× vÞ trÝ cña bit sÏ chØ râ lµ khèi GPIO nµo trong 8 khèi ®−îc ®iÒu khiÓn víi cæng vµo ra. Mçi mét khèi GPIO cã thÓ ®−îc sö dông cho nh÷ng kiÓu vµo ra sau: - Vµo ra sè (Vµo ra sè ®iÒu khiÓn bëi phÇn mÒm) - Vµo ra toµn côc (Vµo ra cho c¸c khèi PSoC sè) - Vµo ra t−¬ng tù (Vµo ra cho c¸c khèi PSoC t−¬ng tù) mçi mét ch©n vµo ra ®Òu cã vµi chÕ ®é ho¹t ®éng còng nh− lµ kh¶ n¨ng t¹o ng¾t. Trong khi tÊt c¶ c¸c ch©n ®Òu ®−îc nèi ®−êng vµo ra sè th× mét vµi ch©n l¹i kh«ng ®−îc kÕt nèi víi chøc n¨ng vµo ra cña khèi t−¬ng tù hoÆc bus toµn côc. * Vµo ra sè: Mét trong nh÷ng chøc n¨ng ho¹t ®éng c¬ b¶n cña cæng vµo ra ®a chøc n¨ng lµ cho phÐp CPU göi th«ng tin ra ngoµi chip vµ lÊy th«ng tin tõ bªn ngoµi vµo. §iÒu nµy ®−îc thùc hiÖn nhê thanh ghi d÷ liÖu cæng (Port Data Register PRTxDR). ViÖc viÕt d÷ liÖu vµo thanh ghi PRTxDR sÏ l−u l¹i tr¹ng th¸i d÷ liÖu, mçi bit cho mét ch©n GPIO. Trong chÕ ®é th−êng (standard non-bypass) th× mçi ch©n GPIO sÏ lÆp l¹i bit d÷ liÖu ®ã. NghÜa lµ khi ta viÕt mét gi¸ trÞ vµo trong thanh ghi d÷ liÖu PRTxDR th× ë ®Çu ra cña cæng t−¬ng øng sÏ cã gi¸ trÞ gièng nh− trong thanh ghi d÷ liÖu. §iÖn ¸p thùc ë ch©n ra phô thuéc vµo chÕ ®é ho¹t ®éng cña ch©n vµ t¶i bªn ngoµi ®−îc nèi vµo ch©n ®ã. (Xem cÊu tróc cña 1 ch©n vµo ra ®Ó hiÓu râ thªm) CPU cã thÓ ®äc gi¸ trÞ cña mét cæng b»ng c¸ch ®äc gi¸ trÞ cña thanh ghi PRTxDR. Khi CPU ®äc gi¸ trÞ cña PRTxDR th× gi¸ trÞ ®iÖn ¸p hiÖn thêi cña ch©n vµo ra sÏ ®−îc chuyÓn ®æi sang gi¸ trÞ logic vµ ®−îc tr¶ vÒ cho CPU. Ho¹t ®éng nµy sÏ ®äc gi¸ trÞ ®iÖn ¸p cña ch©n vµo ra chø kh«ng ph¶i lµ ®äc vÒ gi¸ trÞ chèt cña thanh ghi PRTxDR. * Vµo ra toµn côc (Global IO) C¸c cæng vµo ra ®a chøc n¨ng còng ®−îc nèi liÒn víi c¸c khèi sè th«ng qua c¸c vµo ra toµn côc. TÝnh n¨ng vµo ra toµn - 60 - Khoa C¬ §iÖn Tr−êng §HNN I - Hμ Néi
 6. §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn Th¸i Häc - Líp T§H 46 côc cña mçi cæng ®−îc mÆc ®Þnh ë tr¹ng th¸i t¾t. §Ó sö dông tÝnh n¨ng nµy th× cã 2 th«ng sè cÇn ph¶i ®−îc thay ®æi. Thø nhÊt ®Ó cÊu h×nh cho mét ch©n GPIO ho¹t ®éng nh− lµ mét ®Çu vµo toµn côc th× bit lùa chän cæng toµn côc cÇn ph¶i ®−îc set ®Ó yªu cÇu GPIO sö dông thanh ghi PRTxGS. Thø hai lµ chÕ ®é ho¹t ®éng cña GPIO cÇn ph¶i ®−îc ®−a vÒ tr¹ng th¸i cao trë. §Ó cÊu h×nh cho mét ch©n GPIO ho¹t ®éng nh− lµ mét ®Çu ra toµn côc th× bit lùa chän cæng toµn côc cÇn ph¶i ®−îc set lÇn n÷a. Nh−ng trong tr−êng hîp nµy th× chÕ ®é ho¹t ®éng cña GPIO lµ bÊt k× trõ chÕ ®é cao trë. *Vµo ra t−¬ng tù: TÝn hiÖu t−¬ng tù cã thÓ ®−îc truyÒn dÉn gi÷a CPU vµ ch©n cña chÝp th«ng qua ch©n AOUT cña khèi. Ch©n nµy ®−îc nèi víi khèi th«ng qua mét ®iÖn trë (kho¶ng 300 ohms). Ch©n vµo ra ®a chøc n¨ng cÇn ph¶i ®−a vÒ chÕ ®é cao trë trong tr−êng hîp nµy. C¸c ng¾t cña khèi GPIO. Mçi mét khèi GPIO ®Òu cã thÓ ®−îc cÊu h×nh mét c¸ch ®éc lËp cho kh¶ n¨ng ng¾t. C¸c khèi GPIO ®−îc cÊu h×nh cho phÐp lùa chän ng¾t cho tõng ch©n vµ còng cã thÓ lùa chän kiÓu ng¾t phï hîp. NghÜa lµ c¸c khèi cã thÓ sinh ra ng¾t khi ch©n ë møc logic cao, thÊp hoÆc khi nã thay ®æi so víi lÇn ®äc tr−íc. C¸c khèi ®Òu cã mét ®Çu ra ng¾t riªng (INTO), nã ®−îc nèi víi c¸c khèi GPIO kh¸c b»ng mét kiÓu nèi d©y lo¹i OR. Do tÊt c¶ c¸c ch©n ®Òu ®−îc nèi víi nhau theo kiÓu OR ®Ó sö dông chung mét hÖ thèng ng¾t GPIO. Nªn nÕu mét ng¾t GPIO ®−îc chia sÎ cho nhiÒu ch©n vµo ra th× tr×nh phôc vô ng¾t cña ng−êi sö dông cÇn ph¶i sö dông vµi kü thuËt ®−îc thiÕt kÕ s½n ®Ó quyÕt ®Þnh xem lµ ch©n nµo ®−îc chän lµ nguån sinh ng¾t. Sö dông mét ng¾t GPIO yªu cÇu nh÷ng b−íc sau: 1. §Æt chÕ ®é ng¾t cho khèi ch©n GPIO 2. Më bit ng¾t cho khèi ch©n GPIO. 3. Më bit mÆt n¹ ng¾t cho ng¾t GPIO. 4. X¸c nhËn bit ng¾t toµn côc GIE. Ph¹m vi khèi GPIO, x¸c nhËn ®−êng ra ng¾t phô thuéc duy nhÊt vµo bit - 61 - Khoa C¬ §iÖn Tr−êng §HNN I - Hμ Néi
 7. §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn Th¸i Häc - Líp T§H 46 cho phÐp ng¾t vµ tr¹ng th¸i cña ch©n quan hÖ víi sù lùa chän chÕ ®é ng¾t. ë cÊp ®é chip, do tr¹ng th¸i tù nhiªn cña cæng nèi d©y OR, ng¾t GPIO kh«ng ph¶i lµ ng¾t nh¹y theo s−ên hay ng¾t nh¹y theo møc. Chóng cã thÓ ®−îc lùa chän lµ nh¹y theo s−ên nh−ng nh¹y theo møc ph¶i ®−îc th¸o bá khái ®−êng ra ng¾t cña cæng nèi d©y OR. NÕu kh«ng cã ng¾t GPIO nµo ®ang x¸c nhËn, th× mét ng¾t GPIO sÏ ®−îc sinh ra bÊt cø khi nµo bit cho phÐp ng¾t cña mét ch©n GPIO ®−îc set vµ ch©n GPIO chuyÓn sang cao hoÆc thÊp mét c¸ch thÝch hîp. Mét khi ®iÒu nµy x¶y ra, ®−êng ra cña ng¾t INTO sÏ ®−îc kÐo xuèng thÊp ®Ó x¸c nhËn ng¾t GPIO (Gi¶ ®Þnh r»ng c¸c ®iÒu kiÖn sinh ng¾t cña hÖ thèng lµ cho phÐp, nh− lµ cho phÐp ng¾t GPIO toµn côc vµ cho phÐp ng¾t toµn côc). L−u ý r»ng cho phÐp ng¾t ë ch©n cã thÓ x¸c nhËn ®Çu ra ng¾t INTO ngay lËp tøc, nÕu nh− ®iÒu kiÖn chÕ ®é ng¾t ®· s½n sµng xuÊt hiÖn ë ch©n. Mét khi INTO ®−îc kÐo xuèng møc thÊp, nã sÏ tiÕp tôc gi÷ INTO ë møc thÊp cho ®Õn khi mét trong c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y thay ®æi: - Bit cho phÐp ng¾t ë ch©n ®−îc xãa - §iÖn ¸p ë ch©n chuyÓn ®æi sang tr¹ng th¸i ®èi lËp . - Trong chÕ ®é thay ®æi ng¾t, thanh ghi d÷ liÖu ®−îc ®äc, do ®ã thiÕt lËp møc ®é ng¾t néi t¹i sang tr¹ng th¸i ®èi lËp. - ChÕ ®é ng¾t bÞ thay ®æi do ®ã tr¹ng th¸i hiÖn thêi cña ch©n kh«ng sinh ra ng¾t. Khi mét trong c¸c ®iÒu kiÖn trªn x¶y ra th× ®Çu ra INTO ®−îc gi¶i phãng. T¹i thêi ®iÓm nµy, c¸c ch©n kh¸c (hoÆc chÝnh ch©n nµy) cã thÓ x¸c nhËn ®Çu ra ng¾t cña nã, kÐo ®−êng chung xuèng thÊp ®Ó x¸c nhËn mét ng¾t míi. L−u ý r»ng nÕu mét ch©n ®ang x¸c nhËn ®−êng ra ng¾t INTO vµ khi ®ã mét ch©n kh¸c l¹i x¸c nhËn ®Çu ra ng¾t cña nã th× khi ch©n tr−íc gi¶i phãng ®−êng ra ng¾t cña nã mµ ch©n thø hai ®· ®iÒu khiÓn ®Çu ra ng¾t INTO cña nã th× sÏ kh«ng cã sù thay ®æi nµo ®−îc ph¸t hiÖn ra ë ®Çu ra ng¾t INTO. Tøc lµ sÏ kh«ng cã ng¾t míi nµo ®−îc x¸c nhËn trªn ng¾t GPIO. Chó ý, sö dông AND/OR tr¹ng th¸i cña ch©n GPIO vµ cña bit cho phÐp ng¾t toµn côc ®Ó n¾m b¾t ®−îc toµn bé c¸c ng¾t cña cæng nèi d©y OR trong khèi GPIO. - 62 - Khoa C¬ §iÖn Tr−êng §HNN I - Hμ Néi
 8. §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn Th¸i Häc - Líp T§H 46 4. HÖ thèng khèi PSoC sè CÊu tróc cña hÖ thèng sè H×nh 3 - 1: S¬ ®å khèi m« t¶ cÊu tróc c¸c khèi sè trong PSoC • Nh÷ng ngo¹i vi ®−îc t¹o bëi khèi PSoC sè C¸c bé ®Þnh thêi 8,16,24,32-bit víi c¸c ®Æc ®iÓm sau: H×nh 3 - 2: S¬ ®å nguyªn lý cña bé ®Þnh thêi - §é réng thanh ghi 8, 16, 24, 32 bit, sö dông 1,2,3,4 khèi PSoC theo thø tù - Xung nhÞp nguån lªn tíi 48 MHz. - Tù ®éng n¹p l¹i chu kú khi ®Õm xong. - Kh¶ n¨ng chôp (capture) tíi 24 MHz. - §Çu ra ®Õm kÕt thóc cã thÓ ®−îc sö dông nh− lµ ®Çu vµo xung nhÞp cho c¸c chøc n¨ng sè vµ t−¬ng tù kh¸c. - Lùa chän chÕ ®é ng¾t khi ®Õm kÕt thóc hoÆc lµ khi bé ®Õm ®¹t mét gi¸ - 63 - Khoa C¬ §iÖn Tr−êng §HNN I - Hμ Néi
 9. §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn Th¸i Häc - Líp T§H 46 trÞ ®Æt tr−íc. C¸c Module bé ®Þnh thêi lµ nh÷ng bé ®Õm lïi víi chu kú cã thÓ lËp tr×nh ®−îc, cã kh¶ n¨ng chôp gi÷. Xung nhÞp vµ c¸c tÝn hiÖu cho phÐp cã thÓ ®−îc lùa chän tõ nguån ngoµi hoÆc tõ xung nhÞp hÖ thèng. Sau khi ®· khëi ®éng, Bé ®Þnh thêi ho¹t ®éng liªn tôc vµ tù ®éng t¶i chu kú tõ thanh ghi chu kú mçi khi ®Õm kÕt thóc. C¸c sù kiÖn cã thÓ chôp gi÷ gi¸ trÞ ®Õm hiÖn thêi cña Timer b»ng c¸ch x¸c nhËn s−ên xung cña tÝn hiÖu chôp gi÷ ë ®Çu vµo. Trong mçi chu kú, bé ®Þnh thêi sÏ so s¸nh gi¸ trÞ ®Õm víi gi¸ trÞ so s¸nh ®Æt ë trong thanh ghi compare ®Ó kiÓm tra ®iÒu kiÖn “Less than” hay “Less than or Equal To”. C¸c ng¾t cã thÓ ®−îc sinh ra dùa trªn tÝn hiÖu ®Õm kÕt thóc hoÆc ®iÒu kiÖn so s¸nh. C¸c bé ®Õm 8, 16,24,32 bit víi nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: - §é réng thanh ghi ®Õm 8,16,24,32 bit, t−¬ng øng chiÕm 1,2,3,4 khèi PSoC. - Xung nhÞp cã thÓ lªn tíi 48 MHz. - Tù ®éng t¶i l¹i chu kú khi ®Õm kÕt thóc. - §é réng xung cã thÓ lËp tr×nh ®−îc. - Cã ®Çu vµo cho phÐp/kh«ng cho phÐp ho¹t ®éng ®Õm liªn tôc. H×nh 3 - 3: S¬ ®å nguyªn lý cña bé ®Õm. Bé ®iÒu chÕ ®é réng xung 8,16 bit víi nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: - 64 - Khoa C¬ §iÖn Tr−êng §HNN I - Hμ Néi
 10. §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn Th¸i Häc - Líp T§H 46 - Bé ®iÒu chÕ ®é réng xung 8 bit hoÆc 16 bit sö dông 1 hoÆc 2 khèi sè. - Nguån xung nhÞp cã thÓ lªn tíi 48MHz. - Tù ®éng n¹p l¹i gi¸ trÞ ®iÒu chÕ khi kÕt thóc mét chu kú ®iÒu chÕ xung. - Cã thÓ lËp tr×nh ®é réng xung. - Më vµ khãa ng¾t ngay c¶ khi bé ®iÒu chÕ ®ang ho¹t ®éng. - Ng¾t cã thÓ lùa chän theo s−ên d−¬ng cña ®Çu ra hoÆc theo gi¸ trÞ ®Õm cuèi. - §Çu vµo xung nhÞp vµ ®Çu vµo cho phÐp cã thÓ ®−îc lùa chän tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau. - §Çu ra cã thÓ ®−îc nèi tíi mét ch©n vµo ra hoÆc ®−îc sö dông néi bé bªn trong chÝp PSoC. Bé ®iÒu chÕ ®é réng xung 8,16 bit kÕt hîp víi d¶i an toµn: Chøc n¨ng t¹o d¶i an toµn sÏ ph¸t ra tÝn hiÖu trªn c¶ hai ®Çu ra chÝnh vµ ®Çu ra phô cña khèi. Chøc n¨ng nµy sinh ra xung nhÞp kh«ng gèi lªn nhau. Hai pha xung nhÞp ®ã kh«ng bao giê cïng ë møc cao trong cïng mét thêi ®iÓm vµ kho¶ng thêi gian ë gi÷a hai pha ®ã ®−îc gäi lµ d¶i an toµn. §é réng cña d¶i an toµn ®−îc quyÕt ®Þnh bëi gi¸ trÞ ®Æt tr−íc cña thanh ghi. NÕu nguån xung nhÞp lµ mét PWM, th× nã sÏ t¹o ra hai ®Çu ra PWM víi ®Çu ra ®¶m b¶o kh«ng gèi lªn nhau. Mét tÝn hiÖu tÝch cùc trªn ®Çu vµo “Kill” sÏ khãa c¶ hai ®Çu ra ngay lËp tøc. Bé t¹o d·y CRC phôc vô viÖc kiÓm tra lçi. - Kh¶ n¨ng t¹o d·y tõ 2 ®Õn 16 bit. - §Çu vµo xung nhÞp lªn tíi 48 MHz. - Cã thÓ lËp tr×nh ®a thøc mÉu. - §Çu vµo nèi tiÕp, ®Çu ra song song. - 65 - Khoa C¬ §iÖn Tr−êng §HNN I - Hμ Néi
 11. §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn Th¸i Häc - Líp T§H 46 H×nh 3 - 4: S¬ ®å nguyªn lý cña bé t¹o d·y CRC Bé truyÒn th«ng kh«ng ®ång bé UART, TX, RX víi nh÷ng ®Æc ®iÓm: - Bé nhËn vµ truyÒn tÝn hiÖu kh«ng ®ång bé. - §Þnh d¹ng d÷ liÖu t−¬ng thÝch víi ®Þnh d¹ng d÷ liÖu RS-232. - Tû sè xung ®ång bé lªn tíi 6 Mbit/s. - Khung d÷ liÖu bao gåm bit Start, bit ch½n lÎ (lùa chän) vµ c¸c bit Stop - Ng¾t khi thanh ghi nhËn ®Çy (lùa chän) hoÆc lµ khi bé ®Öm truyÒn rçng. - Ph¸t hiÖn ch½n lÎ, khung qu¸ t¶i, khung b¸o lçi. - C¸c chøc n¨ng ph¸t vµ thu ë møc cao. Ngoµi ra cßn mét sè ngo¹i vi sè kh¸c cña PSoC nh−: Bé truyÒn th«ng SPI Master, SPI Slave… 5. HÖ thèng khèi PSoC t−¬ng tù CÊu tróc cña hÖ thèng t−¬ng tù. - 66 - Khoa C¬ §iÖn Tr−êng §HNN I - Hμ Néi
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2